Afaq Rüstəmova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Afaq Rüstəmova/Biblioqrafiya


 1. Dil, mədəniyyət, etnos: qarşılıqlı əlaqə problemi // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Иnstitutu Elmi əsərlər. B.: 2005, №1-2, s. 162-169.
 2. Sosial linqvistikanın problemlərinə dair // Elmi axtarışlar, XX toplu. B.: «Səda», 2006, s. 197-201.
 3. Еtnodil proseslərinin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında // Dünyaya baxış. Elmi-nəzəri jurnal. Bakı Avrasiya Universiteti. B.: 2007, №4, s. 51-62.
 4. Мüasir dövrdə tərcümənin fəlsəfi problemlərinə dair // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı Slavyan Universiteti. B.: 2006, № 2, s. 251-255.
 5. Millətlərarası münasibətlərdə etnodil prosesləri haqqında // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). B.: 2006, № 1, s. 438-442.
 6. Dil, şüur və təfəkkür sosial hadisə kimi // Elmi axtarışlar, XXI toplu. B.: “Səda”, s. 176-182.
 7. Azərbaycanda etnodil proseslərinin inkişafı tarixinə dair // "Dirçəliş – XXI əsr" Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi əsərləri. Б.: 2007, №108-109, s.365-374.
 8. Sosial linqvistika və etnolinqvistika (sosial-fəlsəfi yanaşma) // Dünyaya baxış.Elmi-nəzəri jurnal.Bakı Avrasiya Universiteti. №5, 2007, s. 146-151.
 9. Dil və mədəniyyət //Dünyaya baxış.Elmi-nəzəri jurnal.Bakı Avrasiya Universiteti. B.: 2007, №6, s. 52-59.
 10. Müasir mərhələdə dil siyasətinə dair // Elmi xəbərlər. Dillər Universiteti. Bakı.:2008,№2, s. 316-322.
 11. Dil və məntiq məsələlərinə dair // Sosial-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri jurnal. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. B,: 2008, №3 (19-20), s. 47-52.
 12. Tərcümə və hermenevtika // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. B,: 2008, №1 (10), s.51-56.
 13. Dövlət dilinin mahiyyəti və hüquqi cəmiyyətdə statusu // Elturan. (Milli məsələlər). İctimai-siyasi,elmi-kütləvi jurnal.B.: № 1-2 [13], 1998, s. 15-19.
 14. Dil siyasəti və ideologiya // Cəmiyyət.İdeologiya.Təfəkkür. (Məqalələr toplusu). B.: 2004, s. 31-39.
 15. Sosial gerçəklik və sosial fəlsəfə // Dünya.Cəmiyyət.Fəlsəfə. (Məqalələr toplusu). B.: 2004, s. 44-51.
 16. Multimədəni cəmiyyətlərdə dil məsələləri // Elmi xəbərlər. Azərbaycan Dillər Universiteti. №1 B.: 2009, s. 324-330.
 17. Müasir dövrdə milli identiklik məsələlərinə dair // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnaı. B.: 2010,s.71-77.
 18. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili // sabiq prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyevin irsi və milli ideoligiyanın formalaşması məsələləri. 2010-cu il

mayın 5-də keçirilmiş ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 2010, s. 258-269.

 1. Dilin etnik xüsusiyyətləri haqqında // YUNESKO –nun «Ümumdünya Fəlsəfə günü»- nə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. B.: 2004, с. 130-140.
 2. Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi və etnodil prosesləri // “Azərbaycan XXI əstin astanasında”. İkinci Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Б.: 1998, s. 534-539.
 3. Çoxmillətli cəmiyyətlərdə dil siyasəti // Qloballaşma şəraitində elmlərin aktual problemləri mövzusunda keşirilmiş elmi-praktik konfransın materialları (15 mart, 2011-ci il). Bakı Avrasiya Universiteti, B., 2011, s.147-148.
 4. Перевод как предпосылка межкультурной коммуникации // Международная конференция на тему «Диалог культур в условиях глобализации Бакинский форум» 29-30 июнь, М., КАНОН+, 2011, с. 219-223.
 5. Müasir kommunikasiya fenomeni // Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyriklassik epistemologiya. (Respublika konfransının materialları. 18 may, 2011-ci il), Bakı, “Elm”, s. 306-312.
 6. On the role of translation in interethnic relations // Today and tomorrow. Azerbaijan in Focus. B.: , 2007, №7 (07), pp. 25–30.
 7. Uluslararası ilişkilerde Etno-Linguistik Etkenler // İkibinyirmiüç. Ankara:15 Ocaq, 2009, sayı 93, s.70-74.
 8. О новейших направлениях лингвистики на современном этапе // Современные гуманитарные исследования. М.:2008, №6 (25), с. 132-135.
 9. О поблемах социальной лингвистики // Молодой ученый: Ежемесячный научный журнал, Томск: 2009, № 2, с.183-185.
 10. Azerbaycan'da tarihsel kimliğin ve dilin gelişim süreçleri // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, 2009, №2, s.113-125.
 11. Ulusal Kimliğin Belirleyici Etkeni: Dil // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, 2010, №7, s.85-96.
 12. Uluslararası ilişkilerde çevirinin rolü // Güncel Sanat dergisi, Eylül- Ekim 2011 / Yıl:3- Sayı: 14, Türkiyə s. 65-67.
 13. .Sosiomədəni modernləşmə və kommunikasiya prosesləri//Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 2 (19), Bakı, 2012, s. 68-73.
 14. .Modernləşmə şəraitində KİV: problemlər, perspektivlər//Müasir strategiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, 2012, s.282-290.
 15. .Çağdaş Aşamada Modernləşmə // Güncel Sanat Kültür sanat edebiyyat dergisi.Yıl:5, Temmuz Agustos, 2013 Türkiyə,/Alanya/Antalya. s.31-33.
 16. .Проблема социаль-ного развития в контексте модерни-зационных процессов // Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Философии и права отдел «Современный проблемы философии» Культура: эпоха постнеклассики и постмодерна. Баку, 2015, с.276-283
 17. Humanist fikirler ve mülahazalar: tarih ve çağdaşlık (Humanist ideya və mülahizələr: tarix və müasirlik)// Karadeniz (Black Sea-Чёрное море. Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli sosial bilimler dergisi. ISSN, /Türkiye,Ankara 2015, (28). S. 11-17
 18. РОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗМА «ВОСТОК-ЗАПАД»//Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы Сборник материалов IІ-й Международной научно-практической конференции. Национальная академия наук Азербайджана Институт философии (Азербайджан). ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» (Украина). Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко (Украина), 2017, s. 135-142,. – ingilis dilində