Aynurə Qoçuyeva/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Aynurə Qoçuyeva/Biblioqrafiya

../

1. Гочуева А.Ф. «Эффект фотопогашение электропроводности в композитах полимер - ферроцен» // Материалы научной конференции аспирантов национальной академии наук Азербайджана, Bakı.: Елм, 2010, с.42 – 45

2. Гочуева А.Ф. , Мамедов Г.А., Курбанов М.А., Татардар Ф.Н., Мехтили А.А., Мусаева С.Н., Алиев Х.С., Рамазанова И.С., Оруджев И.Н., Юсифова У.В. «Технологические особенности создания нового класса пьезоэлектрических материалов на основе гибрида нано- и микропьезоэлектрических композитов» // AzTU – Konfrans, Bakı, 2011, s.19 – 23

3. Гочуева А.Ф. , Мамедов Г.А., Курбанов М.А. , Кулиева Г.Х., Мехтили А.А., Рамазанова И.С., Татардар Ф.Н., Яхъяев Ф.Ф., Оруджев И.Н., Юсифова У.В. « Диагностирование наноструктурирования полимерной фазы гибридных копозитов применением метода термоактивационной спектроскопии» // AzTU – Konfrans, Bakı, 2011, s. 34 – 38

4. Qoçuyeva A.F. “F42 sopolimeri və CdS əsaslı kompozitlərdə fotoelektret effekti” // Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri, Naxçıvan, 2008, s.73

5. A. F. Qoçuyeva, Z.M.Məmmədova, M.A.Qurbanov, A.İ.Rüstəmova, G.Z.Süleymanov “Ferrosen və onun amin hidroksil funksional qruplu törəmələri – polietilen əsasında mənfi fotohəssas kompozit materialların alınması və onların bəzi mexaniki xüsusiyyətlərinin tədqiqi ” // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Kimya Elmlər Bölməsi. Akademik M.F. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri – Üzvü Kimya İnstitutu. 80 illik Yubileyə həsr olunmuş Konfrans materialları. Bakı, 2016 , s. 97