Aynurə Qoçuyeva/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Aynurə Qoçuyeva/Biblioqrafiya

../

1. Гочуева А.Ф., Керимов М.К., Курбанов М.А., Оруджев И.Н. «Фотоэлектретный эффект в композите полимер-CdS» // Доклады НАНА, 2007, т. LXIII, №3, с. 33 – 37

2. Гочуева А.Ф., Керимов М.К., Курбанов М.А., Сафаров Н.А., Оруджев И.Н. «Фотоэлектретный эффект в композитах на основе полярных и неполярных полимеров и полупроводников» // Доклады НАНА, 2009, т. LXV, №5, с. 33 – 39

3. Gochuyeva A.F., Suleymanov G.Z., Safarov N.A., Kurbanov M.A., Bayramov A.A., Orujov I.N., Jafarova E.A “Effect of electrical photo quenching in polymer-ferrocene” // Azerbaijan journal of Physics, 2010, v. XVI, No2, p.378 – 380. http://www.science.gov.az/ physics/ Dom/2010/v2article/Fizika-2-2010

4. A.F. Gochuyeva, G.Z.Süleymanov, M.Ə. Qurbanov, B.H. Xudayarov, Z.M.Məmmədova “Polimer – AIIBVI fotohəssas yarımkeçiricilərdən ibarət kompozitlərdə fotoelektret effekti” // Azerbaijan journal of Physics, 2015, Volume XXI, Number 2, Section: Az, July, 2015, p. 6 – 10. www.physics.gov.az

5. A.F. Gochuyeva, Kurbanov M.Ə., Səfərov N.Ə., Əliyeva S.X. “CdS və yüksək sıxlıqlı polietilenin qarışığından ibarət nümunələrin volt – amper xarakteristikası və zaman asılılıqları” // Energetikanın problemləri jurnalı, №2, 2015, səh. 30 – 34

6. A.F. Gochuyeva, G.Z. Suleymanov, M.A. Kurbanov, F.S. Ibrahimova, O.A. Aliyev, S.Ch. Aliyeva “The influence of photovoltaic and photoresistive effects on the formation of the photoelectret effect in CdS and ZnS polymer composities” // Azerbaijan Journal of Physics, Volume XXII, Number 4, Section: En, December, 2016, p. 10-12 www.physics.gov.az