Aida Qasımova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Aida Qasımova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Mütənəbbinin ləqəbi barədə həqiqətlər və yalanlar arasında, Əl-Bəyan. Kuveyt Yazıçılar İttifaqının orqanı. Əl-Kuveyt, 2002 noyabr, s.41-49
 • Bakıda ərəb əlyazmaları, əl-Feysal. Əl-Feysal mədəniyyət evinin orqanı. əl-Riyad, 2003, iyul, s.50-69
 • Klassik Azərbaycan şeirində Quran mənaları, əl-Ədəbül-İslamiyyu. əl-Riyad, 2003, № 37, s.78-83
 • Gizli rəmzlərdən real hadisələrədək. (Fikri Nəqqaşın «Məmluk komediyası» əsəri barədə düşüncələr), Əl-Səqafə əl Cədidə. Qahirə, 2004, s.29-34
 • Qırmızı terror qurbanları, əl-Feysal. Əl-Feysal mədəniyyət evinin orqanı. əl-Riyad, 2005, yanvar, № 341, s.44-63
 • Azərbaycanla Misir arasında mədəni əlaqələr, əl-Vatanul-arabi. Paris-Beyrut, 2006, iyun, s.52
 • İslamın yaranması dövründə ərəb ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı kursuna dair metodik göstəriş) Bakı, BDU, 1998, 30 səh.
 • Klassik ərəb ədəbiyyatına dair müntəxəbat,– M.Mahmudov. Klassik ərəb ədəbiyyatı. Bakı, 2001, s.215-256
 • Klassik Azərbaycan şeirində Azişlenen Dini Telmihler, Kafkasiyada İslam medeniyeti. Milletlerarası simpozumu tebliğleri. İstanbul, 2000, s. 59-69
 • Quran qissələri ilə bağlı bəzi mübahisəli məqamlar, Elmi araşdırmalar – Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2000 (1-2), s.106-109
 • Hatəm ət-Tai: Rəmzi obraz arxasından görünən tarixi şəxsiyyət, Elmi araşdırmalar – Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2000 (3-4), s.32-35
 • Cahiliyyət dövrü ərəblərinin əqli-mənəvi durumu. (Elmi təsəvvürlər və onların inkişaf xüsusiyyətləri), Bakı Universitetinin xəbərləri (Müstəqil Azərbaycan-10) Humanitar elmlər seriyası, 2001, № 1,s.145-150
 • Cahiliyyət ərəblərinin dini təsəvvürlərində monoteizmin yeri (yəhudilik), Elmi araşdırmalar AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, 2004
 • Cahiliyyət ərəblərinin şair və xətiblərə münasibəti, Şərq filologiyası məsələləri. AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2005, s.11-31
 • Cahiliyyət ərəblərinin odla bağlı inanc və etiqadları, Hikmət. Elmi araşdırmalar toplusu, 2005,s. 85-100
 • Mağara simvolizminin dini-mifoloji çalarları ( Problemə cahiliyyət və ilkin İslam dövrünün mistik təcrübəsi baxımından nəzər), Şərq filologiyası məsələləri, AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı 2009, s. 7-22
 • “Beyn ‘l-haqaiq wa ‘l-akadhib fi laqab al-Mutanabbi”, (Between Truth and Inventions on the nickname of al-Mutanabbi), al- Bayan, Literary Journal Issued by Kuwait Writers Association, Al-Kuwait, Nov, 2002 (388) pp. 41-49
 • “Al-makhtutat al-arabiyya fi Baku”, (Arabic Manuscripts in Baku), al-Faisal, Monthly Cultural Journal Published by Al Faisal Cultural House, Riyadh, 2003. (323) pp. 50-69.
 • “Al-ma‘ani al-qur’aniyya fi ‘l-sh‘ir al-klassikiyyial-adharbayjaniyyi”, (Qur’anic Images in the Classical Azerbaijani Literature),Al-Adab al- Islami,Journal Published by Universal League of Islamic Literature, Riyadh, 2003 (37) pp. 78-83.
 • “Min al-rumuz al-makhfiyya ila al-hawadith al-waqi‘yiyya: Ta’ammulat haula al-Mahzala al-Mamlukiyyali Fikri Naqqash”, (Hidden Symbols and Real Events, Contemplations on Fikry Naqqash’s “Mamluk Comedy”) Al Saqafa al- Jadida, Monthly Journal Published by Cultural Houses in Cairo, February 2004 (126), pp. 29-34.
 • “Dahaya al-irhab al-ahmar”, (Victims of Red Terror) al- Faisal, Monthly Cultural Journal Published by Al Faisal Cultural House, Riyadh, 2005 (341) pp. 44-63.
 • “Ma’sat Ziyad ibn Abihi min khilal al-tarikh and saykolojiya” Ibda‘(Tragedy “Ziyad ibn Abih” within the Scope of History and Psychology, Quarterly Journal of Literature and Arts, Cairo, 2007, IV, pp.164-170.
 • “Nahda al-Islam wa ‘l-zuruf al-muwakab laha”, (Islamic Renaissance and its Milieu), Ibn Rushd, Refereed Journal of the Ibn Rushd Institute, Netherlands, 2011, # 3, pp. 42-67
 • “The Sabians as one of the Religious Groups in pre-Islamic Arabia and Their Definition through the Qur'an and Medieval Arab Sources”, ARAM Periodical (Oxford University), 23, pp, (Issue 22, 2010) pp.243-261.
 • “Acquaintance with the Mystery of Heavens in Ancient Arabia”, Written Monuments of the Orient (Pismennie Pamyatniki Vostoka), St-Petersburg, (2011, July), pp 55-65.
 • “Imagery of Eyebrows” in Islamic Imagery, Studies in Sacred Symbolism,ed. by Dr. John Andrew Morrow, USA McFarland, 2013, pp. 169-183
 • “Red Terror against Manuscript books: The Case of the Manuscript Collection of Salman Mumtaz”, Journal of Islamic Manuscripts, Brill, Leiden, (accepted for publication).
 • “The Hair on my Head is Shining, Qur’anic Imagery of the Curl in Classical Azeri-Turkic Sufi Poetry”,Journal of Qur’anic Studies, 15.1 (2013), Edinburgh University Press, Centre of Islamic Studies, pp.67-99.
 • “Models, Portraits and Signs of Fate in Ancient Arabic Tradition”, JNES, no.2/ 2014., pp. 1-22.
 • “Marginal Discourses of Arabic Poetry, A Case Studyof the Baku Manuscript “Taj al-Lughah wa-Sihah al-Arabiyyah” by Abu Nasr Ismail ibn Hammad al-Farabi al-Jawhari”, Journal of Arabic Literature