İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab saytından
Jump to navigation Jump to search
../ İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya

../
 1. Ələkbərova I.Y., Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi /Mahmudova Ş.C., Qasımova R.T.Qasımova, 2003
 2. Алекперова И.Я., Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Касумова Р.Т., 2003, Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. Том. XVIII, №3, Баку, «Элм» с. 157-161.
 3. Алекперова И.Я. Опыт создания корпоративной информационной системы "Кадры" / Махмудова Ш.Д., Касумова Р.Т., 2003, Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике. Международная конференция. Владикавказ., с. 36-39.
 4. Алекперова И.Я. Основные принципы создания корпоративной информационной системы / Махмудова, Ш.Д., Касумова Р.Т., 2004, V Всероссийская школа-семинар "Прикладные программы управления макросистемами". Тезисы докладов. А., 2004, с. 101-104.
 5. Алекперова И.Я.,Многомерная модель данных в MS SQL SERVER 2000 // Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т. IX Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, Туапсе, 2004, стр. 28-29.
 6. Ələkbərova İ.Y., “Kadrlar” Korporativ informasiya sisteminin Microsoft SQL Server-ə kecirilməsi /Qasımova R.T., “İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri ” II Respublika elmi konfransının əsərləri, I çild. Bakı, 26-28 oktyabr, 2004, səh.151-154.
 7. Ələkbərova I.Y., Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri / Qasımova R.T., Ağayev F.T., 2005
 8. Ələkbərova I.Y., III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır / Qasımova R.T., 2005
 9. Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Bakı, №2 cild XXV, 2005. Səh. 70-74
 10. Алекперова И. Я., Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах / Алгулиев, Р. М., Касумова Р. Т., Материалы Четвертой Международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем» г. Новочеркасск, 26 май 2006 г. cтр 58-59.
 11. Ələkbərova İ.Y. Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların yerinə yetirilməsi / Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., “Kibernetika və informatika problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. 24-26 oktyabr 2006-cı il, səh.71-72.
 12. Алекперова И. Я., Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Алгулиев, Р. М., Касумова Р. Т., «Информационные технологии моделирования и управления» , 2006, № 6. стр. 728–731.
 13. Алекперова И.Я., Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса / Касумова Р.Т. 2007
 14. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Qasımova R.T. Vikipediya və onun imkanları / “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, №6, Bakı, 2007, səh. 9-22
 15. Алекперова И.Я., Совершенствование форм и методов обучение посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса / Касумова Р.Т., // Телекоммуникации и информатизация образования, Москва, 2007, №4, с. 54-58.
 16. Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т., Коллективное знание в Интернете // Шестая международная конференция "Интернет - Образование - Наука -2008". Том 1. Винница. 2008. cтр. 5-7
 17. Алекперова И.Я., Учебный инновационный центр в образовательном пространстве / Касумова Р.Т., Материалы Шестой Международной научно-технической конференции „Интернет – Образование –Наука - 2008” г.Винница, Украина, 7 – 11 октября 2008 г, c. 93-94.
 18. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və təsnifatı / AMEA İTİ-nin “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalı, №2, 2010, səh. 80-91
 19. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsinin dövlətlərin informasiya mühitinə təsiri haqqında / “Elektron hökümət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfrans, AzTU, Bakı, Azərbaycan, 2010.
 20. Ələkbərova İ.Y.,İnternet mühitində informasiya qarşidurmalarının bəzi üsul və vasitələri haqqinda // AzTU-nun “Elmi əsərlər” jurnalı, №1, Bakı, 2010, səh. 17-20.
 21. Алекперова И.Я., Информационные атаки как эффективные действия во время информационных войн в сети интернет // INTERNET EDUCATION SCIENCE -2010, New Informational and Computer Technologies in Education and Science, UKRAINE, VINNYTSIA, VNTU, September 28-October 3, 2010. pp. 38-41.
 22. Алекперова И.Я., Comparative analysis of information attacks in Internet / журнал «Информационные технологии и компьютерная инженерия», Украина, Винница, №3 (19), 2010, стр. 81-87.
 23. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsinin dövlətin informasiya mühitinə təsiri problemləri // “Elektron hökümət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfrans, Bakı, 26-28 aprel, 2010, səh. 146-148.
 24. Ələkbərova İ.Y., İnternet mühitində sosial şəbəkələr və müstəqil təhsildə onlarin rolu // “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” mövzusunda elmi-praktik konfrans, Az.DPU, Bakı, 18-19 iyun, 2010, səh. 38-40.
 25. Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitdə reallaşdirilan bəzi informasiya müharibəsi texnologiyalarinin analizi / AMEA İTİ-nin “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalı, №2(4), 2011, səh. 18-28.
 26. Алекперова И.Я., О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях / «Информационное общество», №3, М.: 2012, стр. 31-38
 27. Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitin sosial-demoqrafik portretinin analizi / AMEA İTİ-nin “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalı, 1(5)2012, səh. 26-35
 28. Alakbarova I.Y., Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ), Volume I, September 12-14, 2012, pp. 119-120
 29. Ələkbərova İ.Y., Azərbaycan dilinin qorunmasında Vikipediyanın rolu haqqında // “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika Elmi Konfransı materialları, Sumqayıt, 27-28 noyabr, 2012, səh. 209-211.
 30. Ələkbərova İ.Y. Viki-məqalələrdə informasiyanın düzgünlüyünün təyin edilməsinin bəzi üsulları haqqında // “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika Elmi Konfransı materialları, Sumqayıt, 27-28 noyabr, 2012, səh. 204-206
 31. Ələkbərova İ.Y. Vikipediya ensiklopediyasında Azərbaycan həqiqətləri və milli-mənəvi dəyərlərin təsbit olunması və inkişafında alimlərin vəzifələri haqqında // “Elektron elm problemləri” üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransın materialları, 15-16 noyabr, 2012, səh. 41-42
 32. Алекперова И.Я., Viki-mühitdə məqalələrin reytinqinə təsir edən faktorlarin analizi|Анализ факторов влияющих на рейтинг статей в вики-среде / AMEA İTİ-nin “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalı, 2(6), 2012, səh. 27-32
 33. Ələkbərova İ.Y., Vikimetrik tədqiqatlarin informasiya təhlükəsizliyində rolu // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may, 2013, səh.109-112
 34. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya bolluğu informasiya müharibəsinə qarşi bir vasitə kimi // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublikaelmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may, 2013, səh.56-58
 35. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде // АВТ
 36. Ələkbərova İ.Y., Vikimetrik tədqiqatların analizi və viki-mühitdə informasiya təhlükəsizliyi problemləri haqqında / AMEA İTİ-nin “İnformasiya texnologiyaları problemləri” jurnalı, №1(7), 2013, səh. 58–66.
 37. Алекперова И.Я., О методах выявления информационных противостояний в вики-среде // AMEA İTİ-nin “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalı, , №1(7), 2013, səh. 39–48
 38. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2014, №.2, стр.48-63
 39. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperova I.Ya., Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences, USA, 2014, vol.48, no 2, pp. 97–108.
 40. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы // Телекоммуникации, 2014, №5, стр. 42–48.
 41. Alıquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlasnmasi metodu / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, 2014, 4-5 dekabr, Bakı, səh. 145-147.
 42. Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik metodlarin köməyilə İnternet istifadəçilərinin aktivliyinin analizi / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, 2014, 4-5 dekabr, Bakı, səh. 136-139
 43. Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlətdə informasiya müharibəsi modelləri haqqında / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, 2014, 4-5 dekabr, Bakı, səh. 89-92
 44. Ələkbərova İ.Y., E-dövlətin formalaşmasında viki-cəmiyyətin rolu haqqında // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №2(10), səh. 40–49.
 45. Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitdə informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin iş prinsipi və elmi aktuallığı // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, səh. 70-79
 46. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında / İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, 2015, səh. 41-47
 47. Ələkbərova İ.Y., Kibermünaqişələr və onların həlli yolları / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 14 may,2015