Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Proqramlar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. «Международные валютно-кредитные отношения и денежная система зарубежных стран» (на русском языке). программа. АГЭУ Baki 2017
  2. “Beynəlxalq valyuta -kredit» münasibətləri və xarici ölkələrin pul –kredit sistemi ” ( az. dilində). proqramm. AzDİU Baki 2017
  3. “Maliyyə bazarları” (az. dilində). proqramm. AzDİU
  4. “Финансовые рынки” (на русском языке). программа. АГЭУ
  5. «Платежный баланс» (на русском языке). программа. АГЭУ Baki 2017
  6. «Tədiyyə balansı» (az.dilində). proqramm. AzDİU Baki 2017
  7. «Международные валютно-кредитные отношения и денежно – кредитные системы зарубежных стран». программа. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Nəşriyyatı 2017
  8. “Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemləri” Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Nəşriyyatı 2017
  9. “Maliyyə bazarları” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Nəşriyyatı” 2018