Monoqrafiya

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
←[[../|../]] Eldəniz Məmmədov/Biblioqrafiya

[[../|../]]→

Azərbaycanda dəcr olunan[redaktə]

1. Məmmədov E.E. Müasir elektron kitabxanaların təşkili məsələləri // «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 2007, iyun, №3(57), s. 202-205.

2. Məmmədov E.E. Heydər Əliyevin Azərbaycan kitabxana işinin inkişafındakı rolu // «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 2008, oktyabr, №5(65), s. 238-240.

3. Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın dövri mətbuat fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin inkişafında yeri və rolu (1923-2008) // «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal», 2011, sentyabr, №1(28), s. 39-50.

4. Məmmədov E.E. Kitabxana işinin görkəmli tədqiqatçısı // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2011, oktyabr-dekabr, №3(6), s. 134-135, ISSN: 2219-5882.

5. Mammadov E.E. Medieval the first scientific research institutions in Azerbaijan - the Maragha observatory and its library // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2014, oktyabr-dekabr, №3(15), s. 109-116 ISSN: 2219-5882.

6. Məmmədov E.E. Azərbaycanın respublika əhəmiyyətli böyük dövlət kitabxanalarının dövri və ardı davam edən nəşrlər fondunda saxlanılan sənədlərin uçotu, mühafizəsi və onlardan istifadə qaydaları // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2015, yanvar-aprel, №1(16), s. 92-101, ISSN: 2219-5882.

7. Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu (1923-2007-ci illər) // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2015, may-avqust, №2(17), s. 110-117, ISSN: 2219-5882.

8. Mammadov E.E. Librarianship in Azerbaijan at the beginning of XXI century (2003-2008-s years) // «Kitabxana.az: Müstəqil elmi, metodiki və praktik jurnal», 2015, №1-2, s. 34-38.

9. Məmmədov E.E. Fasiləsiz təhsil sistemində M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondunun rolu və əhəmiyyəti // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2015, avqust-dekabr, №3(18), s. 74-80, ISSN: 2219-5882.

10. Məmmədov E.E. Mütaliə psixologiyası // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2016, yanvar-aprel, № 1(19), s. 42-47, ISSN: 2219-5882.

11. Məmmədov E.E. İnformasiya cəmiyyəti və mütaliə // «Kitabxana-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar»: Beynəlxalq elmi konfransın materialları / ADMİU və AMK-nın birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans (05 may 2016), Bakı, 2016, s. 70-74.

12. Məmmədov E.E. Müasir multikultural sivilizasiyanın informasiya əsası kimi «Sənəd-informasiya elmləri» anlayışının şərhi // ADMİU və BBMM; «Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi və mədəni əsasları» mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (09 dekabr 2016), Bakı: Maarif, 2016, s. 91-94.

13. Məmmədov E.E. The role of books and libraries in the formation of the personality of Nizami Ganjavi // ADMİU; «Müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri»: elmi-nəzəri konfransın materialları (04 aprel 2017), Bakı, 2017, s. 159-161.

14. Mammadov E.E. Perfect connoisseur of his profession // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2017, yanvar-aprel, №1(22), s. 77-81, ISSN: 2219-5882.

15. Mammadov E.E. History of librarianship in Azerbaijan // «Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi», 2018, yanvar-mart, №1(19), s. 53-57, ISSN: 1998-9962.

16. Mammadov E.E. Librarianship in Azerbaijan in the VII-XI centuries // «Kitabşünaslıq və redaktor sənəti: elmi-nəzəri və təcrübi-metodik jurnal», 2018, yanvar-iyun, №1(6), s. 62-72, ISSN: 2617-6939.

17. Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondunun XX əsrin 20-30-cu illərindəki fəaliyyəti // «Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal», 2018, May-Dekabr, №2-3 (26-27), s. 77-90, ISSN: 2219-5882.

18. Mammadov E.E. Librarianship during the period of the Azerbaijan People's Republic (1918-1920-s years) // «Kitabşünaslıq və redaktor sənəti: elmi-nəzəri və təcrübi-metodik jurnal», 2018, Avqust-Dekabr, №2(7), s. 78-85, ISSN: 2617-6939.

19. Mammadov E.E., Safarova Z.V. Professor A.A.Khalafov’s scientific researches as a success of Azerbaijan library science // «Dil və ədəbiyyat: beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal», 2019, №1(109), s. 402-404, ISSN: 2218-7588, E-ISSN: 2219-5513.

Xarici ölkələrdə dərc olunan[redaktə]

20. Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın dövri mətbuat fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin inkişafında yeri və rolu (1923-2008) // «Qarapapaqlar» jurnalı, 2011, avqust, №8, s. 44-49, ISSN: 1987-6769, Tbilisi, Gürcüstan.

21. Mammadov E.E. The Role of the Periodical Fund of the National Library Named After M.F.Akhundov in the Development of the Azerbaijani Culture and Science (1923-2008) // «International Journal of Information Science and Management», 2013, January / June, Vol. 3, №1 (vol. 11, №1), pp. 95-104, ISSN: 2008-8310, Shiraz, Iran.

22. Мамедов Э.Э. Фонды периодики Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова: их роль и место в развитии культуры и науки Азербайджана (1923-2008-е годы) // «Библиотечное дело», 2016, №6(264), c. 21-23, ISSN: 1727-4893, Санкт-Петербург, Россия.