Alı Balayev/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Alı Balayev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Azərbaycan 80-ci illərdə ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət //Xəbərlər ADPU.Humanitar elmlər ser. – 1996. - №1. - s. 61-63.
 2. Azərbaycan diasporu və mənəvi birlik problemi //Elmi əsərlər bülleteni. Təfəkkür Universiteti. - 1996. -№1. - s. 216-222.
 3. Qarabağ problemi: millətçilik, şovinizm və torpaq iddiaları (1988-1995) //Xəbərlər.Humanitar elmlər seriyası. (ADPU). -1997. - s. 78-84.
 4. XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-də iqtisadi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirən amillər, müttəfiq respublikaların müstəqilliklərinin reallaşması // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. – 1997. - №15. - s.32-34.
 5. Azərbaycanlılara qarşı aparılan ermənipərəst siyasət //Deportasiya. - Bakı, 1998. - s. 207-211. - /Balayev Məhəmməd).
 6. «Yenidənqurma» şəraitində Azərbaycanda qeyri-formal təşkilatların yaranması və fəaliyyəti məsələsinə dair (1985-1990) // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. – 1999. - №20. - s. 101-105.
 7. Müstəqil Azərbaycanın xarici dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin yaranması //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. – 2001. - №1-2 (13-14). - s. 197-204.
 8. 2001-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri //AXC-nin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. – Bakı: Ağrıdağ, 2002. – s. 76-78.
 9. Terror //Aydın. – 2002. - №2. – s. 35-42.
 10. Azərbaycanda antikommunist əhval-ruhiyyənin güclənməsi //AXC-ni 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. – Bakı-Nurlan, 2004. – s. 146-154.
 11. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün respublikamızda siyasi proseslərə təsiri //Tarix İnstitutu. Əsərlər. – 2004. - №1.- s. 354-377.
 12. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri //Renessans. – 2006. - №3-4. – s. 61-63.
 13. Çağdaş dövrdə Azərbaycan Respublikasının sosial- iqtisadi durumuna dair //Xəbərlər. (ADPU). – 2006. - №4. – s. 391-397
 14. Azərbaycanda XX əsrin 80-ci illərində ictimai iqtisadi və siyasi vəziyyət //Azərbaycan Beynəlxalq Universitetin elmi konfransının Materialları (10-11 may 2006). – Bakı: ABU, 2006. – s. 9-10.
 15. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri (1991-1992-ci illər) //Renessans. – 2008. - №6(6). – s. 33-39.
 16. Azərbaycan XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında //Renessans. – 2008. - №7(7). – s. 48-50.
 17. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin formalaşması tarixindən. Xəbərlər. (Pedaqoji psixoloji elmlər siyahısı). ABU. № 1. Bakı- 2008, s. 168-171.
 18. H.Ə.Əliyev və XX əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial iqtisadi böhranına qurtuluş yolları. Pedaqoji Universitet xəbərləri Humanitar elmlər siyahısı (ADPU). – 2008 № 5 s. 133-139.
 19. XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). ADPU. 2009, №1, s.47-53.
 20. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinə ümumi bir baxış (1996-1998-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı-2009, №3. s.260-265.
 21. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf amilləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). ADPU, 2009, №6, s.78-82.
 22. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması sahəsində görülən tədbirlər (1994-2002-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, №4, s.107-112.
 23. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması uğrunda Azərbaycan Respublikasının diplomatik səyləri (2003-2006). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №2, 2010, s.62-66.
 24. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində növbəti mərhələ (2003-2006-cı illər). Dirçəliş, XXI əsr, №143-144/2010, s. 292-297.
 25. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) təsisatının təşəkkül tapması. AMEA «Məruzələr», 66-cı cild, №3, 2010, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, s.139-145.
 26. Azərbaycanda hüquqi islahatlar və demokratik cəmiyyət quruculuğu (XX əsrin 90-cı illəri). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №3, 2011, s.162-168.
 27. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti tarixindən (XX əsrin sonları). AMEA Tarix institutu, Elmi Əsərlər, 38-ci cild, Bakı, 2011, s. 446-451.
 28. İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar. Dirçəliş, XXI əsr, №160-161/2011, s. 263-270.
 29. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında dövlət proqramının roluna dair. Azərbaycan və Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2012, s.159-164.
 30. Neft Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında başlıca faktor kimi (1992-1999). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2012, №2, s. 123-127.
 31. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasındakı münasibətlərin inkişafına dair (1992-2005-ci illər). Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may, 2013, s.34-37.
 32. Деятельность руководства Азербайджанской Республики по урегулированию Карабахского конфликта (1993-2000 гг.). Современные гуманитарные исследования, № 6(31), 2009 г. с. 26-30.
 33. Терроризм в политике //Стратегический анализ. - Баку, 2002. - с. 97-102.
 34. Развитие сотрудничество Азербайджанской Республики с международными организациями в области прав человека. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. №7. Тбилиси. 2010, с. 48-53.
 35. Достойный сын всех свободолюбивых народов. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.83-86.
 36. Взаимоотношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на современном этапе. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции 26-27 февраля 2013 г. г. Махачкала, с. 46-49.