Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. "Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində həll edilməsi problemlərimiz hələ çoxdur" /Ə.Ələkbərov /Azərbaycan .-1997.- 7 dekabr. Qəzet fondu
 2. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları yığımının yüksəldilməsinin bəzi problemləri. B.: jur. İqtisadiyyat və Həyat, N 7-9, 1998, s.46-49
 3. Sosial sığortanın inkişafı və vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin əsasıdır /Ə. Ələkbərov /Azərbaycan .-1998.-1 may. Qəzet fondu
 4. Sosial sığortanın inkişafı Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin əsasıdır. B.: jur. Maliyyə və uçot, N 9-10, 1999, s.42-45
 5. Актуальность организации индивидуального учета застрахованных лиц. Məqalə. «Пенсия», №7(34), Москва, 1999, С.49-51
 6. Maliyyə nazirliyi mühüm vəzifələr qarşısında /Ə.Ələkbərov /Respublika. .-1999.- 14 avqust.-S.2-3. Qəzet fondu
 7. Dövlət nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri. Məqalə. “Maləyyə və ucot” jurnalı, №1-2, Bakı 2000. s. 6-11
 8. 2000-ci ilin Dövlət büdcəsi əsasən sosial yönümlüdür /Ə.Ələkbərov /Azərbaycan .-2000.- 15 yanvar.-S.4. Qəzet fondu
 9. Ölkə iqtisadiyyatının və makroiqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 1-2, Bakı, 2001.s.3-9
 10. Maliyyə siyasətinin milli istehsalın stimullaşdırılmasına təsiri. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5-6 Bakı, 2001. s.3-7
 11. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların maliyyə təminatı. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5 (113), Bakı, 2002, s. 3-7
 12. Azərbaycan Respublikasında sığorta işinin inkişafı və dövlət büdcəsinin formalaşmasında onun rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri, humanitar və ictimai elmlər ( İqtisadiyyat), № 1, Bakı, 2003. s. 12-19
 13. “Budcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun respublikanın sosial iqtisadi inkişafında rolu. Məqalə. “ Dövlət idarəçiliyi” “ Nəzəriyyə və təcrübə” jurnalı, № 4, Bakı, 2003, s. 47-55
 14. Dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsində xəzinədarlığın rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5-6 Bakı, 2001. s. 3-8
 15. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda sosial sığorta sisteminin formalaşması və inkişafı problemləri /Ə.Ələkbərov; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B.: Elm, 2003.- 20 s.
 16. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin artırılmasında mühasibat uçotu standartlarının rolu və onların hazırlanması ilə əlaqədar qarşıda düran məsələlərin həlli problemləri. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 1, Bakı 2004. s. 19-24
 17. Azərbaycan Respublikasının sosial – iqtisadi inkişafında dövlət büdcəsinin rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 2, Bakı 2004. s.17-25
 18. Azərbaycanın xarici dövlət borcu və onun idarə olunmasında dövlət büdcəsinin rolu. Məqalə. “İqtisadiyyat və audit ” jurnalı, № 1, (43) Bakı 2004. s. 8-24
 19. Budcə gəlirlərinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 3 (135) Bakı, 2004. s. 3-8
 20. Daxili dövlət borcu və büdcə prosesinin inkişafında onun rolu. Məqalə. “İqtisadiyyat və audit ” jurnalı, № 5, (47) Bakı 2004. s 2-5
 21. Azərbaycan dövlət büdcədə- yeni iqtisadi inkişaf mərhələsində : əsas nəticələr, problemlər, vəzifələr. Məqalə. “Audit” jurnalı, № 4, Bakı, 2005. s. 9-17
 22. Azərbaycanın dovlət büdcəsi surətli inkişaf və quruculuq büdcəsidir. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 3 (159) Bakı, 2006. s. 3-11
 23. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsində maliyyə nəzarətini və milli mühasibat uçotu standartlarının rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 4 (160) Bakı, 2006. s. 3-8
 24. Müasir mərhələdə Azərbaycanın maliyyə ehtiyyatları və onların istifadəsinin bəzi məsələləri. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 1, Bakı 2006. s. 86-95
 25. Müasir mərhələdə Azərbaycanın vahid büdcə sistemində sosial sığortanın rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 2, Bakı 2006. s.114-118
 26. Azərbaycan Respublikasının vahid budcə sisteminin formalaşması qanunauyğunluqları. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) İV Buraxılış, Bakı “Elm” 2006. s. 548-558
 27. Reqionların sosial iqtisadi inkişafında budcə sisteminin rolu və onun yerli ( bələdiyyə) budcələrə təsirinin təhlili. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 3-4, Bakı 2006. s. 113-120
 28. Dövlət büdcəsi surətli inkişaf və quruculuq büdcəsidir. Məqalə. “ İqtisadiyyat və audit ” jurnalı № 4, Bakı, 2006. s. 35-40
 29. Bazar münasibətləri şəraitində maliyyə bazarının formalaşması xüsusiyyətləri. Məqalə. “ İqtisadiyyat və həyat” jurnalı, № 3, Bakı, 2007. s. 38-41
 30. Büdcə-maliyyə tənzimlənməsinin sosial istiqamətləri. Məqalə. “ İqtisadiyyat və həyat ” jurnalı, № 4, Bakı, 2007. s. 30-37
 31. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики. Məqalə. «Социальный вестник», № 1 (27), Москва, 2007. С. 8-12
 32. Sosial iqtisadi inkişafın təkrar istehsal parametrlərinin maliyyə-budcə tənzimlənməsinin nəzəri- metodoloji məsələləri. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) İ Buraxılış, Bakı “Elm” 2007. s. 91-101
 33. Dövlət büdcəsində istifadəyə maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) II Buraxılış, Bakı “Elm” 2007. s. 109-119
 34. Reqional sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsində yerli büdcələrin rolunun artırılması. Məqalə. AMEA-nın məruzələri. Bakı 2007 № 3.
 35. Роль бюджетно-податковоi полiтiкi у формуванi бюджетних доходов в Азербайджанскiй Республiцi. Məqalə. Науково-доследнiй экономiчнiй iнститут Мiнiстерства економiкi Украiнi. «Фортувания ринковых вiдносiн в Укpаiнi» ( Звирник науковых праць) Выпуск 8 ( Киiв, 2007). С.97-101
 36. Mərkəzi və yerli büdcə münasıbətlərinin təkmilləşdirilməsi yolları. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri ( İqtisadiyyat elmləri seriyası) № 1., Bakı “ Elm” , 2007. s. 67-72
 37. Роль бюджетно-налоговой политики в формировании бюджетных доходов в Азербайджанской Республике. Məqalə. Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, № 4 (16), Москва, 2007. С. 105-108
 38. İqtisadi tənzimlənmə məqsədi üçün Azərbaycanda vergilərin strukturunun optimallaşdırılması istiqamətləri. Məqalə. Azərbaycan Bakı Vergi jurnalı 3( 129) /2016 şəh. Səh.97-108
 39. Neft gəlirlərinin Qaydası. Məqalə. Azərbaycan Bakı “UNEC EKSPERT jurnalı” 2017. Səh.16-18
 40. Sığorta xidmətləri bazarında prudensial nəzarət və şəffaflığın təyin edilməsi problemləri. Məqalə. Azərbaycan Respublikasının Auditorın Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar itifaqının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 22/23 sentabr tarixində “Azərbaycan İqtisadiyatının Strateji yol xaritəsi:hesabatlıq və şaffaflıq problemləri”mövzusunda Beynalxalq elmi praktik konfransının materiaları. 0.4 ç.v.