İsa Həbibbəyli/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ İsa Həbibbəyli/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Sitatları

Azərbaycanda çap olunmuş elmi məqalələri[redaktə]

 • Arpaçayı daşa bilməz //Arazın nəğmələri. Bakı: Gənclik, 1978, s.77-83.
 • Prototiplər və real obrazlar // Azərbaycan ədəbiyyatında realizm məsələləri. Bakı, 1985, s.52-59.
 • Eynəli Sultanovun dünyagörüşünün formalaşması dövrü // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi və nəzəriyyəsi. Bakı, 1987, s.91-95.
 • Sınaq dərsləri // Araz: almanax. Bakı: Yazıçı, 1987, s.243-264.
 • İlk maarif ocaqları // Şərur qədim diyardır. Naxçıvan: 1988, s.15-17.
 • Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı // Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. Naxçıvan, 1988, s.167-169.
 • Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-pedaqoji fəaliyyətinin ilk dövrü // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: 1989, s.194-208.
 • Keçid yeri // Didərginlər /red. V.Məcidov; tərt. H.Hidayət. Bakı: Gənclik, 1990, s.301-305.
 • Ön söz //Məmmədquluzadə Cəlil. Pyeslər /tərt. İ.Həbibbəyli. Bakı: BDU nəşr-tı, 1990, s.3-8.
 • Millilik və bəşərilik // Məmməd İnfil oğlu İbrahimov: tərcümeyi-hal göstəriciləri. Bakı: Azərnəşr, 1993, s.6-10.
 • Haqqın var yaşamağa // Məmməd Araz. Qayalara yazılan səs/tərtib edəni İ.Həbibbəyli; red. S.Məmmədzadə. Bakı: Azərnəşr, 1994, s.3-16.
 • Cəhalət dərdinin dərmanı // Sidqi M.T. Məktəb hekayələri/tərtib edəni İsa Həbibbəyli; red. Şirindil, T.Kərimli. Bakı: Sabah, 1996, s.3-12.
 • Naxçıvanda elm və mədəniyyət // Azərbaycan tarixində Naxçıvan. Bakı: 1996, s.73-91.
 • Vətənin əbədi harayı // Cabbarlı Cəfər. Sürgün.- Bakı: Sabah, 1996, s.13-14.
 • Əli Əliyev məktəbi // Əliyev Əli. Əlincə yaddaşı: Naxçıvan – 1914-1992. Bakı: Gənclik, 1997, s.298-299.
 • Qəzetçinin publisist portreti və imkanları // Məmmədov M. Naxçıvan kiçik Azərbaycandır. Bakı: 1998, s.3-5.
 • Mənəviyyatca böyük ölkə // Dünyanın bəzəyi Naxçıvan. Bakı: Nicat, 1998, s.3-4.
 • Nəciblik // İbrahimov H. Qu quşları öləndə oxuyurlar.Bakı: 1998, s.200-203
 • Ön söz // Əliyev M. Estafet ağacı. Bakı: Elm, 1998, s.3-4.
 • Bahar yağışının işığı // Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov: təbriklər, məqalələr, xatirələr. Bakı: Yurd, 1999, s.50-55.
 • Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur // Mətbuat və demokratiya. Bakı: 1999, s.73-83.
 • Əziz və çox hörmətli Budaq müəllim // Nurlu ömür. Bakı: Nafta press, 1999, s.290-293.
 • Görkəmli alim haqqında söz // Bəkir Nəbiyev: soraq kitabçası. Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası, 1999, s.191-192.
 • İstehsalat romanında mənəvi həyat // Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov: təbriklər, məqalələr, xatirələr. Bakı: Yurd, 1999, s.38-41.
 • Kiçik janrın imkanları // Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov: təbriklər, məqalələr, xatirələr. Bakı: Yurd, 1999, s.42-46.
 • «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında yeni tədqiqat // Babayev Səfərəli. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Naxçıvan toponimləri. Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999, s.5-8.
 • Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan // Etnur İbrahim. Anadoludan görünən Naxçıvan. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 1999, s.3-5.
 • Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəylinin çıxışı // Qədim Naxçıvanda bayram - 75 /tərt. Akif Muradverdiyev, Nazim İbrahimov. Bakı: Azərbaycan, 1999, s.55-62.
 • Nəciblik // Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov: təbriklər, məqalələr, xatirələr. Bakı: Yurd, 1999, s.47-49.
 • Ön söz // İbrahimov Hüseyn. Ata, qız və bostonlu Franklin. Bakı: Yurd, 1999, s.3-9.
 • Təbiət ilhama çağırır bizi // Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi: məqalələr toplusu. Naxçıvan: Qeyrət MPM, 1999, s.3-5.
 • Universitet ədəbi mühiti // Gəmiqaya: almanax. Naxçıvan: Qeyrət MPM, 1999, s.3-7.
 • Yaradıcılıq işinə sədaqət // Həbib Elman. Hərənin öz işi /red. İ.Ələkbərov. Bakı: Yurd, 1999, s.3-4.
 • Fəhlə şairin mövzuları // Fərəcoğlu Hüseyn. Mənim ilhamım. Bakı: Elm, 2000, s.3-4.
 • İqtisadi münasibətlərə elmin xidməti // Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi problemləri. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2000, s.3-6.
 • Tarix unudulmur // Erməni xəyanəti. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2000, s.3-5.
 • Ədəbiyyatda coğrafiya, coğrafiyada ədəbiyyat // Babayev Səfərəli. Əfsanələr diyarı /red. B.Budaqov. Bakı: Elm, 2001, s.14-18.
 • Maarif tariximizin elmi salnaməsi // Məmmədov Vaqif. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu. Bakı, 2001, s.3-4.
 • Müəllimlik üçün nümunə // Murad Tutayuq. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2001, s.3-4.
 • Naxçıvanın mənəvi potensialı: Mədəniyyət, elm və təhsil // Naxçıvan MR-in təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları. Naxçıvan: NDU – Qeyrət NPM, 2001, s.15-18.
 • Nəsirəddin Tusi irsi və müasirlik // Nəsirəddin Tusi və müasirlik. Naxçıvan: NPM, 2001, s.10-13.
 • Yaşamaq haqqı // Haqqın var yaşamağa. Bakı: Nurlan, 200, s.76-78.
 • Alim sözü, ziyalı fikri // Vətən, Xalq, Prezident haqqında düşüncələr /tərt. Məzahir Süleymanzadə; red. Səyyad Aran. Bakı: Təfəkkür NPM, 2002, s.24-29.
 • Çoxcəhətli səmərəli xidmət // Uzaq dağların adamı: toplu. Ədəbiyyatşünas, şair, publisist İsmayıl Ömər oğlu Vəliyevin həyat və yaradıcılığı /tərt. Ə.Şamil, T.Əliyeva; red. Z.Mustafayev. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002, s.78-80.
 • İbrahim Yusifoğlunun poetik dünyası // Yusifoğlu İ. Məni kövrəldəcək kədər qalmadı. Bakı: Şirvannəşr, 2002, s.3-4.
 • Qeyrət işi // «Qeyrət» nəşriyyatı 5 ildə. Naxçıvan, 2002, s.3-4.
 • Məmməd Cəfər elmi məktəbi // Məmməd Cəfər. Cəlil Məmmədquluzadə. Bakı: Çinar-Çap, 2002, s.5-14.
 • Mirzə Cəlilə qayıtmaq zərurəti // Cəlil Məmmədquluzadə. Cümhuriyyət. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2002, s.3-6.
 • Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəylinin çıxışı // Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universitet. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2002, s.38-40.
 • Ustadımız, dostumuz // Yavuz Axundov–75. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2002, s.33.
 • Abbas Zamanov və müasirləri // Müasirləri Abbas Zamanov haqqında. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.5-11.
 • Abbas Zamanovun dünyası: sözardı // Abbas Zamanov. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.305-311.
 • Azərbaycan elmində Məmməd Cəfər məktəbi // Səni kim unudar: məqalələr. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.64.
 • Cəlil Məmmədquluzadəyə dönüş məqamı // Cəlil Məmmədquluzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s. 3-9.
 • Elmin dəstəyi // Kiçik biznes və sahibkarlığın inkişafı problemləri-3. Bakı: Bakı Universiteti, 2003, s.3-4.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda elmin inkişafı // Milli Elmlər Akademiyası bizim milli sərvətimizdir /İsmayıl Hacıyev. Bakı: Elm, 2003, s.111-119.
 • İşığın elmi, elmin işığı // Zərifə xanım Əliyeva. Naxçıvan: Əcəm NPB, 2003, s.35-38.
 • Məktubların işığında // Mirzə Cəlil və Məmmədquluzadələr. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.203-208.
 • Mirzə Cəlilə dönüş məqamı // Cəlil Məmmədquluzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.3-9.
 • Poetik portret // Ağrıdağ Telman. Bir gün məndən sonra. Bakı: Avropa, 2003, s.3-8.
 • Şikayətlənmək üçün əsas yoxdur // Müasirləri Abbas Zamanov haqqında. Bakı: Çinar-Çap, 2003, s.36-43.
 • Uzaqdan baxanda Vətən // Seyidov Mirkazım. İnamla, İlhamla, sabaha doğru. Bakı: Adiloğlu, 2003, s.3-7.
 • Yallı-Oğuz möhürü // Çörəkçi Vasif. Yallı Birlik rəmzidir. Bakı: Şirvannəşr, 2003, s.5-6.
 • Yeni tipli ədəbiyyatşünaslıq məktəbinin yaradıcısı // Rekviyem: məqalələr toplusu. Bakı: Azərbaycan, 2003, s.75-81.
 • Badam ağacında bənövşə çiçəyi // Yusifoğlu İbrahim. Gəlib çatdım 50 yaşa /red. Anar İsabəyli. Bakı: Şirvannəşr, 2004, s.105.
 • Birlik rəmzi // Müdriklik zirvəsi. Bakı, 2004, s.15.
 • Bizim Budaq müəllim // Elmimizin şah budağı /tərt. Yaşar Əkbəroğlu. Bakı: Oğuz eli, 2004, s.58-90.
 • Həmişəyaşar ədib // Cəlil Məmmədquluzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, s.5-14.
 • Xalqla birlikdə // Mənalı ömür yolu /tərt. N.Xudiyev. Bakı: Təhsil, 2004, s.372-374.
 • İbrahim Yusifoğlunun poetik dünyası // Yusifoğlu İbrahim. Gəlib çatdım 50 yaşa /red. Anar İsabəyli. Bakı: Şirvannəşr, 2004, s.11-12.
 • Kal qarpızın hekayəti // İmanlı Akif. Kal qarpız. Naxçıvan: Məktəb, 2004, s.3-8.
 • Məhəmməd Tağı Sidqinin həyatı və ədəbi-pedaqoji fəaliyyəti // Məhəmməd Tağı Sidqi. Əsərləri /topl. və tərtib edəni İ.Həbibbəyli. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, s.3-18.
 • Naxçıvanda Şərq və Qərb ənənələri // Ulu Naxçıvan: toplu. Bakı: 2004, s.5-10.
 • Sahibkarlığın inkişafına dəstək // Kiçik biznes və sahibkarlığın inkişafı problemləri-4. Bakı: BDU, 2004, s.7-9.
 • Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar // Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri /red. T.Əhmədov. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, s.5-20.
 • Alim haqqında söz // Akademik Bəkir Nəbiyev: soraq kitabı. Bakı: Elm, 2005, s.203-204.
 • Azərbaycan elminin baş qərargahı // Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Bakı: Nurlan, 2005, s.19-22.
 • Azərbaycanda ali təhsilin inkişafında Heydər Əliyev epoxası və Naxçıvan Dövlət Universiteti // Cəmiyyət və lider, Bakı: 2005, s.2-3.
 • Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə // Cəlil Məmmədquluzadə. Biblioqrafiya /tərt. İ.Həbibbəyli. Bakı: Elm, 2005, s. 3-43.
 • Böyük yazıçı düşüncəsinin yeni qoşa qanadları // Elçin. Seçilmiş əsərləri /red. M.Mərdanov; tərt. Dilsuz. Bakı: Çaşıoğlu, 2005, s. 5-10.
 • Cavidşünaslıqda yeni səhifə // Turan Azər. Tahir Rasizadə. Bakı: Vektor, 2005, s.3-5.
 • Haqqı var yaşamağa // Bu da belə bir ömürdü. Bakı: Nurlan, 2005, s.113-119.
 • Həyatın özü // Hidayət. Zəngəzurda doğuldum. Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005, s.475-480.
 • Xalq yaddaşının izləri /Vəli Baxşəliyev // Miflər, əfsanələr, nağıllar: folklor toplusu /AMEA Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Elm, 2005, s.3-4.
 • «Qardaş ədəbiyyatlar»ın işığında // Əsgərova Qənirə. «Qardaş ədəbiyyatlar» dərgisində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: Nurlan, 2005, s.3-6.
 • Maarif tariximizin yeni salnaməsi // Məmmədov Vaqif. Ömür yolu. Bakı: Şirvannəşr, 2005, s.54-56.
 • Milli ziyalılığın qüdrətli təminatçısı // Heydər Əliyev mənim həyatımda /red. Ə.Həsənov; tərt. İ.Hüseynli. Bakı: Təhsil, 2005, s.166-174.
 • «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbi və mollanəsrəddinçi epoxa // «Molla Nəsrəddin» (faksimile nəşri). Bakı: Çinar-çap, 2005, №3, s.1-8.
 • Müasir şəraitdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin elmi əsasları // Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin elmi əsasları: məqalələr toplusu. Naxçıvan: Məktəb, 2005, s.3-4.
 • Şeirin harayı // Məmmədov Vaqif. Ömür yolu. Bakı: Şirvannəşr, 2005, s.52-54.
 • Şəxsiyyət və sənətin zirvəsi // İbrahimov Hüseyn. Əsrin onda biri. Bakı: Avrasiya Press, 2005, s.4-18.
 • Turan Cavid haqqında söz // Cavidşünaslıq. I cild. Bakı: Elm, 2005, s.14-17.
 • Vətəndaşlıq məsuliyyəti // Hidayət. Zəngəzurda doğuldum. Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005, s.471- 475.
 • Bütövlüyün poeziyası // Anadolu və Rumelidən Əsintilər: almanax. Bakı: Şirvannəşr, 2006, s.3-8.
 • Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan // Heydər Əliyev irsi – Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası. Bakı: 2006, s.480-489.
 • Himn və marş //Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab. Bakı: Elm, 2006, s.417-422.
 • Xəzərdən Ceyhana və Cahana // Bakı - Ceyhan: üç dəniz əfsanəsi. Bakı: Nurlan, 2006, s.88-90.
 • Məktəb tariximizin salnaməsi // Çağdaş Azərbaycan pedaqoji elminin sarvanı. Bakı: ABU, 2006, s.50-51.
 • Naxçıvanda ədəbi-mədəni mühit: tarixi proses və müasir inkişaf istiqamətləri // Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri. Bakı: Təhsil, 2006, s.48-54.
 • Nurəddin Kazımovu müqayisə // İki əsrin sönməz pedaqoji məşəli. Bakı: Oka Oftset, 2006, s.102-104.
 • Ön söz // Sultan Mehriban. Mollanəsrəddinçilər «Yeni Yol»da/Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan: Qeyrət, 2006.
 • Şərurun poetik səsi // Yaşadığın yaşa dəyər (Şərur Ədəbi Birliyi-35). Naxçıvan: Məktəb, 2006, s.3-5.
 • Yeni nəsil astronomların görkəmli müəllimi // Quluzadə Cəfər. 70 illik ömrün səhifələri. Bakı: BDU, 2006, s.39-40.
 • Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri // Azərbaycanın şair və yazıçıları. I hissə. Bakı: Nurlan, 2007, s.3.
 • Böyük siyasi təməl və yeni yanaşma // Heydər Əliyev yolu Azərbaycanın yeni mərhələsində. Bakı: Azərbaycan, 2007, s.656-664.
 • Cavid sənətinin lirizmi // Hüseyn Cavid irsi və müasir dövr. Bakı: Elm, 2007, s.8-18
 • Elm yönlü nəşriyyat // Naxçıvan Dövlət Universitetində nəşriyyat işi. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2007, s.-5-7.
 • Əcəmi sənətinə yeni elmi yanaşma // Əliyev Qadir. Memar Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığında ahəngdarlıq. Bakı: Şərq-Qərb, 2007 .- s.4.
 • Həyat eşqi və məsuliyyət // Şərəfli ömür. Yavuz Axundlu-80. Bakı: Adiloğlu, 2007, s.200-213.
 • Hüseyn Cavid və sənəti // Hüseyn Cavid: taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2007, s.3-36.
 • Naxçıvan şəhərinin yaşı – 5 min il // Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007, s.20-27.
 • Taleyimizin universiteti // Mənim universitetim. Naxçıvan: Qeyrət NPM, 2007, s.3-12.
 • Ustadımız, dostumuz // Şərəfli ömür. Yavuz Axundlu-80 /elmi red. H.Həşimli, A.İmanlı; tərt. H.Eyvazlı, N.Sadıqzadə və b. Bakı: Adiloğlu, 2007, s.272-274.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə // Yeni Azərbaycan Partiyası - 15. Bakı: Azərbaycan, 2007.
 • Ziyalı mühitinin ağsaqqalı // Şərəfli ömür. Bakı: Adiloğlu, 2007, s.200-213.
 • Boloniya prosesi ali məktəblərin həyatında yeni mərhələ kimi // Boloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili. Bakı: Qafqaz Universitetinin nəşri, 2008, s.5-8.
 • Görkəmli qafqazşünasla yeni görüş // Rudolf İvanov. Əlahəzrətin general adyutantı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008, s.9-16.
 • Heydər Əliyev siyasi kursu və müasir dövr // Heydər Əliyev və Azərbaycan. Bakı: Azərbaycan, 2008, s.681-693.
 • Heydər Əliyev siyasi kursunun işığında // Sönməz günəşin ulduzları. Bakı: Azərbaycan, 2008, s.90-100.
 • Klassik alimlərdə olduğu kimi // Ömrünü iqtisad elminin tərəqqisinə həsr etmiş fədakar alim və müəllim. Bakı: Sabah, 2008, s.147-148.
 • Qiymətli elmi mənbə, etibarlı bələdçi // Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühiti /S.Vəliyev. Bakı: Nurlan, 2008, s.3-6.
 • Maarifçi mühitin qayğıkeş ağsaqqalı // Ziyadqızı Nuridə. Ziyad Təhməzov. Bakı: Avropa, 2007, s.3-5.
 • Məhəmmədağa Şahtaxtlı: tale yolları və xidmətləri // Məhəmmədağa Şahtaxtlı: taleyi və sənəti: məqalələr. Bakı: Nurlan, 2008, s.3-55.
 • «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin tədqiqində Mir Cəlal mərhələsi // Yazıçı və zaman. Bakı: Universitet nəşriyyatı, 2008, s.15-18.
 • Müstəqillik dövründə Naxçıvanda elmin və ali təhsilin inkişafı // Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər: məqalələr toplusu. Bakı: Nurlanı, 2008, s.25-30.
 • Sənətə vaqiflik // Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri. - 2 cilddə. I cild. Bakı: Şirvannəşr, 2008, s.3-22.
 • Tədqiqatçının imkanları // Eyvazov Seyfəddin. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası. Bakı: Elm, 2008, s.3-5.
 • Unudulmaz tarixi görüşlərin işığında //Heydər Əliyev zirvəsi: məqalələr toplusu. Naxçıvan: NDU. Qeyrət NPM, 2008, s.3-9.
 • Yalnız İlham Əliyevlə // Vətənə sədaqət andı: məqalələr toplusu. Bakı: Nurlan, 2008., s.55-62.
 • Yusifli Vaqifdən Vaqif Yusifliyə // İşıq axtaran: məqalələr. Bakı: Vektor, 2008, s.35-42.
 • Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun tale romanı: «Xatirələr» // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.47-53.
 • Bir şəkil, ədəbiyyat siyahısı və iki məktub haqqında oda // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.30-46.
 • Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) // Məmmədquluzadə Cəlil. Seçilmiş əsərləri /red. Vaqif Məmmədov. 2 cilddə, I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, s.3-39.
 • Cavad Heyət gerçəkliyi // Kamillik zirvəs.- Bakı: Azərnəşr, 2009.
 • Cəlil Məmmədquluzadə haqqında naməlum kinodram // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. İnsanlar və talelər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, s.3-8.
 • Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi taleyi // Cəlil Məmmədquluzadə: taleyi və sənəti: məqalələr. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.3-29.
 • Elmi məktəb yaratmış ustad alim // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.10-61.
 • Elmin və şəxsiyyətin ucalığı // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun NDU-nun elmi kitabxanasına hədiyyə olunmuş kitablarının əlifba kataloqu. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.3-12.
 • Görkəmli ədəbiyyatşünas və böyük ziyalı // Əziz Şərif. «Molla Nəsrəddin» necə yarandı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, s.3-18.
 • Qulam Məmmədli faktoru // Məmmədli Qulam. «Molla Nəsrəddin: Salnamə /red. İsmayıl Hacıyev. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, s. 3-11.
 • Qurbanəli Şərifzadənin həyat hekayəsi və xidmətləri // Qədimov Əsgər. Qurbanəli Şərifzadənin həyatı və yaradıcılıq yolu. - Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.4-6.
 • Məmməd Cəfər Cəfərov məktəbinin üfüqləri // Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.22-23.
 • Mirzə Cəlil haqqında naməlum kinodram // Cəfərov Məmməd Cəfər. İnsanlar və talelər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, s. 3-12.
 • Müasir mərhələdə dövlətçilik strategiyası: - çoxaspektli yanaşma, dinamik inkişaf və modernləşmə // Heydər Əliyev ideyaları XXI əsrdə. Bakı: Azərbaycanı, 2009, s.670-681.
 • Səhnədə həyat nəfəsi // Sənətin kəsə yolu – poeziya. Bakı: Şirvannəşr, 2009, s.35-40.
 • Yaradıcılıq işinə sədaqət // Sənətin kəsə yolu. Bakı: Şirvannəşr, 2009, s.13-16.
 • Yaradıcılıq işinə sədaqət // Yusifli Vaqif. Şair dünyası. Elman Həbib-60. Bakı: Şirvannəşr, 2009, s.216-220.
 • Azərbaycan dövlətinə sədaqət // Zamanın bayraqdarı. Bakı, 2010, s.9.
 • Böyük futbola doğru // Sportsman. Bakı: 2010, s.27.
 • Cavid İsmayılov sənətinin özünəməxsusluqları // İsmayılov Cavid. Rəssamın gözü ilə. Bakı, 2010, s.11.
 • Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi taleyi: zaman və gerçəklik // Cəlil Məmmədquluzadə: taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2010, s.3-29.
 • Ədəbi şəxsiyyətlərin portretləri // Axundov A. Naxçıvanın şair və yazıçıları /S.Vəliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2010, s.3-5.
 • Əziz tələbəlik dostum // Ürəklərdə axtar məni. Bakı: Nurlan, 2010, s.3.
 • Heydər Əliyev və müasirlik // Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi və milli ideologiyasının formalaşması məsələləri. Bakı: Elm və Təhsil, 2010, s.77-87.
 • Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində ədəbiyyat siyasəti //Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli: Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: Azərnəşr, 2010, s.211-220.
 • Həyatın dibindən geniş üfüqlərə // Cəfərov Məmməd Cəfər. Xatirələr. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, s.3-17.
 • Kamran Dadaşoğlunun dünyası // Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb /tərt. D.Məmmədova. Bakı: Elm, 2010, s.40-44.
 • Klassik irsdə tərbiyə məsələləri // Camalov Kamal. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mütəfəkkirlərinin gözü ilə. Bakı: Elm və təhsil, 2010, s.3-5.
 • Mənəvi ucalığın təsdiqi // Müdriklik zirvəsində. Bakı: Elm və təhsil, 2010, s.173-176.
 • Mirzə İbrahimov // Ədəbiyyat: XI sini üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, s.136-145.
 • Nuh peyğəmbər və dünya tufanı toplusu // Nuh peyğəmbər dünya tufanı və Naxçıvan: məqalələr toplusu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010, s.55-68.
 • Tarixiliklə müasirliyin vəhdəti // Babayev Adil. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. Bakı: MHS-poliqraf, 2010, s.68-70.
 • Ulu öndərin ilk bədii obrazının Naxçıvan səhnəsindəki tamaşası haqqında fikirlər // Babayev Adil. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. Bakı: MHS-poliqraf, 2010, s.67-70.
 • Yeniləşən Naxçıvanın möhtəşəm hesabatı // İntibahın 15 ili. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010, s.5-28.
 • Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerk // Cəfərov Məmməd Cəfər. Biblioqrafiya. Bakı: Elm, 2011, s.28-40.
 • Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri Məmməd Cəfər Cəfərov haqqında // Cəfərov Məmməd Cəfər. Biblioqrafiya. Bakı: Elm, 2011, s.82.
 • Bizim Budaq müəllim (Akademik Budaq Budaqov haqqında) // Elmimizin şah budağı: məqalələr toplusu. Bakı: Oğuz eli, 2011., s.88-90.
 • Dövlət müstəqilliyinin təməl prinsiplərinin formalaşması və müasir dövr // Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasirləşdirmə strategiyası. Bakı: Azərbaycan, 2011, s.276-281.
 • Əliqulu Qəmküsarın ədəbi taleyi: sənətdə və həyatda // Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti /elmi red. Əbülfəz Quliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2011, s.3-22.
 • Ənənəvilik və çağdaş bədii yanaşma //Səni xəyallarda axtaracağam /İlyas Fərəməzoğlu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011, s.3-10.
 • Görkəmli yazıçı, böyük publisist və ictimai xadim // Eynəli bəy Sultanov: taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, s.3-26.
 • Həbibənin bənzərsiz rəngləri // Rənglərin sehri. Bakı: Elm və təhsilı, 2011, s.3.
 • Xanəli Kərimli sənətinin üfüqləri // Bəşirov S. Bir ömrün nağılı. Bakı: Qanun, 2011, s.3-12.
 • Ön söz // Mirişli Ramiz. Bura Şərurdur. Bakı: 2011. – 8 s.
 • İbrahim Yusifoğlunun poetik dünyası // Yusifoğlu İbrahim. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı: Şirvannəşr, 2011, s.5-6.
 • Kültəpədə neolit mədəniyyəti // Seyidov Abbas. Naxçıvan 5000. Bakı: Qismət, 2011, s.112-131.
 • Müasirlik işığında bədii yanaşma // Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı: Prometey, 2011, s.7-20.
 • Naxçıvanda şərqşünaslıq mühitinin formalaşması // Azərbaycan dilində ərəb sözləri. Bakı: 2011, s.7-8.
 • Rəsmi opponent, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədovun rəyinə dosent İ.Həbibbəylinin cavabı // Həbibbəyli İ. Ömrün illəri və əsərləri. II kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2011, s. 40-50.
 • Vahid milli konsepsiya // Zirvəyə açılan ömür. – Bakı: 2011, s.7.
 • Azərbaycan tarixi roman məktəbinin banisi //Axundlu Y. Məmməd Səid Ordubadi /elmi red. T.Kərimli, V.Məmmədov. Bakı: Elm və təhsil, 2012, s.3-11.
 • Azərbaycan tarixi romanının qüdrətli yaradıcısı // Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti: məqalələr toplusu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012, s.3-11.
 • Behbud Ağa Şahtaxtinskinin dövlətçilik fəaliyyəti və siyasi mübarizəsi // Behbud Ağa Şahtaxtinski və Qars müqaviləsi. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012, s.12-28.
 • Böyük ədəbiyyat nəhəngi // Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim /red. Yavuz Axundlu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012, s.3-20.
 • Ciddi elmi hesabatlara doğru // Camalov Kamal. Hüseyn Cavid və məktəb. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013, s. 5-6.
 • Ciddi ədəbiyyatşünas alim // Dünyada qala bilmək: məqalələr toplusu. Bakı: Qanun, 2012, s.27-30.
 • Çağdaş elmi-ictimai fikrimizin Nizamisi // Nizami Cəfərov. Biblioqrafiya. Bakı: Elm, 2012, s.30-54.
 • Kərkük ağırlıqlı ədəbiyyatşünaslıq // Ömrün əbədiləşən illəri: məqalələr toplusu. Bakı: Təhsil, 2012, s.636-645.
 • Mürəkkəbliyin aydın ifadəsi //Həsənli Tural. Psixodrama. Bakı: 2012, s.5-10.
 • Müstəqil dövlət uğrunda mübarizənin böyük təməlləri və müasir dövr //Azərbaycan. 2020: inkişafın yeni hədəfləri. Bakı: Azərnəşr, 2012, s.392-404.
 • Ön söz // Qasımlı Ramiz. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında «kiçik» adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası / elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 216 s.
 • Şərəfli nəslin görkəmli nümayəndəsi // Məmmədov Anar. İnana bilmirəm (Fuad Qasımzadəyə həsr olunmuş xatirələr) /elmi red. Abel Məhərrəmov; red. Vasim Məmmədəliyev, Vidadi Xəlilov. Bakı: Elm, 2012, s.225-228.
 • Azərbaycanın qurtuluş zərurəti və Heydər Əliyevin böyük xilaskarlıq missiyası // Heydər Əliyev – ümummilli lider: məqalələr. Bakı: Azərbaycan və azərbaycanlılar, 2013, s. 206-214.
 • Ciddi elmi hesabatlara doğru // Camalov Kamal. Hüseyn Cavid və məktəb. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013, s.5-6.
 • Ədəbiyyatda milliliklə bəşəriliyin vəhdətinin Çingiz Aytmatov modeli // Çingiz Aytmatov: türk ruhunun qələbəsi. Bakı: Nağlı evi, 2013, s. 35-41.
 • Fərman Xəlilov // Fərman Xəlilov: Biblioqrafiya. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, s.29-36
 • Həyati proseslərin axarında // Xeyrəddin Qoca-60: məqalələr. Bakı: Yazıçı, 2013, s. 200-207.
 • Klassik ədəbiyyatın tədqiqatından şeir yaradıcılığına qədər: müqəddimə // Arzumanlı Vaqif. 60 ilin 6 sevgisi. Bakı: Elm, 2013, s. 3-13.
 • Naxçıvanda birinci üçcildlik // Axundlu Yavuz. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə, I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013, s.5-7.
 • Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu və ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafı məsələləri // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri: Biblioqrafik göstərici. Kitablar. Bakı: Elm və təhsil, 2013, s.6-13.
 • Örnək həyat yolu // Rafiq N. El üçün yaşanan ömür. Bakı: Azərbaycan, 2013, s.64.
 • Türkiyədə Naxçıvan haqqında ilk monoqrafiya // Etnur İbrahim. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.
 • Yaradıcılığın və şəxsiyyətin miqyası: ön söz // İvanov Rudolf. Kalbali xan Naxçivanski: dövrü və irsi: tarixi oçerklər. Bakı: Azərnəşr, 2013.
 • «Anamın kitabı»nın işığında // Cəlil Məmmədquluzadə. Anamın kitabı. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2014, s.7-14.
 • Böyük sənətlə şəxsiyyətin vəhdəti // Məmməd Araz: taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, s. 3-43.
 • Cəlil Məmmədquluzadə və Naxçıvan teatrı // Naxçıvan teatrı: məqalələr, xatirələr. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, s.96-113.
 • Dədə Şəmşir sənətinin vüsəti // Səməd Vurğun – Aşıq Şəmşir dastanı /topl.və tərt. edəni Cəmilə Çiçək. Bakı: Yazıçı, 2014, s.38-40.
 • Elmilik və vətənpərvərlik məktəbi // Süleyman Məmmədov. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. Biblioqrafiya. Bakı: Çaşıoğlu, 2014, s.22-23.
 • Ədəbi proses-2013: ənənənin bərpası və yeni mərhələ // Ədəbi proses-2013. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2014, s.5-12.
 • Filologiya elmləri doktoru, professor Kamran Əliyev haqqında söz // Kamran Əliyev–60. Bakı: Nurlan, 2014, s. 91-95.
 • Fitri istedadla bədii təfəkkürün vəhdəti // Cəmilə Çiçək. Sazımız ağlayır dağlar başında. Bakı: Azərnəşr, 2014, s.12-20.
 • Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyeva haqqında söz // Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik. Bakı: Elm, 2014, s.7-9.
 • Xatirə ədəbiyyatının zirvəsi // Cəlil Məmmədquluzadə. Xatiratım. Bakı: Xan, 2014, s.5-12.
 • Klassik ədəbi irsin tədqiqində fərqli mərhələ və müasirlik //Çağımızdan görünən orta əsrlər: AMEA-mın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor R.Azadəyə həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları / Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Elm, 2014, s. 5-6.
 • Mənəvi-ictimai mühitin bədii dərki // Cəfərov Nizami. Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığı və ya ədəbi tərcümeyihalı. Bakı: AzAtaM, 2014, s. 3-7.
 • Mollanəsrəddinçi şairin taleyi // Rüstəmli Asif. Bayraməli Abbaszadə: mühiti və mücadiləsi /red. T.Kərimli. - Bakı: Ozan, 2013, s.3-9.
 • Müstəqillik işığında Əlibəy Hüseynzadə // Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə / elmi red. İ.Həbibbəyli; tərt. N.Cabbarlı, Ş.Vəliyev. Bakı: Elm, 2014, s.4-11.
 • Ölkənin xoşbəxt gələcəyi // Xalqa sadiq lider. Bakı: Zərdabi LTD, 2014, s.10.
 • Ön söz // Qarayev Sadıq. Sahilsiz təzadlar / red. D.Məmmədova. Bakı: 2014, s. 7.
 • Ön söz // Qədim Ordubad: archhelogy of southern Caucasus. Cənubi Qafqaz arxeologiyası - Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.
 • Turan Cavid haqqında söz // Turan Cavid. Ömür salnaməsi /tərt. G.Babaxanlı. Bakı: Proqres, 2014, s.313-315.
 • Yunus Əmrə irsi və Azərbaycan elmi fikri: ön söz //Hümbətova Xuraman. Yunus Əmrə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Bakı: Elm və təhsil, 2014, s. 3-5.
 • Alman Nizamişünaslığının elmi bələdçisi // Nizami Gəncəvi alman qaynaqlarında: biblioqrafik göstətici /tərt. Sevil Fuks; red. İ.Həmidov /N.Araslı. Bakı: 2015, s. 3-21.
 • Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ - təsəvvüf // Hümbətova Xuraman. Azərbaycan şeirinin poetik qaynağında təsəvvüf. Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.3-18.
 • Bir ilin hesabatı, gələcək illərin təməli // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Biblioqrafik göstərici /red. Z.Əliyeva. Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.5-9.
 • Böyük ədəbiyyatşünaslıq missiyası // Kamal Talıbzadə. Seçilmiş əsərləri /tərt. V.Yusifli. Bakı: Elm, 2015, s. 3-7.
 • Böyük maarifçi ədib və müasirlik // Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sənəti (məqalələr toplusu). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, s.6-31.
 • Böyük türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqi və Azərbaycan ədəbiyyatı // Məhtimqulu Fəraqi. Divan / türkməncədən tərc. İ.Osmanlı; red. İ. Həbibbəyli. Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.3-20.
 • Bütövlük və genişlik // Görmədiyimiz adam və yaxud xəzəllərin tüstüsü (Rüstəm Behrudi haqqında düşüncələr). Bakı: Qanun, 2015, s.14-35.
 • Bütün yönləri ilə yaradıcı: ön söz // Rəşad Məcid. Bir də gəlməyəcək. Bakı: Təhsil, 2015, s.5-65.
 • Etimadla məsuliyyətin qovşağında // Südabə Sərvi. Şərəfli ömür yolu (Nazim Bayramova həsr olunur) / Əbülfəz Ülvi. Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.69-70
 • Ədəbi prosesin geniş elmi təqdimatı // Ədəbi proses-2014 /AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2015, s. 4-11.
 • Ədəbiyyatda vətəndaşlıq və professionallıq nümunəsi: ön söz // Hidayət. Bakı: Şərq-Qərb, 2015, s. 5-9.
 • Folklorda bədii gülüşün nəzəri konsepsiyası // Yol və söz (AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanova həsr olunur), Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.19-26.
 • «Molla Nəsrəddin» və füyuzatçılar // Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə: məqalələr toplusu /Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu; tərt. N.Cabbarlı, Ş.Vəliyev; red. İ.Həbibbəyli. Bakı: Elm, 2015, s. 217-245.
 • Möhtəşəm əbədiyyət kitabı // Dədəm Qorqud yollarında (Fridrix fon Ditsin «Kitabi- Dədə Qorqud» abidəsinin tərcümə olunmasının və araşdırılmasının 200 illiyinə həsr edilmiş əski və yeni materiallar). Alman-Azərbaycan cəmiyyəti, 2015. /Azərbaycan və alman dillərində/
 • Müdriklik və müasirlik (Akademik Məmməd Arif Dadaşzadə-110) // Ədəbiyyatımızın vicdanı. Məmməd Arif Dadaşzadə. Məqalələr. Xatirələr. Məktublar /tərt. A.Dadaşzadə; red. Z.Dadaşzadə. Bakı: Elm, 2015, s.6-19.
 • Mühacirətşünaslıqda böyük addımlar və ya Azərbaycançı mühacirətşünas // Abid Tahirli. Biblioqrafik göstərici (1979- 2015-ci illər). Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.20-21.
 • Müstəqillik işığında Əlibəy Hüseynzadə // Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə: məqalələr toplusu /Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu; tərt. N.Cabbarlı, Ş.Vəliyev; red. İ.Həbibbəyli. Bakı: Elm, 2015, s.4-12.
 • Mühacirət elmi-ədəbi irsinə nümunə // Məmmədəmin Rəsulzadə. Mühacirət dövrü elmi-ədəbi irsi /Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. I Cild. Bakı: Elm, 2015.
 • Siyasi məktəbin varisi // Ümidləri doğruldan seçim (Azərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyevə həsr olunur). Bakı: Zərdabi LTD NPM, 2015, s. 6.
 • Şəxsiyyətin bütövlüyü və məsuliyyət // Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev: biblioqrafiya. Bakı: Nurlar, 2015, s.93-98
 • Tale romanı (Ön söz) // Rəşad Məcid. Roman. Bakı: Qanun, 2015, s. 4-8.
 • Yaş o yaş deyil ki... //Od oğluyam, alovlardan doğuldum... (Fikrət Qoca-80). Bakı: Günəş-B, 2015, s. 68-70.
 • Yazıçıların şəxsi arxivinin izahlı təqdimi: ön söz // Məmməd Səid Ordubadi arxivinin izahlı təsviri /Çapa hazırladı Mehri Məmmədova. Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.3-10.
 • Alman Nizamişünaslığının elmi bələdçisi //Nizami Gəncəvi alman qaynaqlarında.Biblioqrafik göstərici (1802-2012) /Nüşabə Araslı /Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s. 3-21.
 • Akademik İsa Həbibbəylinin çıxışı // İslam maarifçiliyi və müasir dövr: beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 16-17 aprel 2015-ci il) /elmi red. İsa Həbibbəyli. Bakı, 2016, s.20-22; 454-457
 • Azərbaycanın qurtuluş zərurəti və Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası // Müstəqillik yollarında / ümumi red. Akademik Ramiz Mehdiyev; məsul red. İsa Həbibbəyli. Bakı: Şərq-Qərb, 2016, s.76-92.
 • Bir dünyalıq ədəbiyyat söhbəti, yaxud esselərdən ibarət roman: ön söz // Kamal Abdulla. Düma ilə Coys arasında. Bakı: Mütərcim, 2016, s. 3-16.
 • Bütövlük və genişlik – Rüstəm Behrudi //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.643-658.
 • Bütün yönləri ilə yaradıcı // //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.94-119.
 • Cəmiyyətşünaslığın iqtisadi əsaslarının sosial konsepsiyası // Aqil Əliyev -90: məqalələr toplusu. Bakı: Letterpress nəşriyyat evi, 2016, s.53-54
 • Dilçilik ağırlıqlı mətnşünas-əlyazmaçı // Elmin zirvələrində (Möhsün Nağısoylu-70). Bakı: Avropa, 2016. s. 7-11.
 • Dünya üçün də əhəmiyyətli iş // Binnətova Almaz Ülvi. Özbək ədəbiyyatı (ədəbi cizgiləri, araşdırmalar, müsahibələr, yol qeydləri). Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.3-5.
 • Elm və təhsilin genişlənən üfüqləri: millilik və bəşəri dəyərlər // Müstəqillik yollarında /red. Ramiz Mehdiyev. Bakı: Şərq-Qərb, 2016.
 • Elmilik və bədiilik: paralelliklərin vəhdəti – Kamal Abdulla // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.4-28.
 • Elmimizin və mədəniyyətimizin tarixində parlaq hadisə // Babayev Adil. Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda türkologiya. Elmi redaktoru akademik İsa Həbibbəyli. Bakı: Elm, 2016, s.5-12
 • Elmin və təhsilin genişlənən imkanları: millilik meyarı və bəşəri dəyərlər // Müstəqillik yollarında / ümumi red. akademik Ramiz Mehdiyev: məsul red. İsa Həbibbəyli. Bakı: Şərq-Qərb 2016, s.518-546.
 • Elmlər Akademiyasının yaradılması və ilk tərkibi//Salmanlı Rəhman. Gizli güllələnən alim. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.80-94.
 • Eynəli bəy Sultanov kimdir? sualının ilk böyük elmi cavabı: ön söz // Maqsudov İzzət. Eyəli bəy Sultanov. Həyat və yaradıcılığı /elmi red. akademik İsa Həbibbəyli; tərt. Elxan Yurdoğlu Məmmədov). Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.3-15
 • Ədəbi-mədəni proses / T.Əlişanoğlu // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s. 4-28.
 • Ədəbiyyat elminin salnaməsi və güzgüsü //”Ədəbiyyat məcmuəsi” – 70: biblioqrafik göstərici (1946-2016). Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.3-5.
 • Ədəbiyyatşünaslıq elmində müasir inkişafın göstəricisi // Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – 2014: Biblioqrafik göstərici / tərt. Z.Əliyeva, S.İbrahimova; red. Z.Əliyeva. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.7-10.
 • Əziz Şərif zirvəsi // Əziz Şərif: Taleyi və sənəti: məqalələr toplusu. Naxçıvan: Tusi, 2016, s.24-45.
 • Folklorşünaslıq elminin Koroğlusu // Salmanlı Rəhman. Gizli güllələnən alim. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.4-7.
 • Gəmiqaya və Qobustan mədəniyyəti barədə əvəzsiz tədqiqat // Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti / red. Ə.Əsədzadə. – Bakı: Renessans-A, 2016, s.12-33.
 • Günəş hənirli poeziya – Elman Həbib //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.725-731.
 • Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində azərbaycançılıq və millətlərarası münasibətlər //Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər: Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: Azərnəşr, 2016, s.122-134.
 • Xalq şairi Məmməd Araz: böyük sənətlə şəxsiyyətin vəhdəti // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.134-166.
 • Xalq şairi Nəriman Həsənzadə /Qurban bayramov // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.529-560.
 • Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.211-235.
 • Xalq yazıçısı Anar //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.327-352.
 • Xalq yazıçısı Elçin // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.353-383.
 • Xanəli Kərimli şeirinin özəllikləri // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.755-760.
 • İnsan mənəviyyatının böyük ədəbiyyatı //Aytmatov Çingiz. Üz-üzə /tərc.ed. Mehman Həsənov. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s. 3-11.
 • Qloballaşmanın çağırışları və Azərbaycan reallıqları // Bakı Beynəlxalq Humanitar Forunun materialları (2-3 oktyabr 2014-cü il). 2 cilddə, II cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2016, s.157-158
 • Qorqud atanın müdrikliyi: ön söz //Dədəm Qorqud belə demiş /tərt. G.Babaxanlı /Hüseyn Cavidin Ev-muzeyi. Bakı, 2016, s.14-22.
 • Məmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığının zirvəsi // Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər (III). Bakı: Elm və təhsil, 2016, s. 5-14.
 • Mətbuat tariximiz tədqiqat müstəvisində // Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri. Bakı: Ozan, 2016, s. 4-8.
 • Milli istiqlal şairi Bəxtiyar Vahabzadə haqqında söz // Bəxtiyaram Mən /Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə. tərtibçi və ön söz: Elnarə Akimova. Bakı: Çaşıoğlu, 2016, s. 78-86.
 • Müstəqil dövlətçiliyin Azərbaycan modeli // Müstəqillik yollarında / ümumi red. akademik Ramiz Mehdiyev: məsul red. İsa Həbibbəyli). Bakı: Şərq-Qərb 2016, s.295-303.
 • Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı //Müstəqillik yollarında / ümumi rede. akademik Ramiz Mehdiyev: məsul red. İsa Həbibbəyli. Bakı: Şərq-Qərb 2016, s. 568-592
 • Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatinin təşəkkülü /Tehran Əlişanoğlu // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.58-95.
 • Müstəqillik haqqında oda // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.38-57.
 • Müstəqilliyin şərəfli yolu və müstəqillik ədəbiyyati // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.3-36.
 • Mütəfəkkir tənqidçinin portreti // Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan /red. İ.Həbibəyli; tərt. Ş.Alışanlı, A.Bağırlı. Bakı: Sabah, 2016, s. 3-10.
 • Nəticə // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.790-792.
 • Pedaqoji elmin kateqoriyalarını modernləşdirən alim //Pedaqoji elmin fenomeni (akademik Nurəddin Kazımovun 90 illiyinə həsr olunur). Bakı: Apostroff, 2016, s. 95-98.
 • Sənətdə Vaqiflik // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.649-666.
 • Tarixi gerçəkliyin böyük romanını yaradan görkəmli yazıçı: ön söz //Hacı Nərimanoğlu. Əyyub Abbasov. Zəngəzur faciəsini yaşayan və yaşadan ədib. Bakı: Mütərcim, 2016, s. 5-10.
 • Vətən həsrətli Ceyhun Hacıbəyli // Hacıbəyli Ceyhun. Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür (Xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən). Bakı: Xan, 2016, s. 3-10.
 • Vətəndaşlıq mövqeyi, plyus lirizm // Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016.
 • Yazıçı publisist Elmira Axundova //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild /elmi red. Akademik İsa Həbibəyli; məsul red. T.Əlişanoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.120-133.
 • Yeri görünən dilçi alim: ön söz // Yeri görünən işıqlı insan / elmi red. İsa Həbibbəyli; tərt. Elsevər Əsədov. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s.17-27.
 • Qorqud müdrikliyi və müasirlik // Həmzəyev Mahir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları Baltik xalqlarının dillərində/ elmi red. İ.Həbibbəyli. Bakı: Elm və təhsil, 2017, s. 3-12.

Xarici ölkələrdə çap olunmuş Elmi məqalələri[redaktə]

 • Böyük ədibin oğlu və nəvələri // Tehran: Varlıq, 1990, №85, s.117-120.
 • Yusif bəy Vəzirov. «Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər» kitabına müqəddimə// Türkiyə: Ərzurum, 1992, s.4-6.
 • «Molla Nəsrəddin» İranda // Tehran: Varlıq, 1992, №85.
 • Ağrı dağı 111 il öncə. Türk dünyası //Türkiyə: Ankara, 1993, №4, s.67.
 • Milli şeirin ağsaqqalı // Türkiyə- İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1993, №25, s.14-16.
 • Milli şeirin ağsaqqalı // İran, Tehran: Varlıq, 1993, №90, s.29-31.
 • Mirzə Cəlilin nəvələri tapıldı // İran, Tehran: Varlıq, 1993, №87, s.77-97.
 • Naxçıvanda Məmməd Araz günləri İran, Tehran: Varlıq, 1993, s.24-28.
 • Ömür yolu-sənət yolu // Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1993, №25, s.8-12.
 • Xalq şairi Məmməd Arazın çap olunmuş kitabları// Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar,1993, №25, s.13.
 • Azəri türkcəsi dil kılavuzu // Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1994, №30, s.44-46.
 • Azərbaycan yazarı Əlibəy Hüseynzadənin Atatürk sevgisi // Türkiyə-Ankara: Türk dili və ədəbiyyatı, 1995, №527, s.121.
 • Azərbayjan yazıçısı Əlibəy Hüseynzadənin yaradıcılığında Atatürk mövzusu // Üçüncü Uluslararası Atatürk simpoziumunun bildiri özəkləri. Türkiyə, Ankara, 1995, s.6
 • Əvhədi əsərlərinin türk dilinə tərcüməsi və nəşri məsələləri // İran, Tehran: Varlıq, 1995, №3, s.82-86.
 • İbrət dəftəri // İran, Tehran: Varlıq, 1995, №2, s.102-107.
 • «Molla Nəsrəddin» dərgisində Nəsrəddin Xoca // Türkiyə, Ankara: Nəsrəddin Xoca, 1996, s.25-27.
 • «Molla Nəsrəddin» dərgisində Nəsrəddin Xoca ənənələri // «Beşinci millətlərarası türk xalq kültürü» konqresinin materialları. Türkiyə, Ankara, 1996, s.18.
 • Professor Abbas Zamanov və Türkiyə // Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1996, №35, s.43-44.
 • Faciə banisinə sönməz ehtiram // PopUlğər, s.1997, s.39.
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti-30 // PopUlğər, 1997, s.44.
 • Nəsrəddin Xocanın davamçısı // Türkiyə: Milli folklor, 1997, № 31-32, s.13-14.
 • Ziyalı mühitinin ağsaqqalı // Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1997, s.44-45.
 • Azərbaycan yazarı Əlibəy Hüseynzadə yaradıcılığında Atatürk mövzusu // Üçüncü Uluslararası Atatürk simpoziumu. Türkiyə, Ankara.- 1998, s. 315-320.
 • Əlibəy Hüseynzadə və Türkiyə. Dursun Yıldırım Ərmağani // Türkiyə, Ankara, 1998, s. 16-18.
 • Türk xalqlarının nadir dastanı Dədə Qorqud ⁄⁄ «Dədə Qorqud» bilgi şöleni”. Türkiyə, Van, 1998, s.10-18.
 • Türk dünyası universitetləri yeni mərhələdə // Türk dövlətləri və toplumlarının V qurultayının materialları.- Türkiyə, Ankara, 1998, s.160-162.
 • Azərbaycanla bağlı Naxçıvan özək Cümhuriyyətinin istiqlala qovuşmasında Mustafa Kamal Atatürkün rolu // IV Uluslararası Atatürk konqresi. Tezislər. Türkiyə, Ankara, 1999, s.63-64.
 • İbrahim Bozyelin xatirəsi // Türkiyə, İzmir: Qardaş ədəbiyyatlar, 1999, №43, s.19-20.
 • Azərbaycan qaynaqlarında ermənilərin yapdıqları qətliamlar // Türk-erməni ilişgiləri. Türkiyə, Ankara, 2000, s.157-161.
 • Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti // Belçika, Brüssel: Azəri, 2000, №2, s.32-25.
 • İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə təkan // Fransa, Nitsa: Avropa-Xəzər dənizi, 2000, s.163-167. (Azərbaycan və fransız dillərində)
 • XX yüzyılda Naxçıvanda erməni katliamından kurtuluşda Türkiyenin rolu // «Xəyali Ermənistan və soykırım hikayesi» mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları (İ.Hacıyevlə birlikdə). Türkiyə, Kars, 2001, s.5-13.
 • «Dədə Qorqud» dastanları dünya eposunun nadir nümunəsi kimi // Fransa: Strasburq Universitetinin Elmi Əsərləri, 2002.- №4, s.9-12.
 • Gəmiqayaya elmi ekspedisiya // Azərbaycan və azərbaycanlılar. 2002, №11-12, s. 90-92.
 • Əlibəy Hüseynzadənin türkoloji baxışları // Türkiyə, Ankara: Türk dünyası dil və ədəbiyyat, 2003, №15, s.7-10.
 • «Molla Nəsrəddin» dərgisi və Türkiyə (İman Cəfərovla birlikdə) // Bolqarıstan, Sofiya: Kaynak, 2003, №17, s.18-19.
 • Ünlü Azərbaycan yazarı Cəlil Məmmədquluzadə üzərinə yeni bir incələmə // Türkiyə, Ərzurum: Türkiyyat araşdırmaları, 2004, №23, s.339-342.
 • «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbində dil məsələləri // Beşinci uluslararası türk dili qurultayı. Bildiri özətləri. Türkiyə, Ankara, 2004, s.79.
 • Naxçıvan: bir Doğu-Batı sintezi // Dialoq Avrasiya. Türkiyə, İstanbul, 2004, №13, s.94-97.
 • Görkəmli azərbaycanlı Cəlil Məmmədquluzadə // Fransa, Paris: Yeni ədəbiyyat, 2004, s.291-299 (fransız dilində).
 • Azərbaycan yazıçısı Əlibəy Hüseynzadənin türkoloji fəaliyyətində Şərq və Qərb məsələsi // Тюрк-ский язык и тюркская культура в контекста и диалога Восток и Запад. - Bolqarıstan Şumen Universiteti, 2004, s.454-458.
 • Азярбайджан-Болгарыстан ядяби ялагяляриня даир // Тюркский язык и тюркская культура в контекста и диалога Восток и Запад. Bolqarıstan Şumen Universiteti, 2004, s.442-446.
 • Atatürkün bədii surəti Naxçıvan səhnəsində // Beşinci Uluslararası Ata. Türkiyə, Ankara, 2005, s.359-360.
 • Высшее образование и гармоничное развитие ⁄⁄ Страна огней (Россия, Новосибирск), 2005, феврал
 • Ərzurum Türkiyənin Naxçıvanıdır // Türkiyə, Ərzurum: Üfüq, 9 sentyabr, 2005.
 • Горизонты Журнала «Молла Насреддин» ⁄⁄ Москва: Обьединенный научный журнал, 2006, №20, c.27-29.
 • Столетний юбилей журнала «Молла Насреддин» ⁄⁄ Россия, Пятигорск: Кавказкая филология, журнал, 2006, №1, c.148-149.
 • «Molla Nəsrəddin» türk dünyasına ilham oldu // Türkiyə: Dialoq Avrasiya, 2006, №23, s.27-29.
 • «Molla Nəsrəddin» karikatur ekolu və onun etki alanı // Türkiyə, Ankara, Folklor Edebiyyat, 2006, №3, s.153-156.
 • Azərbaycan ədəbiyyatında «Molla Nəsrəddin» ənənələri // Birinci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca simpoziumu, Bilgi Şöleni, Türkiyə, Akşehir, 2006, s.482-486.
 • Xocalı soyqırımına tarixi-siyasi qiymət // «Hocalı soykırımı paneli». Türkiyə, Ankara, 2006, s.25-28.
 • Xalqa və dövlətə sədaqət andının poetik ifadəsi. Mirkazım Seyidov // Prezident (rus dilində. S.11-15)- (ingilis dilində s.257-261) və (Azərbaycan dilində. S. 497-501). Rusiya, Novosibirsk: Manqaziya, 2006.
 • Нахчыванский Государственный Университиет в Азербайджане: Пути развития - основные результаты и перспективы ⁄⁄ Международный научный журнал. Россия, Москва, 2007, №3, c.63-65
 • «Molla Nəsrəddin» dərgisində Afrika və Asiya // Beynəlxalq IKANAS Simpoziumu- “Bildiri özətləri”. Türkiyə, Ankara, 2007, s.1092-1093.
 • «Molla Nəsrəddin» jurnalında Cənubi Asiya // Pakistan, İslamabad, 2007, №1, s.21-24 (ingilis dilində).
 • Görkəmli qafqazşünas Rudolf İvanov və Azərbaycan // Международный научный журнал. Россия, Москва.- 2007.
 • Нахчыван со стороны ⁄⁄ Журнал Ирс-Наследие. Россия, Москва, 2007, c.56-57.
 • Нахчыванский Государственный Университет ⁄⁄ Журнал Ирс-Наследие. Россия, Москва, 2007, c.16-17.
 • Bakı-Ceyhan haqqında ilk poema // Bax: Mirkazım Seyidov. - Bakı-Ceyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk, 2007, s.11-15.
 • Первая поэма о нефтепроводе Баку-Джейхан // Bax: Mirkazım Seyidov. Bakı-Ceyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk, 2007, s.221-226.
 • Bakı-Seyhan haqqında ilk poema (ingilis dilində) - Bax: Mirkazım Seyidov. - Bakı-Jeyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk, 2007, s.441-445.
 • Xəzərdən Ceyhana və cahana // Bax: Mirkazım Seyidov. - Bakı-Seyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk, 2007, s.193-195.
 • Из Хазара в Джейхан и во весь мир ⁄⁄ Bax: Mirkazım Seyidov.- Bakı-Ceyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk. 2007, s.415-417.
 • Xəzərdən Ceyhana və cahana (ingilis dilində) // Bax: Mirkazım Seyidov. - Bakı-Ceyhan – Üç dəniz əfsanəsi. Rusiya, Novosibirsk, 2007, s.625-627.
 • Görkəmli lider Heydər Əliyev və müasirlik (rus dilində) // Beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Rusiya, Novosibirsk, 2008, s.16-29.
 • Qüdrətli lider Heydər Əliyev və müasir gerçəklik // Страна огней. Rusiya, Novosibirsk, 2008, №3, s.15-17.
 • Görkəmli siyasi lider Heydər Əliyev və müasir dövr // Novosibirskiy jurnalist. Rusiya, Novosibirsk, 2008, №2 (12), s.10-11.
 • Sabaha inamın poetik ifadəsi // Bax: Mirkazım Seyidov. Zamanın nəbzi. Rusiya, Novosibirsk. 2008, s.3-8 (Azərbaycan dilində); s.193-198 (ingilis dilində).
 • Azərbaycan ədəbiyyatında Səməd Vurğun məktəbi və Səmədoğlular // Türkiyə, Ankara: Kardeş kalemler, 2008, №16, s.54-59.
 • Bolqarıstan ədəbiyyatı və Azərbaycan // Bolqarıstan, Sofiya: Kaynak, 2008, №3-4, s.16.
 • Azərbaycanın xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov // «Международный научный журнал», Rusiya, Moskva, 2008, №2, s.78-87.
 • Azərbaycan maarifçiliyi və Puşkin // Rostov Universiteti. “Elmi əsərlər”, 2008, №2, s.39-48.
 • Nuhun yaşıdı Naxçıvan // Silkvay.- Rusiya, Moskva, 2008, №3, s.10-17.
 • Naxçıvan şəhərinin adı və tarixi // Türkiyə, Yol dərgisi, 2009, № 30, s.13-18.
 • Dahi öndər Heydər Əliyev və çağdaşlıq // Avrasiya kurumu sempozyum bildiriləri, Türkiyə, Ankara, 2009, s.48-54.
 • Böyük sivilizasiyanın yadigarı: Naxçıvan şəhəri (Azərbaycan və ərəb dillərində) // Misir, Qahirə. - Qiraət linnəqol vəttərcəmə, 2009, №2, s.1-14; 5-12.
 • Avrasiya kurumu simpozium bildiriləri // Türkiyə, Ankara, 2009, s..48-54.
 • Məhəmmədağa Şahtaxtlının İstanbul həyatı və türkiyəli müasirləri // Türkiyə, İstanbul, 2009, №14, s.35-42.
 • «Koroğlu» dastanının türkmən variantının Türkiyədə öyrənilməsi və nəşri məsələləri (Ə.Quliyevlə birlikdə) // Bax: «Koroğlu» sücetləri və Şərq ədəbiyyatı (elmi konfransın materialları). Türkmənistan, Aşqabad. 2009.
 • «Molla Nəsrəddin» karikatura məktəbi və onun təsir dairəsi (Ə.Quliyevlə birlikdə) // Bax: Uluslararası Türk Kültürü Konqresi Bildiri-ləri. VI cild. – Türkiyə, Ankara, 2009, s.1745-1748.
 • Cavad Heyət gerçəkliyi // İran:Varlıq, 2009, №. 2-3, s.72-78.
 • Nazim Hikmət və Azərbaycan // Bax: «Nazim Hikmət: irs və modernizm», Paris: Petra, s.253-266.
 • Böyük ipək yolu və Azərbaycan: tarix və müasirlik (Ə.Quliyevlə birlikdə) // «Şərqi Türkmənistanın irsi orta əsr mədəniyyətləri sistemində (beynəlxalq konfransın materialları). Türkmənistan, 2010, s.266-268
 • Qarabağ bütün türk dünyasının dərdidir // “Yavuz Axundlu, Qarabağ. İmdad çağırışı (müqəddimə). Türkiyə, Ankara, 2010, s.3-4.
 • Dünya elm və təhsilinə inteqrasiyanın yeni məkanı: - Asiya // Çin Xalq Respublikası, Sias Universiteti. Asiya Universitetləri Assosiasiyasının beynəlxalq simpoziumu, 27 may 2010.
 • Dahilik və zaman // «Nizamidən Yunus İmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi və barış yolu» simpoziumunun bildiriləri, Türkiyə, Ankara, 2010, s.21-22.
 • Новый научный подход к искусству Аджеми. «Г.Алиев. Гармония в творчестве зодчего Аджеми Нахичевани» ⁄⁄ Россия, Севастополь, Кисель В.П, 2010, c.5.
 • Azərbaycan poeziyası: Ənənə və novatorluq // Azərbaycan şairləri: ümmandan damla (müqəddimə). Pakistan, İslamabad. “Sea Publisistionis”, 2010, s.5-10.
 • Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına qiymətli töhfə // Azərbaycanca-ərəbcə lüğət (müqəddimə). İran, Təbriz, 2010, s.6-7.
 • XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində Avropa ⁄⁄ Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Macarıstan, Budapeşt, 2010, s.47-48.
 • İstiqlal şairi Bəxtiyar Vahabzadə ⁄⁄ Türkiyə, Ankara: Erdem, 2010.
 • Türkiyədə Naxçıvan nəşrləri və elmi-ədəbi əlaqələrimiz ⁄⁄ Türkiyə, Ankara: Bilimse eksen, 2010, №2, s.37-43.
 • Türkiyədə Naxçıvan nəşrləri və elmi-ədəbi əlaqələrimiz ⁄⁄ Türkiyə, Ankara: İxlamur, 2010, №5, s.10-12.
 • Milli istiqlal ədəbiyyatının sərkərdəsi. (C. Məmmədquluzadə -140) // Türkeli. 1mart, 2010, №6.
 • Mehemmedağa Şahtahtlı`nın eserlerinde Balkanlar ⁄⁄ 5. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi sempoz-yumu bildiri özetleri, Prişaina, 2011, s.44-45.
 • Stages and developmental directions of national independent literature in Azerbaijan ⁄⁄ “20 years of the 3rd Republic” International Scientific Conference, Budapest, 2011, November 24-25, p.14.
 • Azərbaycanın böyük demokrat yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə // Bax: Cəlil Məmmədquluzadə. Seçil-miş hekayələr (tərcümə edəni Maria Kenneşi).Müqəddimə, Macarıstan, Budapeşt, 2011, s.9-17.
 • XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində Avropa ⁄⁄ Bax: Macarıstan-Azərbaycan: mədəniyyətlərin dialoqu. Macarıstan, Budapeşt, 2011, s.252-254.
 • Şikayətlənmək üçün əsas yoxdur ⁄⁄ Türkiyə, Ankara: Kardeş kalemler, 2011-№12.
 • Şəxsiyyətin və tədqiqatın miqyası ⁄⁄ Bax: Kalbalıxan Naxçıvanski: dövrü və nəsli (rus dilində). Müqəddimə. Moskva, 2011, s.3-16.
 • Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin yaranması və inkişafında milli istiqlal ədəbiyyatının rolu ⁄⁄ Budapeşt şəhərində keçirilmiş «Üçüncü Respublikanın 20 illiyi» Beynəlxalq simpoziumunda məruzənin tezisləri. - Bax: «III Respublikanın 20 illiyi» Beynəlxalq simpoziumunun materialları. Macarıstan, Budapeşt, 2011, s.14.
 • İpək yolunun üfüqləri ⁄⁄ İpək yolu Beynəlxalq Simpoziumunun materialları. Türkiyə, Ərzurum.-2011, s.181-182.
 • Edebi varislik ve modernleşme ⁄⁄ Ankara: Kardeş kalemler, 2012, yanvar, № 61, s.49-54.
 • Naxçıvan ədəbi mühiti // Ankara: Kardeş kalemler, noyabr, 2012, №71, s.31-34.
 • Azərbaycan dövlət müstəqilliyində milli istiqlal ədəbiyyatının rolu// İkinci müstəqillik. Macarıstan, Budapeşt, 2012, s.172-191.
 • Dünya sivilizasiya prosesləri və Naxçıvan məsələsi//Qazaxıstan,Astana:Türk dünyası almanaxı,2012, s.521-529.
 • Məhəbbət dastanları: əsas motivlər // Türkiyə, Ankara: Kültür evreni, 2012, s.128-133.
 • Araz havzasında ilkin şəhərsalma mədəniyyəti izləri. // II uluslararası Araz Havzası sempozyumu. Ərzurum, 2012, s.50-53.
 • Azərbaycan – Cənubi Koreya münasibətlərində Naxçıvan // Koreya, Kimçonq Universiteti: “Elmi əsərlər”, № 12, s.133-135.
 • Azərbaycançılıq idealının formalaşması mərhələləri və müasirlik // Ukrayna, Kiyev: Схидний свит, 2012, № 4, s.62-73.
 • Bütövlüyün şeiri // Bax: İslam Beytullah Erdi. Həyatı, sənəti və əsərləri. Türkiyə, Ankara: Bengü, 2012, s.239-240.