Şəfəqət Mahmudova/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Şəfəqət Mahmudova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Mahmudova , Ş.C. Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photo portraits / Kazımov T.H. // Intelligent Control and Automation, USA, Vol. 4 No.2, May 2013, pp. 191-198.
 2. Mahmudova , Ş.C. Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi / Kazımov T.H. // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 17 - 18 may 2013. - s. 149-150.
 3. Махмудова, Ш.Д. “Об идентификационной системе по распознаванию лиц на основе фотопортретов“ / Кязимов Т. Г. // Вторая Международная научно-технической конференции «Вычислительный интеллект 2013 (Computational Intelligence 2013 ComInt-2013), г. Черкассы, с 14 по 17 мая 2013 года, с. 382-383.
 4. Махмудова, Ш.Д. “Разработка алгоритма компьютерного распознавания лиц на основе фотопортретов” / Кязимов Т. Г. // I международной научно-практической конференции "Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050", г. Астана, 12 сентября 2013 года, с.391-400.
 5. Mahmudova, S.J. Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits / Kazimov T.H. // Proceedings of the 2013 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Las Veqas, Nevada, USA, 2013. - p. 478-486.
 6. Mahmudova, Sh. J. “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / Kazımov T.H. // “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) ” , Hong Kong, 2013, V.3,No. 3. P. 116-120
 7. Mahmudova S.J.Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits. /Kazimov T.H.// Informasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2. - p. 47-52.
 8. Mahmudova S.J. About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits /Kazimov T.H.// Computer Science and Engineering, USA - 2012. - N: 2 (5). - p. 58-62.
 9. Mahmudova, S.J. Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Kazımov T.H. // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. - B., 2012. - p. 246-248.
 10. Mahmudova, Sh.J. “About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits” // Kazımov T.H. // The 7 th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, Tokyo, Japan, November 8-10, 2012.
 11. Махмудова, Ш.Д. Повышение эффективности системы авто-матизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Т.Г. Кязимов // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - с. 37-45.
 12. Mahmudova , S.J. Definition of weight coefficient of geometric characteristics used for identification of human face on the basis of photo-portrait // ICCIT 2011 Information. - 2011. - N: November 29- December 1. - p. 797-802.
 13. Махмудова Ш.Д. Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Кязимов Т.Г. // Автоматика и Вычислительная Техника. - 2011. - N: 2. - с. 61-69.
 14. Mahmudova S.J. The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Kazimov T.H. // Automatic Control and Computer Sciences. Amerika,USA - 2011. - N: 2. - p. 61-69.
 15. Mahmudova, Ş.C. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması /Kazımov T.H. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. - 2010. - N: 2. - s. 107-113.
 16. Махмудова, Ш.Д. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам /Кязимов Т.Г.// İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 01. - с. 38-44.
 17. Mahmudova, S.J. Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems / Kazımov T.H. // PCI'2010 The second International Conference Volume 1. - B., 2010. - p. 322-325.
 18. Махмудова, Ш.Д. Основные принципы создания баз данных // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2009. - N: 08. - с. 60-68.
 19. Махмудова, Ш.Д. Распознавание людей по фотопортретом /Кязимов Т.Г.// ИИТНАНА. - Б., 2009.
 20. Махмудова, Ш.Д. Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). - с. 86-89.
 21. Махмудова, Ш.Д. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Кязимов Т.Г. //Информационные технологии, г. Москва. - 2009. - N: 1. - с. 13-16.
 22. Махмудова, Ш.Д. Распознавание людей по фотопортретам /Кязимов Т.Г.// Материалы Х Всероссийской научно-технической конференции . - У., 2009. - с. 472-475.
 23. Mahmudova, S.J. Information identification system for identifying people by portrait photos / Kazımov T.H. // PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. - B., 2008 . - p. 204-207.
 24. Mahmudova, S.J. About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs / Кязимов Т.Г. // Proceedinfs of the Fifth International Conference ICNNAI-2008 Neural Networks and Artificial Intelligence . - M., 2008 . - p. 164-167.
 25. Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система " Распознавание" / Кязимов Т.Г. // Internet Education Science. - 2008. - N: 2(10). - с. 462-465.
 26. Махмудова, Ш.Д. Использование информационных технологий в обучении // Дистанционное и виртуальное обучение, Москва - 2008. - N: 11. - с. 72-74.
 27. Mahmudova , Ş.C. İnsan sifətinin təsvirə əsasən tanınması // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. - 2008. - N: 3. - s. 92-102
 28. Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22- 25.
 29. Mahmudova, Ş.C. İnformasiya cəmiyytində Azərbaycan dilinin problemləri / Kazımov T.H. // Biznes dünyası. - 2008. - N: 3. - s. 24-25
 30. Махмудова, Ш.Д. Информатика и культура // XIV Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика'2007 » . - М., 2007. - с. 2.
 31. Махмудова, Ш.Д. Электронная культура // 10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва». - М., 2007. - с. 3.
 32. Mahmudova, Ş.C. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri / Kazımov T.H. // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - S., 2007. - s. 207-208.
 33. Mahmudova , Ş.C. Elm-təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının inteqrasiya sistemi // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. - G., 2007. - s. 275-277.
 34. Махмудова, Ш.Д. Информационные технологии в процессе управления учебным центром /Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007 . - Ga., 2007. - с. 179-181.
 35. Mahmudova, Ş.C. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir cəmiyyətin inkişafında rolu // "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri" Respublika elmi konfransının materialları. - ., 2007. - s. 101-104.
 36. Mahmudova Ş.C. Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi /Kazımov T.H. // İt-Magazine. - 2007. - N: 06. - s. 5-6.
 37. Махмудова, Ш.Д. Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета / Кязимов Т.Г.// Информационные технологии моделирования и управления. г. Воронеж - 2007. - N: 9(43). - c. 1032-1037.
 38. Махмудова, Ш.Д. Правило эффективного введения в базу данных графических изображений // Телекоммуникации и информатизация образования. г. Москва - 2006. - N: 5(36). - c. 118-120.
 39. Mahmudova, Ş.C. Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydqsı haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. - B., 2006. - s. 99-103.
 40. Mahmudova , S.J. Application recognition of the bases of images // Материалы IX Международной конференции "Интеллектуальные системы и компьютерные науки". - г. Москва МГУ, 2006. - с. 19-21.
 41. Махмудова, Ш.Д. Информатизация и компьютеризация в современном обществе // Международная научно-техническая конференция "Наука и Образование-2006". СD . - М., 2006. - с. 129-131.
 42. Mahmudova, Ş.C. Müasir elmin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu // Regionların sosial-iqtisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. - L., 2006. - s. 23-24.
 43. Mahmudova, Ş.C. Kompüter qrafikası // Rabitə dünyası. - 2006. - N: 3, 1 fevral. - s. 14.
 44. Махмудова, Ш.Д. Применение информационных технологий в управлении учебным центром /Алгулиев Р.М. ,Кязимов Т.Г. ,Махмудова Р.Ш.// Телекоммуникации и информатизация образования,г. Москва - 2006. - .N: 3(34).- с. 92-93.
 45. Махмудова, Ш.Д. Роль информационных технологий в развитии современной науки // Телекоммуникации и информатизация образования, г. Москва - 2006. - N: 2. - с. 111-113.
 46. Mahmudova, Ş.C. Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydası haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası. - 2006. - N: 1. - s. 99-103.
 47. Mahmudova, S.J. Corporate Information Systems "Educational Center" /Alguliyev R.M., Kazimov T.H. ,Mahmudova R.S. // International Conference Educational Technology, ICTE'2005, Hungary - B., 2005. - p. 294-298.
 48. Махмудова, Ш.Д. Об одном эффективном правиле введения изображений в базу данных. //1-я Mеждународная Kонференция. Cистемный Aнализ и Информационные Технологии, г. Переславль-Залесский (Россия), 12 - 16 сентября 2005 г.
 49. Махмудова, Ш.Д. , Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" /Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем. Материалы III Международной научно-практической конференции. - Н., 2005. - с. 87-89.
 50. Махмудова, Ш.Д. О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» /Алгулиев Р.М., Кязимов Т.Г., Махмудова Р.Ш.// XVI Международная конференция "Применение новых технологий в образовании" . - Т., 2005. - с. 377-378.
 51. Махмудова, Ш.Д. Компьютерная графика - новое в образном мышлении // Зеркало. - 2005. - N: 202. - с. 46.
 52. Махмудова, Ш.Д. Основные принципы создания корпоративной информационной системы /Касумова Р.Т., Алекперова И.Я.// V Всероссийская школа-семинар "/Прикладные программы управления макросистемами/". Тезисы докладов. - А., 2004. - с. 101-104.
 53. Mahmudova, Ş.C. Microsoft Access verilənlər bazasının mühafizəsi // "İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. - ., 2004. - s. 75-77.
 54. Махмудова, Ш.Д. Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры" / Касумова Р.Т. , Алекперова И.Я. // Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. - 2003. - N: 3.- с. 157-161.
 55. Mahmudova Ş.C. Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi / Qasımova R.T., Ələkbərova I.Y. // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi. - 2003. - N: 4.- s.
 56. Махмудова, Ш.Д. Опыт создания корпоративной информационной системы "Кадры" /Касумова Р.Т., Алекперова И.Я.// Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике. Международная конференция. Т.2 . - В., 2003. - с. 36-39.
 57. Маhmudova, Ş.C. Sınaqların avtomatlaşdırılması sistemlərində verilənlərin təsvirinin bir üsulu haqqında. // Azərbaycan MEA Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası). - 2000. - N: 2-3. - s. 152-156.