Məzmuna keç

References

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
References.
Bu kitab References haqqındadır.

Mündəricat[redaktə]

 1. Məmmədli, H. (2023). Dinin təkamül prosesinin təhlili. Füyuzat nəşriyyatı, Bakı, 208 səh.
 2. Ergin, Osman. (1958). Sadraddin Alqunawi ve eserleri. Şarkiyat Mecmuası, №: 2.
 3. Açıkgenç, A. (1987). Abdulkerim Suruşun Sadrayı konu alan Evrenin yatışmaz yapısı adlı eseri üzerine bir kaç söz. Journal of İslami araştırmalar, sayı 3, 110-115.
 4. Alizadeh, B. Pajuheşi dər nəzəre marifatşenaxtiye Molla Sədra. Andişə jurnalı, din və epistemologiyaya həsr olunmuş nəşri, №: 41-42, 251-252.
 5. Al-Muslim, S. (2009). Ibdā‘āt Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī al-falsafīyah, al-nafs namūdhajan. Damascus: Neynava Publisher.
 6. Aristotel. (2001). Ruh Üzerine (Ö. Zeki, Trans.). İstanbul: Alfa Yayınları.
 7. Aydın, S. (2018). Molla Sadrada mahiyet felsefesi. İstanbul: İnsan yayınları.
 8. Bağırov, İ., & Malikov, A. (2021). Sadreddin Şiraziye göre nefsin hudusu ve onun bedenle olan ilişkisi. Metafizika Journal, 4 (2), 8-32.
 9. Fazlur, R. (1975). The Philosophy of Mulla Sadra. Albany: State University of New York Press.
 10. Gurbani, G. (1385). SH. Mebde ve meade insan der pertove herekete covheri Molla Sadrâ. Journal of Philosophical-Theological Research, 8 (2), 67-88.
 11. İbn Sina. (2013). Tanımlar Kitabı, (A. Aygün & A. İclal, Trans.). Ankara: Elis Publisher.
 12. İzitsu, T. (1971). The concept and reality of existence, Tokyo: Kokusai Printing Co. Ltd.
 13. Kalın, İ. (2014). Varlık ve idrak Molla Sadranın bilgi tasavvuru (K. Nurullah, Trans.). İstanbul: Klasik.
 14. Kamada, Sh. (2007). Kuran tefsiri ile sufi felsefe arasında Molla Sadra – onun Zilzal suresi tefsiri özelinde, (E. Erdim, Trans.). Dini araştırmalar, Mayıs-Ağustos, 10, 271-284.
 15. Malikov, A. (1390). HS. Kamal va estekmale nafs be revayat Sadraddin Shirazi. Tolu noor journal, (35), 23-46.
 16. Malikov, A. (2018). Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi irsi və onun elmi mövqeyi, “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransın məqalələr toplusu, Bakı, Nurlan nəşriyyatı, 665-666.
 17. Gharavi, M. Aya hərəkəte cohəri iştidadist? Qəbəsat jurnalı, №: 10 və 11, səh 150-151.
 18. Xacevi, M. tərifi əz vəhdəti vücud, (birinci hissə), S.Şirazinin xatirəsinə həsr olunmuş jurnal, №: 17, səh.50
 19. Yezdi, M. Amuzeşe fəlsəfə, cild 2, s.388.
 20. Puyan, M. (1391). HS. Meade cismanî der hekmete mutealiye. Qom: Bustane Ketab
 21. Sajjadi, C. (1379). Ferhenge estelahate felsefî Molla Sadrâ, Tahran
 22. Seyid Əlirza Sədr Hüseyni, hikməte mütaliə və məsəleye vəhdəte vücud, S.Şirazinin xatirəsinə həsr olunmuş jurnal, N: 43, səh 39.
 23. Shirazi, S. (1382). SH. al-Hikmat al-muta`Aliya fi-l-asfar al- `aqliyya al-arba`a. (1sted). Tehran: SIPRIn Publications.
 24. Shirazi, S. (1386). SH. Mafatih al-qayb. Tahran: SIPRIn Publications.
 25. Shirazi, S. (2014). Kitabul Mashair, A parallel English-Arabic text translated by S.H.Nasr, Provo, Utah: Brigham Young University Press.
 26. Shirazi, S. (1958). əl-hikmətil mütaliə fil əsfaril ərbəə, Beyrut: Dar ehya al-turasul-arabi.
 27. Surush, A. (2012). Evrenin Yatishmaz Yapisi, (H. Hüseyin, trans.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 28. Şükürov, Ağayar. (2005). Şərq fəlsəfəsi və filosofları. Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğullar nəşriyyatı, səh. 535-541
 29. Məmmədzadə, İlhamın elmi redaktorluğu ilə. (2021). Pandemiya dövründə fəlsəfə və Lütfizadənin qeyri-səlis məntiqi. Bakı. 274 səh.
 30. Əsədov, Adil. (2008). Yunan fəlsəfəsindən etüdlər. Bakı. Səda nəşriyyatı. 92 səh.
 31. Tusi, Xacə Nəsirəddin. (1989). Əxlaqi-Nasiri. Tərcümə: Rəhim Sultanov. Bakı. Elm nəşriyyatı. 256 səh.
 32. Məmmədbəyli, H. (1980). Mühəmməd Nəsirəddin Tusi. Bakı. Gənclik nəşriyyatı. 176 səh.
 33. Axundov, M.A. (1990). Zamanı qabaqlayanlar. Bakı. Azərbaycan dövlət Nəriyyatı. 200 səh.
 34. Şirazi, Sədi. (1958). Bustan. Tərcümə: Seyidzadə, M. Bakı. Azərbaycan dövlət nəşriyyatı. 144 səh.
 35. Tahirqızı, Şəhla və başqaları. (2021). Nizami Gəncəvi: biblioqrafik göstərici. Bakı. Elm nəşriyyatı. 264 səh.
 36. Heydərov, Səyavuş., Qənbərov, Asəf., Qafarov, Anar. (2020). Din və ideoloji təhlükəsizlik. Bakı. Tuna nəşriyyatı. 275 səh.
 37. Aslanov, V.İ. (1979). Dil Mədəniyyəti. Bakı. Elm nəşriyyatı. 156 səh.
 38. Məlikov, Ələddin. (2019). Dinlər Tarixində çox mühüm təqvimlər. ResearchGate elmi bazası. səh.1-14 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15391.00160)
 39. Məlikov, Ələddin. (2020). "ORCID"in mahiyyəti, faydası və əldə edilməsi. Bakı. Kitabşünaslıq və Redaktor Sənəti jurnalı, №1, səh.45-49
 40. Məlikov, Ələddin. (2019). UOT və KBT təsnifatları haqqında. ResearchGate elmi bazası. səh.1-2
 41. Məlikov, Ələddin. (2019). Müqəddəs və qədim mətnlərə istinadın qaydaları. ResearchGate elmi bazası. səh.1
 42. Məlikov, Ələddin. (2020). Beynəlxalq OCLC təşkilatı və onun fəaliyyət mexanizmi haqqında. Kitabşünaslıq və Redaktor Sənəti jurnalı. №2, səh.37-41
 43. Məlikov, Ələddin. (2010). Din Fəlsəfəsi, Bakı. Ziya məqalələr toplusu. səh.47-54.
 44. Malikov, Aladdin. (2010). Reason and Faith from the viewpoint of Averroes, Mulla Sadra & Immanuel Kant. Qom. Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, 303 p.
 45. Məlikov, Ələddin. (2018). İbn Rüşdün din fəlsəfəsi. Bakı. Din araşdırmaları jurnalı. səh.34-68.
 46. Məlikov, Ələddin. (2018). Epistemologiyada ağıl və iman münasibətlərinin təhlili. Bakı. Metafizika jurnalı, səh.23-53.
 47. Məlikov, Ələddin. (2018). Alvin Plantinqa-XX əsrin analitik epistemoloqu. Bakı. Elm və Həyat jurnalı, səh.17-20.
 48. Məlikov, Ələddin. (2019). Din fəlsəfəsinin tarixi, tərifi və digər anlayışlarla fərqi. Bakı. "Social Sciences" jurnalı, səh.61-66.
 49. Bağırov, İbrahim. & Məlikov, Ələddin. (2021) Sədrəddin Şiraziyə görə nəfsin hüdusu və onun bədənlə olan münasibəti. Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), №2, səh.8-32
 50. Qənbərov, Asəf., və Həsənov, Bəhram. (2019). Din psixologiyası. Bakı. Tuna nəşriyyatı. 350 səh.
 51. Xəlilov, Səlahəddin. (2005). Təhsil, təlim, tərbiyə. Bakı. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı. 650 səh.
 52. Haciyev, Zeynəddin. (2011). Məntiq. Bakı, Təhsil nəşriyyatı.
 53. İsrafilov, M.M. (1987). Məntiq. Bakı. Maarif nəşriyyatı.
 54. İmranoğlu, Rauf. (2011). Məntiq. Bakı. Parlayan Günəş.
 55. Nişapuri, Möhsün. (2018). Məntiq. Tərcümə: Səfərov, Amid. Redaktor: Əliyev, Nurəddin. Zərdabi nəşriyyatı.
 56. Tusi, Xacə Nəsirəddin. (2012). Təcrid əl- Məntiq., Tərcümə və Şərhlər: Məmmədov, Eminağa. Bakı. Araz nəşriyyatı
 57. Tusi, Xacə Nəsirəddin. (2015). Təcrid əl- Etiqad., Tərcümə və Şərhlər: Məmmədov, Eminağa. Bakı.
 58. Boqomolova, O.B. (2007). Məntiq Məsələləri. Tərcümə: Rzayev, V.Ə. Bakı. Çıraq nəşriyyatı.
 59. Paşayev, Vəli Əli oğlu. (1999). Fəlsəfə. Bakı. Səda nəşriyyatı.
 60. Məmmədov, Rəşid. (1994). Füzulinin Sosial Fəlsəfəsi. Bakı. Maarif nəşriyyatı.
 61. İsgəndərov, Vüqar. (2012). Molla Sədra və mütəaliyə fəlsəfəsi. Bakı, Victory nəşriyyatı. 208 səh.
 62. Zəncani, Əbu Əbdullah. (1999). əl-filsuf əl-farsi əl-kəbir. Qum, Mərkəz nəşriyyatı. 136 səh.
 63. Khamenei, Muhammad. (2000). Development of wisdom in Iran and in the world. Tehran, Sadra Islamic Philosophy Research Institute Publication. p.216
 64. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 1. 432 səh.
 65. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 2. 336 səh.
 66. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 3. 416 səh.
 67. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 4. 240 səh.
 68. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 5. 272 səh.
 69. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 6. 376 səh.
 70. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 7. 312 səh.
 71. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 8. 360 səh.
 72. Şirazi, Sədrəddin. (1958). əl-hikmət əl-mütəaliyə fil-əsfaril-əqliyyətil-ərbəə. Beyrut, Dar ehya əl-turasul-ərəbi. Cild 9. 360 səh.
 73. Şirazi, Sədrəddin. (2004). Şərhe Usuli Kafi. Tehran, Pəjuheşgah ulum insani və motaleate fərhəngi nəşriyyatı, Cild 1. 617 səh.
 74. Şirazi, Sədrəddin. (2003). Kəsr Əsnamil Cahiliyyə. (Dr.Möhsün Cahangirinin müqəddiməsi ilə). Tehran, SIPRİn Publication. 334 səh.
 75. Şirazi, Sədrəddin. (1998). Şərhe Risalə əl-Məşair. (Seyid Cəlaləddin Aştiyaninin şərhi ilə). Tehran, Əmir Kəbir nəşriyyatı. 377 səh.
 76. Şirazi, Sədrəddin. (2003). Əl-Şəvahidul- Rübubiyyə (üçüncü redaktə). (Seyid Cəlaləddin Aştiyaninin müqəddimə və şərhi ilə). Qum, Bustane Kitab nəşriyyatı. 912 səh.
 77. Şirazi, Sədrəddin. (2007). İbn Sinanın Şəfa əsərinin İlahiyyat bölməsinə şərh və haşiyə. Beyrut, The Arabic History Publishing and Distributing. Cild 1. 689 səh.
 78. Şirazi, Sədrəddin. (2007). İbn Sinanın Şəfa əsərinin İlahiyyat bölməsinə şərh və haşiyə. Beyrut, The Arabic History Publishing and Distributing. Cild 2. 1241 səh.
 79. Şirazi, Sədrəddin. (2000). Se risaleyi fəlsəfi (ikinci redaktə). (Seyid Cəlaləddin Aştiyaninin müqəddimə, şərh və haşiyəsi ilə). Qum, Mərkəz nəşriyyatı. 392 səh.
 80. Şirazi, Sədrəddin. (2008). Təsəvvür və Təsdiq. Qum, Zahidi nəşriyyatı. 56 səh.
 81. Söhrabifər, Məhəmmədtəqi. (2007). Əql və Eşq (Molla Sədra Şirazinin düşüncə və həyatına baxış). Tehran, Kanune əndişeyi cavan nəşriyyatı. 162 səh.
 82. Bünyadzadə, Könül. (2014). İnsan kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi nəşriyyatı. 496 səh.
 83. Bünyadzadə, Könül. (2010). İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı. 154 səh.
 84. Şirinov, Aqil. (2008). Alparslan Açıkgençin "Molla Sədra Fəlsəfəsi" məqaləsinin tərcüməsi. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər jurnalı, No:3 (21), səh.178-191.
 85. Şirinov, Aqil. (2008). Sədrəddin Şirazinin "əl-Əsfaru"l-ərbəə" adlı əsərindən bir bölümün tərcüməsi. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər jurnalı, No:5–6 (23–24), səh.215–221.
 86. Qafarov, Anar. və Şirinov, Aqil. (2019) İslam fəlsəfəsi, Bakı, Tuna nəşriyyatı, 416 səh.
 87. Manafov, Rafiz. (2007). İslam Düşüncəsi. Bakı, BİU Zaqata Şöbəsinin nəşriyyatı. 160 səh.
 88. Müəllimi, Həsən və başqaları. (2007) Tarixe fəlsəfeye İslam, Qum. Mərkəze Cahani nəşriyyatı. 364 səh.
 89. Kalın, İbrahim. (2010). Knowledge in later Islamic philosophy. Mullā Ṣadrā on existence, intellect, and intuition. Oxford. Oxford University Press.
 90. Yaqub, Mail. (2017). Din Fəlsəfəsi. Bakı. Qanun nəşriyyatı, 248 səh.
 91. Aydın, Mehmet. (2014). Din Felsefesi. İzmir. Birlesik Matbaa, 350 səh.
 92. Sadiqi, Hadi. (2004). Dəramədi bər Kəlame Cədid. İran. Taha nəşriyyatı, 400 səh.
 93. Manafov, Rafiz. (2007). İslam Düşüncəsi. Bakı. 160 səh.
 94. Əsədov, Adil. (2003). Siyasətin Fəlsəfəsi. Bakı. Təknur nəşriyyatı, 462 səh.
 95. İsmayılov, Fərman. (1991). Müasir Qərb Fəlsəfəsi. Bakı. Azərnəşr, 310 səh.
 96. Göyüşov, Ziyəddin. (1972). Fəzilət və Qəbahət. Bakı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 470 səh.
 97. Göyüşov, Ziyəddin. (1969). Həzz və iztirab. Bakı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 372 səh.
 98. Kirmani, Məhəmmədrza. (1997). Üsyan və qiyam fəlsəfəsi Ekzistensializm. Qum. Müəllif nəşriyyatı. 96 səh.
 99. Manafov, Rafiz. (2007). Din Fəlsəfəsi Nədir?. BİU Zaqatala Şöbəsinin Elmi Məcmuəsi, səh.199-204.
 100. Manafov, Rafiz. (2007). Con Hikin Din Fəlsəfəsinin Əsas Prinsipləri. BİU Zaqatala Şöbəsinin Elmi Məcmuəsi, səh.173-185.
 101. Manafova, Maral.C. və başqaları. (2010). Sosial kulturologiya. Bakı. Sabah nəşriyyatı, 260 səh.
 102. Taylan, Necib. (1997). İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri. İstanbul. 271 seh.
 103. Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq (çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər), Ön söz: Mübariz Qurbanlı, Buraxılışa məsul: Səyyad Salahlı, 2018. Şərq-Qərb nəşriyyatı, 504 səh.
 104. Mehdiyev, Ramiz. (2010). Fəlsəfə. Bakı. Şərq-Qərb nəşriyyatı, 360 səh.
 105. Hacıyev, Zeynəddin. (2012). Fəlsəfə. Bakı. Turan evi nəşriyyatı, 486 səh.
 106. Qafarov, Anar və Şirinov, Aqil. (2019). İslam fəlsəfəsi, Bakı. Tuna nəşriyyatı, 416 səh.
 107. Rüstəmov, İ.Ə. və başqaları. (1997). Fəlsəfə Ensiklopedik Lüğəti. Bakı. Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 520 səh.
 108. Məmmədov, Z.C. (1999). Şərq Fəlsəfəsi (IX-XII əsrlər). Bakı. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 304 səh.
 109. Şükürov, Ağayar. (2005). Şərq Fəlsəfəsi və Filosofları. Bakı. Əbilov, Zeynalov və oğullar nəşriyyatı, 668 səh.
 110. Tsameryan, İ.P. və başqaları. (1963). Elmi Materializmin Əsasları. Bakı. Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 428 səh.
 111. Məmmədov, Zakir. (1994). Azərbaycan Fəlsəfəsi Tarixi. Bakı. Bilik İrşad Mərkəzi, 342 səh.
 112. Qasımzadə, Fuad və Şirəliyev, Həsən. (1972). Dialektik Materializm. Bakı. Maarif nəşriyyatı, 458 səh.
 113. İmranoğlu, Rauf. (2011) Məntiq. Bakı. Parlayan Günəş nəşriyyatı, 464 səh.
 114. Skirbekk, Qunnar və Gilye, Nils. (2007). Fəlsəfə Tarixi, Bakı. Zəkioğlu nəşriyyatı, 752 səh.
 115. Rüstəmov, Yusif. (2007). Fəlsəfənin Əsasları. Bakı. Nurlar nəşriyyatı, 504 səh.
 116. Şükürov, Ağayar. (1997). Fəlsəfə. Bakı. Elm nəşriyyatı, 384 səh.
 117. Şükürov, Ağayar; Şükürov, Məsud. (2010). Hamı üçün fəlsəfə. Bakı. Mütərcim nəşriyyatı, 136 səh.
 118. Ramazanov, Fərrux və başqaları. (1997). Fəlsəfə. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı, 374 səh.
 119. Köçərli, F.Q. və başqaları. (2014). Azərbaycan Fəlsəfə Tarixi, cild 1. Bakı. Elm nəşriyyatı, 456 səh.
 120. Köçərli, F.Q. və başqaları. (2014). Azərbaycan Fəlsəfə Tarixi, cild 2. Bakı. Elm nəşriyyatı, 684 səh.
 121. Peterson, Michael L. (1991). Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion. Oxford University Press.
 122. Rəhimova, L.A. (2010). Elmi tədqiqatların əsasları. Bakı.
 123. Robert A.Day and Barbara Gastel. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper? p.204
 124. Samadi, Hadi. (2011). The structure of scientific theories. Iran. p.162
 125. Zahed, Rza. (1995). Ayine Negareş və Nevisəndegi. İran. Darul-Elm nəşriyyatı, 436 səh.
 126. Qənbərov, Asəf. (2018). Din sosiologiyası. Bakı.
 127. İbrahimli,X.; Nəsibli,N.; Quliyev,Q.; Məmmədova,Q. (2015). Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası (elmi məqalələr toplusu). Bakı. QHT nəşriyyatı. 100 səh.
 128. Əliyev, Rezo. (2016). Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı. Alatoran nəşriyyatı. 146 səh.
 129. Məmmədov, Kərim. (2013). Elmi-tədqiqat işlərinin metodikası. Bakı. Mütərcüm nəşriyyatı. 104 səh.
 130. Laricani, Sadiq. (2001). Dini plüralizm. (Məqalələr toplusu). Qum. Tədqiqatlar mərkəzi. 120 səh.
 131. Legenhausen, Muhammad. (2007) Islam and Religious Pluralism. Tehran. Taha Press. 176 p.
 132. Hüseyni, Seyid Həsən. (2003). Dini plüralizm ya dində plüralizm. Tehran. Suruş Press. 338 səh.
 133. İsmayılzadə, İlqar. (2021). Doğruluq plüralizmi nəzəriyyəsi: mənfi nəticələr və təhdidlər. Metafizika jurnalı. №115.
 134. Z.Məmmədov. Azərbaycan fəlsəfə tarixi. Bakı, 2006
 135. Z.Məmmədov. Orta əsrlər Azərbaycan filosofları və mütəfəkkirləri. Bakı, 1986 (rus dilində)
 136. Z.Məmmədov. XI–XIII əsrlərdə Azərbaycanda fəlsəfi fikir. Bakı, 1978.
 137. Z.Məmmədov. Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (həyatı, yaradıcılığı və dünyagörüşü). Bakı, Elm, 2009.
 138. Azərbaycan fəlsəfə tarixi, I c. Bakı, 2014.
 139. Azərbaycan fəlsəfə tarixi, II c. Bakı, 2014.
 140. A.Əsədov. Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı. Bakı: Təknur, 2007. -116s.
 141. F.Qasımzadə. Qəm karvanı, yaxud zülmətdə nur. Bakı, 1968.
 142. A.Şükürov. Fəlsəfə. Bakı, 2010
 143. F.Ələkbərli. “Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIXXX əsrlər)”. Bakı, 2020
 144. Fəlsəfə ensiklopodik lüğəti. Bakı, 2008
 145. Fəlsəfə (dərslik), Z. Hacıyev, Bakı, 2001
 146. Fəlsəfə tarixi, M. Zeynalov, Bakı, 2000
 147. XX əsr qərb fəlsəfəsi tarixi, F. İsmayılov, Bakı, 1999
 148. Məmmədov, Z. Şərq fəlsəfəsi, Bakı,1999
 149. Введение в философию, И. Фролов, 2003
 150. Всемирная история философий, Л. Ясперс, Наука, 2000
 151. Felsefe tarihi, M. Gökberk, İstanbul, 1993
 152. Philosophy in the Modern World, Anthony Kenny, 2007
 153. Medieval Philosophy, Anthony Kenny, 2005
 154. Ancient Philosophy , Anthony Kenny, 2004
 155. Всемирная история философий, Л. Ясперс, Наука, 2000
 156. История западной философии, Б. Рассел, 1945
 157. Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Scott Soames, 2003
 158. Zeynəddin Hacıyev, Məntiq, Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 2011.
 159. Mahir İsrafilov, Məntiq, Maarif nəşriyyatı, Bakı, 1987.
 160. İmanov, Yusifova, Hüseynli, Məntiq, Bakı 2010.
 161. Necip Taylan, Mantık (Tarihçesi, problemleri), İstanbul 1996.
 162. Nəsirəddin Tusi, Əsasül-İqtibas, I cild, Elm nəşriyyatı, Bakı, 2022
 163. Necati Öner, Klasik mantık, Ankara 1998.
 164. Doğan Özlem, Mantik (Klasik, sembolik mantık, mantık felsefesi), İstanbul 2006.
 165. Демидов, Логика, Москва 2007.
 166. Esiruddin el-Ebheri, İsaguci, İzmir 1302.
 167. Fəlsəfə, Fərrux Ramazanovun məsləhətçi və redaktoru olduğu fəlsəfə kitabının dördüncü fəslinin yazarları: A.F.Əhədov və Z.C.Məmmədov, Bakı, 2001, s. 113.
 168. İbn Sina, Əl- şəfa, əlfənnul minəl təbiati fil səmail təbii, səh 123- 124.