Adil Babayev/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Adil Babayev/Biblioqrafiya

../
 1. Azərbaycan qrafikasının Azərbaycan dilinin fonetik sistemi ilə uyğunluğu məsələsi və yeni əlifba ideyası. M.F. Axundov adına APDİ-nin elmi əsərləri. XII seriya., 1966, № 3, səh. 113-125.
 2. B.Çobanzadənin universitet fəaliyyət. ADU elmi əsərləri. 1977, № 56, səh. 45-48.
 3. Toponimika nədir? “Şərq qapısı” 1971, № 84.
 4. Araz sözü necə yaranmışdır. “Şərq qapısı” 1972, № 204
 5. Təlim və toponimika. “Azərbaycan müəllimi” 1973, № 51.
 6. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi (A. Axundovun eyni adlı əsərinə rəy). “Azərbaycan müəllimi” 1973, № 9.
 7. İstedadlı alim (L.Hüseynzadə haqqında). “Azərbaycan müəllimi” № 52/ 2504/ 18-04-1973.
 8. Qeyri-adi müdafiə (M. Hüseynzadənin doktorluq dissertasiyası müdafiəsi hqqında). “Azərbaycan müəllimi” № 46, 8 iyun 1973.
 9. Səməd Vurğun və musiqi. “Azərbaycan müəllimi” № 53, 1976.
 10. Təlim və toponimika. Ali məktəbdə dilin kompleks tədrisinin linqvistik əsasları. Dərgi. B., 1983, səh.58-61.
 11. Формантный метод в топонимике. Проблемы конфронтотивной лингвистики. Сборник. Б., 1983.
 12. Tələbələrin nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsində fənlərin rolu. Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri. Dərgi. B., 1983. səh.54-55.
 13. Tələbələrin şəxsiyyətinin və dünyagörüşünün formalaşmasında tədris edilən fənlərin rolu. “Müəllim şəxsiyyətinin formalaşmasının şərtləri və formaları”. Dərgi, B., 1985, səh. 37-43.
 14. Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti 1988, № 18.
 15. Mətnin linqvistikası. “Bilik” qəzeti 1988, № 19.
 16. Qiymətli dərslik. A. Axundovun “Ümumi dilçilik” kitabı haqqında rəy. “Xalq qəzeti” 07.10.1994, № 62.
 17. Gənc yaradıcılara yaşıl işıq yandırmalı. (P. Hadinin “Qaranquş yuvası” kitabına ön söz). B., 1996.
 18. Afaq Qurbanovun Ümumi dilçilik konsepsiyası. “A. Qurbanov-70” kitabında. B., 1999, səh. 17-22.
 19. I Türkoloji qurultay və sonrakı repressiya “Dədə Qorqud- 1300” toplusu. B., 1999, səh. 156-163.
 20. Oruc Musayevin Ümumi dilçilik konsepsiyası. “Oruc Musayev-70” Oruc Musayev-70 toplusu. B., 1999, səh 93-98.
 21. Əsrin faciəsi və ya xalqın düşmənləri. “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. “Haqq yolu” qəzeti. № 7-13 iyul 1999
 22. Əsrin faciəsi Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №9, 14-21 iyul 1999.
 23. Əsrin faciəsi “Bandit”hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №10, 21-27 iyul 1999.
 24. Əsrin faciəsi “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti №11, 28 iyul-3 avqust 1999.
 25. Əsrin faciəsi Naxçıvanda “Bandit” hərəkatı haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №13, 4-10 avqust 1999.
 26. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu”qəzeti. №13, 11-17 avqust 1999.
 27. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №14, 18-24 avqust 1999.
 28. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №15, 25-31 avqust 1999.
 29. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Abdulla Məhəmməd Tağızadə haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №16, 1-7 sentyabr 1999.
 30. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №17,8-14 sentyabr 1999.
 31. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri” ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №18,15-21 sentyabr 1999.
 32. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Xalid Səid Xocayev haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №19, 22-28 sentyabr 1999.
 33. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti №20, 29 sentyabr-5 oktyabr 1999.
 34. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21, 6-12 oktyabr 1999.
 35. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22, 13-19 oktyabr 1999.
 36. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23, 20-26 oktyabr 1999.
 37. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №24, 27 oktyabr 1999.
 38. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №21, 6-12 oktyabr 1999.
 39. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №22, 13-19 oktyabr 1999.
 40. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti. №23, 20-26 oktyabr 1999.
 41. “Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələri”nə ön söz (K.Hacıyevin eyni adlı əsərinə ön söz). Bakı, Çaşıoğlu, 1999.
 42. Xalqn düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edirlər. Mübariz gənc qəzeti
 43. Ön söz S.M.Əliyevanın “Azərbaycan dilində Aviasiya terminləri”. B., 2002.
 44. Şərqşünaslığın banisi “Mirzə Kazımbəy-200” Bakı, 2002.\
 45. Redaktordan H.H.Baxşiyevin sabit söz birləşmələri və izahlı frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri B., İqtisad Universiteti. Nəşr.2002.
 46. Coşqun Zəkinin “Müqəddəs and”. B., “Araz”,2002.
 47. Doğma dünya ekskursiya İqt. Un. Nəşr B., 2002
 48. Tufanlarda yanan çıraq “Yeni əsr yeni nəsil” dərgisi.№1,2003
 49. Böyük vətəndaş alim (B.Çobanzadə haqqında) İqtisadiyyat qəzeti, №30 1-8 avqust 2002.
 50. Milli qutuluş günü. “Poliqlot” qəzeti, №11(47) 28.VI.2003.
 51. Rektordan ön söz. L.Qurbanovanın “Dilin leksik sistemində termilərin yeri”. BDU nəşri B., 2003.
 52. Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 20.XII.03, №17.
 53. Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin vəfatı münasibətilə). “Təhsil” qəzeti 19.XII.03, №36.
 54. Dünya, başın sağ olsun (H.Əliyevin həyat fəaliyyəti və vəfatı haqqında). “Müdriklik zirvəsi” dərgisi siyasi partiyaların məşvərət məclisinin nəşri. B.,2003.
 55. Xoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında V.Məmmədəliyev zirvəsi kitabı. B.,2002, səh.157-160.
 56. Hər dil şeir deməz. Y.Anabatlının “Bu dünyada” kitabına ön söz. B.,2004.
 57. Ən uca zirvədə H.Əliyev dururdu. “Cəmiyyət və lider” dərgisi, №1,2004.
 58. Redaktordan S.A. Qafarovanın “M. Hüseynzadə”. Müqəddimə. B., 2004
 59. Redaktordan “S. Ə. Rüstəmovanın “Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının formalaşması”. Müqəddimə. B., Elm, 2004.
 60. Canlı ensiklopediya (germanşünas C. Cəfərov) 100 il (C.Cəfərov) Mütərcim. B., 2004
 61. Frazeologiya lüğəti (N. Seyidbəylinin eyni adlı kitabına rəy). “Respublika “ qəzeti. 27.11.2005, № 46 (2286)
 62. Hiss və təfəkkürün məhsulu K.Bayramın “Nənəli, nəvəli, atasız dünyam” “İki sahil” qəzeti 27. 11. 2004, № 238.
 63. Heydər Əliyev və ana dili “Poliqlot” qəzeti, 21.V.2005 № 2 (80)
 64. Ümumi dilçilik problemlərinin tədqiqi və təbliği sahəsində Afat Qurbanovun fəaliyyəti. “Dilçi Afat Qurbanov” kitabı B., 2005.
 65. Ziyarətgaha çevrilən guşə. Heydər Əliyev muzey lektoriyası. “Poliqlot” 10.X.2005
 66. Yeni əlifba məsələsi. “Poliqlot”qəzeti 15.11.2006, № 5-6.
 67. Türkoloji qurultay və türkçülük (qurultayın gğrünməyən tərəfləri). I türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransda məruzə materialları.. B., 2006, səh. 105-112
 68. Birinci türkoloji qurultayda türkçülük. “Türkologiya”özəl buraxılış. B., 2006, səh.103-110
 69. Qurultaydan sonra qurultayın yolu ilə. I Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi nəzəri konfrans materialları. B., ADU, 2006.
 70. Dilimizi kim qoruyacaq. “Respublika”qəzeti 2.XII.2006, № 270.
 71. Müstəqillik müstəvisi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, 2006, səh.66-82.
 72. Qloballaşma səmasında Azərbaycan ulduzu. “Respublika”qəzeti, 31.12.07
 73. Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dünəni və bu günü. ADU, “Poliqlot”, Bakı, № 3(111), 2008.
 74. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir. ADU, “Poliqlot”qəzeti, Bakı, 2008. № 2.
 75. Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, 2009, № 5(294).
 76. Xarici dillər institutundan Dillər Universitetinə. Respublika gəncləri, Bakı, 2009, № 6(295).
 77. Dünya türkologiyanın ilk korifeyi (birinci məqalə). M.Kaşqarini 1000 illik yubileyi münasibətilə. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı,2009,№1(9),səh.11-20.
 78. Naxçıvanlı “Arşınmalçı” Bakıda. Naxçıvan Dövlət Universiteti opera studiyasının hazırladığı “Arşın mal alan” tamaşısının Bakıda göstərilməsi münasiətilə. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 2009, №12.
 79. Qərbi Azərbaycanda Azərbaycan dili və dilçiliyi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, 2009, №2, səh.18-57.
 80. Hər ürəkdən şeir gəlməz. ADU, “Poliqlot” qəzeti, Bakı, 2009, №109(1397).
 81. Qəlbə hakim, dərdə dərman bir həkim (Azadə İsayeva haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 2009, №35(326).
 82. Gəncliyin sağlam düşüncəsi. Aynur Səbuhinin “Dənizin göz yaşları” kitabına ön söz. Bakı, “Təhsil”, 2009, səh.3-9.
 83. Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 2009, №37(328).
 84. Dil millətin tək nişanıdır. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı, 2009, №38(329)
 85. Gərgin əməyin böyük bəhrəsi. M.Kaşqarinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi(A.Əsgərin monoqrafiyasına rəy). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,2009,№3.
 86. Mahmud Kaşqari və ümumi dilçilik məsələləri(II məqalə) ADU, “Dilo və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,2009,№3, səh.168-179.
 87. Şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair. Vaif Qurbanzadənin “Fanar nəğmələri” şeirlər toplusu(kitabı) haqqında. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı,2010,№12.
 88. Divani-lüğət-it-türk və Azərbaycan paremiologiyası (III məqalə). ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,2010,№1(12).
 89. Bəkir Çobanzadənin nəsri. 155-193, eyni adlı ön söz məqalə 155-162. 6 hekayə 163-193. ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,2010,№1(12).
 90. Dünya səndən kimlər keçdi (Hüsnü Qubadov haqqında). “Respublika gəncləri”, Bakı, №18.
 91. Yusif Seyidovun siyasi anlamında Heydər Əliyev fenomeni. ADU, “Dil və ədəbiyyatı” jurnalı, Bakı,2010, №2(13).
 92. Pilotluq məsuliyyəti. “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı,2010,№32(363).
 93. B.Çobanzadənin bir məqaləsi haqqında. “Dədə Qorqud” Dünyası dərgisi. I cild, BDU nəşri, 2010.
 94. Qəlbimizdə yaşayacaq (dos.K.Hacıyev haqqında). “Ədəbiyyat” qəzeti, Bakı,2011,№6
 95. Fenomental idrak sahibi, Unikal şəxsiyyət (K.Abdulla haqqında). “Respublika gəncləri” qəzeti, Bakı,2011,№41.
 96. Azərbaycan qadınının mentol mücəssiməsi (Salatın Əhmədi haqqında). “Məhsəti” jurnalı,Bakı,2011.
 97. Qorqudşünaslıqda yeni səhifə. ADU, Elmi əsərləri “Dil və ədəbiyyat” seriyası, Bakı,2011,№3, səh.120-129.
 98. Dilimizin və milli mənəviyyatımızın böyük qayğıkeşi (M.İbrahimov haqqında). “Respublika gəncləri”,Bakı,2011,№58(338).
 99. Ümumilli lider Heydər Əliyev: öz dilini bilməyən, sevməyən adam öz tarixini də yaxşı bilməz. “Poliqlot” qəzeti,2012,№2.
 100. Dilçiliyimizin novator ağsaqqalı (A.A.Axundov haqqında). Dilçilik İnstitunun əsərləri.№1,2012,səh 15-22.
 101. Psixoloji poetika, ya poetik psixologiya (S.Seyidovun “Психология в стихак”) kiabı haqqında. Respublika gəncləri, №75, 18-25 sentyabr 2012.
 102. B. Çobanzadə və yeni tipli tədris sistemi. “Dədə Qorqud dünyası”, II kitab.
 103. Milli varlığımız milli dilimizdən asılıdır. BDU nəşri, B., 2012.
 104. Yeni dövrün yeni tədqiqatları. (Aypara Behbudovanın kitabı). M., Mütərcim, 2012.
 105. Dilimizin etnomental layını araşdıran faydalı monoqrafiya (İ.C. Süleymanovanın “Frazeologiyanın üslubi imkanları” kitabına). B., Elm, 2013.səh.3-7.
 106. B. Çobanzadənin zindan həyatı. Respublika elmi konfrans materialları. BDU, 2013.
 107. Poliqlotun ana dili (prof. F.Y. Veysəllinin 70 illiyi münasibətilə). Böyük alim, böyük şəxsiyyət kitabı, 2013.
 108. Kaşgaridən Dədə Qorquda-Dədə Qorquddan bu günə paremiologiya. Dədə Qorqud dərgisi, BDU,2013.
 109. İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti” kitabı haqqında rəy). Respublika gəncləri, 22.02.2014, №4.
 110. Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan 2014. Səh8-11.
 111. “Kitabi Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət. ADU nəşri, 2014.
 112. Böyük axtarışların ilkin notları (İ. Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı”kitabına). B., Gənclik, 2014.
 113. Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları.B., 1996. (DDA)
 114. Anabatda bir şair var. Y. Anabatlının “Aynabənd” kitabına ön söz. B., 1998(ön söz)
 115. Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. “İ. Seyid Qəraninin “Rübailər” kitabına ön söz . Bakı, 2008, səh 5-18. (ön söz)
 116. La pensee peut etre plus profonde qu’une mer…. (fransızca) Düşüncə dəryadan dərin olurmuş. (İsmayıl Seyid Qəraninin fransızca 101 rübai kitabına ön söz) . “Elm və təhsil”, Bakı, 2011 (ön söz)
 117. Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, 2009, №13(müsahibə)
 118. Televiziya və reklamlar dilimizi məhv edir. “Təzadlar”qəzetinə müsahibə, birinci müsahibə. Bakı, 2009, №14( müsahibə)
 119. Afad Qurbanov. Afad Qurbanov (məqalələr toplusu). B., 2000
 120. B. Çobanzadə. Şərq-Qərb. B., 1998.
 121. “Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə”. “Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”. №3, 1999, APU nəşri, səh119-130.
 122. Azərbayxan dili (ali məktəblərin rus bölmələri üçün). Bakı, Mütərcim. 2000.
 123. Xalqın düşmənləri “Xalq düşmənləri”ni məhv edir. Vəli Məmmədhüseyn oğlu Xuluflu haqqında “Haqq yolu” qəzeti № 24, 27 oktyabr 1999.
 124. Birinci Türkoloji qurultay və türkçülük. Konfrans materialları. B., 2001.
 125. Azərbaycan dilinin Dövlət Statusu Konfrans materialları. B., 2001.
 126. Zaman irəli getməyi tələb edir. “Azad Azərbaycan” qəzeti № 52
 127. Poliqlot və poliqlotluq nədir. “Poliqlot” qəzeti 6 mart 2001 № 3.
 128. Ana dilimizə qayğı diqqət mərkəzindədir. “Poliqlot”qəzeti, 18.10.2001. №12.
 129. Göz açanda gördüyüm, ayaq tutub gəzdiyim kənd. Dırnıs və dırnılılar kitabına öz söz. B., “Araz” nəşriyyatı, 2001.
 130. Xoşbəxt adam. Vasim Məmmədəliyev haqqında. “V. Məmmədəliyev zirvəsi” kitabı.B., 2002, səh. 157-160.
 131. Dilçiliyə giriş (ali məktəblər üçün dərslik). B., 2004. (Rəy: “Dilçiliyə Giriş”haqqında “Azərbaycan müəllimi” 27.05.2005 № 21(8130) Nurlan, B., 2004)
 132. Gözəl alim, özəl şəxsiyyət. “Azərbaycanda Xarici Dillər”jurnal(2007).
 133. Gənclik mifik təfəkkürümüzdə və indi. ADU, “ Dil və ədəbiyyat” jurnalı, №3, 2007, səh113-126.
 134. Mir Cəlalın insanlıq fəlsəfəsi kitabında insanlıq fəlsəfəsi. “Dil və ədəbiyyat”jurnalı, ADU nəşri, Bakı, №2 (6), 2008.
 135. Azərbaycan dilinin tədrisində kredit sisteminin tətbiqi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, 2008, № 3.
 136. Qərbi Azərbaycandakı izlərimizin bir metrini və sözlərimizin bir kəlməsini unutmayaq (Tacir Səmiminin “Gülsehran”. Bakı, AMEA folklor institutu nəşri kitabına ön söz). B., 2009 səh3-9.
 137. Ön söz. Təranə Eynalovanın “Pəncərəmi döyən qəm” adlı povestinə ön söz. Bakı, Yazıçı 2009, səh 3-9.
 138. “Bir dərginin özəllikləri” Burada “Dədə Qorqud”un almancadan tərcüməsi verilmişdir. Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2011, №47 (376).
 139. Bəkir Çobanzadə və “Dədə Qorqud” dastanaları. “Dede Korkud və keçmişten gelecege türk dastanları uluslararası simpoziumu” Bildiriler kitabı, Kipr, 2011.
 140. Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol verməyək. Bakı beynəlxalq humanitar forumu konfransının materialları. B., 2013.
 141. Dədə Qorqudun feili bağlamaları bu günki türk və Azərbaycan dillərində. Türkiyə, Əski şəhər, 2013, Türk dünyası kültürel degerleri uluslararası simpoziumu. Türkiyə, Əski şəhər, 2013. Səh. 53-57.
 142. Azərbaycan xalq komissarları soveti və məktəblərdə Azərbaycan dilinin ikinci dil kimi tədrisinin problemləri. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” beynəlxalq konfransın materialları” B., 6-7 may 2013.
 143. B. Çobanzadənin zindan həyatı. “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” elmi konfransın materialları. B., ADU nəşri səh.16-17.
 144. Poliqlotun ana dili. Prof. F.Y. Veysəlli haqqında (Böyük alim, böyük şəxsiyyət)Mütərcim, 2013. Səh102-108.
 145. H. Əliyevin dövlətçilik təlimindəAzərbaycan dili siyasəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Heydər Əliyev dövlətçilik ideyaları və müasir dövr” elmi konfrans(29-30 may 2013). Naxçıvan NDU-2013.
 146. Milli mənəvi dəyərlərdə obsolyutizmə yol vermək olmaz. Bakı beynəlxalq humanitar forumu. 31 oktyabr-1 noyabr. “Posmodern döründə milli özünüdərk” bölməsinin materialları. Səh.4-7. B., 2013.
 147. Milli təfəkkür və dil modelləri. “Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” Respublika elmi -praktik konfransı. (B. ADU. 10-11 dekabr 2013)səh. 238-239.
 148. İstedad çərçivəyə sığmaz (həkim N. Zamanovun “H.Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti” kitabına rəy). “Respublika gəncləri” qəzeti, 22.02.2014, №4.
 149. Qədim dövr dilimiz və etnogenezimizin təkamülünü izləyən əsər (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” kitabına ön söz). Naxçıvan 2014. Səh8-11.
 150. “Kitabi-Dədə Qorqud” və dilimizin digər yazıya qədərki abidələrində feili sifət:”Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransın materialları. B.ADU Nəşri 2014. Səh-135-137.
 151. “Böyük axtarışların ilkin növləri”. İ.Süleymanovanın “Elm və sənət dünyasına baxış bucağı” kitabına ön söz. B.Gənclik 2014 səh.3-7.
 152. Lirik duyğuların epik tərənnümü. Əzimə Ağalarovanın “Gecələrdə gizli qaldım” romanına ön söz. B. 2013 Səh. 3-5.
 153. Ali məktəblərimizdə “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” “Respublika gəncləri” qəzeti. №6(591) 19 Fevral 2015.
 154. “Milli varlığıımızın ilkin təməli ana dilimiz”. “Təhsil” dərgisi №2 2015 səh 32-34.
 155. Dərdə əlac təkcə dərman deyil. “Respublika gəncləri” qəzeti. №14 (593) 29.IV.2015.
 156. M.Kaşqaridən-Dədə-Qorquda-Dədə Qorquddan bu günə(frazeologiya)” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” dərgisi. 2015. №1. Səh14-24.
 157. Nitqə dair həkim resepi. “Kredo” qəzeti, 1 may 2015. №18 (826)
 158. Mifopoetikaya dair dəyərli araşdırma (P.İsayevanın kitabı haqqında rəy) “Respublika gəncləri”qəzeti №75. 15 iyun, 2016.
 159. Türk xalqları tarixində ən parlaq hadisə. “Azərbaycan məktəbi dərgisi” №2. 2016. Səh. 5-10.
 160. “Poeziya ziyasının fokus nöqtəsi”: Qurban Musayevin poeziyası haqqında) “Respublika gəncləri” qəzeti. 2 iyul. 2016. № 79. Səh. 4-5.
 161. “Eşq duaları”. (Vahid Əli oğlunun “Ürəyimlə neyləyim” şeirlər kitabına ön söz.) B., 2016. Səh3-7.
 162. “Cənubi Azərbaycan şairlərinin dil uğrunda mübarizəsi” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı jurnalı 2016. №4.
 163. Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri. “Azərbaycan” qəzeti. 8.11.2016. №247.
 164. “Rəsmi dairələrin I Türkoloji qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri”. Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. B. 14-15 noyabr 2016. I cild, səh 46-49.
 165. El şairinin bədii düşüncələri. Hacı Yusif Anabatlının “Qəlbimdən qələmə süzülən sözlər” şeirlər kitabına ön söz. B., 2016. Səh3-7.
 166. “ M.Ö II –I minillik xalqımızın etnogenezi və dilinin ifadə imkanlarına dair monoqrafiya” (F. Rzayevin “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi haqqında” II cild Naxçıvan -2016 səh. 3-7) monoqrafiyasına ön söz.
 167. Əsil vətəndaş və istedadlı alim (məqalə). İ.Məmmədov haqqında. Bakı, Elm və Təhsil. 2016, s.11-13
 168. Azərbaycan dili və xalqımızın etnoqenizinə dair (rəy) Kaspi qəzeti.25.05.2017, N 92
 169. Azərbaycan qadınının mental mücəssəməsi (S.Əhmədli haqqında) “S.Əhmədli” Günəş nəşriyyatı. 2017, s.23-26
 170. Dil tədrisinin yeni mərhələsi-komputer dilçiliyi. F.Əzimovun “Komputer tərcümə proqramları” kitabına ön söz. Bakı, 2017, s.3-6
 171. “Dilçiliyə giriş” əlavələr edilmiş nəşr. Bakı, Mütərcim, 2017, 535 səh
 172. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (Ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, Gənclik, 2017, 572 səh
 173. Görkəmli alim, kamil şəxsiyyət (prof. Y.Seyidov haqqında) Məqalə, “Ulduz ömürlü insan” kitabı. Bakı, Elm və Təhsil, 2017, s.218-222
 174. Milli varlığımızın yeganə alimini qoruyaq. “Fyüzat” jurnalı. N 95.2017.