Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. "Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində həll edilməsi problemlərimiz hələ çoxdur" /Ə.Ələkbərov /Azərbaycan .-1997.- 7 dekabr. Qəzet fondu
 2. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları yığımının yüksəldilməsinin bəzi problemləri. B.: jur. İqtisadiyyat və Həyat, N 7-9, 1998, s.46-49
 3. Sosial sığortanın inkişafı və vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin əsasıdır /Ə. Ələkbərov /Azərbaycan .-1998.-1 may. Qəzet fondu
 4. Sosial sığortanın inkişafı Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin əsasıdır. B.: jur. Maliyyə və uçot, N 9-10, 1999, s.42-45
 5. Актуальность организации индивидуального учета застрахованных лиц. Məqalə. «Пенсия», №7(34), Москва, 1999, С.49-51
 6. Maliyyə nazirliyi mühüm vəzifələr qarşısında /Ə.Ələkbərov /Respublika. .-1999.- 14 avqust.-S.2-3. Qəzet fondu
 7. Dövlət nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri. Məqalə. “Maləyyə və ucot” jurnalı, №1-2, Bakı 2000. s. 6-11
 8. 2000-ci ilin Dövlət büdcəsi əsasən sosial yönümlüdür /Ə.Ələkbərov /Azərbaycan .-2000.- 15 yanvar.-S.4. Qəzet fondu
 9. Ölkə iqtisadiyyatının və makroiqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 1-2, Bakı, 2001.s.3-9
 10. Maliyyə siyasətinin milli istehsalın stimullaşdırılmasına təsiri. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5-6 Bakı, 2001. s.3-7
 11. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların maliyyə təminatı. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5 (113), Bakı, 2002, s. 3-7
 12. Azərbaycan Respublikasında sığorta işinin inkişafı və dövlət büdcəsinin formalaşmasında onun rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri, humanitar və ictimai elmlər ( İqtisadiyyat), № 1, Bakı, 2003. s. 12-19
 13. “Budcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun respublikanın sosial iqtisadi inkişafında rolu. Məqalə. “ Dövlət idarəçiliyi” “ Nəzəriyyə və təcrübə” jurnalı, № 4, Bakı, 2003, s. 47-55
 14. Dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsində xəzinədarlığın rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 5-6 Bakı, 2001. s. 3-8
 15. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda sosial sığorta sisteminin formalaşması və inkişafı problemləri /Ə.Ələkbərov; Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi.- B.: Elm, 2003.- 20 s.
 16. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin artırılmasında mühasibat uçotu standartlarının rolu və onların hazırlanması ilə əlaqədar qarşıda düran məsələlərin həlli problemləri. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 1, Bakı 2004. s. 19-24
 17. Azərbaycan Respublikasının sosial – iqtisadi inkişafında dövlət büdcəsinin rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 2, Bakı 2004. s.17-25
 18. Azərbaycanın xarici dövlət borcu və onun idarə olunmasında dövlət büdcəsinin rolu. Məqalə. “İqtisadiyyat və audit ” jurnalı, № 1, (43) Bakı 2004. s. 8-24
 19. Budcə gəlirlərinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 3 (135) Bakı, 2004. s. 3-8
 20. Daxili dövlət borcu və büdcə prosesinin inkişafında onun rolu. Məqalə. “İqtisadiyyat və audit ” jurnalı, № 5, (47) Bakı 2004. s 2-5
 21. Azərbaycan dövlət büdcədə- yeni iqtisadi inkişaf mərhələsində : əsas nəticələr, problemlər, vəzifələr. Məqalə. “Audit” jurnalı, № 4, Bakı, 2005. s. 9-17
 22. Azərbaycanın dovlət büdcəsi surətli inkişaf və quruculuq büdcəsidir. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 3 (159) Bakı, 2006. s. 3-11
 23. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsində maliyyə nəzarətini və milli mühasibat uçotu standartlarının rolu. Məqalə. “Maliyyə və uçot” jurnalı, № 4 (160) Bakı, 2006. s. 3-8
 24. Müasir mərhələdə Azərbaycanın maliyyə ehtiyyatları və onların istifadəsinin bəzi məsələləri. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 1, Bakı 2006. s. 86-95
 25. Müasir mərhələdə Azərbaycanın vahid büdcə sistemində sosial sığortanın rolu. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 2, Bakı 2006. s.114-118
 26. Azərbaycan Respublikasının vahid budcə sisteminin formalaşması qanunauyğunluqları. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) İV Buraxılış, Bakı “Elm” 2006. s. 548-558
 27. Reqionların sosial iqtisadi inkişafında budcə sisteminin rolu və onun yerli ( bələdiyyə) budcələrə təsirinin təhlili. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri,humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat) № 3-4, Bakı 2006. s. 113-120
 28. Dövlət büdcəsi surətli inkişaf və quruculuq büdcəsidir. Məqalə. “ İqtisadiyyat və audit ” jurnalı № 4, Bakı, 2006. s. 35-40
 29. Bazar münasibətləri şəraitində maliyyə bazarının formalaşması xüsusiyyətləri. Məqalə. “ İqtisadiyyat və həyat” jurnalı, № 3, Bakı, 2007. s. 38-41
 30. Büdcə-maliyyə tənzimlənməsinin sosial istiqamətləri. Məqalə. “ İqtisadiyyat və həyat ” jurnalı, № 4, Bakı, 2007. s. 30-37
 31. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики. Məqalə. «Социальный вестник», № 1 (27), Москва, 2007. С. 8-12
 32. Sosial iqtisadi inkişafın təkrar istehsal parametrlərinin maliyyə-budcə tənzimlənməsinin nəzəri- metodoloji məsələləri. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) İ Buraxılış, Bakı “Elm” 2007. s. 91-101
 33. Dövlət büdcəsində istifadəyə maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi. Məqalə. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “ Milli iqtisadiyyatın problemləri” ( məqalələr toplusu) II Buraxılış, Bakı “Elm” 2007. s. 109-119
 34. Reqional sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsində yerli büdcələrin rolunun artırılması. Məqalə. AMEA-nın məruzələri. Bakı 2007 № 3.
 35. Роль бюджетно-податковоi полiтiкi у формуванi бюджетних доходов в Азербайджанскiй Республiцi. Məqalə. Науково-доследнiй экономiчнiй iнститут Мiнiстерства економiкi Украiнi. «Фортувания ринковых вiдносiн в Укpаiнi» ( Звирник науковых праць) Выпуск 8 ( Киiв, 2007). С.97-101
 36. Mərkəzi və yerli büdcə münasıbətlərinin təkmilləşdirilməsi yolları. Məqalə. AMEA-nın Xəbərləri ( İqtisadiyyat elmləri seriyası) № 1., Bakı “ Elm” , 2007. s. 67-72
 37. Роль бюджетно-налоговой политики в формировании бюджетных доходов в Азербайджанской Республике. Məqalə. Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, № 4 (16), Москва, 2017. С. 105-108
 38. İqtisadi tənzimlənmə məqsədi üçün Azərbaycanda vergilərin strukturunun optimallaşdırılması istiqamətləri. Məqalə. Azərbaycan Bakı Vergi jurnalı 3( 129) /2016 şəh. Səh.97-108
 39. Neft gəlirlərinin "Qızıl" Qaydası. Məqalə. Azərbaycan Bakı “UNEC EKSPERT jurnalı” 2017. Səh.16-18
 40. Sığorta xidmətləri bazarında prudensial nəzarət və şəffaflığın təyin edilməsi problemləri. Məqalə. Azərbaycan Respublikasının Auditorın Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar itifaqının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 22/23 sentabr tarixində “Azərbaycan İqtisadiyatının Strateji yol xaritəsi:hesabatlıq və şaffaflıq problemləri”mövzusunda Beynalxalq elmi praktik konfransının materiaları. 0.4 ç.v.
 41. Azərbaycanın Maliyyə xidmətləri seqmentində sığortanın rolu və sistemli transformasiya perspektivləri. Məqalə. “Statistika xəbərləri” elmi-praktik Jurnalı 3/2017 Azərbaycan Bakı 2017. 0.8 ç.v.
 42. Azərbaycanda dövlət sosial sığorta sisteminin müasir inkişaf modeli və prioritetləri. Məqal. “Statistika xəbərləri” elmi-praktik Jurnalı 4/2017 Azərbaycan Bakı 2017. 0.7 ç.v.
 43. Роль банков в развитии финансового рынка Азербайджана на современном этапе. Məqalə. «Экономические и юридические науки, Финансы и налогообложение» Журнал № 6 «Вестник Д» Полодского гос.университета,Белоруссия ,2017. 0.4 ç.v.
 44. Kriptovalyuta Qızıl-valyuta ehtiyatları daxil edilməlidirmi. Məqalə. UNEC Ekspert 02 (04)Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Nəşriyyatı” 2017. 0.2 ç.v
 45. Azərbaycan milli sığorta bazarının yüksəlişi maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin mühüm hədəflərindədir. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyyi “Maliyyə və uçot” 2018/02. 0.5ç.v
 46. Müasir dövrdə Maliyyə bazarlarında bank resurslarının iqtisadiyyata təsirinin gücləndirilməsi mühüm strateji prioritetdir. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Maliyyə və uçot jurnalı”2018/04. s.14-20 0.6 ç.v
 47. Vergi islahatları cənab Prezident İlham Əliyevin dövlət siyasətinin priaritet istiqamətlərindəb biri kimi. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Maliyyə və uçot jurnalı”2018/05. 22-31 1.2 ç.v
 48. Azərbaycan iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında maliyyə tənzimlənməsi. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Maliyyə və uçot jurnalı”2018/10. 0.5ç.v
 49. İqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilmiş islahatlara baxış. Məqalə. “Statistika xəbərləri” elmi-praktik Jurnalı 4/2018 Azərbaycan Bakı 2018. 0.4 ç.v
 50. İxrac yönümlü istehsalın artırılmasında əhəmiyətli inkişaf mexanizminin işlənməsi problemləri. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Maliyyə və uçot jurnalı”2018/12. 0.8 ç.v
 51. Financial stability assessment of the basis of composite index. Məqalə. “Davamlı inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda 37-ci beynəlxalq elmi konfrans 14-15 fevral 2019-cu il. 2.0 ç.v
 52. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi prioritetləri. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi “Maliyyə və uçot jurnalı”2019/03. 0.5 ç.v