Məzmuna keç

Aynur Ərəbzadə/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Aynur Ərəbzadə/Biblioqrafiya

../
 1. Alma (Malus Mill.) cinsinin öyrənilmə tarixi; AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Gənc alimlərin əsərləri, №2, 2009.s.161. 5 s.
 2. Alma ağacının zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları; AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, “Gənc alimlərin I Respublika innovativ ideya yarmarkası” çərçivəsində keçirilən konfrans materialları, 18-23 noyabr, Bakı, 2010, s.83. 3s.
 3. AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının alma (Malus Mill.) kolleksiyası; Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (22-23 may) “Bakı Universiteti”, 2009, s.189. 2s.
 4. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının kolleksiyasına daxil olan alma (Malus Mill.) cinsi növlərinin botaniki-coğrafi xüsusiyyətləri; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 sentyabr, 2009, Bakı, II hissə, s.147. 5s.
 5. Abşerona introduksiya olunmuş bəzi yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin cücərti və toxmacarlarının inkişaf xüsusiyyətləri; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, IX cild, Bakı, 2011, s.141.10s.
 6. Интродукция яблонь в Центральном Ботаническом саду НАН Азербайджана;Ежемесячный теоретический и научно практический журнал, Учрежден Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК» 05 май, 2012, с.21. 2s.
 7. Изучение корневых систем интродуцированных видов яблони (Malus Mill.) на Абшероне; Известия Нижневолского агроуниверситетского комплекса Наука и высшее профессиональное образование, №3 (27), Волгоград, Волгоградский ГАУ, 2012, с.14. 5s. А.Д.Ахмедов
 8. Abşerona introduksiya olunmuş bəzi alma (Malus Mill.) növlərinin perspektivliyinin qiymətləndirilməsi; AMEA Botanika İnstitunun elmi əsərləri XXXII cild, Bakı, 2012, s. 372.3s.
 9. Abşerona introduksiya olunmuş alma (Malus mill.) növlərinin xalq təsərrüfatında və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, X cild, Bakı, 2013. 8s
 10. Биохимическая характеристика некоторых видов диких яблонь (Malus Mill.) интродукцированных на Абшероне; Роль Ботанических Садов в сохранении разнообразия растений, Материалы юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Батумского ботанического сада, Батуми, Грузия, 8-10 мая, 2013 года, часть I, с. 40. 2s.С.Н.Омарова, Н.Ф.Абдуллаева, А.С. Годжаев
 11. Abşerona introduksiya olunmuş yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin fenoloji xüsusiyyətləri;AMEA- Xəbərləri (bioligiya və tibb elmləri), cild 68, № 1, Bakı, Elm, 2013, s. 58. 5s.
 12. The Biochemical Features of Some Wild Apples Introduced in Absheron Region (Malus Mill.); International Caucasian forestry symposium, proceedings, Artvin Turkey, 24-26 october, 2013, p. 1107. 4s.S.N.Omerova, N.F.Abdullayeva, A.S.Gojayev
 13. Bəzi yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin toxumla çoxaldılma xüsusiyyətləri; “Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” V Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 5-8 noyabr, 2013-cü il, Bakı-Azərbaycan, s. 319. 4s.
 14. Abşerona introduksiya olunmuş bəzi yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin toxumla çoxaldılması; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, XI cild, Bakı, 2014. 5s. O.V.İbadlı
 15. Интродукция яблони восточной () на Апшероне. Национальная Академия Наук Кыргызской Республики. Материалы заочной международной научной конференции, "проблемы современной дендрологии, цветоводства и садоводства" Бишкек-2014. С. 117. Наджафова Д.Н.
 16. Azərbaycanın bəzi regionlarında çəyirdəkli meyvə ağaclarındakı fitopatogen mikroorqanizmlərin monitorinqi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, 2014, XII cild. s. 86-89. Baxşəliyeva K.F., İsmayılova L.M.