İsa Həbibbəyli/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ İsa Həbibbəyli/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Romantik lirikanın imkanları. Bakı: Yazıçı, 1984, 164, [4] s.
 2. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili yolları. Naxçıvan, 1985, 35 s.
 3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, Təhsil Nazirliyi Tədris-metodiki kabinetinin nəşri, 1985
 4. Ədəbi yüksəliş. Bakı: ["Bilik" Cəmiyyəti], 1985, 62, [2] s.
 5. Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşri, 1986.
 6. Cəlil Məmmədquluzadə (albom-monoqrafiya). Bakı: İşıq, 1987
 7. Cəlil Məmmədquluzadə və ədəbi mühiti (metodik vəsait). Bakı: Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəşri, 1990
 8. XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Bakı: Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəşriyyatı, 1992; Türkiyə: Ərzurum Universitetinin nəşri, 1992, Bakı: Elm və təhsil, 2004
 9. Məmməd Araz (tərcümeyi-hal) Bakı: Sabah, 1993, 46 s.
 10. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997
 11. Xalq şairi Məmməd Araz: Albom-monoqrafiya. Bakı: Azərnəşr, 1999, 160 səh.
 12. Джалил Мамедкулузаде (Молла Насреддин). Москва: Наука, 1999, 184 c.
 13. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı: Elm, 1999, 136 s.
 14. Şəhriyar dünyası (I nəşr). İran: Zufa yayınları, 2000, 31, [41] s.
 15. Şəhriyar dünyası (II nəşr). İran: Zufa yayınları, 2002, 31, [41] s.
 16. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan: Qeyrət, 2002, 80 s.
 17. Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərilə. Pakistan, İslamabad, 2004,
 18. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan (İ.Hacıyevlə). Bakı: Nurlan, 2006
 19. Ədəbiyyat və mətbuat cəbhəsində. Bakı: Nurlan, 2006
 20. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı: Elm, 2005
 21. Азербайджанская литература начала XX века. Москва: Триада, 2008, 167 c.
 22. Ədəbiyyat (XI sinif üçün dərslik) Bakı: Çaşıoğlu, 2008
 23. Yeni dövr Azərbayсan yazıçısı. Сəlil Məmmədquluzadə. Misir, Qahirə, 2008
 24. Сəlil Məmmədquluzadə. Tanıtma kitabı (Azərbayсan, ingilis, rus və fransız dillərində). Naxçıvan: Əсəmi, 2009
 25. Cəlil Məmmədquluzadə: Mühiti və müasirləri (təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri) Naxçıvan, Əcəmi, 2010
 26. Джалил Мамедкулизаде. Севастополь: Дельта, 2010
 27. Məhəmmədağa Şahtaxtlı. Bakı: Elm və təhsil, 2011
 28. Əsərləri: 10 cilddə. I cild. Bakı: Elm və təhsil, 2011
 29. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: Elm və təhsil, 2012
 30. Азербайджанская литература начала ХХ столетия. Киев, 2013
 31. Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 272 s.
 32. Bütün yönləri ilə yaradıcı. Bakı: Elm və Təhsil, 2014, 100, [4] s.
 33. Naxçıvan tarixi, 3 cilddə, II cild: XVIII əsrin 40-cı illərindən XX əsrin 30-cu illərinin sonunadək , Bakı, 2014 (həmmüəllif),527 s.
 34. Akademik Səməd Vurğun Vəkilov. Bakı: Elm və Təhsil, 2015, 145, [1] s.
 35. Naxçıvan tarixi, 3 cilddə, III cild: XX əsrin 40-cı illərindən müasir dövrədək, Bakı, 2015 (həmmüəllif), 559, [1] s.
 36. Yollar şeirdən başlamışdı.Bakı: Elm və Təhsil, 2016