Mustafa Abbasbəyli/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Mustafa Abbasbəyli/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Şəkilləri •
Sıra

№-si

Adı Növü Yayımlanıb Həcmi Həmmüəllif
1. Xarici investisiyanın hüquqi çərçivəsi və ya xarici investisiyalara xüsusi qanunvericilik zəruridirmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Gəncə regional mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi, № 11. Gəncə: Elm, 2004 s.100-102
2. Sığorta iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış, Bakı: Adiloğlu , 2005 s. 196-201
3. Sığorta fəaliyyətinin anlayışı məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, Adiloğlu, 2006 s. 216-226
4. Sığorta müqaviləsinin bağlanması qaydası və forması məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Gəncə regional mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi, № 26. Gəncə: Elm, 2006 s. 135-140
5. Sığorta müqaviləsinin məzmunu məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış, Bakı, Adiloğlu, 2006 s. 196-201
6. Понятие и значение страхования məqalə Юрист, Алматы, 2009 № 8 (98) s. 77-79
7. Sığorta müqaviləsinin tərəfləri məqalə Qanun, 2009, 03 (179). Bakı, Azərbaycan s. 94-102
8. Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycanda sığortanın inkişafına dövlət dəstəyi məqalə “Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idrəetmə sistemində antiböhran siyasət: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli” mövzusunda Elmi-praktiki konfransın materialları 04.06.10 Bakı, Azərbaycan s. 273-275
9. Ali təhsil müəssisələrinin hüquqi bazası məqalə Qanun, 2011, 01 (201). Bakı, Azərbaycan s. 3-17 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
10. Состояние финансого рынка Азербайджана в условиях мирового кризиса məqalə Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Сборник научных трудов. Выпуск № 14. Санкт-Петербург 2011 s. 116-119 i.e.n. dosent T.S.Nəsilov; i.e.n. dosent Z.Q.İbrahimov
11. Мегарегулятор как система регулирования и надзора за финансовым рынком məqalə Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Сборник научных трудов. Выпуск № 14. Санкт-Петербург 2011 s. 122-124
12. Модернизайия банковского сектора Турции в условиях глобальной экономики məqalə сборник материалов III международной научно-практической конференции Санкт-Петербург 18-19 апреля 2012. (часть1) (стр 232-234) s. 136-139 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
13. Банковская система Турции в условиях глобального экономического кризиса məqalə VII международная научно-практическая конференция Минск, 26-27 апреля 2012 года сборник научных статей (часть1) s. 157-160 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
14. Пути реформирования системы финансового надзора в Турции после кризиса məqalə Научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2012» Москва 27-28 апреля (стр 6-8) s. 6-8
15. Основные проблемы и перспективы развития банковского сектора Турции məqalə Сборник материалов IV международной научно-практической конференции Санкт-Петербург 18-19 апреля 2013 года (стр 232-234) s.232-233
16. Особенности деятельности центрального банка Азербайджана məqalə Научно-практический теоретический журнал «Финансы и Кредит» № 47. Москва Россия 2013 s. 73-80 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
17. Правовые основы деятельности центрального банка Азербайджана məqalə Материалы VIII международной научно-практической конференции Москва 2013 s. 6-21 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov, D.Vəliyev
18. Bank fəaliyyətinə nəzarət sistemi: xarici təcrübə və Azərbaycan modeli məqalə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri Yanvar-Mart 2014 s.82-90
19. Dünya təcrübəsi kontekstində meqatənzimləyici təşkilat-bank fəaliyyətinə nəzarət edən yeni orqan kimi məqalə Qanun, 2014, 10 (240). Bakı, Azərbaycan s.86-93 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
20. Azərbaycan MB-nın kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məqalə 2013-cü ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın tezisləri, Bakı-2014. s.20-21
21. Maliyyə xidmətləri bazarında nəzarət işinin təşkilində yeni meyillər (meqatənzimləyici sistem) məqalə Maliyyə və Uçot, 2014, 11. Bakı, Azərbaycan s.11-18
22. Анализ и оценка банковского сектора Азербайджана в контексте стран СНГ məqalə Вестник Бресткого Университета, 02/2014. Брест, Белорусия s.99-107
23. Müasir Maliyyə-Kredit İnstitutlarının Fəaliyyət İstiqamətləri tədris proqramı 2014. Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.n., dos. Z.H.İbrahimov
24. Pul-Kredit Tənzimlənməsi tədris proqramı 2014. Bakı, Azərbaycan Z.F.Məmmədov; Z.H.İbrahimov; R.V.Əsgərova; A.A.Babayev; A.A.Rəfiyev
25. Meqatənzimləyici sistem-maliyyə bazarının fəaliyyətini həyata keçirən yeni nəzarət modeli kimi məqalə Kooperasiya Elmi-Praktiki jurnalı (04) 2014. Bakı, Azərbaycan S 165-170
26. Анализ и Оценка Банковского Сектора Азербайджана в Контексте Стран СНГ məqalə Материалы IX Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов. 2014 Москва, Россия s. 6-35 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
27. Банковский сектор Азербайджана: Анализ и Оценка məqalə Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 2014, Беларусь. s. 347-357 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
28. Современное состояние банковского сектора Азербайджана в контексте стран СНГ: современное состояние и проблемы məqalə III международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014». 13-14 ноября 2014. Москва, Россия s. 74-76 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
29. Elmi və Elmi-Pedaqoji Kadr Hazırlığının Hüquqi Əsasları metodiki rəhbərlik 2015 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; dos. H.İ.Həmidov
30. Цель и Функции Центрального Банка Азербайджана: вызовы и перспективы глобализации məqalə Сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции. 16-17 апрель 2015. Минск, Беларусь s. 60-61
31. Maliyyə bazarının fəaliyyətində yeni nəzarət sistemi məqalə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının Materialları 2015. Bakı, Azərbaycan s. 182-184
32. Bank fəaliyyətində pul siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi prinsiplərinin konseptual əsasları məqalə Audit,4/2015. Bakı, Azərbaycan s. 14-20 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
33 Monetar siyasətinin tətbiqində məqsəd və vəzifələr: təhlil və qiymətləndirmə məqalə AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (4)Bakı, Azərbaycan s. 90-95 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
34 Dünya təcrübəsi kontekstində maliyyə bazarlarına nəzarət modeli məqalə Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 27-28 aprel 2016 Sumqayıt, Azərbaycan s. 90-95 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
35 Модернизация финансового надзора и регу-лирования: мировой опыт и актуальные тен-денции məqalə Экономика и Управление: Проблемы, Решения Научно-практический журнал 5, том 1 (53) 2016 Май s. 168-175 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.d. prof. D.A.Bağırov
36 Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti Tədris proqramı 2016 Bakı, Azərbaycan Z.F.Məmmədov; Z.H.İbrahimov; F.F.Mürşüdlü; S.V.Fərzəliyeva
37 Bank İşi (16.2 və 16.3 fəslinin müəllifi) Kitab 2016 Bakı, Azərbaycan s. 336-377
38 Maliyyə bazarlarına nəzarət: Dünya təcrübəsi və aktual meyllər Elmi Məqalələr Toplusu 2016 Bakı, Azərbaycan
39 Bank sektorunda böhran, pul siyasəti və maliyyə bazarlarına nəzarət modeli: aktual meyllər və dünya təcrübəsi Kitab 2016 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
40 Maliyyə bazarlarına nəzarət: qlobal çağırışlar və perspektivlər məqalə Qanun № 08 (262) 2016 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.d. prof. A.A.Bıkov