Ənvər Çingizoğlu/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ənvər Çingizoğlu/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Mеhmandarovlar, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 3-cü buraxılış, səh.42-49
 2. Qalabəyovlar, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 4-cü buraxılış, səh.7-16
 3. Bеhbudəli ağanın törəməsi, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 5-cü buraxılış, səh.18-29
 4. Əbülfət xan Qarabağlının törəməsi, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 6-cü buraxılış, səh.55-71
 5. İrəvan xanları, onların mənşəyi və nəsilləri,Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 6-cı buraxılış, səh.71-77
 6. Məhəmmədqasım ağa Sarıcalı-Cavanşir və törəmələri, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 7-cı buraxılış, səh.48-56.
 7. Велибековы:поколенная Родословная роспись, Известия АИРО, выпуск 7, 2010. ст.57-63.
 8. Ахундовы, "Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность". Владикавказ. 2010. ст.271-287.
 9. Ziyadoğluların nəsil şəcərəsi // Gəncə tarixinin aktual problemləri.- Gəncə : “Elm” nəşriyyatı, 2010.-S.69.
 10. Ağayevlər və Əliyevlər: Əliqulu ağa Əmir oğlunun törəmələri, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 8-cı buraxılış, 2012, səh.61-71.
 11. Nərimanbəyovlar, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 8-cı buraxılış, 2012, səh. 72-77.
 12. Müqəddəmlər: Marağa xanları, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 9-cu buraxılış, 2014, səh. 66-76.
 13. Haqverdiyevlər, Azərbaycan Tarixi Şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, 9-cu buraxılış, 2014, səh. 77-82.
 14. Məşrutə hərəkatı İran tarixşünaslığında, Pedoqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, 2014,№1, səh.169-174.
 15. Səfiqulu ağanın soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.3-9
 16. Minbaşıyеvlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.9-17
 17. Xələf bəyin xələfləri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.17-24
 18. Cahangirbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.24-28
 19. Şıx babanın şəcərəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.28-33
 20. Məşədi Şəfinin nəsli, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.33-41
 21. Bir şəcərin şaxı. Sultanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №1, səh.41-43
 22. Məhəmmədhəsən ağanın soy kötüyü, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.3-13
 23. Xanqaradağskilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.13-19
 24. Еyvazxanbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.19-24
 25. Əlibəyovlar. Boyun budaqları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.24-29
 26. Xələf bəyin xələfləri, II yazı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.32-39
 27. Quliyеvlər. Qol-qanadları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.39-43
 28. Dünyamalı yüzbaşının əsli və nəsli, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.43-47
 29. Tarixçi Mirzə Səlim Hacılı-Cavanşirin soy ağacı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2003, №2, səh.62-63
 30. Şəmsi bəyin şəcərəsindən bir şaxə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2004, №1, səh.3-18
 31. Şirinbəyovlar. Şəcərənin tədqiqi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2004, №1, səh.8-13
 32. Ağabəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2004, №1, səh.13-24
 33. Tеymurazbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2004, №1, səh.24-26
 34. Əbülqasımovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.3-10
 35. Əbülqasım uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.10-11
 36. Kərbəlayı Əbülqasımın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.11-14
 37. Bir daha Əbülqasımlı haqqında, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.14-15
 38. Qəmbərovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.15-17
 39. Məhəmmədxan ağanın törəmələri. Qayıbovlar və başqaları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.17-30
 40. Tahirbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.30-34
 41. Molla Məhəmmədxan Sarıcalının törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №1, səh.34-38
 42. Əfəndiyеvlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №2, səh.3-13
 43. Rüstəm bəyin törəmələri.Ağakişibəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №2, səh.13-31
 44. Qılıclı nəsli, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2005, №2, səh.43-48
 45. Hacı Nəcəf bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.3-14
 46. Hacıməmmədlilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.14-18
 47. Tahirovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.18-25
 48. Kərimbəyovların bir qolu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.31-39
 49. Əhmədbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.39-42
 50. Vəkilov-Kəngərlinskilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.46-53
 51. İskəndərilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.53-59
 52. Dörbənd bəy Cinli və Dörbəndli obası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №1, səh.59-61
 53. İmanbəyovlar (Müqimovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh.3-8
 54. Ağa Nağının soyundan bir qol, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh. 9-12
 55. Kəbirli soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh.13-28
 56. Musa xan Qacarın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh.29-33
 57. Əmirxanlılar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh.43
 58. Səfərovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №2, səh.52-58
 59. Firuzlar (Fərmanfərmanianlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №3, səh.3-15
 60. Kəlbəlibəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №3, səh.19-23
 61. Şirinbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2007, №3, səh.26-37
 62. Böyükxanlı camaatı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №1, səh.3-6
 63. Mеhtərli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №1, səh.7-12
 64. Hümbətalılar tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №1, səh.13-14
 65. Kərimbəyovların bir qolu, II yazı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №1, səh.23-27
 66. Adlı kişinin övladları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №1, səh.45-49
 67. Hacıəsgərlilər: Şəcərinin təsdiqi üçün materiallar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.3-7
 68. Şuşada daha bir Hacıəsgərli soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.8
 69. Əsgərlilər:kökləri, budaqları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.9-11
 70. Əsgərlilər soyundan biri haqqında, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.12
 71. Talıblı tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.13-20
 72. Daşdəmirli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.21-28
 73. Mahmudəlilər: Dehqanlıqdan xanlığa doğru, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.31-38
 74. Yusifzadələr, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №2, səh.39-42
 75. Zöhrabbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №3, səh.3-14
 76. Şahsuvarovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №3, səh.15-21
 77. Kazım kovxanın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №3, səh.22-27
 78. Hacımollalar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №3, səh.29-31
 79. Xanbudaqovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №3, səh.32-34
 80. Ağa Nağının soyundan daha bir qol haqqında, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №4, səh.3-9
 81. Hacıyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №4, səh.10
 82. Ağabəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №4, səh.11-15
 83. Cuvaralılar tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №4, səh.16-17
 84. Zeynalabdinbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №5, səh.3-4
 85. Mərdanbəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №5, səh.5-17
 86. Əmirmuradlı tirəsi:Yaranış və yaşamı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №5, səh.6-17
 87. Qayıbalılar tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №5, səh.18-23
 88. Alıbabalılar tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №5, səh.24-25
 89. Səhliyəli ağanın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №6, səh.3-17
 90. Quliyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №6, səh.18-21
 91. Lələli tayfasının Qocalı tayfasının törəkləri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.3-10
 92. Əlilər (Qəfərli) tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.11-22
 93. Sərkarhəsənli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.23-29
 94. Mirzə Baba uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.30-32
 95. Korəhmədli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.33-38
 96. Bayraməlibəyli soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №7, səh.39
 97. Əlimərdanlı soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №8, səh.3-8
 98. Uğurlu bəyin uruğu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №8, səh.9-14
 99. Təpəsərovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №8, səh.15-16
 100. Mirzəyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №8, səh.17-26
 101. Axundovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №8, səh.28-30
 102. Qədirli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.3-8
 103. Zeynalabdin bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.9-11
 104. Tahirovlar (Rəfibəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.12-18
 105. Kərbəlayı Canı uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.19-22
 106. Əmiralı bəy Təklənin əsli və nəsli, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.23-34
 107. Hüseynbəylilər tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.35-42
 108. Novruzbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №9, səh.43-48
 109. Külədərli tayfasının qollarından biri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.3-8
 110. Ağaoğlular, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.9-16
 111. Axundovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.17-33
 112. Əzizovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.34-35
 113. Şirinbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.36-37
 114. Məşədi Murad uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.38-40
 115. Həsənxanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.41-47
 116. Zeyvə kəndi və bu kəndin tanınmış soyları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №10, səh.48-50
 117. Əbdürrəhmanbəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №11, səh.3-14
 118. Rüstəmli tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №11, səh.15-21
 119. Hacı İmamqulu uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №11, səh.22-25
 120. Dilənçilər obası və soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №11, səh.26-28
 121. Tağı bəy Sarıcalı-Cavanşir və törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №12, səh.3-9
 122. Məmmədcəfər uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №12, səh.10-19
 123. Hacısəfərlilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2008, №12, səh.20-24
 124. Abdullabəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.3-7
 125. Heydərxanbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.8-14
 126. Səlifbəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.15-17
 127. Həsənli tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.18-22
 128. Məşədi İman uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.23-26
 129. Qara Murtuza bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.27-34
 130. Xocik kəndinin soyluları, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №1, səh.35-42
 131. Molla Hüseynəli bəy Murğuzlunun törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.3-17
 132. Əlipənahbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.18-23
 133. Hüseynalı bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.24-33
 134. İsmayıllı tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.34-66
 135. Molla Nurməmməduşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.37-38
 136. Xocahanskilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №2, səh.39-44
 137. Xələf bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.3-6
 138. Həşim xanın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.7-12
 139. Gülməmmədbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.13-21
 140. Kazımlı tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.22-24
 141. Hacı Qafaruşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.25-26
 142. Məhəmmədşərif bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №3, səh.27-29
 143. Nuru bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №4, səh.3-5
 144. Qırdılı tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №4, səh.6-11
 145. Hacı Lətifuşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №4, səh.12
 146. İbrahimxəlil bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №4, səh.13-15
 147. Xancan ağa Cavanşirin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.3-12
 148. Minbaşıyevlərin bir qolu:Feyzullabəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.13-16
 149. Hacıbəyovlar (Hacıbəylilər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.17-29
 150. Hacıyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.30-33
 151. Bədəlbəylilər (Miriyevlər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.34-48
 152. Murtuzaqulular tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.49-50
 153. Hacı Həzrətquluuşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.51-52
 154. Axundovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №5, səh.53-55
 155. Rəsullu tirəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №6, səh.3-5
 156. Hacı Əmir bəy uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №6, səh.6-7
 157. Hacıəmirlilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №6, səh.8
 158. Əmirovlar: Anadan gələn soyad, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №6, səh.11-16
 159. Sultanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №6, səh.17-19
 160. Ciyəli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №7, səh.3-18
 161. Köçərililər (Köçərilinskilər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №7, səh.19-38
 162. Nəsirbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №7, səh.39-46
 163. Hacı Fəyyaz uşağı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №7, səh.51-53
 164. Nərimanbəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №8, səh.3-10
 165. Hüseynqulu sultanın törəmələri (Sultanovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №8, səh.17-33
 166. Məhəmmədbağırbəylilər (Bağırbəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №8, səh.34-38
 167. Hacıyevlər (Həsənuşağı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №8, səh.39-40
 168. Hacı Mustafa bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №8, səh.41-44
 169. Rüstəmbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №9, səh.3-7
 170. Qaraşarlılar (Qaraşarovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №9, səh.8-12
 171. Axundovlar: Adını böyük bir obaya vermiş kişinin nəsli, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №9, səh.19-24
 172. Zülalovlar: Sənətdən sənətkarlığa, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №9, səh.25-32
 173. Hacıyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №9, səh.38-40
 174. Vəliağalılar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №10, səh.3-18
 175. Məmmədbəyovlar:Əslində olan nəslində bildirər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №10, səh.19-25
 176. Aslanovlar:Mirzəlikdən müəllimliyə qədər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №10, səh.26-38
 177. Ağa Paşanın törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №10, səh.39-43
 178. Ağayevlər: Kökdən köməcə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.3-7
 179. Xələfbəyovlar: Xələfdən sələfə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.14-22
 180. Muradxanovlar:Soyun yayılma arealı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.23-27
 181. Misirxanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.28-32
 182. Xiyallı tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.33-35
 183. İskəndər Novruzlu və onun soyu haqqında, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №11, səh.36-41
 184. Haqverdiyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.3-9
 185. Hacı Vəli bəyin törəməsi (Vəlibəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.10-27
 186. Haqverdiyevlər (Hacı Vəli bəyin uruğu), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.28-31
 187. Hüseynbəyovlar, Kələntərovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.32-42
 188. Kərbəlayı Hüseynuşağı (Hüseynovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.43-46
 189. Rüstəmovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.51-54
 190. Zülfəli bəyin törəmələri (Fərzəlibəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.55-69
 191. Məhəmmədəliuşağı (Quliyevlər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2009, №12, səh.70-79
 192. Hacı Rəsul bəyin törəməsi (Hacırəsulbəyovlar, Nəsirbəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.3-6
 193. Mehmandarovlar: Hüsülü soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.14-16
 194. Qasımovlar: Qarğabazarlı soy, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.17-20
 195. Hətəmxan ağanın törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.21-28
 196. Daşdəmirovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.29-46
 197. Vəlixan Mamaylının nəsli: Vəlixanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.47-51
 198. Vəlixan Xəlifəlinin nəsli: Vəlixanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №1, səh.52-55
 199. Əliməhəmməd ağanın törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.10-14
 200. Kəbirlinskilər, Ağayevlər, Ağakişibəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.20-32
 201. Mehdibəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.33-36
 202. Yusifbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.37-39
 203. Bəhramovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.40-44
 204. Əliməhəmməduşağı (Əkbərovlar, Cəfərovlar və Sadıqovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №2, səh.45-49
 205. Qulubəyli tayfası, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №3, səh.3-7
 206. Həsənbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №3, səh.8-15
 207. Hacıyevlər: Hacı Allahverən bəyin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №3, səh.16-18
 208. Quluyevlər: Rəiyyətlikdən rütbəyə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №3, səh.19-21
 209. Mirzəsəmədovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №3, səh.25-26
 210. Gülməmmədbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №4, səh.3-16
 211. Məşədi İsaxan bəyin törəmələri (Zeynalovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №4, səh.17-20
 212. İsrafilbəyovların Şirvan tarixində yeri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №4, səh.30-34
 213. Qazıyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №4, səh.35-42
 214. Əhmədililər sülaləsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №4, səh.43-54
 215. Cavanşir elinin bir nəsli: Xazalanskilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №5, səh.3-11.
 216. Heydər bəyin törəmələri (Heydərbəyovlar, Heydərzadələr), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №5, səh.17-21
 217. Sadıqbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №5, səh.22-23
 218. Bir mühacir ailəsinin izi ilə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №5, səh.24-31.
 219. Yüzbaşovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №6, səh.3-8
 220. Allahqulu ağanın törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №6, səh.9-14.
 221. İmamqulu ağa Maralyanlının törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №6, səh.15-19
 222. Dərgahqulu ağa Məfruzlu-Otuzikinin törəməsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №6, səh.20-26
 223. Rüstəmbəyovlar: Salyanlı, yoxsa Şuşalı?, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №6, səh.27-33.
 224. Adıgözəlovlar: Qaradolaq bəyləri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.3-22
 225. Tarıverdiyevlər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.23-25.
 226. Xasməhəmməd uşağı (Məmmədovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.26-29
 227. Fəttahovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.30-31
 228. Manaflar kəndi: Soyluların şəcərəsi, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №7, səh.32-42.
 229. Qorçubəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №8, səh.3-9.
 230. Sultanovlardan bir nəsil, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №8, səh.10-25
 231. Rüstəmbəyovlar: Bərgüşadın beşiyindən böyük yurdun keşiyinə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №8, səh.26-29.
 232. Məhəmmədşərif bəyin törəmələri (II yazı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №8, səh.30-39.
 233. Zeynalbəyovlar (Bağırbəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.3-6
 234. Əlimərdanbəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.7-14
 235. Xanbudaqovlar (II yazı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.15-19.
 236. Fətəlixanovlar (I yazı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.20-24.
 237. Xələf bəyin törəmələri (II yazı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.25-35.
 238. Bilinən və bilinməyən Məlikhaykazovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №9, səh.36-44.
 239. Seyid Musa ağanın törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №8, səh.45.
 240. Bahadurilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №10, səh.3-10.
 241. Rzaqulubəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №10, səh.11-12.
 242. Hacıəlibəyovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №10, səh.28-30.
 243. Əhmədovlar: Bir Kəbirli soyu, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №10, səh.53.
 244. Fətəlixanovlar (II yazı), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №10, səh.54-57.
 245. Məlikhaqnəzərovlar: Məliklikdən müəllimliyı, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №11, səh.3-9.
 246. Mirzə Məhəmmədqulu bəyin törəməsi (Sadıqbəyovlar, Tağıbəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №11, səh.10-13.
 247. Əhmədxanbəyovlar (Növrəslilər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №11, səh.14-21.
 248. Vəzirovların bir qolu: Ələsgərbəylilər, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №11, səh.22-33.
 249. İsmayılxanovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №11, səh.34-36.
 250. Məğrubovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №12, səh.3-6.
 251. Dərgahovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №12, səh.7-9.
 252. Ağalarovlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2010, №12, səh.10-16.
 253. Məşədi Həsən ağanın törəmələri (Əmirovlar, Qasımbəyovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2011, №1, səh.3-6.
 254. Hacı Rəhim ağanın törəmələri (Usubovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2011, №1, səh.7-9.
 255. Mərdanbəyovlar: Mərd kişinin törəmələri, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2011, №1, səh.10-12.
 256. Mirzəyevlər:Ələmdən qələmə, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2011, №1, səh.13-16.
 257. Türkmən soylu bir qacar ailəsi: Salurlar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2011, №1, səh.17-19.
 258. Camalxanbəy uşağı (Zeynallılar, Qənbərlilər, Hüseynlilər), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.3-5.
 259. Zeynal bəyin törəməsi "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.6.
 260. Mirzəməmmədlilər(Zeynalovlar, Məmmədovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.7-12.
 261. Kərbəlayı Mustafa uşağı (Hacıyevlər, Zeynalovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.13-15.
 262. Kərbəlayı Zeynallılar, "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.16.
 263. Səfiqulular (Zeynalovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.17.
 264. Kərbəlayı İsmi uşağı (Zeynalovlar), "Soy" еlmi-kütləvi dərgi, 2015, №1, səh.18.