Şəfa Əliyev/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
 • Алиев Ш.Т., Нуриев А.Х. О современной стратегии развития внешнеэкономической связи Азербайджана, Журнал «Экономика и жизнь», № 1-3, Баку, 1996, С.24-28.[1].
 • Aliyev Sh.T. The investmen prospects in the chemical and oil chemical industry of the Azerbaijan Republic, CASPIAN, ISSN 1362, Baku, 1996, P.82-86[1]
 • Алиев Ш.Т.Интеграционные процессы между Россией и Азербайджаном в рамках СНГ, Журнал «Экономика и жизнь», № 4-9, Баку, 1996, С.9-12
 • Алиев Ш.Т. Азербайджан – Россия: Внешняя торговля, Журнал “Экономика и жизнь”, № 1-4, Баку, 1997, C.5-7.[1].
 • Əliyev Ş.T., Babayev Ə.İ. Neft-kimya sənayemizin bayraqları:dünəni, bu günü və sabahı - tarixə nəzər (Sintezkauçuk zavodu - 50),İqtisadiyyat həftəlik iqtisadi qəzeti, №32 (188), 9-15 avqust, Bakı, 2002
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye kompleksinin inkişafında və investisiya kompleksinin layihələrinin reallaşdırılmasında ekoloji problemlərinin rolu və onların həllinin prinsipial əhəmiyyəti,Persona jurnalı, №02(02), noyabr, Bakı, 2003, s.39-42.
 • Əliyev Ş.T. Xarici ölkələrdə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafında müasir xarici-iqtisadi fəaliyyət konsepsiyasının əhəmiyyəti, Persona jurnalı, №01(01), sentyabr, Bakı, 2003, s.50-53.
 • Əliyev Ş.T., Ağayev S.H. Azərbaycanda neft kimyasının inkişafı və Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr , Mars jurnalı, №9-10, Bakı, 2003, S.55-60[1].
 • Алиев Ш.Т.Совершенствование (углубление) специализации и кооперирования производства, как важнейший фактор дальнейшего развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией // İqtisadiyyat və həyat, №10-12, Баку. 2003, C.79-84[1].
 • Əliyev Ş.T. İri kompleks və qurğuların iqtisadiyyatımızda rolu, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №10-12, Bakı, 2003, s.64-69[1].
 • Алиев Ш.Т.Вопросы повышения конкурентоспособности товаров, как важнейший фактор развития интеграционных связей между странами Содружества Независимых Государств, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №7-9, Bakı, 2003, s.91-93
 • Əliyev Ş.T. Kimya və neftkimya kompleksində investisiya layihələrinin və inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasında xarici-iqtisadi əlaqələrin strateji rolu,İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №7-9, Bakı, 2003, s.85-87.
 • Алиев Ш.Т. Модель труда руководителя внешнеэкономических организаций как фактор повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №4-6, Bakı, 2003, s.98-103.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın kimya və neft-kimya kompleksi: keçmişə bir nəzər, mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №4-6, Bakı, 2003, s.38-42.
 • Əliyev Ş.T. Bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsində xarici-iqtisadi ticarətin təşkili mexanizminin prinsipləri, Personal jurnalı, № 02(04), Bakı, 2004, с.15-16.
 • Алиев Ш.Т. Вопросы стратегического направления внешнеэкономической деятельности Азербайджана в условиях рыночной экономики, İqtisadiyyat və həyat, № 9-10, Bakı, 2004, s.34-39.
 • Алиев Ш.Т. Рынок нефтехимии Азербайджана. Экономические связи с Россией / Материалы Международной конференции «Химический и нефтехимический сектор в России и СНГ» Амстердам (Нидерланды), ноябрь, 2004.
 • Алиев Ш.Т. Свободные экономические зоны в фокусе перспектив, Англо-Каспиан Публишинг Лтд. Лондон, 2004, с.66-67.
 • Алиев Ш.Т. Роль инвестиционных ресурсов (проектов) в укреплении экономических потенциалов регионов и развития торгово-экономических связей, İqtisadiyyat və həyat, №7-8, Bakı, 2004, s.81-88.
 • Əliyev Ş.T. Kimya və neft-kimya kompleksinin inkişaf mərhələləri, mövcud problemləri və perspektivləri, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, № 7-8, Bakı, 2004, s.61-70
 • Əliyev Ş.T. Milli iqtisadiyyatımızda Sumqayıt şəhərinin iqtisadi potensialının rolu, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №5-6, Bakı, 2004, s.98-108.
 • Алиев Ш.Т. О роли регионов Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей Азербайджана с Россией, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №5-6, Bakı, 2004, s.82-91.
 • Əliyev Ş.T., Ağayev S.H. MDB ölkələrinin perspektiv inkişaf istiqamətində azad iqtisadi zonaların yaradılmasının əhəmiyyəti, İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı, ADİU, Bakı, 2004, с.69-73.
 • Əliyev Ş.T., Ağayev Ş.S., Eyvazov G.F. Kimya və neft-kimya kompleksinin Azərbaycan Respublikasının xarici-iqtisadi əlaqələrinin inkişafında rolu, 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri (17 mart 2004-cü il). Bakı: İqtisad Universiteti, 2004, s.110-112.[1]
 • Алиев Ш.Т., Агаев С.Г. Роль Государственного Регулирования Экономики (ГРЭ) в развитии экономики и внешнеэкономических связей (ВЭС, İqtisadiyyat və həyat jurnalı (AAK), №3-4, Bakı, 2004, s.103-109.
 • Əliyev Ş.T. MDB ölkələrinin perspektiv inkişaf istiqamətlərində azad iqtizadi zonaların yaradılmasının əhəmiyyəti, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №3-4, Bakı. 2004, s.92-98.
 • Əliyev Ş.T. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının xarici iqtisadi əlaqələrinin səmərəli təşkilində rolu, Persona jurnalı, №01(03), yanvar, Bakı. 2004, s.41-43.
 • Алиев Ш.Т.Проблемы перспективного развития экономических связей между Азербайджаном и Россией , İqtisadiyyat və həyat, № 1-2, Bakı. 2004, s.143-150.
 • Əliyev Ş.T. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici-iqtisadi əlaqlələrin təşkili və formaları İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №1-2, Bakı. 2004, s.135-142.
 • Əliyev Ş.T. Kimya sənayesinin bu günü və sabahı, problemlər, perspektivlər / 2004-2008-ci illərdə Sumqayıt şəhərində sosial və iqtisadi sahələrdə inkişafın təmin edilməsi proqramı mövzusunda konfransın materialları (27aprel 2005-ci il), Sumqayıt, 2005-ci il, s.9-13.
 • Алиев Ш.Т.Внешнеэкономическая деятельность на переходном этапе, Журнал «Каспиан», Алматы, Казахстан, 2005, с.84.
 • Алиев Ш.Т.Проблемы и перспективы торгово-экономических связей Азербайджана с Россией, İqtisadiyyat və həyat jurnalı , № 7, Bakı, 2005, s.19-23
 • Əliyev Ş.T. Rusiya Federasiyasının Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində rolu və əlaqələrin prioritet istiqamətləri, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №7(513), Bakı-2006, s.40-45.
 • Əliyev Ş.T. GUAM ölkələrində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması problemləri və inkişaf perspektivləri, İqtisadi elmlər: nəzəriyyə və praktika, № 1-2, Bakı – 2007, s.16-21.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafında xüsusi iqtisadi zonalar amili, İqtisadi inkişaf jurnalı, №3, Bakı- 2007, s.39-44.
 • Алиев Ш.Т. Проблемы и перспективы торгово-экономических связей Азербайджана с Россией в условиях глобализации и экономической трансформации, Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya iqtisadi və beynəlxalq münasibətlər. II Beynəlxalq Konqresinin materialları, Qafqaz Universiteti, 02-05 may, Bakı, 2007, s.262-268.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatları və işlə təmin olunma istiqamətləri / Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Sumqayıt şəhərinin inkişafı: problemlər və perspektivlər elmi-praktiki konfransın materialları (30 aprel 2007-ci il), SDU, Sumqayıt-2007, s.91.
 • Алиев Ш.Т. Проблемы конкурентоспособности реальных секторов экономики Азербайджана в условиях глобализации, Məruzələr AMEA, №6, Bakı, 2008, с.135-143.
 • Əliyev Ş.T., Salahov M.S.Sumqayıt şəhərində sənaye kompleksinin potensialından səmərəli istifadə edilməsi perspektivləri, Məruzələr, № 5, AMEA, Bakı, 2008, s.119-127.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların yeni iqtisadi instrument kimi tətbiqi problemləri və onların modelləşdirilməsi, Məruzələr, AMEA, №3, Bakı, 2008, s.144-151[1].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatlarından və sənaye kompleksinin potensialından səmərəli istifadə istiqamətləri / Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud problem və perspektivlər mövzusunda konfrans materialları. Sumqayıt, 2008, 256 s, s. 139-141.
 • Əliyev Ş.T. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin türkdilli ölkələrinin inteqrasiya proseslərinin sürətləndirilməsində xüsusi iqtisadi zonalar amili / VII türk dünyası iqtisadiyyatı, elm və mədəniyyət forumunun Beynəlxalq Konfransın materialları. ADİU. Bakı, 4-5 dekabr 2008, s. 187-193.
 • Əliyev Ş.T. Dünya maliyyə böhranının iqtisadi inkişaf proseslərinə təsiri məsələləri, Maliyyə və uçot, № 12, Bakı, 2008, s.12-19[2].
 • Əliyev Ş.T. Кeçid iqtisadiyyatlı ölkələrin dünya təsərrüfat sisteminə daxil olmasının sürətləndirilməsində xüsusi iqtisadi zonalar amili, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №12,Bakı, 2008, s.39-43[3].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf proseslərində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların tətbiqində qanunvericilik məsələləri, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №11, Bakı,2008, s.33-38.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda neft-kimya kompleksinin potensialından səmərəli istifadə edilməsi problemləri və perspektivləri, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №11, Bakı, 2008, s.18-22.
 • Алиев Ш.Т.Факторы конкурентоспособности экономики Азербайджана в мировом хозяйстве, Журнал «Экономика, социология и право», Москва, 2008 г., с.9-14.
 • Алиев Ш.Т. Вопросы экономического роста и финансовых ресурсов Азербайджана в контексте нефтяного фактора, Журнал “Финансы и кредит”, август 2008,№ 30(318), Москва, 2008 г., C.61-64[4],[5]
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda kimya və neftkimya sektorunun potensialından səmərəli istifadə edilməsində xüsusi iqtisadi zonalar amili // İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №7, Bakı, 2008, s. 22-26[4].
 • Алиев Ш.Т. Фактор особых экономических зон в развитии торгово-экономических отношений Азербайджана с Россией, İqtisadi inkişaf jurnalı, №1(5), Bakı, 2008, s.16-20.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatlarından və sənaye kompleksinin potensialından effektivli istifadə məsələləri, Maliyyə və uçot jurnalı (AAK), №5 (189), Bakı, 2008, s. 27-33[4].
 • Алиев Ш.Т. Вопросы диверсификации внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Россией, Журнал “Экономика, Социология и Право”, апрель, №4, Москва, 2008, с.6-8.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya proseslərində xüsusi iqtisadi zonaların əhəmiyyəti və onların təşkili, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №5, Bakı, 2008, s. 36-41[4].
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonalarda infrastruktur məsələləri və bu sahədə mövcud potensialın qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti, İqtisadiyyat və həyat jurnalı, №4 Bakı, 2008, s. 30-33[4].
 • Алиев Ш.Т. Основные направления и пути развития торгово-экономических связей Азербайджана с Россией, Россия как цивилизация денег /Под ред.Ю.М.Осипова, М.М.Гузева, Е.С.Зотовой - Москва-Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008, 513 с, C.335-341.
 • Алиев Ш.Т. Фактор особых экономических зон в экономическом развитии Азербайджанской Республики , Философия и хозяйства, Альманах центра общественных Наук и Экономического Факультета МГУ (ВАК), март-апрель №2, (50), Москва, 2008, C.95-102[4].
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonalarda vergi və vergi və gömrük nəzarəti məsələləri və problemləri, Maliyyə və uçot jurnalı, №2(186), fevral, Bakı, 2008, s. 15-21.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonalar: Azərbayanın dinamik inkişaf proseslərində yeni iqtisadi vasitə, “Azərbaycan” qəzeti, №52 (4863), mart, Bakı, 2008.
 • Алиев Ш.Т. Важнейшие факторы развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией, Журнал Региональная экономика: теория и практика №4(61)- февраль, Москва, 2008, с.22-27[6],[4]
 • Əliyev Ş.T. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin türkdilli ölkələrinin inteqrasiya proseslərinin sürətləndirilməsində xüsusi iqtisadi zonalar amili / VIII Türk Dünyası iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət forumunun İpək Yolu XXI əsrdəmövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı, 4-5 dekabr 2008, Bakı, 2009. с.187-193.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatlarından və sənaye kompleksinin potensialından səmərəli istifadə istiqamətləri / Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud problemlər və perspektivlər mövzusunda konfransın materialları. Sumqayıt, 2008, s.139-141.
 • Алиев Ш.Т. Перспективы развития свободных экономических зон в странах СНГ в контексте опыта Турции, Журнал «Zarubejye», Стамбул, Турция, январь 2009. с.1-6[7]
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların yeni iqtisadi instrument kimi tətbiqi problemləri və onların modelləşdirilməsi, Məruzələr AMEA, №3, Bakı, 2008 s.144-151[1].
 • Алиев Ш.Т. Влияние финансового кризиса мира на экономические процессы Азербайджанской Республики, Финансы и кредит, № 8 (344)-февраль, Москва, 2009, С.78-82[1].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzində kimya və neftkimya kompleksinin inkişaf konsepsiyası məsələləri, İqtisadiyyat və həyat, №2, Bakı, 2009, с.31-34[1].
 • Алиев Ш.Т. Важность особых экономических зон в формировании экономической модели Азербайджана , Проблемы современной экономики, Санкт-Петербург, 2009,№ 2, c.277-278[8].
 • Алиев Ш.Т.Важность управления процессом создания и функци. онирования особых экономических зон в странах СНГ, Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», Мoсква, № 3, 2009, с.69-73[1].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf proseslərində yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqi perspektivləri, Məruzələr AMEA, Bakı, 2009,№1, s.135-144[1].
 • Алиев Ш.Т.Проблемы законодательства в процессе создания и функционирования особых экономических зон в постсоветских республиках / Материалы научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики и совершенствования правового регулирования экономики. Международная академия финансовых технологий. г.Пятигорск (Россия), 5-6 марта 2009, С.102-108[9].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan respublikasında kimya və neftkimya kompleksinin mövcud iri gücə malik qurğularından istifadə məsələləri, «AMEA, Xəbərlər».- 2009.- №2.- s. 37-45.[1]
 • Алиев Ш.Т. Роль особых экономических зон в усилении занятости и снижении уровня безработицы / Материалы Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы социально-трудовых отношений. г.Махачкала, Дагестан (Россия), 19-20 марта 2009, С. 50-54.[10]
 • Алиев Ш.Т. Важность применения новых экономических средств по развитию профессионального уровня трудовых ресурсов Азербайджанской Республики в условиях перехода к инновационной экономике. Международная заочная научно-практическая конференция / Инновационные процессы и корпоративное управление, Беларусь, г.Минск,16-30 марта 2009, С.4-12.
 • Алиев Ш.Т. Особенности формирования модели экономического развития Азербайджана в условиях финансового кризиса в мире / Всероссийская научно-практическая конференция: Мировой финансовый кризис, причины, тенденции, последствия, методы и модели противодействия. Центр прикладных научных исследований, Россия, г. Волгоград, 10 апреля 2009, С.84-89.
 • Алиев Ш.Т. Современные проблемы повышения конкурентоспособности промышленных секторов экономики Азербайджана в условиях перехода к инновационной экономике / Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы экономического развития Украины в условиях глобализации, Винницкий торгово-экономический Институт, г.Винница (Украина), 24 апреля 2009, С.382-388.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzinin innovasiya iqtisadiyyatına keçid məsələləri / Sosial-iqtisadi tərəqqi, inkişaf və nailiyyətlər mövzusunda Sumqayıt şəhərinin 60 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Sumqayıt, 15 may 2009, s.63-67.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqində və innovasiya iqtisadiyyatına keçilməsində innovasiya texnologiyalarının mühüm əhəmiyyəti / Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin informasiya təminatına tətbiqi mövzusunda IV elmi-praktiki seminarın materialları, AMEA Elmi-İnnovasiya Mərkəzi, Bakı, 15 may 2009, s.186-190.
 • Алиев Ш.Т.Проблемы и перспективы применения новых экономических инструментов в Азербайджанской Республике в современных условиях / III-я Международная заочная научно-практическая конференция «Современная экономическая модель. Проблемы и перспективы». Магнитогорский Государственный Университет (Россия), 13-15 мая 2009,С.18-22.
 • Алиев Ш.Т. Важность ускорения создания и функционирования Специальных экономических зон с инновационной ориентацией в Азербайджане в контексте эффективного использования трудовых ресурсов в условиях финансового кризиса / Материалы заочной Международной научной конференции Современное социальное и экономическое положение в России, Омский Государственный Технический Университет (Россия), 18 мая 2009, С.31-35.
 • Алиев Ш.Т. Важность ускорения перехода к инновационным технологиям и инновационной экономике в Азербайджанской Республике в контексте мирового опыта / ХIV Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы развития инновационной деятельности, 18-22 мая 2009 года, г.Алушта, Крым, Украина С. 74-77.
 • Алиев Ш.Т. Важность перехода к инновационной экономике промышленности Азербайджана в условиях экономического кризиса / II-я Всероссийская научно-практическая заочная конференция «Инновационное развитие и промышленная политика», 18 мая 2009 г. — 29 мая 2009 г., Биробиджан, Россия, С. 45-50.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzində əhalinin məşğulluğunun gücləndirilməsi məsələləri, İqtisadiyyat və həyat, №3-4, Bakı, 2009, s.24-29.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzində əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadədə yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqi məsələləri, Maliyyə və uçot jurnalı, № 5, Bakı-2009, s.15-21.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye kompleksində ekoloji cəhətdən rəqabət qabiliyyətli istehsal sahələrinin inkişafı məsələləri, İqtisadiyyat və həyat, № 6/7, Bakı, 2009. s.25-32[1].
 • Алиев Ш.Т.Важность применения новых экономических инструментов в экономических процессах Азербайджана / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, № 12, Москва, 2009. С.80-84[11],[4]
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəində elmi-texniki potensialın qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadə edilməsi məsələləri / Məruzələr, AMEA, Bakı, 2009, №1,s.25-35.
 • Алиев Ш.Т. Вопросы модернизации и кластеризации промышленных отраслей Азербайджана в современных условиях / Материалы конференции «Макро- и микроэкономика: теория и практика». Караганда, Казахстан, 02 сентября 2009, с.141-143.
 • Алиев Ш.Т. Пути решения социально-экономических проблем в Азербайджанской Республике в условиях кризиса / Всероссийская научно-практическая конференция Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики в условиях кризиса, 30 июня 2009 года, г.Москва, Россия, с.10-15[12].
 • Алиев Ш.Т. Стимулирующий эффект применения новых экономических инструментов в раскрытии потенциала отраслей экономики Азербайджана в условиях финансового кризис/ Заочная Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы науки, 25 сентября 2009, г.Кузнецк (Пензенская область, Россия), с.164-165.
 • Aliyev Sh.T. The Realization Problems of Effective Integration Methods of the Economic Model Formation of Azerbaijan. Las Vegas, Nevada,the USA Conference, International Business & Economics Research Conference, October 5th-7th, 2009, p.50-55.
 • Aliyev Sh.T. The Strategics and the Role of the Oil Factor in Transition to the Innovation Economics of Azerbaijan. Subiaco, Italy Conference, International Symposium on Innovative Economic Policies for Climate Change Mitigation, June 25th-26th, 2009, p.265-268[13].
 • Aliyev Sh.T. World Experience Factor in the Formation of Special Economic Zones in Azerbaijan Republic Košice, Slovak Republic Conference, 3rd Central European Conference in Regional Science, October 7th-9th, 2009, s.59-64.
 • Aliyev Sh.T. Importance of the Analysis of Potential of the Nonoil Sector in Azerbaijan Republic Varna, Bulgaria Conference, Investments in the Future 2009, October 8th-10th, 2009, p.13-16.
 • Aliyev Sh.T. The Importance of Study of the Experience of Turkey in the Formation of Special Economic Zones in Azerbaijan Republic. Istanbul, Turkey Conference// The Eurasia Business and Economic Society (EBES), June 1st-2nd, 2009, p. 100-105[14].
 • Aliyev Sh.T. The Perspectives of Enforcement of the Special Economic Zones Role in Acceleration of Extension of the Social – Economic Problems in Azerbaijan in the Context of the Experience of Poland Nalenchuv, Poland Conference, The 10th International Scientific Conference: E-economics – E-society in Central and Eastern Europe, May 11-13th, 2009, p. 409-412</ref>[53]</ref>.
 • Aliyev Sh.T. The Issues of Employment and Importance of the Effective Use of the Manpower in Azerbaijan in Conditions of the World Financial Crisis. Baku, Azerbaijan Journal, International Journal of Academic Research, September 28th, 2009, 129-135[15].
 • Aliyev Sh.T. The Importance of Sumgait Industrial Center in the Economic Development of Azerbaijan Prague, Czech Republic Conference// International Scientific Bulletin ‘Perspectives of Innovations, Economics and Business’, September, 2009, p.34-35[16].
 • Алиев Ш.Т. Инновационное развитие регионов Азербайджана / «Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов» НОУ Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина, 12 ноября 2009 г. – С. 105-110[1].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt kimya və neftkimya kompleksinin potensialından istifadə edilməsində səmərəlilik və maliyyə mənbələrinin gücləndirilməsi məsələləri, Maliyyə və uçot jurnalı, №8 Bakı, 2009, s.25-35.
 • Алиев Ш.Т. Важность применения специальных экономических зон в решении социально-экономических проблем в условиях мировой конъюнктуры / Международная научно-практическая конференция Экономическая политика стран СНГ в условиях глобализации, 25 декабря 2009 г, Россия, Москва, С.93-96[1].
 • Алиев Ш.Т. Роль инноваций и специальных экономических зон по преобразованию крупных промышленных комплексов в современных условиях, II Международная заочная научно-практическая конференция Актуальные вопросы технических, экономических и гуманитарных наук. Россия, г. Георгиевск, 15 — 17 декабря 2009 г., С.67 – 71.
 • Алиев Ш.Т. Роль специальных экономических зон в развитии экономической модели Азербайджана» VIII Международная научно-практическая конференция Конкуренция и конкурентоспособность / Организация производства конкурентоспособной продукции», Россия, Новочеркасск, 16 декабря 2009 г, С.4-7.
 • Алиев Ш.Т. Роль инноваций и маркетинга в развитии промышленности Азербайджанской Республики в условиях конкурентной среды в мире./ Материалы III-й Международной Научно-практической конференции Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге. Сумской Государственный Университет (Украина), 1-3 октября 2009 г, С.15-21.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzinin müasirləşdirilməsində yeni iqtisadi vasitələrin tətbiqi istiqamətləri / Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri mövzusunda elmi-praktiki konfrans. 21 may 2009-cu il, Sumqayıt[17],[18]
 • Алиев Ш.Т. Перспективы усиления стратегического партнерства Азербайджана с Казахстаном в современных условиях // Журнал «Экономика и право Казахстана», 2010, №2, С.47-52[19].
 • Алиев Ш.Т. Вопросы конкурентоспособности и кластерного развития экономики Азербайджана в региональном аспекте, Журнал «Региональная экономика: теория и практика», № 7, Москва, 2010, С. 82 – 88[1], [20]
 • Алиев Ш.Т. Важность применения специальных экономических зон по совершенствованию управления экономикой региона / Материалы Всероссийской научно-практической конференции Современные проблемы инновационной экономики регионов России: теоретические и практические аспекты, Дербент, Россия, 2010, С.260-262.
 • Алиев Ш.Т. Важность применения специальных экономических зон в расширении инновационных процессов / Материалы международной конференции Инноватика, 2010, 21-24 марта 2010, Ульяновск, (Россия), С.171-172.
 • Алиев Ш.Т. Важность ускорения инноватизации экономики и применения специальных экономических зон в Азербайджане // Журнал «Народное хозяйство», Москва 2010, С.372-377[1].
 • Алиев Ш.Т. Роль специальных экономических зон в активизации инновационной деятельности / Материалы Международной научно-практической конференции Экономика и управление: инновационные пути развития, Саратов, 25 мая - 10 июня 2010, С.23-26[21].
 • Алиев Ш.Т. Вопросы развития химической промышленности Азербайджанской Республики / Химическая промышленность России сегодня, № 8, г. Москва, 2010, С.5-9[22].
 • Алиев Ш.Т. Проблемы вариативности создания и функционирования специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта, Журнал «Маркетинг и менеджмент» инноваций, Сумы, 2010, С.144-148.
 • Алиев Ш.Т. Влияние специальных экономических зон на повышение инновационной конкурентоспособности экономики Азербайджана / II Всероссийская научно-практическая конференция Актуальные проблемы экономической наукии хозяйственной практики в современных условиях. 07 июля 2010, г. Москва, С. 7-10.
 • Алиев Ш.Т. Xüsusi iqtisadi zonaların əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsində tətbiqinin strateji aspektləri, Əmək və sosial problemlər jurnalı, № 1(6) 2010, Bakı, 2010, s.46-52.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların nəzəri əsasları və konseptual mahiyyəti, Məruzələr AMEA. Bakı, 2010, s.113-122.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların milli iqtisadiyyatlarından açıqlıq dərəcəsinə təsiri məsələləri / Məruzələr AMEA, Bakı, 2010, s.116-124.
 • Алиев Ш.Т. О проблемах и перспективах применения специальных экономических зон в Азербайджане / IV Международная научно-практическая конференция Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге, 29 сентября - 1 октября, 2010, г. Сумы, Украина, с.20-22[23].
 • Алиев Ш.Т. Влияние специальных экономических зон на мирохозяйственные процессы в условиях глобализации. Экономика и упр.: новые вызовы и перспективы: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. Тольятти, 2010, № 1,c. 346–348. Международная научно-практическая конференция Экономика и управление: новые вызовы и перспективы Россия, Тольятти, 25 октября 2010 г, 26 октября 2010 г[4].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın innovasiya iqtisadiyyatına keçməsində xüsusi iqtisadi zonaların təsiri məsələləri. Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları mövzusunda Respublika elmi konfransının (30.11.2010-SDU) materialları, Sumqayıt – 2010, s. 21-25.
 • Əliyev Ş.T. İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafında xüsusi iqtisadi zonalar amili. İqtisadiyyatın innovasiya inkişafının sosial-iqtisadi problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu, 27-30 oktyabr 2010.
 • Алиев Ш.Т. Вектор специальных экономических зон в инноватизации, Журнал “Инновационная деятельность”, г. Саратов, 2010, № 4 (13), 2010, C. 7-11[24].
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkilində SWOT analizinin mühüm aspektləri, Jurnal “Audit”, Bakı, № 2, 2011, s.55-64.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı potensialının qiymətləndirilməsi problemləri və müasirləşdirilməsi perspektivləri / Xəbərlər AMEA, 2011, № 3, s.99-103.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonalarin gerçəkləşdirilməsində Sumqayit sənaye-istehsal kompleksi amili, Audit jurnalı, 4/2011, c. 46-55.
 • Алиев Ш.Т. Роль специальных экономических зон в развитии предпринимательства и инвестиционной активности, Журнал “Российское предпринимательство”, Россия, Москва, апрель № 7(205), 2012, с. 180-184[25].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda əmək bazarının vəziyyətinə təsir edən amillər və onun qiymətləndirilməsi məsələləri. Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi. Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi. Əmək və sosial problemlər elmi əsərlər toplusu. (ААК), № 2(10), Bakı, 2012,s. 73-80.
 • Алиев Ш.Т. Приоритеты и проблемы специальных экономических зон в условиях глобализации, Журнал “Инвестиции: практика и доствит”, № 20, октябрь 2013, с.17-23[26].
 • Aliyev Sh.T. The effectiveness of the Special economic zones in strengthening the innovation of national economy. Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 4th International Academic Conference. Vol. 2., November 29-30, 2013, St. Louis, Missouri, USA. p. 149-153[27].
 • Əliyev Ş.T. İlham Əliyevin kənd təsərrüfatı sahəsindəki islahatları real nəticələr verir. İlham Əliyev-10 il hakimiyyətdə. Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşrıyyat Evi, 2013, 320 s. s.141-156.
 • Əliyev Ş.T. Xüsusi iqtisadi zonalarda vergilərin mühüm aspektləri, Azərbaycanın vergi jurnalı, №2, Bakı, 2014, S.149-160[4].
 • Aliyev Sh. T. Economics of Azerbaijan: upgrading and implementation of effective instruments. Life Science Journal - Acta Zhengzhou University Overseas Edition (USA, IF = 0,165 – by Thomson Reuters), 2014, April, Vol.11,.№.5 s.- p.321-326[28].
 • Алиев Ш.Т., Меликова Л.А. Важность усиления маркетинговых подходов в повышении конкурентоспособности промышленных предприятий, Xəbərlər (AAK), AMEA, 2014, № 1, С. 96-102.
 • Əliyev Ş.T. Qloballaşma şəraitində xüsusi iqtisadi zonalar institutunun səmərəliliyini şərtləndirən mühüm amillər, AUDİT jurnalı, 2014, № 1, s.46-51.
 • Алиев Ш.Т. Моделирование инноватизации национальной экономики в современных условиях. Россия, Москва. Журнал Научное обозрение (ВАК), № 6, 2014, с. 342-347[29].
 • Алиев А.Г., Алиев Ш.Т., Шахвердиева Р.О. Важные особенности инновационной экономики в современных условиях / Россия, Москва. Материалы V Международной научно-практической конференции. Евразийский Союз Ученых. Современные концепции научных исследований. Москва, 29-30 август 2014, Часть 1, c.9-12[30].
 • Əliyev Ş.T. Qeyri-neft sektorunun inkişafında xüsusi iqtisadi zonalarin təşkili məsələləri, AUDİT jurnalı, 2014, № 3, s. 43-47.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf prosesinin sürətləndirilməsində AİZ-lərin əhəmiyyəti / Beynəlxalq Elmi Konfrans, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 24 oktyabr 2014.
 • Aliyev Sh.T. Importance of Special Economic Zones in Innovation of National Economics. Pensee multidisciplinary journal – Paris, France (IF = 0,063 – by Thomson Reuters), 2014, november, Vol.76, Issue,11. – p. 12-20[31].
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Aliyev Sh.T., Shahverdiyeva R.O. Development of information support systems for management of innovative structures / IEEE 8th İnternational Conference on Application of İnformation and Communication Technologies, 15-17 October, 2014. Astana (Kazakhstan), p. 378-382[32],[4]
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanin dünya iqtisadiyyatina inteqrasiyasinin genişləndirilməsində xüsusi iqtisadi zonalarin təsiri məsələləri. İpək Yolu №3, 2015, s.125-132[33].
 • Əliyev Ş.T. Milli iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsində sənaye klasterlərinin tətbiqini şərtləndirən amillər. Audit № 4, 2015, s.73-79.
 • Əliyev Ş.T. Sənaye klasterlərinin tətbiqinə əlverişli şərait yaranmışdır. Azərbaycan qəzeti. 09 avqust 2015, №170(7024). s.5[34].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın maliyyə resurslarının və sənaye-ixrac potensialının artırılmasında texnoparkların əhəmiyyəti. Maliyyə və uçot, № 6, 2015, s. 47-53.
 • Əliyev Ş.T. Qeyri-neft məhsullarının ixracında aqrar sektorun potensialı genişdir. Azərbaycan qəzeti. 19 aprel 2015, s.6.[35].
 • Əliyev Ş.T. Texnoparklar Azərbaycanın sənaye və ixrac potensialını gücləndirəcək. Azərbaycan”qəzeti. 12 aprel 2015, s. 5.
 • Алиев Ш.Т., Шахвердиева Р.О., Алиев А.Г. Важные особенности инновационной экономики в современных условиях // Журнал Инновационная экономика, Украина, Тернополь, 2015, c. 24-28.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatinin inkişaf proseslərinin intensivləşdirilməsində xüsusi iqtisadi zonalarin tətbiqinin sürətləndirilməsi məsələlər, Audit, № 2, 2015. s. 50-55.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye mərkəzinin müasir vəziyyəti, inkişaf etdirilməsi problemləri və perspektivləri / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Sumqayıt, 27-28 aprel 2016, s.12-20[36].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda sənaye sektorunun və ixrac potensialinin gücləndirilməsinin konseptual istiqamətləri // İpək Yolu, №04, Dekabr, 2016.-S.35-42[37].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonalarin tətbiqi problemlərinin həlli yollari, İpək Yolu, № 3, Sentyabr-2016.-S.63-68.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda neftkimya kompleksininin inkişafının müasir aspektləri və istiqamətləri, Audit, № 3, 2016, Sentyabr-S.41-45.
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt sənaye kompleksinin ölkəyə valyuta resursları gətirilməsində rolunun gücləndirilməsi məsələləri, Audit, № 4, 2016. Dekabr.-S.45-50.
 • Əliyev Ş.T. GUAM – ın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Sosial və humanitar elmlər bölməsi. Cild 13, № 4, səh. 54-58, Sumqayıt, 2016.
 • Əliyev Ş.T., Süleymanov M.M. Перспективы развития экономического сотрудничества прикаспийского региона / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Tələbə Elmi Cəmiyyəti. II tələbə elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2016, s.171-172.
 • Алиев Ш.Т. Актуальные вопросы ускорение внедрения специальных экономических зон в Азербайджане , Россия, Москва. Журнал Научное обозрение, № 20, 2016, с. 98-102[1].
 • Алиев Ш.Т. Проблемы обеспечение устойчивого развития экономика Азербайджана в условиях падения цены на энергоносителей в мире / Россия, Москва. Евразийский Союз Ученых. Материалы ХХХI Международного Научно-Практического Конференция «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения». Москва, 27.10.2016, №10(31), Часть 3.-С.61-63 (Сертификат).
 • Алиев Ш.Т. Проблемы и пути развития ненефтяных секторов экономики Азербайджана в нынешних условиях. Germany, Leipzig. International scientific conference economy and society: modern foundation for human development. October 31-th, 2016. Proceedings of the Conference. Part I.-P.38-40. (Certificate).
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının müasir problemləri və qloballaşma mühitində manevr imkanları / Minçəçevir Dövlət Universiteti. “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı naterialları, 23-24 dekabr 2016-cı il. S.41-43.
 • Əliyev Ş.T. Ali təhsildə keyfiyyətin təminatının müasir aspektləri / Lənkəran Dövlət Universiteti. “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, 23-24 dekabr 2016-cı il[38].
 • Алиев Ш.Т., Гаибов М.М. Актуальные проблемы и перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Российской Федерацией / Германия, Мюнхен. XIV Международная научно-практическая конференция «Наука и образование», 28 декабря 2016 г. — 29 декабря 2016 г. С. 52-60. (Сертификат).
 • Aliyev Sh.T. The role of special economic zones in the development of the national economy, International Journal OF Engineering Sciences & Management Research (INDIA).ISSN 2349-6193. Impact Factor: 2.805., №3(12): December, 2016.-P.101-109[39].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt şəhərinin sənaye potensialının genişləndirilməsi məsələləri // Bakı. İpək Yolu, №01, 2017-S.28-33
 • Алиев Ш.Т., Новрузова Н.М. Важные аспекты регионального развития экономики Азербайджана / Канада, Монtреаль. X международной конференции «Обмен результатами исследований в рамках международного сближения ученых», 23 февраля 2017г. Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists:Results of the 10 International Conference: Collection of Research Papers (February 23, 2017)/ Responsible editors: M. Prykhodko, S. Tonkykh, A. Mintz – Montreal, Canada: Published by Accent Graphics Communications, 2017. – 90 pages.-P.17-21.
 • Алиев Ш.Т., Гусейнов Ш.Э. Важность развития промышленных секторов экономики Азербайджана / Тенденції сталого розвитку економі кикраїни: досягнення, проблеми та прогнози: збірник тез науко вихробіт учасників Міжнародно ї науково-практично ї конференції для студентів, аспірантів та молодихучених (м. Київ, 27-28 січня 2017 р.). – К.: Аналітичний центр «НоваЕкономіка», 2017. – 108 c. C.28-31.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin reallaşdırılmasında xüsusi iqtisadi zonaların əhəmiyyəti // Jurnal “Geostrategiya”, Bakı, №1,2017, №01 (37).-S.32-35 .
 • Алиев Ш.Т., Лачинов Э.Т. Проблемы и перспективы организации перерабатывающих отраслей нефти и газа в Азербайджане, Москва, Россия. Журнал включен в Перечень ВАК в редакции от 01.12.2015 (журнал входит в Перечень с 2002 года). Импакт-фактор РИНЦ: 1,16. Российское предпринимательство. 2017. Том 18. № 5. – С. 703-710[40].
 • Алиев Ш.Т., Сазмани Н.Э. Проблемы диверсификации экспортного потенциала Азербайджана в современных условиях / США, Бостон. XXXI International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education». (25.02.2017 г.) – Journal «International scientific review».2-2017.-P. 41-45. (certificate).
 • Алиев Ш.Т., Исраилова С.Д. Проблемы и пути развития сектора туризма в Азербайджане, USA, Philadelphia. Technology and science. 28.02.2017, Международный научный журнал ISJ Theoretical & Applied Science, Impact Factor JIF: 1.500; Impact Factor SIS (Texas, USA) : 0.912-09.04.2017.-P.30-35. (certificate)[1].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin reallaşdırılmasinda xüsusi iqtisadi zonaların əhəmiyyəti / Strategiya.az saytı. 29 Mart 2017[41].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin icrasının intensivləşdirilməsində milli iqtisadi diplomatiyanın gücləndirilməsinin əhəmiyyəti, Audit, № 1, 2017, Aprel.-S.60-66.
 • Əliyev Ş.T., Səmədzadə T. Strateji yol xəritələrinin gerçəkləşdirilməsində ixrac potensialının artırılması yolları, Jurnal “Geostrategiya”, Bakı, №03, 2017, №03(39).-S.20-23[41]
 • Алиев Ш.Т., Oсобенности исторического развития и современные аспекты экономики Азербайджана, Peculiarities of historical development and contemporary aspects of the economy of Azerbaijan. Article USA, Philadelphia. Technology and science. 30.08.2017, Международный научный журнал ISJ Theoretical & Applied Science, Impact Factor JIF: 1.500; Impact Factor SIS (Texas, USA): 0.912; Impact Factor ICV=6.630. - P.67-74. (certificate).
 • Əliyev Ş.T. Strateji yol xəritəsi kontekstində Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafının modelləşdirilməsində şəffaflıq problemləri / “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi- praktik konfrans. Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası. Bakı, 22-23 sentyabr 2017-ci il, S.358- 362 (sertifikat)[42].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın sənaye sektoru sahələrinin inkişafinın modelləşdirilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi səmtləri / İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi yolları mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. SDU, 17-18.10.2017-S.211-217.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanin ixrac potensialinin gücləndirilməsi və Ümumdünya Ticarət Təşkilatina daxil olmasi məsələləri, İpək Yolu, №4,-2017, S.14-20[43]
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi problemləri və maliyyə-kredit sisteminin inkişafının müasir aspektləri, Audit, № 03, 2017, noyabr.-S.26-40.
 • Əliyev. Ş.T. Heydər Əliyev dühası və əsrin müqaviləsi, Jurnal “Geostrategiya”, Bakı, №05, noyabr, 2017., №05(41).-S.14-18[41].
 • Əliyev Ş.T. Heydər Əliyev dühası və əsrin müqaviləsi. Bakı, Strategiya.az saytı. 05 dekabr 2017-ci il[41].
 • Алиев Ш.Т., Панахалиева M.O. Cтратегические задачи диверсификации внешнеторгового оборота Aзербайджана в глобальном мире // USA, Philadelphia. Technology and science. 30.01.2018, Issue: 01 Volume: 57. Международный научный журнал ISJ Theoretical & Applied Science, Impact Factor JIF: 1.500; Impact Factor SIS (Texas, USA) : 0.912; Impact Factor ICV=6.630. 2018. - P.209-219. (certificate)[44].
 • Əliyev Ş.T. Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin diversifikasiyalaşdırılması problemləri və perspektivləri / II International Scientific Conference Of Young Researchers. Baku Engineering University, 27-28 April 2018, Baku. -S.517-520.
 • Əliyev Ş.T. Müasir dövrdə Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi səmtləri və hədəflər, Audit, № 01, 2018. - S.117-132.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda kənd təsərrüfatinin və aqrar sənaye kompleksinin inkişafinin strateji aspektləri // İpək Yolu, №2-2018. - S.23-32[43].
 • Əliyev Ş.T. Qlobal çağırışlar şəraitində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi proseslərdə manevrlilik imkanlarının artırılması istiqamətləri // Audit, № 02, 2018.- S. 70-81.
 • Əliyev Ş.T., Hüseynzadə H.A. Texnoparklarda maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (02-03 may 2018 il). Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2018. - S.286-288[43].
 • Əliyev Ş.T., Bayramov R.D. Azərbaycanın kimya sənayesi müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyinin müasir aspektləri / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (02-03 may 2018 il). Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2018. - S.27-29[43].
 • Əliyev Ş.T., Kərmili A.S. Kimya və neftkimya müəssisələrində istehsalın diversifikasiyalaşdırılması problemləri və iqtisadi təhlükəsizlik aspektləri / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (02-03 may 2018 il). Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2018. - S.52-54[43].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizlik prioritetləri / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (02-03 may 2018 il). Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2018. - S.159-165[43].
 • Əliyev Ş.T. İnsan kapitalının formalaşmasında regionlarda məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin strateji aspektləri / “Milli iqtisadiyyatın perspektiv inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi: insan kapitalının formalaşmasının prioritet istiqamətləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki Konfransın materialları. Bakı Biznes Universiteti. 2018 - 496 s.- S.41-50.
 • Алиев Ш.Т., Тагиев П. З. Повышение инвестиционной привлекательности ненефтяных секторов экономики Азербайджана, USA, Philadelphia. Technology and science. 30.06.2018, Issue: 06 Volume: 62. Международный научный журнал ISJ Theoretical & Applied Science, Impact Factor JIF: 1.500; Impact Factor SIS (Texas, USA): 0.912; Impact Factor ICV=6.630. 2018 - P. 235-240. (certificate).
 • Алиев Ш.Т., Мамедова Л.И. Проблемы обеспечение финансовой устойчивости Азербайджана в современных условиях / XXX Международная Научно-Практическая Конференция «Перспективы развития науки и образования», Москва, 29 июня 2018 г.- С. 217-224. (certificate)[4].
 • Алиев Ш.Т., Гасанов Д.М. Моделирование предпринимательской деятельности в Азербайджане / I International Research Conference on Science, Entrepreneurship and Business Challenges (USA, Los Gatos). 23.07.2018 - P. 4-12(certificate).
 • Алиев Ш.Т., Мамедова А.М. Importance of Azerbaijan's energy projects in strengthening energy security of European countries. (Важность энергетических проектов Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европейских стран) / International Conference “Process Management and Scientific Developments” (Birmingham, United Kingdom, 18-19 July, 2018). - P. 32-40. (certificate). -
 • Алиев Ш.Т., Мусаев С.С. Совершенствование фискальной политики в контексте глобальных финансовых кризисов / International Scientific Conference Socio-Economic Sciences & Humanities, Шифр конференции SEH 279, 27 июня 2018 года, Санкт-Петербург, C. 77 - 82. (certificate).
 • Алиев Ш.Т., Гаибова А.М. Современные проблемы повышения прозрачности налоговой системы Азербайджана / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XVIII International scientific conference 25-26 July 2018. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2018. – 117 р. - P. 60-67[45].
 • Алиев Ш.Т., Сазмани Н.Э. Актуальные вопросы развития логистической системы Азербайджана в контексте международных транспортных проектов / ХІІ Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы экономики и финансов». Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXIII Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «30» августа 2018 года) / Международный научный центр, 2018. — 100 с.-S. 58-65. (сертификат)[46].
 • Алиев Ш.Т., Гусейнов Ш.Э. Актуальные проблемы и перспективы создания совместной Азербайджано-Российской логистической инфраструктуры в химической промышленности / ХІІ Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы экономики и финансов». Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXIII Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «30» августа 2018 года) / Международный научный центр, 2018. — 100 с.-S.53-57. (сертификат)[47].
 • Алиев Ш.Т.,Магомедалиев М.Р.Региональные аспекты мировой экономики / VII Студенческая международная научно-практическая конференция «Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум», г. Москва (Россия), 01 август 2018 - C. 23-29[48].
 • Алиев Ш.Т., Гурбанлы Ш.И. Современные особенности влияния глобализации на экономические процессы Азербайджана Article VII Студенческая международная научно-практическая конференция «Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум», г. Москва (Россия), 01 август 2018 - C.14-22.диплом научного руководителя – Алиева Ш.Т.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahələrinin vəziyyəti və inkişaf yolları // Elmi əsərlər, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, №1. 2018. S. 6-14[49].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun müasir vəziyyəti və inkişaf potensialı, Elmi əsərlər, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, №2. 2018.-S. 5-11[50].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda ictimai rifahın yüksəldilməsi və iqtisadi təhlükəsizlik prioritetlərinin müasir aspektləri / AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “İqtisadi artim və ictimai rifah” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 18 oktyabr 2018.
 • Əliyev Ş.T. Qlobal çağırışlar şəraitində Azərbaycanda demoqrafik inkişaf prosesləri və məşğulluq məsələləri, Audit № 03, 2018. - S. 42-57[51].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatının resurs potensialının müasir aspektləri və ondan istifadənin səmərəlilik problemləri, “Kooperasiya” jurnalı, №4, 2018. - S. 17-27[52].
 • Əliyev Ş.T. Regional iqtisadi inteqrasia təşkilatlarının yaradılmasının nəzəri əsasları, Sumqayıt: SDU-nin Elmi Xəbərləri - Sosial və humanitar elmlər bölməsi. Cild 15, №1, 2019, s.65-67[53].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsində xüsusi iqtisadi zonaların əhəmiyyəti. // “Yer və İnsan” Elmi-populyar jurnalı, №1 (09), 2019, s.21-26.
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il Fərmanının və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirlərinin strateji aspektləri /[41]
 • Əliyev Ş.T. Müasir dövrdə Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun inkişafının strateji aspektləri / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf perspektivləri Respublika Elmi Konfransının materialları. SDU, 25-26 aprel 2019-cu il, s.105-111[54].
 • Əliyev Ş.T., Qapçıyeva P.F. Qloballaşma və dünya iqtisadiyyatının inkişafına onun təsiri məsələləri / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş V Tələbə Elmi Konfransının materialları. SDU, 21 may 2019-cu il, s.85-86[43].
 • Əliyev Ş.T., Quliyeva K.V. Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş V Tələbə Elmi Konfransının materialları. SDU, 21 may 2019-cu il, s.89-91[43].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yüzilliyi ilə əlaqədar iqtisadi inkişaf proseslərinin mühüm aspektləri // Audit № 01, 2019. - S.45-57.
 • Əliyev Ş.T. Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında sərəncamın əsasında insan amili yer alıb /[55].
 • Алиев Ш.Т., Гулиева К.В. Актуальные проблемы создания специальных экономических зон в усилении инновационной конкурентоспособности экономики Азербайджана // Article ХХ Студенческая международная научно-практическая конференция «Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум», №9(20), г. Москва (Россия), 04 сентябрь 2019 - C.30-34.
 • Алиев Ш.Т., Гапчиева П.Ф. Важность применения института специальных экономических зон в обеспечении инноватизации экономики Азербайджана // Article ХХ Студенческая международная научно-практическая конференция «Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум», №9(20), г. Москва (Россия), 04 сентябрь 2019 - C.25-29.[56]  ;[57] .
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt son 4 ildə intensiv və dinamik sosial-iqtisadi inkişaf fazasındadır[58].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt son 4 ildə intensiv və dinamik sosial-iqtisadi inkişaf fazasındadır[59].
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıt son 4 ildə intensiv və dinamik sosial-iqtisadi inkişaf fazasındadır [41]
 • Əliyev Ş.T. İqtisad elminin cəfakeş alimi professor Əli Nuriyev - 80 yaşlı zəhmətkeş və müdrik insan![41]
 • Əliyev Ş.T. Sumqayıtın sənaye mərkəzi kimi inkişafında Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri , Jurnal “Geostrategiya” (AAK), Bakı, sentyabr, 2019, №04 (52), S. 68-72[41].
 • Алиев Ш.Т., Магомедалиев М.Р. Стратегическая важность кластерного развития экономики Азербайджана в современных условиях/ XXIII Международная научно-практическая конференция «Advances in Science and Technology». г. Москва (РФ), 15 сентября 2019 года, С.166-167.[60].
 • Алиев Ш.Т., Гурбанова Ш.И. Стратегические аспекты повышения конкурентоспособности экономики Азербайджана в условиях роста глобальных воздействий / Материалы XXI Международной научно-практической конференции «Научные достижения 2019», 25 сентября 2019, г. Москва (РФ), 15 сентября 2019 года.[61].
 • Əliyev Ş.T. “Müdrik insan və kamil müəllim” / AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Əli Nuriyevin anadan olmasının 80, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 55 illiyinə həsr olunmuş yubiley sesiyası[62].
 • Əliyev Ş.T. Professor Tərbiz Əliyevin klasterlər haqqında fundamental monoqrafiyası iqtisadi islahatlar şəraitində yüksək elmi-praktiki əhəmiyyət daşıyır[41].
 • Əliyev Ş.T. Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsində xüsusi iqtisadi zonaların əhəmiyyəti. “Yer və İnsan” Elmi-populyar jurnalı, №1 (09), 2019, s.21-26.
 • Əliyev Şəfa Tiflis oğlu. İqtisad elminin zirvəsinə yüksəlmiş, əməkdar elm xadimi, professor Arif Şəkərəliyevin 70 yaşıdır[63]

İstinadlar[redaktə]