Aynel Məşədiyeva/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Aynel Məşədiyeva/Biblioqrafiya

../
 • 1. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках (монография). Bakı, “Elm”, 2004, 244 s.
 • 2. Процесс развития словообразовательных аффиксов в современных тюркских языках (на основе узбекского, уйгурского, саларского языков). “Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri”, 2-ci cild, Bakı, 2008 (kollektiv kitab), s. 249-292.
 • 3. Сравнительно-исторический анализ причастной формы на –gan/-an в тюркских языках (коллективная монография) «Избранные вопросы современной науки» (часть 4), (31 октября, 2011 г.), г. Москва, издательство «Перо». s. 210-240.
 • 4. О факторах, способствующих нарушению закона гармонии гласных в некоторых диалектах тюркских языков. Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət, 2(18), Bakı, 2004, s. 104-110.
 • 5. Формальный способ описания случаев нарушения гармонии гласных в диалектах и говорах современного турецкого и гагаузского языков. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 4, 2005, s. 296-299.
 • 6. Əsl insanlıq nümunəsi, ziyalılıq təcəssümü “Bakı” qəzeti, yanvar, Bakı, 2012-ci il
 • 7. Antonimiya problemi dilçi və filosofların şərhində. Tədqiqlər-1, Bakı, 2008, s. 14-17.
 • 8. Azerbaycan ve Türk dilleri ağızlarında ünlü uyumunun bozulma halleri. 6-cı Uluslararası Türk Dil Kurultayı dergisi, Ankara, 2008.
 • 9. Qədim türk və müasir türk dillərində hal sisteminin oxşar cəhətləri. Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN 1023-7186, İran-Tehran, 2009, s. 75-82.
 • 10. Особенности деепричастия на - а,- е,- й, в тюркских языках огузской группы. Международная заочная научно-практическая конференция «Инновации гуманитарных и естественных наук», сборник научных трудов, Россия, г. Екатеринбург, 21 июня 2010 г., s. 48-50.
 • 11. Сходные и отличительные черты деепричастной формы на - ып,- ип,- уп,- юп,- п в тюркских языках кыпчакской группы. Материалы международ- ной научно-теоретической конференции «Гуманитарное измерение совре- менного мира», Казахстан, г. Караганда, 02.08.2010, s. 89-94.
 • 12. Сравнительный анализ деепричастий на -а, - е, - й в тюркских языках кыпчакской группы. Материалы II международной научно-практической конференции «Наука в современном мире», 30 июля, 2010, г. Москва, s. 319-324.
 • 13. К вопросу о принятии деепричастиями аффиксов морфологических категорий в тюркских языках. IV международная научно-практическая конференция «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук», том 2, 18-20 октября, 2010 г., г. Москва, s.127-130.
 • 14. О некоторых особенностях деепричастия на - арак/-ерек в тюркских языках огузской группы. İnternational scientific journal “Global Science Communications”, Matters of international scientific internet conference: “Current scientific problems 2011”- 24-31 January 1(7) 2011, Cranendonck, Netherlands, s. 4-9.
 • 15. Морфолого-семантические особенности деепричастия на -alı/ -eli в тюркских языках. Материалы III Международной научно-практической конференции «Лингвистика в современном мире» (1 марта, 2011 г.), г.Москва, s. 94-104.
 • 16. Türk dillərində feli bağlamaların dəyişməzliyi məsələsinə dair. Varlıq-Quarterly Journal in Turkish and Persian, ISSN, 1023-7186, İran-Tehran, 2012, s. 84-92.
 • 17. К вопросу о сравнительно-историческом анализе причастия будущего времени на ası/-esi в тюркских языках. «Ученые записки. Серия Язык и литература» Бакинского Славянского Университета, 2012, №1, г.Баку, s. 42-49.
 • 18. К вопросу о сравнительно-историческом исследовании семантико-морфологических особенностей причастной формы на -dık4 в современных тюркских языках. Филологические науки. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2013, № 3. Ч. 2., ISSN 1997-2911, s. 133-138
 • 19. К вопросу о категориальном статусе причастия в тюркских языках “European Science and Technology: 7th International scientific conference”, Ger- many, Munich, Vol. II, Munich, April 23th – 24th, 2014, publishing office Vela Verlag, s. 209-213