Aybəniz Əliyeva/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Aybəniz Əliyeva/Biblioqrafiya

../
 1. A.S.Əliyeva, Azərbaycanda elektron kommersiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqinin inkişaf perspektivləri / Əliyev Ə.Q. / “Gömrük işində İnformasiya sistemləri və texnologiyaları” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 21-22 dekabr, 2009-cu il, Bakı, səh. 49-51.
 2. A.S.Əliyeva, Elektron kommersiya sistemlərinin təşkilati-iqtisadi modelləri / V.Ə.Abbasova, Ə.Q.Əliyev / Elektron hökumət: Azərbaycanda nailiyyətlər və perspektivlər I Beynəlxalq konfrans, AzTU, 26-28 aprel 2010, s.143-146.
 3. А.С.Алиева, Основные трудности и проблемы применения электронной коммерции / А.Г.Алиев, В.А.Алиева / Седьмая международная научно-практическая конференция. “Интернет-Образование-Наука-2010”. Украина, Винница, ВНТУ, 28 сентября -3 октября 2010, c.49-51.
 4. A.S.Əliyeva, İqtisadiyyatda innovasion ödəniş sistemlərinin tətbiqi vəziyyəti və inkişafı haqqında / Ə.Q.Əliyev, T.T.Abbasov, V.Ə.Abbasova / AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransı. 2010, 27-30 oktyabr, səh. 193-197.
 5. A.S.Əliyeva, Elektron kommersiya proseslərində CRM-sistemlərinin tətbiqi haqqında / Ə.Q.Əliyev, T.V.Kazımova / AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransı. 27-30 oktyabr 2010, səh. 197-200.
 6. A.S.Əliyeva, Elektron kommersiya texnologiyaları üzrə elmi ədəbiyyatların monitorinqinin nəticələrinin təhlili / V.Ə.Abbasova / “Elm və təhsildə innovasiya texnologiyaları” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı. ATU-2010, noyabr-dekabr.
 7. А.S.Əliyeva, İnternet-bankinq texnologiyalarının innovativ xüsusiyyətləri / Abbasova V.Ə., Tusai.Ə.Ə. / “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart.
 8. A.S.Əliyeva, Qloballaşma şəraitində Elektron pul texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı məsələləri / Ə.Q.Əliyev / “Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Universiteti. Bakı, 4-5 may 2011-ci il, səh.166-168.
 9. А.С.Алиева, Анализ основных проблем и трудностей развития системы электронной коммерции / А.Г.Алиев / Международная научно-практическая конференция “Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития” г. Новосибирск, 15 июня 2011, c.55-59.
 10. А.С.Алиева, Некоторые особенности формирования информационной экономики / А.Г.Алиев / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, səh.50-55.
 11. А.С.Алиева, Основные трудности развития систем электронной коммерции / А.Г.Алиев / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, səh.60-64.
 12. А.С.Алиева, Некоторые проблемы организации логистики в системе электронной коммерции / Алиев А.Г., Аббасова В.А. / Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики. Международная научно-практическая конференция. Ташкентский Государственный экономический университет. 15 ноября 2011 г.
 13. A.S.Əliyeva, İqtisadi proseslərdə elektron pul sistemlərinin əhəmiyyəti və inkişaf tendensiyaları / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Abbasova / Azərbaycan Universiteti. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, №2, 2011, s.72-80.
 14. A.S.Əliyeva, Elektron kommersiya sistemlərinin istifadəsi proseslərinin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar səviyyəsində tənzimlənməsi məsələləri / Ə.Q.Əliyev / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. 160-161/2011, səh. 362-373.
 15. A.S.Əliyeva, Biliklər iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının işlənilməsi zərurəti / Ə.Q.Əliyev / AR Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları”. II Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, səh. 182-184.
 16. A.S.Əliyeva, İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında və inkişafında IKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri / Ə.Q.Əliyev / İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Beyin Mərkəzləri və EcoMod şəbəkəsi “enerji, regional inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda 1-ci beynəlxalq konfrans. Bakı. 5-6 sentyabr 2013-cü il.
 17. Aliyeva A. S., A system of assessment indicators of the development level of information economy / Ə.Q.Əliyev / Application of information and communication technologies – AICT 2013. 7th International Conference. Baku, Azerbaijan, 23-25 october 2013. P.277-280.
 18. A.S.Əliyeva, İnnovativ informasiya iqtisadiyatının formalaşmasında və inkişafında İKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri / Ə.Q.Əliyev / AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” elmi-praktiki jurnal. № 1, 2013-cü il, səh.57-65.
 19. А.С.Алиева, Разработка систем мониторинга по анализу и оценки уровень развития информационной экономики / Алиев А.Г. / 2nd International Conference Regional Integration and Socio-Economic Development, to be held in Baku, Republic of Azerbaijan, on October 1-3, 2014. pp.28.
 20. A.S.Əliyeva, İnnovativ informasiya iqtisadiyyatının infrastruktur elementləri / Əliyev Ə.Q. / “İKT-nin müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri”, AZTU, Beynəlxal Konfrans, 27-28 oktyabr, 2014, səh.459-464.
 21. A.S.Əliyeva, Elektron dövlət quruculuğu şəraitində vahid iqtisadi informasiya fəzasının formalaşdırılması problemləri / Əliyev Ə.Q. / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014. Səh.225-227.
 22. A.S.Əliyeva, İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014. Səh.257-262.
 23. A.S.Əliyeva, İnformasiya iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar sisteminin işlənilməsi məsələləri / Əliyev Ə.Q. / “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2014, №1, səh. 65-74.
 24. A.S.Əliyeva, Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının rolu / Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 17-18 aprel 2015-ci il , Bakı, Azərbaycan
 25. A.S.Əliyeva, Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın formalaşması xüsusiyyətləri / Əkbərova L.Ə. / Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.409-412.
 26. A.S.Əliyeva, Elektron kommersiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri / Əkbərova L.Ə. / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.183-186.
 27. Aliyeva A. S., Review of Statistical Analysis Methods of Large-Scale Data / 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Russia, Rostov-on-Don, 14-16 October, 2015, pp. 67-71.
 28. Aliyeva A. S., Big data strategies of the world countries / Национальный Суперкомпь-ютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015. http://2015.nscf.ru/TesisAll/8_Integraciya_visokoyrovnevix_resyrsov/09_402_AliyevaAS.pdf
 29. Aliyeva A. S., Review of statistical analysis methods of high-dimensional data / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov, 2015, vol 5, No 3(77), pp. 23-30. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51603, http://journals.uran.ua/eejet
 30. A.S.Əliyeva, Müasir iqtisadiyyatin strukturlaşmasinda İKT-nin təsiri məsələləri / Əliyev Ə.Q. / İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, 24-33.
 31. A.S.Əliyeva, Big Data konsep-siyası və aktual elmi-nəzəri problemlər / Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M. Ş. / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Azərbaycan, Bakı ş., 25 fevral 2016-cı il, səh. 10-13. (http://ict.az/uploads/konfrans/biq_data/1-1_Mkruf_Hacrhimova_-_Big_data_konsepsiyas_v_aktual_elmi-nzri_problemlr.pdf)
 32. A.S.Əliyeva, İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Azərbaycan, Bakı ş., 25 fevral 2016-cı il, səh. 194-197. (http://ict.az/uploads/konfrans/biq_data/3-14_Mekrufe_Hacirehimova_nkiaf_etmi_olklrin_Big_Data_tbbuslri_SON.pdf)
 33. A.S.Əliyeva, Elektron kitabxanalar: Big Data imkanları və problemləri / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, səh. 53-55. (http://ict.az/uploads/konfrans/E-kitabxana_konfrans_materiallari/13.pdf)
 34. A.S.Əliyeva, Rəqəmsal kitabxanalarda elmi verilənlərin çıxarılması problemləri / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, səh. 82-84. (http://ict.az/uploads/konfrans/E-kitabxana_konfrans_materiallari/22.pdf)
 35. A.S.Əliyeva, E-tibbə dair beynəlxalq quqrumların və xarici ölkələrin təcrübəsi: çağırışlar, strategiyalar, konsepsiyalar / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, səh. 77-83.
 36. A.S.Əliyeva, “BIG DATA”-nın aktual elmi-nəzəri problemləri / Əliquliyev R.M. / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №2, səh.37-49. http://www.jpis.az
 37. Aliyeva A.S. Some indicators of Big data / International organization science research journal of Engenering, 2016, vol.6, №10,v2, pp.1-6. http://www.iosrjen.org/
 38. Aybeniz S. Aliyeva, Big data: potential and indicators / Goychak F. Mahmudlu / Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaijan, 12-14 oktober 2016, pp.47-51.
 39. Əliyeva A.S., Big Data-nın ölçülməsi sahəsində bəzi metodoloji yanaşmalar / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 15-16 dekabr 2016, səh. 342-345.
 40. A.S.Əliyeva, İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” ilə bağlı təşəbbüsləri / Hacırəhimova M. Ş. / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, səh.12-23. http://www.jpis.az
 41. A.S.Əliyeva, Big Data-nın proqram mühəndisliyinin bəzi problemləri / Hacırəhimova M. Ş. / Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı, 17 may, 2017, səh. 159-162.
 42. A.S.Əliyeva, Big Data-nın proqram təminatının testetmə problemləri / Hacırəhimova M. Ş. / Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı, 17 may, 2017, səh. 263-265.
 43. A.S.Əliyeva, E-səhiyyə sahəsində beynəlxalq çağırışların və xarici ölkələrin təcrübəsinin analizi / Hacırəhimova M. Ş. / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №2, səh. 84-95. http://www.jpis.az
 44. Aybeniz S. Aliyeva, About Big Data measurement methodoligies and indicators / Hajirahimova M. Sh. / İnternational Journal of Modern Education and Computer Science Science (IJMECS), Hong Kong, 2017, vol.9, no.10, pp. 1-9 http://www.mecs-press.org/ijmecs/v9n10.html
 45. Aybeniz S. Aliyeva, Methodologies and indicators for big data measurement / Hajirahimova M. Sh. / Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование», 2017, vol.13, no.2, pp.81-88. http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/issue/view/9
 46. Aliyeva A. S., Methods and modells for predicting oil reservoir PVT properties: a review / Hajirahimova M. Sh. / "РАСПОЗНАВАНИЕ – 2018", XIV Mеждународная научно-техническая конференция, Россия, Курск, 24-28 сентября 2018 г, стр.20-22. https://swsu.ru/structura/up/fivt/kvt/recogn18.php
 47. Aliyeva A. S., Current approaches in prediction of PVT properties of reservoir oils / Hajirahimova M. Sh. / Review of Information Engineering and Applications 2018 Vol. 5, No.2, pp.31-40 http://www.conscientiabeam.com/pdf-files/com/79/RIEA-2018-5(2)-31-40.pdf
 48. Aliyeva A. S., Deep learning application in oil and gas industry: opportunities and challengs / Hajirahimova M. Sh. / “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018-ci il Sumqayıt Dövlət Universiteti (təqdim edilib), səh. 212-214.
 49. Əliyeva A., Big data texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları / Hacırəhimova M. / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, səh. 216-220.