Dil qaydaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

Azərbaycan dilinin qrammatikası.

Azərbaycan dilinin qrammatikası fonetika, leksikologiya, söz yaradıcılığı, morfologiya, sintaksis, nitq mədəniyyəti və üslubiyyat kimi bölmələrdən ibarətdir.

Fonetika- yunanca fone-səs, tika-elm, səs haqqında elm deməkdir. Bu bölmədə biz səsləri və hərfləri öyrənirik. Azərbaycan dilində 32 hərf, 34 səs vardır. Səsləri deyirik və eşidirik, hərfləri isə yazırıq və görürük. X və K üstü ştrix səslərinin əlifbada xüsusi işarəsi yoxdur, onlar yalnız tələffüz zamanı meydana gəlir.

Fonetika bəhsində aşağıdakı başlıqlar üzrə qaydaları öyrənəcəyik:


 • Saitlər
 • Samitlər
 • Səs artımı, səs düşümü
 • Səs uzanmasına görə mənası dəyişən sözlər
 • Ahəng qanunu
 • Vurğu
 • Vurğusuna görə mənası dəyişən sözlər – Omoqraf
 • Paronimlər
 • Omoform( daşı(maq) feil; daş+ı isim)
 • Heca və sətrdən-sətrə keçirilmə
 • Orfoqrafiya-orfoepiya
 • Fonetik təhlil
  Saitlər:
 • Saitlərin təsnifi
 • Saitlərin tələffüzü
 • Eynicinsli, müxtəlifcinsli saitlərin tələffüzü
 • Səs uzanması
  Samitlər:
 • Kar-cingiltili samitlər
 • “K” hərfinin ifadə etdiyi səslər
 • “Q” hərfinin ifadə etdiyii səslər
 • K-Y, Q-Ğ əvəzlənməsi
 • Sonu “d, b, g, c” samitləri ilə bitən sözlərin tələffüzü