Akif Əlizadə/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Akif Əlizadə/Biblioqrafiya

../
  1. Поздне-меловые белемниты Азербайджана. Баку, Азернешр, 1969
  2. Палеобиогеохимические и палеоэкологические исследования безпозвоночных Азербайджана и Западной Сибири. Баку: Элм, 1979. 140 с.(в соавторстве с М.М.Алиевым и др.)
  3. Температура древних морей / А. А. Ализаде, С. А. Алиев; АН АзССР, Ин-т геологии им. И. М. Губкина. Баку: Элм, 1986, 106,[2] с.
  4. Əlizadə Akif Ağamehdi oğlu [Mətn]: Bibloqrafiya /Tərtibçi. V.C.İbrahimov; Red. R.Zeynalov; AEA Geologiya İnstitutu. Bakı: Siyasət, 1994, 88 s.
  5. Меловые белемниты Азербайджана. М.: Недра, 1972, 280 с.
  6. Geologiya İnstitutu Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ili ərzində. Bakı, Nafta-Press, 2011. 112 c. (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində).
  7. Akademik Mirzə İbrahimov [Mətn] /T. Kərimli ; baş məsl. və elmi red. A. Əlizadə. Bakı: [Elm], 2015, 135 s.
  8. Geosciences of Azerbaijan. Volume I: Geology. Springer. 2016. 237 p. (Co-authors: I.S.Guliyev, F.A.Kadirov, L.V.Eppelbaum).
  9. Geosciences of Azerbaijan. Volume II: Economic Geology and Applied Geophysics. Springer. 2016. 340 p. (Co-authors: I.S.Guliyev, F.A.Kadirov, L.V.Eppelbaum).
  10. Продуктивная толща Азербайджана: [в 2 т.] / А. А. Ализаде, И. С. Гулиев, П. З. Мамедов [и др.]. Москва: Недра, 2018