Aybəniz Əliyeva/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Aybəniz Əliyeva/Biblioqrafiya

../
 1. A.S.Əliyeva., Əliyev Ə.Q. “Azərbaycanda elektron kommersiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqinin inkişaf perspektivləri” “Gömrük işində İnformasiya sistemləri və texnologiyaları” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 21-22 dekabr, 2009-cu il, Bakı, səh. 49-51.
 2. A.S.Əliyeva., V.Ə.Abbasova., Ə.Q.Əliyev. “Elektron kommersiya sistemlərinin təşkilati-iqtisadi modelləri” Elektron hökumət: Azərbaycanda nailiyyətlər və perspektivlər I Beynəlxalq konfrans, AzTU, 26-28 aprel 2010, s.143-146.
 3. А.С.Алиева., А.Г.Алиев, В.А.Алиева “Основные трудности и проблемы применения электронной коммерции Седьмая международная научно-практическая конференция”. “Интернет-Образование-Наука-2010”. Украина, Винница, ВНТУ, 28 сентября -3 октября 2010, c.49-51.
 4. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev., T.T.Abbasov, V.Ə.Abbasova “İqtisadiyyatda innovasion ödəniş sistemlərinin tətbiqi vəziyyəti və inkişafı haqqında” AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransı. 2010, 27-30 oktyabr, səh. 193-197.
 5. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev., T.V.Kazımova. “Elektron kommersiya proseslərində CRM-sistemlərinin tətbiqi haqqında” AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransı. 27-30 oktyabr 2010, səh. 197-200.
 6. A.S.Əliyeva., V.Ə.Abbasova. “Elektron kommersiya texnologiyaları üzrə elmi ədəbiyyatların monitorinqinin nəticələrinin təhlili” “Elm və təhsildə innovasiya texnologiyaları” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı. ATU-2010, noyabr-dekabr.
 7. А.S.Əliyeva., Abbasova V.Ə., Tusai.Ə.Ə. “İnternet-bankinq texnologiyalarının innovativ xüsusiyyətləri” “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart.
 8. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev. “Qloballaşma şəraitində Elektron pul texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı məsələləri” “Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Universiteti. Bakı, 4-5 may 2011-ci il, səh.166-168.
 9. А.С.Алиева., А.Г.Алиев “Анализ основных проблем и трудностей развития системы электронной коммерции” Международная научно-практическая конференция “Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития” г. Новосибирск, 15 июня 2011, c.55-59.
 10. А.С.Алиева., А.Г.Алиев. “Некоторые особенности формирования информационной экономики” 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, səh.50-55.
 11. А.С.Алиева., А.Г.Алиев. “Основные трудности развития систем электронной коммерции” 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, səh.60-64.
 12. А.С.Алиева.,Алиев А.Г., Аббасова В.А. “Некоторые проблемы организации логистики в системе электронной коммерции” Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики. Международная научно-практическая конференция. Ташкентский Государственный экономический университет. 15 ноября 2011 г.
 13. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev., V.Ə.Abbasova. “İqtisadi proseslərdə elektron pul sistemlərinin əhəmiyyəti və inkişaf tendensiyaları” Azərbaycan Universiteti. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, №2, 2011, s.72-80.
 14. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev “Elektron kommersiya sistemlərinin istifadəsi proseslərinin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar səviyyəsində tənzimlənməsi məsələləri” AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. 160-161/2011, səh. 362-373.
 15. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev. “Biliklər iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının işlənilməsi zərurəti” AR Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları”. II Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, səh. 182-184.
 16. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev. “İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında və inkişafında IKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri” “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Beyin Mərkəzləri və EcoMod şəbəkəsi enerji, regional inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda 1-ci beynəlxalq konfrans. Bakı. 5-6 sentyabr 2013-cü il.
 17. Aliyeva A. S., Əliyev Ə.Q., “A system of assessment indicators of the development level of information economy” Application of information and communication technologies – AICT 2013. 7th International Conference. Baku, Azerbaijan, 23-25 october 2013. P.277-280.
 18. A.S.Əliyeva., Ə.Q.Əliyev. “İnnovativ informasiya iqtisadiyatının formalaşmasında və inkişafında İKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri” AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” elmi-praktiki jurnal. № 1, 2013-cü il, səh.57-65.
 19. А.С.Алиева., Алиев А.Г. “Разработка систем мониторинга по анализу и оценки уровень развития информационной экономики” “2nd International Conference Regional Integration and Socio-Economic Development, to be held in Baku, Republic of Azerbaijan”, on October 1-3, 2014. pp.28.
 20. A.S.Əliyeva.,Əliyev Ə.Q. “İnnovativ informasiya iqtisadiyyatının infrastruktur elementləri” “İKT-nin müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri”, AZTU, Beynəlxal Konfrans, 27-28 oktyabr, 2014, səh.459-464.
 21. A.S.Əliyeva., Əliyev Ə.Q. “Elektron dövlət quruculuğu şəraitində vahid iqtisadi informasiya fəzasının formalaşdırılması problemləri” “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014. Səh.225-227.
 22. A.S.Əliyeva, “İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları” /“Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014. Səh.257-262.
 23. A.S.Əliyeva., Əliyev Ə.Q. “İnformasiya iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar sisteminin işlənilməsi məsələləri” “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2014, №1, səh. 65-74.
 24. A.S.Əliyeva, Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının rolu /Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, 17-18 aprel 2015-ci il , Bakı, Azərbaycan
 25. A.S.Əliyeva.,Əkbərova L.Ə. “Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın formalaşması xüsusiyyətləri” Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.409-412.
 26. A.S.Əliyeva.,Əkbərova L.Ə. “Elektron kommersiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri” Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.183-186.
 27. Aliyeva A. S.,“Review of Statistical Analysis Methods of Large-Scale Data” /9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Russia, Rostov-on-Don, 14-16 October, 2015, pp. 67-71.
 28. Aliyeva A. S., Big data strategies of the world countries /Национальный Суперкомпь-ютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015. http://2015.nscf.ru/TesisAll/8_Integraciya_visokoyrovnevix_resyrsov/09_402_AliyevaAS.pdf
 29. Aliyeva A. S., Review of statistical analysis methods of high-dimensional data /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov, 2015, vol 5, No 3(77), pp. 23-30. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51603, http://journals.uran.ua/eejet
 30. A.S.Əliyeva., Əliyev Ə.Q. “Müasir iqtisadiyyatin strukturlaşmasinda İKT-nin təsiri məsələləri” İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, 24-33.
 31. A.S.Əliyeva., Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M. Ş. “Big Data konsep-siyası və aktual elmi-nəzəri problemlər” “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Azərbaycan, Bakı ş., 25 fevral 2016-cı il, səh. 10-13. (http://ict.az/uploads/konfrans/biq_data/1-1_Mkruf_Hacrhimova_-_Big_data_konsepsiyas_v_aktual_elmi-nzri_problemlr.pdf)
 32. A.S.Əliyeva, İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri /“Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Azərbaycan, Bakı ş., 25 fevral 2016-cı il, səh. 194-197. (http://ict.az/uploads/konfrans/biq_data/3-14_Mekrufe_Hacirehimova_nkiaf_etmi_olklrin_Big_Data_tbbuslri_SON.pdf)
 33. A.S.Əliyeva, Elektron kitabxanalar: Big Data imkanları və problemləri /“E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, səh. 53-55. (http://ict.az/uploads/konfrans/E-kitabxana_konfrans_materiallari/13.pdf)
 34. A.S.Əliyeva, Rəqəmsal kitabxanalarda elmi verilənlərin çıxarılması problemləri /“E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, səh. 82-84. (http://ict.az/uploads/konfrans/E-kitabxana_konfrans_materiallari/22.pdf)
 35. A.S.Əliyeva, E-tibbə dair beynəlxalq quqrumların və xarici ölkələrin təcrübəsi: çağırışlar, strategiyalar, konsepsiyalar /“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, səh. 77-83.
 36. A.S.Əliyeva., Əliquliyev R.M. “BIG DATA”-nın aktual elmi-nəzəri problemləri” İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №2, səh.37-49. http://www.jpis.az
 37. Aliyeva A.S. “Some indicators of Big data”/ International organization science research journal of Engenering, 2016, vol.6, №10,v2, pp.1-6. http://www.iosrjen.org/
 38. Aybeniz S.Aliyeva.,Goychak F. Mahmudlu. “Big data: potential and indicators” Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaijan, 12-14 oktober 2016, pp.47-51.
 39. Əliyeva A.S., “Big Data-nın ölçülməsi sahəsində bəzi metodoloji yanaşmalar” / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 15-16 dekabr 2016, səh. 342-345.
 40. A.S.Əliyeva., Hacırəhimova M.Ş. “İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” ilə bağlı təşəbbüsləri” İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, səh.12-23. http://www.jpis.az
 41. A.S.Əliyeva., Hacırəhimova M.Ş. “Big Data-nın proqram mühəndisliyinin bəzi problemləri” Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı, 17 may, 2017, səh. 159-162.
 42. A.S.Əliyeva., Hacırəhimova M. Ş. “Big Data-nın proqram təminatının testetmə problemləri” Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı, 17 may, 2017, səh. 263-265.
 43. A.S.Əliyeva., Hacırəhimova M.Ş. “E-səhiyyə sahəsində beynəlxalq çağırışların və xarici ölkələrin təcrübəsinin analizi” İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №2, səh. 84-95. http://www.jpis.az
 44. Aybeniz S.Aliyeva., Hajirahimova M.Sh. “About Big Data measurement methodoligies and indicators” İnternational Journal of Modern Education and Computer Science Science (IJMECS), Hong Kong, 2017, vol.9, no.10, pp. 1-9 http://www.mecs-press.org/ijmecs/v9n10.html
 45. Aybeniz S.Aliyeva., Hajirahimova M.Sh. “Methodologies and indicators for big data measurement” Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование», 2017, vol.13, no.2, pp.81-88. http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/issue/view/9
 46. Aliyeva A.S., Hajirahimova M.Sh. “Methods and modells for predicting oil reservoir PVT properties: a review” "РАСПОЗНАВАНИЕ – 2018", XIV Mеждународная научно-техническая конференция, Россия, Курск, 24-28 сентября 2018 г, стр.20-22. https://swsu.ru/structura/up/fivt/kvt/recogn18.php
 47. Aliyeva A.S., Hajirahimova M. Sh. “Current approaches in prediction of PVT properties of reservoir oils” Review of Information Engineering and Applications 2018 Vol. 5, No.2, pp.31-40 http://www.conscientiabeam.com/pdf-files/com/79/RIEA-2018-5(2)-31-40.pdf
 48. Aliyeva A.S., Hajirahimova M.Sh. “Deep learning application in oil and gas industry: opportunities and challengs” “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018-ci il Sumqayıt Dövlət Universiteti (təqdim edilib), səh. 212-214.
 49. Əliyeva A., Hacırəhimova M. “Big data texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları” “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, səh. 216-220.
 50. Əliyeva A.S., Hacırəhimova M.Ş. "Mədən neftinin PVT xassələrinin proqnozlaşdırılmasında mövcud yanaşmalar" // “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri”, 2019, 21 cild, No. 2, səh. 93-102.
 51. Aliyeva A.S., Hacırəhimova M.Ş. "Big data analytics: challenges and solutons” / XV Международная научно-техническая конференция “Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обра-ботки изображений (Распознавание -2019)”,14-17 мая 2019 г. Россия, Курск., стр. 20-22
 52. Əliyeva A.S., Hacırəhimova M.Ş. “Big data mühitində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi” /“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, 29 noyabr 2019-cu il, Bakı, səh.146-149.
 53. Aliyeva A., Hacırəhimova M.Ş. “A survey on deep learning in big data analytics”// Industry 4.0 Vol. 5 (2020), №2, pp. 68-71. (Bolqariya ) https://stumejournals.com/journals/i4/2020/2
 54. Aliyeva A. S., Hacırəhimova M.Ş. “Deep learning approaches for big data analytics: opportunities, issues and research directions” //East European Scientific Journal, 2020, 8(60) part 3 (Warsaw, Poland), pp.26-33. https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_8_60_august_2020_part_3-3.pdf
 55. Aliyeva A., Hacırəhimova M.Ş. “A survey on deep learning in big data analytics” /Proceedings of the XIII International Conference for Young Researchers "Technical Sciences. Industrial Management, 11 – 14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA. pp.31-34. http://youngconference.com/proceedings/2020.pdf
 56. Əliyeva Aybəniz., Məkrufə Hacırəhimova. “Dərin təlimin riyazi əsasları haqqında” /Dördüncü sənaye inqilabının texnoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki sistemləri və intellektual texnologiyalar, AzTU, Respublika eimi-texniki konfrans, 26-27 noyabr, 2020-ci il. Bölmə 1.PDF materialda səh.229-235.
 57. Əliyeva A., Hacırəhimova M. “Big data erasında rəqəmsal demoqrafiyanın formalaşması xüsusiyyətləri” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2021, №2, pp. 74–88. https://jpit.az/az/journals/290
 58. Aliyeva A., Hacırəhimova M. “Big data analytics for digital demography” /XVI Международная научно‐техническая конференция «Распознавание – 2021» 14-17 сентября 2021 г. Курск, Россия (РИНЦ)
 59. Aliyeva A., Hacırəhimova M. “Demographic researches with digital data: opportunities and challenges” /XVI Международная научно‐техническая конференция «Распознавание – 2021» 14-17 сентября 2021 г. Курск, Россия (РИНЦ)
 60. Əliyeva A.S., Hacırəhimova M.Ş. “Big Datanın İqtisadi Potensıalı” //Azərb.Resp. İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri” Elmi əsərlər Toplusunun BÜLLETENİ, 2021, XXI BURAXILIŞ, Səh.159-168 www.ier.az/uploads/toplu_2021_1.pdf
 61. Aliyeva A.S., Hacırəhimova M. “Forecasting the COVID-19 confirmed cases and deaths in Azerbaijan using Prophet” / Национальный Суперкомпь-ютерный Форум (НСКФ-2021), Россия, Переславль-Залесский, 30 ноябрь 3 dekabr, 2021, http://2021.nscf.ru
 62. Aliyeva A.S., Hacırəhimova M. “Using machine learning to estimate the effect of vaccination process on COVID-19 cases and deaths in Azerbaijan” /Национальный Суперкомпь-ютерный Форум (НСКФ-2021), Россия, Переславль-Залесский, 30 ноябрь 3 dekabr, 2021, http://2021.nscf.ru