Əfruz Qurbanova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əfruz Qurbanova/Biblioqrafiya

../


 1. Qurbanova A.M. Conceptual essences of creation of terminological information system in Azerbaijan // Proceedings of the third International Conference . - Baku, 2010. - P. 157-159.
 2. Qurbanova Ə.M. Veb-portalların işinin təşkili və idarə olunması təcrübəsi haqqında // İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Bakı, 2012. - S. 101-102.
 3. Qurbanova Ə.M. AzTerm terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2012. - S. 109-110.
 4. Qurbanova Ə.M. Terminalogiya Fəaliyyətinə Yeni Yanaşma // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları. - Sumqayıt, 2012. - S. 202-204.
 5. R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri Bakı : İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2014. - 71 s.
 6. Qurbanova , Ə.M. Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmaların təhlili // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransının əsərləri. - Bakı, 2014. - S. 211-214.
 7. Qurbanova Ə.M. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin təsbir olunması problemləri // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransının əsərləri. - Bakı, 2014. - S. 244-246.
 8. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 182-184.
 9. Qurbanova Ə.M. Qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 62-65.
 10. Qurbanova Ə.M. Elektron tibbə dair terminologiyanın formalaşması problemləri // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 114-116.
 11. Qurbanova Ə.M. Verilmiş Predmet Sahəsində Terminoloji İnformasiya Sisteminin İşlənməsi // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 202-204.
 12. Qurbanova Ə.M. Elektron Kitabxanalara Dair Terminologiyanın Formalaşması Problemləri // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı B. - Bakı, 2016. - S. 70-73.
 13. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları // Terminologiya məsələləri. - 2009. - S. 11-17.
 14. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova.Terminoloji informasiya sistemi və inkişaf perspektivləri // Terminologiya məsələləri. - 2010. - S. 27-33.
 15. Qurbanova Ə.M. Azərbaycan Terminologiyası Veb-portalının yaradılması dövrün tələbidir // Terminologiya məsələləri. - 2010. - S. 226-228.
 16. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova. Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 3-8.
 17. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmalar və onların i təhlili // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2013. - N: 2(8). - S. 13-20.
 18. Qurbanova Ə.M. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 2. - S. 87-95.
 19. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf tendensiyalari // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2016. - N: 1. - S. 71-77.
 20. Qurbanova Ə.M. Verilmiş predmet sahaəsində texnoloji informasiya sisteminin işlənməsi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2016. - N: 2. - S. 74-79.
 21. Ə.M.Qurbanova. Milli terminoloji informasiya sisteminin yaradılması haqqında // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 215-218.
 22. Qurbanova Ə.M., İsmayılova B.İ. Tədrisyönümlü oyunlardan, intellektual testlərdən istifadə etməklə informatika fənninin tədrisində olan bəzi problemlərin həlli yolları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 89-98.
 23. Qurbanova Ə.M. Terminoqrafik fəaliyyətin avtomatlaşdırılması problemləri və onların həlli yolları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 64-75.
 24. Qurbanova Ə.M. Predmet sahəsinin terminlərinin semantik şəbəkəsinin avtomatik qurulması texnologiyaları // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 84-91.
 25. Qurbanova Ə.M. Termin yaradıcılığı işlərinin avtomatlaşdırılması metodlarının təhlili // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 92-100.
 26. R.M. Alguliyev, A.M. Gurbanova. The Conceptual Foundations of National Terminological Information System // International Journal of Education and Management Engineering (IJEME). - 2018. - N: 4. - P. 19-30.
 27. R.M.Alguliyev F.F.Yusifov A.M.Qurbanova. Protection of Azerbaijani language in e-government and development prospects. // VI International Conference on Computer Processing of Turkic Languages. - Daşkend, 2018. - P. 282-288.
 28. А.М.Курбанова. Преимущества автоматизации терминографической работы // The VI Internation Conference Processing of Turkic Languages . - Daşkənd, 2018. - C. 265-272.
 29. R.M.Əliquliyev Y..Cəfərov Ə.M.Qurbanova. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 86-90.
 30. R.M.Əliquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova. Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı,. - Bakı, 2018. - S. 8-12.
 31. R.M.Alguliyev G.C.Nabibeyova A.M.Qurbanova.Development of a decision support system with the use of OLAP-technologies in the National Terminological Information environment // International Journal of Modern Education and Computer Science. - 2019. - N: vol.11, no.6.- P. 43-52.
 32. R.M.Əliquliyev Ə.M.Qurbanova Y..Cəfərov. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının identifikasiyası problemləri və həlli yolları haqqında // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Baki, 2019. - S. 8-12.
 33. R.M.Əliquliyev Y.Cəfərov Ə.M.Qurbanova. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri // Türkologiya. - 2020. - N: 1.- S. 31-42.
 34. R.M.Əliquliyev Y..Cəfərov Ə.M.Qurbanova. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. // İnformasiya cəmiyyəti problemləri . - 2020. - N: 2.- S. 3-11.
 35. R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev F.F.Yusifov Ə.M.Qurbanova. Kosmopolit E-dövlətdən milli E-dövlətə doğru: Virtual mühitdə Azərbaycan dili xidmətlərinin yaradılmasl perspektivləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2021. - N: 2.- S. 3-25.
 36. Ə.M.Qurbanova. Mətnlərdən terminlərin avtomatik çixarilmasi metodlarinin araşdirilmasi və müqayisəli analizi // İnformasiya texnologiyaları problemlər. - 2021. - N: 1. - S. 55-69.
 37. R.M.Alguliyev F.F.Yusifov A.M.Qurbanova. Protection of Azerbaijani Language in e-government platform // e-Journal of Linguistics. - 2021. - N: vol 5, no 2.- P. 155-161.