İradə Hüseynova (tarixçi)/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ İradə Hüseynova (tarixçi)/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Формирование подготовительных отделений вузов Азербайджана и их роль в изменении социального состава студенчества Məqalə Тематический сборник научных трудов «Расцвет народного образования в Азербайджанской ССР» (1960-1985 гг.). Баку, 1986. 7 səh.
 • Антиколониальная борьба горцев Северного Кавказа за независимость в 20-60-е годы XIX века Məqalə Сборник научных трудов «Türk və Qafqaz xalqları tarixinin bəzi məsələləri», Bakı, 1997 18 səh.
 • Кавказ на пороге XXI века. Особая роль Г.Алиева в обеспечении мира в регионе Məqalə Журнал «Возрождение – XXI век», aвгуст 1998, №10 səh.18-23
 • Naxçıvan demokratik inkişaf yolunda Məqalə «Naxçıvan Muxtar Respublikası 75» // «Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri»nin xüsusi buraxılışı. Bakı, 1999 səh.186-203
 • Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Məqalə «Dirçəliş - XXI əsr», 1999, №16 səh.20-28
 • XX əsrdə Qafqaz xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı Tezis İran məşrutə hərəkatına həsr olunmuş I Beynəlxalq konfransın materiallarının tezisləri. Təbriz, 1999 (fars dilində) səh.1
 • Qafqaz bölgəsində sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilmə-sində Heydər Əliyevin rolu Məqalə «Heydər Əliyev işığı – İpək Yolu» kitabı, Bakı, 2000səh.89-98
 • Независимое Азербайджанское государство и развитие сотрудничества на Кавказе Məqalə “Caucasiса”, The Journal of Caucasian Studies, 2001, volume 4 “Caucasica”, сборник научных статей. Тбилиси, 2001 год, № 4 səh.41-49
 • Азербайджан в системе межгосударственных отношений на Кавказе Məqalə «Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti» - mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 6-7 iyun 2002-ci il səh.168-169
 • Azərbaycan dövlətçiliyinin bu gününün və sabahının qarantı Məqalə «Yeni Azərbaycan Qurucusu» kitabı, Bakı, 2002 səh.301-318
 • Müstəqil Azərbaycan Respublikasının möhkəm təməli Məqalə “Dirçəliş-XXI əsr”, 2002, №54 səh.43-49
 • Tarixi proseslər. YAP və Heydər Əliyev dühası Məqalə «Yeni Azərbaycan Partiyası – Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyi» kitabı, Bakı, 2002 səh.170-182
 • Heydər Əliyev zəkasından və qətiyyətindən pərvazlanan Yeni Azərbaycan Partiyası Məqalə «Qələbə bizimlədir» kitabı, Bakı 2002 səh.25-28
 • Pезависимый Азербайджан и вопросы регионального сотрудничества на Кавказе Məqalə Материалы Международной конференции кавказоведов, Тбилиси, 2002
 • Elmi potensialın inkişafı əsas vəzifələrimizdən biridir Məqalə ADNA-nın 51-ci elmi-texniki konfransının materialları, Bakı, 2002 səh. 5-8
 • Heydər Əliyev – Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı və rəhbəridir Məqalə “Tarix və onun problemləri”. Bakı, 2002-ci il, №4 səh. 59-63
 • Müasir dövrdə Qafqazda inteqrasiya prosesi: real durum, problemlər və perspektivlər Məqalə «Azərbaycanın mühüm tədris və tədqiqat mərkəzi» məcmuəsi, Bakı, 2002 səh. 32-46
 • Heydər Əliyevin siyasi-dövlətçilik fəaliyyətinin Moskva dövrü (1982-1990-cı illər) Məqalə “Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri”, 2002, № 5-6 səh. 303-316
 • Müstəqil Azərbaycanda iqtisadi inkişaf sürətinin artması və onun nəticələri Məqalə “Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası. Xüsusi buraxılış. 2003-cü il, №1 səh. 30-46
 • Heydər Əliyev və Qafqazda sülh siyasəti: reallıqlar, problemlər, perspektivlər Məqalə
 • Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan. I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları. Bakı, 2003
 • Müstəqil Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişaf strategiyası Heydər Əliyev ideyaları işığında Məqalə «Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu» kitabı, Bakı, 2003 səh. 568-580
 • Heydər Əliyev zəkasından və qətiyyətindən pərvazlanan Yeni Azərbaycan Partiyası Məqalə «İlham» jurnalı, 2003, №1 səh.71-74
 • İlham Əliyev yeni əsrin lideridir Məqalə «Dirçəliş - XXI əsr» jurnalı, №59, 2003səh.108-119
 • Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması və möhkəmləndi-rilməsində Heydər Əliyevin rolu Avtoreferat Tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2003 82 səh.
 • Müasir tariximizin mühüm mərhələsi Məqalə «Aktual», 2003, oktyabr səh.11
 • Русский язык в Азербайджане Məqalə «Русский язык за рубежом» jurnalı, 2004, №2 səh.105-107
 • Azərbaycanda təhsil siyasəti və gender problemi Məqalə «Dirçəliş - XXI əsr» jurnalı №78-79, 2004səh.145-151
 • İlham Əliyev və Azərbaycanın milli inkişaf strategiyası Məqalə «Dirçəliş - XXI əsr» jurnalı, №80-81, 2004 səh.118-125
 • Heydər Əliyevin siyasi-dövlətçilik fəaliyyətinin Moskva dövrü Məqalə «Xalqa bağışlanan ömür», IV kitab, Bakı, 2004səh.25-42
 • Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində «Azərbaycan tarixi» fənninin tədrisi: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektivlər Məqalə «Tarix, insan və cəmiyyət» , Bakı, 2005, № 1(2) səh.3-11
 • Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev irsi Məqalə «Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azər-baycan Respublikası rəhbərliyinə gəlmə-sinin 36-cı ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları», Sumqayıt, 2005 səh.42-62
 • Mehriban xanım Əliyeva Azərbay-canın milli sərvəti – Heydər Əliyev irsinin keşiyində Məqalə «Xoşməramlı səfir», Bakı, 2005 səh.3-20
 • İlham Əliyev və Azərbaycanın milli inkişaf strategiyası Məqalə «Elm və həyat» jurnalı, Bakı, № 1-2, 2005 səh.1-2
 • Qadın zəriflik və gözəllik təcəssümüdür Məqalə «Arena», 2005 səh.9-17
 • Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev irsi Məqalə
 • «Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi», Bakı, 2005 səh.132-149
 • Azərbaycan-Koreya elmi və mədəni əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində Məqalə
 • «Azərbaycanda Koreya mədəniyyəti» jurnalı, Bakı, 2005səh.159-164
 • Кавказ на пороге XXI века. Особая роль Г.Алиева в обеспечении мира в регионе Məqalə Журнал «Возрождение – XXI век», aвгуст 1998, №10 səh.18-23
 • Гейдар Алиев и Нахчыван: путь к демократии Məqalə Журнал «Возрождение – XXI век», aвгуст 1998, №10 səh.15-25
 • Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Məqalə «Dirçəliş - XXI əsr», 1999, №16səh.20-28
 • XX əsrdə Qafqaz xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı Tezis İran məşrutə hərəkatına həsr olunmuş I Beynəlxalq konfransın materiallarının tezisləri. Təbriz, 1999 (fars dilində) səh.1
 • Naxçıvan demokratik inkişaf yolunda Məqalə «Naxçıvan Muxtar Respublikası 75» // «Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri»nin xüsusi buraxılışı. Bakı, 1999 səh.186-203
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətinin inkişafı Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 1999səh.263-264
 • ИСТОРИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti ЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. БАКУ, 199987 səh.
 • Qafqaz bölgəsində sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilmə-sində Heydər Əliyevin rolu Məqalə «Heydər Əliyev işığı – İpək Yolu» kitabı,Bakı, 2000səh.89-98
 • Независимое Азербайджанское государство и развитие сотрудничества на Кавказе Məqalə “Caucasiса”, The Journal of Caucasian Studies, 2001, volume 4 “Caucasica”, сборник научных статей. Тбилиси, 2001 год, № 4səh.41-49
 • Буржуазные реформы на Кавказе (первая статья) Məqalə «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2001, №1səh.55-61
 • Проведение земельной реформы на Кавказе (вторая статья) Məqalə«Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2001, №2 səh.44-50
 • Административная, судебная и военная реформы на Кавказе. Реформа сельского управления Məqalə «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2001, № ¾ səh.37-45
 • DÖVLƏTÇİLİK NAMİNƏ Monoqrafiya.Bakı, 2001 287səh.
 • Азербайджан в системе межгосударственных отношений на Кавказе Məqalə«Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti» - mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 6-7 iyun 2002-ci il səh.168-169
 • Tarix. Zaman. Düşüncələr Monoqrafiya IV cild 2008-2010. Bakı 2020544 s.
 • Mübariz İbrahimov özündən sonra məktəb qoydu Məqalə Mübariz olaq. Dekabr 2019 №136-29 s.