Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya

  * Azərbaycan – Heydər Əliyev əmanəti (“Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı” №82 (dekabr 2004) - №83 (yanvar 2005), səh.: 52 – 63);
  * Heydər Əliyev – azad düşüncənin, milli təfəkkürün təəssübkeşi (“İpək yolu” (Azad Azərbaycan Universitetinin məqalələr toplusu) №2, 2008-ci il, səh.: 52 - 63);
  * Heydər Əliyev – azad düşüncənin, milli təfəkkürün təəssübkeşi (“Azərbaycan” jurnalı (Azərbaycan Yazıçılar Birliyiinin aylıq ədəbi-bədii orqanı) №8, 2008-ci il, səh.: 172 - 178);
 • Bakının Əhmədli kəndinin tarixi yeni araşdırmalar müstəvisində. “Dədə Qorqud araşdırmaları - 4”. Bakı – ADPU – 2015, 266 səh. Məqalə, səh.:89-105.
  * “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dilindədir. 

a). “Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş AR Prezidenti yanında Bilik Fondu, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat və Folklor institutlarının keçirdiyi “Epos və etnos” Beynəlxalq Elmi Konfransda (6-7 noyabr 2015) məruzəsi təşəkkür bəlgəsinə layiq görülmüş və məqalə konfransin materiallarında çap edilmişdir (Bakı-2015, 432 səh). Məqalə. Səh.62-54. b). AR Təhsil Nazirliyi, ADPU. “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda Respublika Elmi Konfransinda meruzesi dinlənilmişdir (19-20 noyabr 2015-ci il). İştirakçı və sertifikat.

 • Sərvər Əmrah şeirinin söz yükü-səs yükü, yaxud nahamvar söz sahibi. “Təhsil problemləri” qəzeti, 15-23 iyun 2015-ci il, səh. 4.
 • B.Vahabzadə: adını Azərbaycanın ədəbiyyat tarixinə böyük hərflərlə yazmış Azərbaycan oğlu. AR Təhsil Nazirliyi, ADPU. Xalq şairi Bəx¬tiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş (26-27 noyabr 2015-ci il) “İnsan və zaman” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları (Bakı-ADPU-2016, 280 səh.). Məqalə. Səh.:214-224. İştirakçı və sertifikat.
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” kimindir. Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Beynəlxalq konfransda (16-17 dekabr 2015) məruzəsi sertifikata layiq görülmüş və Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Kitabi-Dədə Qorqud” və eposçuluq ənənəsi” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları”nda (səh.: 85-87) dərc edilmişdir (Sumqayıt-2015, 254 səh).
 • Z.Xəlil yaradıcılığı “Sehrli dünyanın memari” tədqiqat işi müstəvisində. F.Əsgərli. “Bir ömrün hekayəti” (Bakı-ADPU-2015). Məqalə “Sehrli dünyanın memarı” kimdir” adı ilə nəşr edilmişdir. (səh.: 224-232).
 • Təhsil araşdırıcıla¬rı üçün dəyərli təd¬qiqat toplusu, yaxud məktəb, müəllim və bu ünvanın yetirmələri haqqında triologiya (Ə.Hüm¬¬¬mətovun üç yeni kita¬bı haqqında). Məqalə ilk dəfə “Məktəb, müəllim və bu ünvanın yetirmələri” adı ilə nəşr edil¬mişdir (“Təhsil problemləri” qəzeti 8-15 iyun 2015-ci il).
 • Mükəmməl həyat dərs¬liyi (prof.M.İl¬¬¬¬¬y¬a¬¬sovun “Peşə ix¬ti¬sas seçimi” ki¬ta¬bı haq¬qın¬da. Pedaqoji Universitet xəbərləri (2015-ci il, №3, 568 səh.). Məqalə. Səh.: 558-559.
 • Kimyanın tədrisi me¬¬¬¬¬to¬dikası üzrə ilk azərbaycanlı mü¬¬tə¬¬xəssis (ADPU¬-da ka¬fedra müdiri işlə¬miş prof.Ə.Əb¬¬¬dür¬¬rəhimov haq¬¬¬qın¬da). “Təhsil problemləri” qəzeti, 24-31 mart 2015-ci il.

13. “Kitabi-Dədə Qor¬qud”: tari¬xi, dili, et¬noq¬rafiyası (“Də¬¬¬də Qor¬qud araşdır¬ma¬¬la¬rı” dər¬gi¬sinin 2012-2015-ci il say¬la¬rı əsasında). 2016-cı il oktyabrın 19-da ADPU-nun “Dədə Qorqud” ETL-də keçirilmiş seminarda məruzəsinin müzakirəsi ol¬muş¬dur. 14. “Kürdə¬miş”//Kür¬¬¬dəmic”, “Kür¬də¬mir”, “Kürd¬ma¬¬¬şı” və “Kür¬dü¬van” to¬po¬¬nim¬¬¬lə¬ri¬nin za¬manın¬da Azər¬bay¬ca¬na de¬por¬¬ta¬siya edil¬¬¬miş kürd etnik qrupu ilə hər han¬¬sı bağlılığı var¬¬¬¬¬¬¬mı?.. Filologiya məsələləri” jurnalı (2016-cı il, №9, 480 səh.). Məqalə. Səh.197-203. 15. “Kürdəmir”, “Kür¬¬dəmiş¬//Kürdəmic” və “Kürd¬¬¬¬maşı” to¬po¬¬nim¬¬ləri təd¬qi¬qat müs¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬tə¬¬visində (fərq¬¬¬¬¬¬li yanaşma). AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda 2016-cı ilin dekabrında seminarı olmuşdur. 16. Misir Səfərov: əsər¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬lə¬¬rində sə¬¬¬nət¬kar¬lıq xü¬su¬siy¬yət¬ləri (“Azər¬baycan dil mə¬¬¬sə¬lə¬lə¬ri” ki¬ta¬bına daxil edil¬miş məqa¬lə¬ləri əsa¬sında). “Filologiya məsələləri” (2017, №6, 456 səh.). Məqalə, səh.: 447-451. 17. Z.Xəlil yaradıcı¬lı¬ğı rus ədə¬bi tənqi¬din¬də. Bakı Mühən¬dislik Universiteti. Ümum¬milli lider H.Əliyevin ana¬¬¬¬dan olma¬sı¬nın 94-cü ildönümünə həsr edilmiş Gənc Təd¬qi¬¬¬¬qatçıların I Beynəlxalq Kon¬¬fran¬sı¬nın materialları (5-6 may 2017, 1142 səh.) Məqalə, səh. 686-689. 18. Z.Xəlilin yaradıcılığı elmi-nəzəri müstə¬vi¬də (Azər¬¬¬bay¬can ədə¬biy¬yat¬şü¬naslığında prob¬lemə elmi-nəzə¬ri baxış). 1. Odlar Yurdu Universiteti. Ümum¬mil¬li lider H.Əliyevin ana¬¬¬¬dan olma¬sının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsi: müasir dövrdə İslam Həmrəyliyi” mövzusunda Bey¬nəl¬xalq Elmi–Praktiki Konfransda (10 may 2017-ci il) məruzəsi dinlənilmişdir; 2. “Təhsil problemləri” qəzeti, 16-23 aprel 2017-ci il. 19. Təhsil və elm Azər¬¬bay¬canın döv¬lət qu¬ru¬¬culuğu si¬ya¬¬sə¬tinin pri¬oritet istiqa¬mətlə¬rin¬dəndir. Lən¬kəran Dövlət Universiteti¬nin Elmi Xə¬bər¬ləri. Humanitar elmlər toplusu-2017, 236səh. (Lən¬kəran Dövlət Universiteti -2017) nəşr edilmişdir. Məqalə. Səh.72-78. 20. Zahid Xəlilin “Çə¬mən” şeiri ədəbi tənqid müstəvisində. “Azərbaycan” jurnalına təqdim edilmişdir. 21. “Kürdəmir”, “Kür¬də¬miş¬//Kür¬dəmic” və “Kürd¬¬¬¬maşı” to¬po¬¬nim¬¬ləri tədqiqat müs¬¬təvisində (fərq¬¬¬¬¬¬li yanaşma). ÖZƏT. 2017-ci ilin 12-14 sentyabrında “Doğu və Bakı türklügünün ortaq tarihi devir¬leri və münasebetleri” mövzusunda Ba¬kıda keçirilmiş “II Uluslararası Osman¬lı araşdırmalarında yeni eğilimler” adlı Bey¬nəl¬xalq konfransda məruzəsi dinlə¬nilmiş, məruzənin ÖZƏT-i “İNOCTE - 2017” jurnalında (KON¬YA¬-2017, 211 səh.) nəşr edilmişdir (səh 124). 22. M.P.Vaqif yaradı¬cı¬lığının sənətkarlıq xü¬sus¬¬iyyətləri. AR Təhsil Nazirliyi, ADPU. 28 sentyabr 2017-ci ildə “Mol¬¬la Pənah Vaqif təsviri realizmin ba¬nisi kimi” mövzusunda ADPU-da keçirilmiş Respublika konfransında məruzəsi dinlənilmiş, məqalə konfrans materiallarında (səh.: ) dərc edilmişdir (Balı-ADPU-2017, .......... səh.). 23. “Kürdəmir”, “Kür¬də¬miş//¬Kürdə¬mic” və “Kürd¬¬¬¬maşı” to¬po¬¬nim¬¬ləri tədqiqat müs¬¬¬¬¬¬təvisində (fərq¬¬¬¬¬¬li yanaşma).MƏQALƏ. 2017-ci ilin 12-14 sentyabrında “Doğu və Bakı türklügünün ortaq tarihi devir¬leri və münasebetleri” mövzusunda Ba¬kıda keçirilən “II Uluslararası Osmanlı araşdırmalarında yeni eğilimler” adlı Bey¬nəlxalq konfransda məruzəsi dinlə¬nilmiş, məruzənin məqalə mətni (səh.: ) “İNOCTE - 2017” jurnalında nəşr edilmişdir. 24. Zahid Xəlilin uşaq¬lar üçün şeir¬lə¬rin¬də sənət¬kar¬¬lıq mə¬sə¬¬lə¬ləri (“Çə¬mən” şeiri¬nin nümunəsində). AR Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. Doktorant¬ların və Gənc tədqiqatçı¬ların XXI Res¬pub¬lika Elmi Konfransı (24-25 oktyabr 2017). Məqalə kon¬frans materiallarında (səh.: ) dərc edilmişdir. Ümumilikdə, 24 elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. “Dədə Qorqud” ETL-da çalışdığı mart 2015-2017-ci il müddətində 9 bey¬nə¬lxalq və respublika elmi konfransında və 3 seminarda (AMEA Dilçilik İnstitutunda bir, ADPU “Dədə Qorqud” ETL-də iki seminar) məruzə ilə çıxış etmişdir.