Şəfəqət Mahmudova/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Şəfəqət Mahmudova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Mahmudova Sh. Exploration of intellectual software systems and development of conceptual model. Review of Computer Engineering Research, ABŞ, vol. 7, no. 1, pp. 1-11.
 2. Mahmudova Sh. Application of the TOPSİS method to improve software efficiency and to optimize its management //Soft Computing, 2020, vol. 24, no. 1, pp. 697708.
 3. Mahmudova Ş. Fərdi məlumatların proqram vasitələri ilə qorunması üsullarının araşdırılması /“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, 29 noyabr, səh. 70-73.
 4. Mahmudova Sh. Exploring the methods for increasing software efficiency based on soft computing technology // Review of Computer Engineering Research, USA, 2019, vol. 6, no 1, pp. 45-56.
 5. Mahmudova Sh. Analysis of biometric authentication in clouds / Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание—2019" XV международная научно-техническая конференция, 14-17 мая 2019 г., Россия, Курск, стр. 31-33.
 6. Sh. Mahmudova, About Some Methods for Software Security // Transactions on Networks and Communications, United Kingdom, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 14-19.
 7. Christophe Jouis, Hefri Yodiansyah Th., Shafagat Mahmudova, Human Phase Intelligence Communication // Conference: Human Phase Intelligence Communication Cyberspahe, Paris, France, 25.02.2019, pp. 1-30.
 8. Mahmudova Sh. J., Analysis of Software Performance Enhancement and Development of Algorithm // International Journal of Innovative Science and Research Technology, 2019, volume 4, pp. 219-229.
 9. Mahmudova Ş.C., Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında / “İnformasiy a təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il.
 10. Mahmudova Sh. J., Features of Programming Languages and Algorithm for Calculating the Effectiveness, Journal of Information Sciences and Computing Technologies, USA, 2018, vol.8, issue 1, pp. 769–780.
 11. Mahmudova Ş.C., Proqram təminatının yaradilmasının texnoloji prosesinin təşkili üsulları // İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, SDU, 15-16 noyabr 2018, səh. 412-415.
 12. Mahmudova, Sh. J. Methods of organizing the technological process of software development. Review of Information Engineering and Applications. 2018, vol.5, no.1, pp. 1–11.
 13. Mahmudova Sh. J., Development of the method of human recognition in biometric // electronic devices and devices in the system of recognition of images, processing of images and symbolic information "recognition - 2018" xiv international scientific and technical conference, Russia, Kursk, 2018. september 25-28
 14. Mahmudova, Sh. J., Analysis of the consumer opinion for the personalization of apparel / Zlatin Zlatev, Tanya Dimitrova, Nely Ruseva // Journal for Textile, Clothing, Leather and Technology, 2018, vol. 4, pp. 100–106.
 15. Mahmudova, Sh. J., Development tendencies of programming languages // “Journal of Engineering and Technology (JET)”, 2018, vol. 9, No 1, pp. 111–121.
 16. Mahmudova, Sh. J., Analysis of biometric authentication methods of users in clouds // International Journal of Advanced Engineering and Technology, 2017, vol. 1, Issue 5, pp. 14–17.
 17. Mahmudova Ş.C., Hesablama buludlarında istifadəçilərin biometrik autentifikasiyası üsullarının analizi // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 8 dekabr 2017, S. 46-50.
 18. Mahmudova Sh., The Ways of Increasing Quality of Human Recognition in Biometric Network Environment // International Journal of Intelligent Information Systems, 2017, vol. 6, Issue 5, pp. 56–61.
 19. Mahmudova Sh., On topical problems of programming // Scientific Light (Wroclaw, Poland), 2017, vol. 1, No 10, pp. 5–9.
 20. Mahmudova Ş.C., Proqramlaşdırma dillərinin müqayisəli təhlili və inkişaf tendensiyaları // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017.
 21. Mahmudova Ş.C., Proqramlaşdırmanın aktual problemləri haqqında // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017.
 22. Mahmudova Sh., About the calculation method increasing the efficiency of recognition / Kazimov T. // Journal SAUSSUREA (Web of Science) , 2017, vol. 1, No 7, pp. 45–55.
 23. MahmMahmudova Sh., Increasing the efficiency of recognition / Kazimov T. // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание — 2017" XII международная научно-техническая конференция, 16-19 мая 2017 года, Россия, Курск, стр. 20-22
 24. Mahmuudova, Sh. J., About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human / Kazimov T.H. // 18th International Scientific Conference on Food Engineering and Biotechnology, 5-6 december, 2016, Japon.
 25. Mahmudova, Sh. J., Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine / Kazimov T.H. // Advances in Bioscience and Bioengineering,December 2016, Volume 4, Issue 6, pp: 74-78.
 26. Mahmudova, Sh. J., About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics in Determination of Racial and Ethnic Identity of Human / Kazimov T.H. // Review of Computer Engineering Research, 2016, vol. 3, No. 3, pp. 47–54.
 27. Mahmudova, Sh. J., Big Data Challenges in Biometric Technology // International Journal of Education and Management Engineering, 2016, vol. 5, pp. 15–23.
 28. Mahmudova, Sh. J., Application Opportunities of Biometric Technology in Electron Libraries // Communications, USA, Vol. 4, Issue 2, 2016, pp. 8–11.
 29. Mahmudova, Ş.C., Elektron tibbdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri / Kazimov T.H. // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 2016, 24 may, səh. 156-160.
 30. Mahmudova, Ş.C., Elektron kitabxanalarda biometrik texnologiyaların tətbiqi imkanları // "E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 2016, 15 aprel, səh. 49-52.
 31. MahMahmudova, Ş.C., Biometrik Texnologiyalarda Big Data Problemləri // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 2016, 25 fevral, səh. 106-108.
 32. Mahmudova, Ş. C., İnsanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metodlar // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, 2016, №1, səh. 67–74.
 33. Mahmudova, Sh. J., Approaches for the Racial and Ethnic Determination of a Person // Advances in image and video processing, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 10–16.
 34. Mahmudova, Sh. J., The Role of Biometric Networks in Recognition of Person // Communications, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 81–85.
 35. Mahmudova, Sh. J., The Role of Biometric Technology in Information Security / Kazimov T.H.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2015, Vol.2, Issue: 03, pp. 1509–1513.
 36. Mahmudova, Sh. J., System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs / Kazimov T.H.,Tugrul Aktas // International Journal of Applied mathematics, Electronics and Computers, 2015, Vol. 3, No 3, pp. 161–164.
 37. Mahmudova, Sh. J., Statistical Analysis of the Characteristic Features of Standard Image for Racial and Ethnic Identity of a Person // Advances in image and video processing, 2015, Vol. 3, No 3, pp. 1–7.
 38. Махмудова, Ш.Д., Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов / Кязимов Т. Г. // XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, Россия, Курск, 05/2015, стр. 207-209.
 39. Mahmudova, Ş. C., İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu / Kazimov T.H. // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı.14 may 2015.
 40. Mahmudova, Sh. J., The role of biometric technology in ensuring information safety / Kazimov T.H. // The second Republican Conference on the scientific-practical multidisciplinary problems of Information security, Baku, Azerbaijan, 14.05.2015, pp. 218–221.
 41. Mahmudova, Ş. C., Fotoportretlər əsasında insanın irqi və etnik mənsubiyyətinin tanınması metodu haqqında / Kazimov T.H. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2014, № 2, pp. 26–32.
 42. Mahmudova, Ş. C.,Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması / Kazimov T.H. // "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi- praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, səh. 86-88.
 43. Mahmudova, Ş. C., İnsanın tanınmasında biometrik şəbəkənin rolu // "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi- praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, səh. 148- 151.
 44. Mahmudova, Sh. J., About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs / Kazimov T.H. // Intelligent Control and Automation, 2014, Vol. 5, №3, pp. 120–125.
 45. Mahmudova, Sh. J.,Biometric network: problems, prospects, concepts / Kazimov T.H. // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Vol. 4, Issue 4, October 2014
 46. Mahmudova, Sh. J.,Program engineering in Azerbaijan / Bayramova T.A. // International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321 0850, Vol. 2, October 2014
 47. Mahmudova, Sh. J., System of Recognition of an Accessory of Persons to Racial and an Ethnic Group on the Basis of Photographs / Kazimov T.H.,Tugrul Aktas // International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’14), 12-15 August, 2014, Antalya, pp. 221–224.
 48. Mahmudova , Ş.C., İnformasiya kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafında qadınların rolu / USAİD from the American People. İREX (International Research & Exchanges Board). İnternational conference Girls in İCT Day, 24.04.2014, Baku.
 49. Mahmudova , Ş.C. Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photo portraits / Kazımov T.H. // Intelligent Control and Automation, USA, Vol. 4 No.2, May 2013, pp. 191-198.
 50. Mahmudova , Ş.C. Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi / Kazımov T.H. // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 17 - 18 may 2013. - s. 149-150.
 51. Махмудова, Ш.Д. “Об идентификационной системе по распознаванию лиц на основе фотопортретов“ / Кязимов Т. Г. // Вторая Международная научно-технической конференции «Вычислительный интеллект 2013 (Computational Intelligence 2013 ComInt-2013), г. Черкассы, с 14 по 17 мая 2013 года, с. 382-383.
 52. Махмудова, Ш.Д. “Разработка алгоритма компьютерного распознавания лиц на основе фотопортретов” / Кязимов Т. Г. // I международной научно-практической конференции "Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050", г. Астана, 12 сентября 2013 года, с.391-400.
 53. Mahmudova, S.J. Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits / Kazimov T.H. // Proceedings of the 2013 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Las Veqas, Nevada, USA, 2013. - p. 478-486.
 54. Mahmudova, Sh. J. “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / Kazımov T.H. // “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) ” , Hong Kong, 2013, V.3,No. 3. P. 116-120
 55. Mahmudova S.J.Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits. /Kazimov T.H.// Informasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2. - p. 47-52.
 56. Mahmudova S.J. About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits /Kazimov T.H.// Computer Science and Engineering, USA - 2012. - N: 2 (5). - p. 58-62.
 57. Mahmudova, S.J. Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Kazımov T.H. // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. - B., 2012. - p. 246-248.
 58. Mahmudova, Sh.J. “About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits” // Kazımov T.H. // The 7 th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, Tokyo, Japan, November 8-10, 2012.
 59. Махмудова, Ш.Д. Повышение эффективности системы авто-матизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Т.Г. Кязимов // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - с. 37-45.
 60. Mahmudova , S.J. Definition of weight coefficient of geometric characteristics used for identification of human face on the basis of photo-portrait // ICCIT 2011 Information. - 2011. - N: November 29- December 1. - p. 797-802.
 61. Махмудова Ш.Д. Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Кязимов Т.Г. // Автоматика и Вычислительная Техника. - 2011. - N: 2. - с. 61-69.
 62. Mahmudova S.J. The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Kazimov T.H. // Automatic Control and Computer Sciences. Amerika,USA - 2011. - N: 2. - p. 61-69.
 63. Mahmudova, Ş.C. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması /Kazımov T.H. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. - 2010. - N: 2. - s. 107-113.
 64. Махмудова, Ш.Д. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам /Кязимов Т.Г.// İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 01. - с. 38-44.
 65. Mahmudova, S.J. Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems / Kazımov T.H. // PCI'2010 The second International Conference Volume 1. - B., 2010. - p. 322-325.
 66. Махмудова, Ш.Д. Основные принципы создания баз данных // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2009. - N: 08. - с. 60-68.
 67. Махмудова, Ш.Д. Распознавание людей по фотопортретом /Кязимов Т.Г.// ИИТНАНА. - Б., 2009.
 68. Махмудова, Ш.Д. Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). - с. 86-89.
 69. Махмудова, Ш.Д. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Кязимов Т.Г. //Информационные технологии, г. Москва. - 2009. - N: 1. - с. 13-16.
 70. Махмудова, Ш.Д. Распознавание людей по фотопортретам /Кязимов Т.Г.// Материалы Х Всероссийской научно-технической конференции . - У., 2009. - с. 472-475.
 71. Mahmudova, S.J. Information identification system for identifying people by portrait photos / Kazımov T.H. // PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. - B., 2008 . - p. 204-207.
 72. Mahmudova, S.J. About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs / Кязимов Т.Г. // Proceedinfs of the Fifth International Conference ICNNAI-2008 Neural Networks and Artificial Intelligence . - M., 2008 . - p. 164-167.
 73. Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система " Распознавание" / Кязимов Т.Г. // Internet Education Science. - 2008. - N: 2(10). - с. 462-465.
 74. Махмудова, Ш.Д. Использование информационных технологий в обучении // Дистанционное и виртуальное обучение, Москва - 2008. - N: 11. - с. 72-74.
 75. Mahmudova , Ş.C. İnsan sifətinin təsvirə əsasən tanınması // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. - 2008. - N: 3. - s. 92-102
 76. Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22- 25.
 77. Mahmudova, Ş.C. İnformasiya cəmiyytində Azərbaycan dilinin problemləri / Kazımov T.H. // Biznes dünyası. - 2008. - N: 3. - s. 24-25
 78. Махмудова, Ш.Д. Информатика и культура // XIV Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика'2007 » . - М., 2007. - с. 2.
 79. Махмудова, Ш.Д. Электронная культура // 10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва». - М., 2007. - с. 3.
 80. Mahmudova, Ş.C. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri / Kazımov T.H. // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - S., 2007. - s. 207-208.
 81. Mahmudova , Ş.C. Elm-təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının inteqrasiya sistemi // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. - G., 2007. - s. 275-277.
 82. Махмудова, Ш.Д. Информационные технологии в процессе управления учебным центром /Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007 . - Ga., 2007. - с. 179-181.
 83. Mahmudova, Ş.C. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir cəmiyyətin inkişafında rolu // "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri" Respublika elmi konfransının materialları. - ., 2007. - s. 101-104.
 84. Mahmudova Ş.C. Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi /Kazımov T.H. // İt-Magazine. - 2007. - N: 06. - s. 5-6.
 85. Махмудова, Ш.Д. Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета / Кязимов Т.Г.// Информационные технологии моделирования и управления. г. Воронеж - 2007. - N: 9(43). - c. 1032-1037.
 86. Махмудова, Ш.Д. Правило эффективного введения в базу данных графических изображений // Телекоммуникации и информатизация образования. г. Москва - 2006. - N: 5(36). - c. 118-120.
 87. Mahmudova, Ş.C. Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydqsı haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. - B., 2006. - s. 99-103.
 88. Mahmudova , S.J. Application recognition of the bases of images // Материалы IX Международной конференции "Интеллектуальные системы и компьютерные науки". - г. Москва МГУ, 2006. - с. 19-21.
 89. Махмудова, Ш.Д. Информатизация и компьютеризация в современном обществе // Международная научно-техническая конференция "Наука и Образование-2006". СD . - М., 2006. - с. 129-131.
 90. Mahmudova, Ş.C. Müasir elmin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu // Regionların sosial-iqtisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. - L., 2006. - s. 23-24.
 91. Mahmudova, Ş.C. Kompüter qrafikası // Rabitə dünyası. - 2006. - N: 3, 1 fevral. - s. 14.
 92. Махмудова, Ш.Д. Применение информационных технологий в управлении учебным центром /Алгулиев Р.М. ,Кязимов Т.Г. ,Махмудова Р.Ш.// Телекоммуникации и информатизация образования,г. Москва - 2006. - .N: 3(34).- с. 92-93.
 93. Махмудова, Ш.Д. Роль информационных технологий в развитии современной науки // Телекоммуникации и информатизация образования, г. Москва - 2006. - N: 2. - с. 111-113.
 94. Mahmudova, Ş.C. Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydası haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası. - 2006. - N: 1. - s. 99-103.
 95. Mahmudova, S.J. Corporate Information Systems "Educational Center" /Alguliyev R.M., Kazimov T.H. ,Mahmudova R.S. // International Conference Educational Technology, ICTE'2005, Hungary - B., 2005. - p. 294-298.
 96. Махмудова, Ш.Д. Об одном эффективном правиле введения изображений в базу данных. //1-я Mеждународная Kонференция. Cистемный Aнализ и Информационные Технологии, г. Переславль-Залесский (Россия), 12 - 16 сентября 2005 г.
 97. Махмудова, Ш.Д. , Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" /Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем. Материалы III Международной научно-практической конференции. - Н., 2005. - с. 87-89.
 98. Махмудова, Ш.Д. О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» /Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// XVI Международная конференция "Применение новых технологий в образовании" . - Т., 2005. - с. 377-378.
 99. Махмудова, Ш.Д. Компьютерная графика - новое в образном мышлении // Зеркало. - 2005. - N: 202. - с. 46.
 100. Махмудова, Ш.Д. Основные принципы создания корпоративной информационной системы /Касумова Р.Т., Алекперова И.Я.// V Всероссийская школа-семинар "/Прикладные программы управления макросистемами/". Тезисы докладов. - А., 2004. - с. 101-104.
 101. Mahmudova, Ş.C. Microsoft Access verilənlər bazasının mühafizəsi // "İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. - ., 2004. - s. 75-77.
 102. Махмудова, Ш.Д. Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры" / Касумова Р.Т. , Алекперова И.Я. // Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. - 2003. - N: 3.- с. 157-161.
 103. Mahmudova Ş.C. Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi / Qasımova R.T., Ələkbərova I.Y. // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi. - 2003. - N: 4.- s.
 104. Махмудова, Ш.Д. Опыт создания корпоративной информационной системы "Кадры" /Касумова Р.Т., Алекперова И.Я.// Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике. Международная конференция. Т.2 . - В., 2003. - с. 36-39.
 105. Маhmudova, Ş.C. Sınaqların avtomatlaşdırılması sistemlərində verilənlərin təsvirinin bir üsulu haqqında. // Azərbaycan MEA Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası). - 2000. - N: 2-3. - s. 152-156.