İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya

../
 1. Ələkbərova I.Y., Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi /Mahmudova Ş.C., Qasımova R.T. // Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə № 4, səh.35-38.
 2. Алекперова И.Я., Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Касумова Р.Т., 2003, Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. Том. XVIII, №3, Баку, «Элм» с. 157-161.
 3. Алекперова И.Я. Опыт создания корпоративной информационной системы "Кадры" / Махмудова Ш.Д., Касумова Р.Т., 2003, Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике. Международная конференция. Владикавказ., с. 36-39.
 4. Mahmudova Ş.D., Qasımova R.T., Ələkbərova I.Y. Microsoft Access verilənlər bazasının mühafizəsi // Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə № 4, səh.35-38.
 5. Ələkbərova I.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / Əliquliyev R.M. Qasımova R.T. // AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Bakı, №2 cild XXV, 2005, səh. 70-74.
 6. Ələkbərova I.Y., Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri / Qasımova R.T., Ağayev F.T. // İqtisadiyyat və audit, №8, 2005, səh. 42-45.
 7. Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Bakı, №2 cild XXV, 2005. Səh. 70-74
 8. Алекперова И. Я., Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Алгулиев, Р. М., Касумова Р. Т., «Информационные технологии моделирования и управления» , 2006, № 6. стр. 728–731.
 9. Алекперова И.Я., Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса / Касумова Р.Т. 2007 // Журнал Телекоммуникации и информатизация образования, г. Москва, 2007, №4, с. 54-58. http://www.edit.muh.ru
 10. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Qasımova R.T. Vikipediya və onun imkanları / Azərbaycan məktəbi, №6, Bakı, 2007, səh. 9-22
 11. Алекперова И.Я., Совершенствование форм и методов обучение посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса / Касумова Р.Т., // Телекоммуникации и информатизация образования, Москва, 2007, №4, с. 54-58.
 12. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və təsnifatı // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №2, 2010, səh. 80-91
 13. Ələkbərova İ.Y.,İnternet mühitində informasiya qarşidurmalarının bəzi üsul və vasitələri haqqinda // AzTU, Elmi əsərlər, №1, Bakı, 2010, səh. 17-20.
 14. Алекперова И.Я., Comparative analysis of information attacks in Internet // Информационные технологии и компьютерная инженерия, №3 (19), 2010, стр. 81-87.
 15. Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitdə reallaşdirilan bəzi informasiya müharibəsi texnologiyalarinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №2(4), 2011, səh. 18-28.
 16. Алекперова И.Я., О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях // Информационное общество, №3, М.: 2012, стр. 31-38
 17. Ələkbərova İ.Y., Viki-mühitin sosial-demoqrafik portretinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 1(5), 2012, səh. 26-35
 18. Алекперова И.Я., Viki-mühitdə məqalələrin reytinqinə təsir edən faktorlarin analizi|Анализ факторов влияющих на рейтинг статей в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2(6), 2012, səh. 27-32
 19. Алекперова И.Я. Анализ факторов влияющих на рейтинг статей в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2012, səh. 12-21
 20. Ələkbərova İ.Y., Vikimetrik tədqiqatların analizi və viki-mühitdə informasiya təhlükəsizliyi problemləri haqqında / İnformasiya texnologiyaları problemləri, №1(7), 2013, səh. 58–66.
 21. Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., О методах выявления информационных противостояний в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, , №1(7), 2013, səh. 39–48
 22. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2014, №.2, стр.48-63
 23. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperova I.Ya., Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences, USA, 2014, vol.48, no 2, pp. 97–108.
 24. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы // Телекоммуникации, 2014, №5, стр. 42–48.
 25. Ələkbərova İ.Y. E-dövlətin formalaşmasında viki-cəmiyyətin rolu haqqında // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №2(10), səh. 40–49.
 26. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin iş prinsipi və elmi aktuallığı // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, səh. 70-79
 27. Ələkbərova İ.Y. İnformasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, 2015, səh. 41-47
 28. Ələkbərova İ.Y. Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №2, səh. 35-40
 29. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakparova I.Y. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict // International Journal of Intelligent Systems and Ap-plications (IJISA), 2016, vol 8, no.2, pp. 20-27
 30. Ələkbərova İ.Y. Vikipediya ensiklopediyasi manipulyativ sosial media vasitəsi kimi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, 78–87
 31. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə böyük verilənlərlə bağli problemlər və onlarin big data texnologiyalari vasitəsilə həlli yollari // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, səh. 88-97
 32. Алыгулиев Р.М. Алекперова И.Я. Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы // Информационные технологии, 2016, №11. Том 22. с. 862– 869
 33. Ələkbərova İ.Y. Viki konsepsiyasinin biliklər cəmiyyətinin formalaşmasina təsiri haqqinda // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №2, səh. 44–53
 34. Zlatin Zlatev, Galya Shivacheva, Alakparova I.Y. Application Of Personalized E-Learning // Innovation and entrepreneurship, ISSN 1314-9253, 2017, vol. V, no. 4, pp.203–215.
 35. Əliquliyev R.M. Ələkbərova İ.Y. Emosional tonalliğin analizi metodlari haqqinda // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №1, səh. 3–15
 36. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşların sosial krediti sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №2, səh. 3–15