Məzmuna keç

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti/Biblioqrafiya

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

../

Kitab xronologiyası

[redaktə]

1918

[redaktə]
 • Topçubaşov, Ə. Azərbaycanın təşkili.- İstanbul, 1918.- 46 s. (Ərəb əlifbasında)
 • Milli hərəkat tariximizin Cümhuriyyətə qədərki mərhələsi, Cümhuriyyətin yaranması tarixi verilmişdir.

1926

[redaktə]
 • Şıxlinski,  Ə.  Ruscadan  türkcəyə  qısa  döyüş sözlüyü: (təlimnamələri və elmi hərbi kitabları ruscadan türkcəyə çevirmək üçün yardımlıq).- B., 1926.- 268 s. (Ərəb əlifbasında).

1928

[redaktə]
 • Rathauzer, Y. Bakıda inqilab və vətəndaş müharibəsi: (1917-1918-ci illər) /Tərcümə edəni Xəlil İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1928.- 124 s. Kitabda 1917-1918-ci illərdə milli şüurun oyanışı, ölkədə ikihakimiyyətlilik, mart qırğınları, müsavat firqəsinin mübarizəsi, ingilislərin Bakıya gəlişi, bolşeviklərin məğlubiyyətinin səbəbləri verilmişdir.

1929

[redaktə]
 • Rathauzer,  Y.  Şura   Azərbaycanı    uğrunda mübarizə: Aprel inqilabının tarixinə dair /Çevirəni N.Ə.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 116 s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və bolşevizmin qələbəsi verilmişdir.

1944

[redaktə]
 • Şıxlinski, Ə. Xatirələrim /Müqəddimə; Tərtib. ed. Y.Barsukov.- B., 1944.- 210 s. Kitabda hərb tarixinin görkəmli simalarından olan Şıxlinskinin maraqlı və mənalı xidmət yoluna bir daha nəzər salınır.

1950

[redaktə]
 • İbrahimov, Z. İngilis-Amerikan müdaxiləçilərinə qarşı Azərbaycan xalqının mübarizəsi: (1918-1920-ci illər) /Red. Teymurov H.- B.: Azərbaycan uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1950. - 114 s. Kitabda ingilis imperialistlərinə qarşı xalqın mübarizəsi verilmişdir.

1971

[redaktə]
 • Əzimov, H. Azərbaycan qəzalarında sovetlər: (1917-1918-ci illər).- B.: Elm, 1971.- 188 s. Kitab dövrün tələbinə uyğun yazılsa da, müəllif 1917-1918-ci illərdə ölkədə ikihakimiyyətliliyi, milli-azadlıq hərəkatını, müsavatın fəaliyyətini, türk qoşunlarının Bakıya gəlişini vermişdir.

1978

[redaktə]
 • Əzimov, H. İnqilab əsgərləri: Azərbaycanda əsğər təşkilatları və əsğərlərin inqilabi hərəkatı: (1917-1918).- B.: Azərnəşr, 1978.- 104 s. Kitabdakı faktlar göstərir ki, sovetlərin əksinqilabçı xırda burjuaziya adlandırdığı müsavatçıları milli dövlət və ordu quruculuğunda xalq dəstəkləmiş, Türkiyə qoşunları işğalçı deyil, Azərbaycana dostluq yardımı göstərmiş, ikihakimiyyətlilik dövründə Bakı Kommunası süqut etmiş, Azərbaycanda AXC-i qələbə çalmışdır.

1984

[redaktə]
 • Şıxlinski, Ə. Xatirələrim. /Müqəddimə Y. Barkovundur; Qeydlər və izahlar Ş. Nəzərlinindir.- B.: Azərnəşr, 1984.- 220 s. Kitabda hərb tarixinin görkəmli simalarından olan Şıxlinskinin keçmiş olduğu maraqlı və mənalı xidmət yoluna bir daha nəzər salınır.

1989

[redaktə]
 • Bakı Dövlət Darülfununun təsisi: (Sənədlər toplusu) /Tərtib ed. və ön sözün müəllifi S. İbrahimov.- B.: Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı, 1989.- 88 s.
 • ADU-nun 70 illiyi münasibətilə nəşr olunan bu topluya Universitetin yaradılmasına aid ilkin rəsmi sənədlər daxil olmaqla yanaşı, kitaba yazılmış ön sözdə dövrün ictimai-siyasi mənzərəsi, xalqın maariflənməsi yolunda fəal iştirak edən ziyalıların və ictimai xadimlərin, həmçinin bəzi mətbuat orqanlarının fəaliyyəti yığcam şəkildə şərh olunur.

1990

[redaktə]
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan hökuməti: (1918–1920) /Tərtib ed. B.Allahverdiyev, Ş.Mehdiyev; Red. Hidayət.- B.: Gənclik, 1990.- 96 s. Kitabda təqdim olunan məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) təməlini qoyanlar, Azərbaycan Parlamenti və onun işi haqqında qısa məlumat verilir.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan Demokratik Res-publikası: Məqalələr və sənədlər /Red. Aydın Hümbətoğlu.-B.: Elm, 1990.- 112 s. Təqdim edilən bu məqalələr və sənədlər toplusu Azər-baycan Demokratik Respublikası mövzusunun obyektiv araşdırmaları sahəsində ilk cəhddir.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycan Cümhuriyyəti.- B.: Elm, 1990.- 113 (1) s. Kitabda tariximizin ağ səhifələri (1918-1920-ci illər) dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycan xalqının ADR-dən əvvəlki və sonrakı taleyi yığcam şəkildə əks etdirilmişdir.

1991

[redaktə]
 • Hacıyev, H. İstiqlalın əzablı yolu: Azərbaycan De-mokratik Respublikası tarixinin bəzi səhifələri.- B.: Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, 1991.- 32 s. Kitabda 90 illik çar əsarətindən sonra bütün müsəlman Şərqində ilk Demokratik Respublika olan Azərbaycanın 23 aylıq istiqlal ömrünün süqutuna daxili faktların deyil, məhz xarici müdaxilənin səbəb olması sübut edilir.
 • Məmmədli, Ş. Parçalanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan-Gürcüstan müharibəsinin acı nəticələri /Red. Firidun Ağazadə.- B.: Azərnəşr, 1991.- 66 s.
 • Rəsulzadə, M. Əsrimizin Siyavuşu; Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı; Çağdaş Azərbaycan tarixi.- B.: Gənclik, 1991.- 112 s. M.Ə.Rəsulzadənin bu əsərləri Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinə, həmin dövrün ətraflı təhlilinə və XX əsrin əvvəllərindən 50-ci illərə qədər Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni vəziyyətindən bəhs edir.
 • Rəsulzadə, M. Stalinlə ixtilal xatirələri /Red. Ziya Bünyadov.- B.: Elm, 1991.- 80 (4) s. Kitabça M.Ə.Rəsulzadənin 1954-cü ildə Türkiyədə çap etdirdiyi məqalələrdən ibarətdir.
 • Rüstəmbəyli, M. Çarpışan qüvvələr.- B.: Maarif, 1991.- 188 s. İlk mənbələrə əsaslanan bu kitabda Quba qəzasında bolşeviklərin (1917-1921) yenicə yaradılmış Azərbaycan Demokratik Respublikasına qarşı mübarizəsi verilir.

1992

[redaktə]
 • Azərbaycan Demokratik respublikası: Tarix, ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyat [Məqalələr toplusu] /Tərtib ed. və elmi red. Vilayət Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1992.- 191 s.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri: (1918-1920): Albom /Tərtib ed. X. Əliyev.- B.: İşıq, 1992. - 52 s. - Azərbaycan və rus dilində. Kitabda ilk müstəqil respublika olan ADR-in (1918-1920) fəaliyyətindən, onun dövlət gerbi, bayrağı, orden, medal və fərqlənmə nişanlarının təsis edilməsi üçün keçirilən müsabiqədən nadir nümunələr verilmişdir.
 • Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci respublika elmi konfransının məruzələri: 27-28 mart. /Red. heyəti Əliyev və b. Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi.-B.: Azərbaycan Dövlət İqtisad İnsitututunun mətbəəsi, 1992.- 345 (1) s. Konfrans materiallarında Azərbaycan tarixinin digər dövrləri ilə yanaşı, ADR-in də problemləri məruzəçi alimlərin çıxışlarında öz əksini tapmışdır.
 • Həşimova, A. Azərbaycan Demokratik Cümhu-riyyətinin siyasi fəaliyyəti haqqında (XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan mühacirəti 30-cu illərin sonlarına qədər).- B.: Bilik, 1992.- 168 s. Kitabda ADR-in yaranması, süqutu və Sovet Rusiyasının Azərbaycanı işğal edəndən sonra ölkədə sosial-siyasi vəziyyət, müsavatın mühacirət həyatı verilmişdir.
 • Hüseyn, B. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi /Türkcədən çevirəni Elşən Həsənli; Red. Məlahət Əsədova.-B.: Azərnəşr, 1992.- 276 (4) s. Kitab ilk dəfə 1975-ci ildə İstanbulda türk dilində nəşr olunmuşdur. Əsərdə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı, yeni yaranan dövlətin problemləri, ermənilərin və bolşeviklərin törətdikləri qırğın, türklərin hərbi yardımı öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin Azərbaycanın mühacirətdə olan ziyalıları haqqında da geniş məlumat vardır.
 • Məmmədzadə, M. Milli Azərbaycan hərəkatı /Türkcədən azərbaycancaya uyğunlaşdıran Ramiz Əsgər; Red. Hacı Hacıyev.- B.: “Nicat”, 1992.- 246 (1) s. ADR-in qurucularından olan Mirzə Bala Məmmədzadə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyəyə mühacirət etmiş, orada yazdığı bu kitabda xalqımızın XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq rus imperializminə qarşı milli istiqlal uğrunda apardığı mübarizəni göstərmişdir.
 • Nəcəfov, B. Azərbaycan Demokratik Respublikası: Daxili və xarici siyasəti /Elmi red. tarix elmləri doktoru S.N. Qarayev. - B., 1992.- 77 s.
 • Rəsulzadə M. Əsərləri /Toplayanı, tərt. edəni prof. Ş.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1992.- C. 1: (1903 - 1909).-469 (3) s. Kitaba Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yara-dıcılarından biri, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin 1903-1909-cu illərdə “Şərqi-Rus”, “Hümmət”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Füyuzat” və s. qəzet və jurnallarda çıxan 280-a yaxın yazısı daxil edilmişdir.

1993

[redaktə]
 • Cəfərov, N. Milli-ictimai fikir tariximizdən: 14 fevral 1917 /Rəyçi t.e.n. N.Nəsibzadə; Red. Sədaqət Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 78 s. Kitabda o dövrün bir çox görkəmli şəxsiyyətlərinin ictimai-siyasi görüşləri, 1914-1917-ci illərdə Azərbaycan ictimai fikrində hökm sürən ayrı-ayrı cərəyanlar araşdırılır.
 • Çəmənzəminli, Y. Xarici siyasətimiz /Tərtib. və ön söz Tofiq Hüseynoğlu. - B.: Azərnəşr, 1993.- 50 (2) s.
 • Həsənov, C. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: (1918-1920-ci illər). /Elmi red. tar. elm. dok. Süleyman Əliyarov; Red.Əsədova Məlahət.- B.: Azərnəşr, 1993.- 61 (3) s. Kitab ADR-in beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olması uğrunda mübarizəsinə həsr edilmişdir.
 • Məmmədzadə, M. Ermənilər və İran /Əski əlifbadan çevirəni, ön söz və lüğətin müəllifi Ataxan Paşayev; Red. Məlahət Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 40 s. Kitabda 1920-ci ildən sonra Ermənistandan İrana qaçmış daşnaq tör-töküntülərin İranı erməni milli hərəkat ının mərkəzinə çevirmələ ri, türk əhalisini kütləvi surətdə qırmaları və s. verilmişdir.
 • Ziyadxanov, A. Azərbaycan /Red. Vasif Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1993.- 175 (1) s. Müəllif Azərbaycan haqqında tarixi, ədəbi və siyasi məlumat verərək, onun müstəqilliyə qədərki tarixinin dolğun səciyyəsini vermişdir.

1994

[redaktə]
 • Çəmənzəminli, Y.. Müstəqilliyimizi istəyiriksə.../Tərtib. ed. Alxan Bayramoğlu.- B.: Gənclik, 1994.-71 (1) s. Müəllifin kitaba daxil edilmiş oktyabr inqilabından əvvəl  dərc  olunmuş  məqalələrində  müxtəlif  erməni diasporunun və rus bolşevizminin türk xalqlarına  qarşı təcavüzlərindən danışılır.
 • Məmmədzadə, M. Azərbaycanın diplomatik mübarizəsi: Milli hərəkatı, 27 aprel işğalı və Müsavat.- B., 1994.- 19 s. Kitabda Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra xaricə mühacirət etmiş müsavatçıların istilaya qarşı mübarizələri  haqqında məlumat verilir.
 • Orucov, N. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasında əmək hüququ münasibətlərinin nizama salınması /Elmi red. İ. İsmayılov.- B., 1994.- 103
 • s. Kitabda fəhlə və qulluqçuların əmək hüququ məsələlərinin hüquqi təhlili verilmişdir.
 • Orucov,  N.  İrəvan,  Naxçıvan  və  Zəngəzur soyqırımı: (1918-1920-ci illərdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbay-can türklərinə qarşı etdikləri vəhşiliklər haqqında) /Rəyçilər fəl.elm. dok., prof. F.Ramazanov, fəl. elm. nam., dos. Ə.Tağıyev.- B.: Azərbaycan Respublkası Ədliyyə Nazirliyinin mətbəəsi, 1994.- 48 s. Kitabda “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə türk mənşəli əhaliyə qarşı ermənilərin gizli və açıq soyqırımı siyasəti haqqında məlumat verilmişdir.
 • Rəsulzadə, M. Bolşeviklərin Şərq siyasəti /Hazırlayan Asif Rüstəmli.- B.: Sabah, 1994.- 134 s. Kitabda 20-ci illərin ortalarında bolşeviklərin daxili və xarici siyasətindən, milli məsələyə münasibətindən söhbət açılır.

1995

[redaktə]
 • Həmidova, İ. Azərbaycan Demokratik Respub-likasının milli siyasətinin nəzəri problemləri /Elmi red. fəlsəfə elmləri dok. Şükürov Ağayar.- B.,1995.- 101(1) s. Kitabda Azərbaycan Demokratik Respublikasının milli dövlət quruculuğu prinsiplərini tətbiq etməsi cəhdləri, iqtisadi müstəqillik uğrunda mübarizənin çətinliyi verilmişdir.
 • Məhərrəm, N. Daşnaksutyun və Azərbaycanın taleyi /Red. Şarvan Ağayev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 95 s. Kitabda erməni “Daşnaksutyun” partiyasının illər boyu apardığı boş və mənasız siyasətin “dənizdən-dənizə” cəfəng ideyası, bütün türk dünyasına qarşı şovinist təbliğatı, ermənilərin murdar siyasəti işıqlandırılır.

1996

[redaktə]
 • Hacıyev, H. İstiqlalın əzablı yolu. Azərbaycan De-mokratik Respublikası tarixinin bəzi səhifələri.- B.: Boz oğuz, Nicat, 1996.- 165 s. Kitaba daxil olan publisistik məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranma tarixindən, fəaliyyətindən, xalqı mızın istiqlal uğrunda mübarizəsindən, dövrün xadimlərinin mücadiləsindən bəhs olunur.
 • İbrahimov, X. Azərbaycan siyasi mühacirəti: (1920-1991) /Elmi red. Seyfəddin Qəndilov.- B.: Elm, 1996.- 304 (3) s. (Azərbaycan tarixi ser.:2) Monoqrafiyada 1920-ci il 27 aprel istilasından sonra Azərbaycan Demokratik Respublikasının ictimai-siyasi xadimlərinin xaricdəki mühacirət həyatından bəhs olunur.
 • Məmmədov, X. Azərbaycan Milli hərəkatı: (1875-1918-ci illər) /Elmi red. Seyfəddin Qəndilov.- B.: Sabah, 1996.- 174 (2) s. Monoqrafiyada XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli hərəkatının sosial-iqtisadi və siyasi təməli, maarifçilik hərəkatı və milli-mədəni inkşaf, 1-ci rus inqilabı və Azərbaycan milli-demokratik fikri, erməni-Azərbaycan münaqişəsi (1905-1906) və onun milli hərəkatın inkişafına təsiri, “Müsavat” partiyasının yaranması, 1918-ci ilin mart faciəsi, Azərbaycan milli hərəkatı tarixinin ilkin oyanış mərhələ sindən müstəqil dövlət quruculuğuna qədərki dövrləri öz əksini tapmışdır.
 • Mir Yaqub (Mehdizadə). Qafqazın problemləri /Red.Vasif Quliyev; Fransızcadan tərcümə ed. Əziz Gözəlsoy.- B.: Azərbaycan, 1996.- 103 (1) s. Kitabda Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı, Şimali Qafqazda milli hərəkat, erməni məsələsi, Milli respublikaların yaranması, Qafqaz respublikalarının müstəqilliyinin tanınması haqqında məlumat verilir.
 • Musayev, İ. Azərbaycanın Naxşıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti: (1917-1921-ci illər) /El.red. A.Hacıyeva; Rəy. pr. C.Həsənov.- B.: BDU, 1996.- 328 s. Monoqrafiyada ermənilərin ərazi iddiaları, Türkiyənin mahallara siyasi-hərbi yardımı, Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsi (bağışlanması) prosesi verilmişdir.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycanın xarici siyasəti (1918-1920) /Rəyçilər D. Qüdrətov və b.- B.: Ay-Ulduz, 1996.-302 (2) s. Monoqrafiyada ADR-in xarici siyasətinin əsas prinsipl əri verilmişdir.

1997

[redaktə]
 • Dəmirov, M. Azərbaycan prokurorluğu: Tarix və müasirlik /Rəyçi hüq. elmləri dok., prof. Ç.H.Mövsümov; Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru, hüquq elmləri nam. E.Həsənov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 171(21) s. Kitabda ADR-in prokurorluq-istintaq orqanlarının təşkılı və strukturu, Azərbaycan prokurorluğunun rəhbərləri haqqında məlumat verilmişdir.
 • Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Şamaxı filialının və Azərbaycan tarix qurumunun Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransın materialları. /Elmi red. filologiya elmləri dok.,
 • prof.Vaqif Arzumanlı, Ön sözün müəllifi Kamil Nərimanoğlu.- B.: Elm, 1997.- 131 (1) s. Konfrans 1997-ci il 31may 1 iyunda Şamaxı şəhərində
 • keçirilmiş, konfrans materialları Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə etmişdir.
 • Rəsulzadə M. Mühafizəkar və ya sosialist-mühafizəkar partiyaların tənqidi /Farscadan tərc. edəni fil. elm. dok., prof. Səqəfi (Hatəmi).- B.: Diplomat, 1997.- 36
 • s. Kitabda sosialist partiyaların qayə və məqsədləri, mühafizəkarların elmi-nəz əri baxışları, xalqın sosial-ədalət istəyi və arzusuna qarşı cevrilmiş meyl və hərəkətlərin tənqidi M. Ə.Rəsulzadənin 1909-1911-ci illər İran dövrü fəaliyyəti verilmişdir.

1998

[redaktə]
 • Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918 -1920) /Red. heyəti F. Maqsudov, İ. Əliyev və b.- B.: Elm, 1998.- 336 s. Kitabda XX əsr Azərbaycan milli hərəkatının təşəkkülünün əsas mərhələləri, gənc Azərbaycan Cümhuriyyətinin müxtəlif sahələrdə apardığı fəaliyyəti, süqutunun səbəbləri, tarixi əhəmiyyəti elmi şəkildə araşdırılmışdır.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920): (1998-ci il mayın 12-13-də Azərbaycan Dövlət Dillər İnsti-tutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları) /Elmi red. fəlsəfə el. dok., professor Quliyev Qorxmaz, tarix el. dok., professor Məmmədli Mahal.- B.: Gənclik, 1998.-73 s.
 • Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  (1918-1920): Parlament (Stenoqrafik hesabatlar.) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzr ə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi: 2 cilddə.- B.: Azərbaycan, 1998.-C. I.- 976 s; C. II.-991(1) s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (Ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu) /Məs. redaktor Yaşar Qarayev.- B.: Elm, 1998. - 298 (1) s.
 • Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu məsələləri ilk dəfə olaraq sistemli elmi-monoqrafik tədqiq edilir.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 80: Gənc tədqiqatcıların məqalələr toplusu /Baş red. Y.M.Mah-mudov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998.- 158 (2) s. Kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-illiyi münasibəti ilə tərtib olunmuş, məqalələrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövrünün tarixşünaslığı elmi faktlarla, sənədlərlə şərh olunur.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti /Tərtib ed. və elmi red. Vaqif Arzumanlı.- B.: Qartal, 1998.-200 s.
 • ADR-in 80 illiyi münasibətilə hazırlanmış kitaba əsasən Cümhuriyyətin milli siyasətini, dövlət quruculuğu məsələlərini, ilk demokratik dövlət qurumunun ictimai-siyasi fəaliyyətinin bir sıra maraqlı səhifələrini əhatə edən araşdırmalar daxil edilmişdir.
 • Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri. (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı).-B.: Azərbaycan, 1998.- 63 (1) s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin Sərəncamı və “Bügünkü müstəqil dövlətimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisidir” adlı yubiley nitqi verilmişdir.
 • Əliyarlı, İ., Behbudov, T. Müstəqil Azərbaycan polisinin yaranması və fəaliyyəti (1918-1920-ci illər) /Elmi red. tarix elm. nam. Ataxan Paşayev.- B.: Qismət, 1998.-160 s. Kitabda ilkin polis orqanlarının yaranması, inkişafı, tarixi rolu və əhəmiyyətindən bəhs olunur. Görkəmli generallarımız və şəxsiyyətlərimiz haqqında məlumatlar da verilir.
 • Köcərli, T. İstiqlal və suverenlik /Red. Nahid Hacızadə.- B.: Diplomat, 1998. - 41(1) s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici dövlətlərlə münasibətlərində Azərbaycanın ardıcıl və prinsipial mövqeyi əks olunmuşdur.
 • Qasımov, C. Repressiyadan deportasiyaya doğru .Elmi  red.  və ön sözün  müəl.  Yaşar  Qarayev.-  B.: Mütərcim, 1998.- 292 s. Müəllif 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1992-ci illərdə ermənilərin  azərbaycanlılara  qarşı   repressiya  və soyqırımı siyasətini göstərməyə çalışmışdır.
 • Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində (Sənədlər, məqalələr toplusu) /Tərtib edən Qalib Qurban İbrahimoğıu.- B.: “Vətən”, 1998.- 215 s. Kitabda ilk Demokratik Azərbaycan Respublikasının elan edilməsi, xarici və daxili siyasəti verilmişdir.
 • Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Şamaxı filialının II ənənəvi elmi konfransının materialları: (Konfrans Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş və 1998-ci ilin mayın 23-də Şamaxı şəhərində keçirilmişdir).- B.: Elm, 1998.- 151 (1) s. Konfrans materiallarında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı erməni terrorunun tarixi, 1920-ci ildə Azərbaycan istiqlalının itirilməsinin bəzi səbəbləri, Azərbaycan Demokratik Respublikasının mövzusunun tədrisi verilmişdir.
 • Rəsulzadə M. Azərbaycan davası.- B.: Ay-Ulduz, 1998.- 64 s. Kitabda Rəsulzadənin mühacirətdəki əsərləri; Azərbaycan davası; Milli Azərbaycan hərəkatınıın xarakteri; Azərbaycan dövlətinin böyük dövlətlər tərəfindən tanınması; “Amerikanın səsi” radiosu ilə Azərbaycan xalqına müraciətləri və s. verilmişdir.
 • Seyidzadə, D. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: Müstəqilliyə aparan yollar.- B.: Azərb. Res. Kitab cəm., 1998.- 253 s. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dövrünü tədqiq edən bu kitabda Azərbaycanda cərəyan edən ictimai- siyasi proseslərin geniş mənzərəsi öz əksini tapmış, mükəmməl təhlil olunmuşdur.
 • Süleymanov, M. Azərbaycan ordusu (1918-1920). /Elmi red. tarix elmləri dok., prof. Pərvin Darabadi.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1998.- 487 (1) s. Kitab Cümhuriyyət ordusunun formalaşmasına, respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda yorulmaz mübarizəsinə həsr olunmuşdur.
 • Topçubaşov, Ə. Paris məktubları: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökumətinə məlumatları (mart 1919-noyabr 1919) /Tərtib və tərc.V. Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 118 s. Kitabda Əlimərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinə ünvanlanmış rəsmi məlumatları toplanmışdır.
 • Vəkilov, R. Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi /Red. Ç. Quliyev.- B.: Elm, 1998.- 68 s. 1918-1920-ci illərin fəal iştirakçılarından biri olmuş müəllif, 1916-cı ilin sonlarından 1919-cu ilin dekabrına qədər Rusiya və Zaqafqaziyadakı hadisələr fonunda Azərbaycan Respublikasının yaranma və formalaşma tarixini qısa şəkildə şərh etmişdir.

1999

[redaktə]
 • Əbilov, Hacı Azər. Qafqaz İslam Ordusu Neftçalada (1918-ci il).- B.: Yurd, 1999.- 43 s. Kitabda 1918-ci ildə Azərbaycanın xilası üçün gələn türk qoşunlarının Neftçaladakı döyüşlərindən və 11 türk əsgərinin şəhid olmasından bəhs olunur.
 • Qasımov, C. Yaddaşın bərpası [AXC-nin və onun təhlükəsizlik orqanlarının yaradılması və Azərbaycanın zorla bolşevikləşdirilməsi və ona qarşı mübarizə haqqında. Elmi red. Yaşar Qarayev.- B.:Mütərcim, 1999.- 256 s.
 • Nəzirli, Ş. Arxivlərin sirri açılır /Red. Rəşid Faxralı; Rəyçi polkovnik Çingiz Məmmədov.- B.: Elm, 1999.- 414 s. Kitabda xalqımızın hərb tarixindən səhifələr, sərkərdə və generallarımızın – S.Mehmandarovun, Ə.Şıxlinskinin, Ş.Əsədullayevin döyüş və ömür yolları verilir.
 • Osmanlı, H. Şimal sərhədləri və Bakı rayonunun müdafiəsi tarixində: (1918-1920-ci illər) /Elmi red. Əməkdar elm xadimi Seyfəddin Qəndilov.- B.: “Aytac”, 1999.- 123 (4) s. Kitabda Azərbaycan hökumətinin ilkin hərbi-siyasi addımlarından, milli-hərbi hissələrin Şimal sərhədlərini, Bakı rayonunun müdafiəsi, bolşevik təhlükəsi və hücumu ilə əlaqədar həyata keçirildiyi tədbirlərdən söz açılır.
 • Süleymanov, M. Nuru Paşa: (Sənədli oçerklər) /Red. Rəşid Faxralı.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1999.- 142 (2)s. Kitabda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının zirvəsi kimi turk qoşun hissələrinin Azərbaycana yardımından və burada Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusunun təşkilindən bəhs olunur.
 • Süleymanova, S. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu, XX yüzilliyin əvvəlləri.) /Elmi red. Əməkdar elm xadimi Seyfəddin Qəndilov; Rəyçi tarix elmləri doktoru İ.M.Musayev.- B.: Azərb. Döv. Kitab Palatası, 1999.-419 (3) s. Kitabda XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı, onun xüsusiyyətləri, islamçılıq, türkçülük, liberalizm, sosializm cərəyanları, milli azadlıq hərəkatı və milli partiyaların fəaliyyəti əks edilir.
 • Şüküroğlu, L. Azərbaycanın sərhəd mühafizəsi tarixindən /Red. Fuad İsgəndərov; Məsləhətçi və ön sözün müəllifi Abbasəli Novruzov.-B.: Şirvannəşr, 1999.-
 • 95 (1) s. Kitabda 1918-1920-ci illərdə Az ərbaycanda dövlət sərhədlərinin mühafizəsi üçün hökumət qərarlarının qəbul edilməsindən söhbət açılır.
 • Yücəər, N. Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı Ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı: Azərbaycan və Dağıstanın öz müstəqilliklərini qazanmaları 1918.- B.: Qafqaz Universiteti, 1999.-196 s.Kitabda Osmanlı Ordusunun həyata keçirdiyi bu əməliyyat Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının müstəqillik əldə etmələrinə səbəb oldu.

2000

[redaktə]
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82- ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları /Red. hey. Mustafazadə T.T.,Qafarov T. B., və b.- B.: Elm, 2000.- 130 s. Kitabda Azərbaycan Demokratik Respublikasında ordu quruculuğundan, Osmanlı imperatorluğunun Azərbaycana hərbi yardımından, Denikinin ağ ordusunun Şimali Qafqazı işğalı dönəmində Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin dağlı xalqlarına qardaşlıq yardımından bəhs olunur.
 • Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri /Azərbaycan EA Azərbaycan Tarixi Muzeyi; Tərtibatı və mətnin müəllifi tarix el. dok. Nailə Vəlixanlı.- B., 2000.- 95
 • s. Azərbaycan və rus dilində. Kitab beş minillik tarixi əhatə edir, dövlətçiliyin rəmzləri olan sərhədlər, hökmdarlar, dövlət xadiml əri, şəhərlər, pul nişanları, rəmzlər haqqında məlumat verilir.
 • Bayrağımız, gerbimiz, himnimiz /Tərtib ed. Hikmət Cəmilzadə Xudiyev.- B.: Nağıl evi, 2000.- 19 s. Kitabçada Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının təbliği işinin gücləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının qəbul etdiyi dövlət rəmzləri haqqında məlumat verilir və Azərbaycanın 2-ci müstəqillik dövründə də həmin atributların müstəqilliyinin simvolu kimi qəbul etdiyi göstərilir.
 • Qoca, E. Azərbaycanın təhlükəsizlik və xüsüsi xidmət orqanları (1918-1920) /Red. Fuad İsgəndərov.- B.: “Şuşa”, 2000.- 143 (1) s.
 • Süleymanov, M. “Azərbaycanda ilk Milli Hərbiyyə Məktəbi (1918)” /Elmi red. tarix el. dok. Tahir Qafarov, tarix elm. nam. Nigar Maksvel.- B.: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 175 (1) s. Kitabda 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda milli kadr-ların hazırlanmasında xüsusi tarixi yeri olan Milli Hərbiyyə Məktəbinin təşkilindən söhbət açılır.
 • Süleymanov, M. Azərbaycanda türk şəhidlikləri /Rəyçi Sənan Həsənov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 172 s.
 • Kitab 1918-ci ildə türk hərbi hissələrinin Azərbay-canda keçirdiyi döyüş yoluna, döyüşdə şəhid olmuş əsgər və zabitlərin xidmətlərinə həsr olunmuşdur.

2001.

[redaktə]
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi günləri və milli bayramları: Metodik vəsait /Tərtib ed. Zamanlı Solmaz.- B., 2001.- 94 s.
 • Bu metodik vəsaitdə digər milli bayramlarla yanaşı “İsiqlaliyyət Günü” “Azərbaycan Respublikasının Kon-stitutsiya Günü”, milli bayrağımızın tarixindən, atributlarımızdan, milli ordumuzdan, Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövlət xadimlərindən məlumat verilir.
 • Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə.- (1900-1920-ci illər).- B.: Elm, 2001.- C. V.- 672 s.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə nəticələnən, milli-azadlıq hərəkatından geniş bəhs edən bu cilddə Cümhuriyyətin müxtəlif sahələrdəki fəaliyyəti və onun süqutuna səbəb olan amillərlə yanaşı, milli dövlət quruculuğunda mühüm tarixi-siyasi əhəmiyyəti şərh edilir.
 • Əhmədov, T. Erməni xəyanəti və ya Andranik Ozanyanın qanlı əməlləri (1918-1920-ci illər) /Red. və ön sözün müəllifi tarix elm. nam. Ataxan Paşayev.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 32 s. Kitab arxiv sənədləri, dövri mətbuat mənbələri əsasında Andranik Ozanyanın simasında erməni şovi-nistlərinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətini ifşa edir, erməni xəyanətinin ma-hiyyətini açır.
 • Əliyev, İ. “Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi siyasəti” mövzusunun tədrisinə dair metodiki tövsiyə /Elmi rəhb. prof. H.F.Cəfərov; Azərbaycan Res-publikası Təhsil Problelmləri İnstitutu; Azərbaycan İqtisad Universiteti.- B., 2001.- 24 s. Müəllif bu mövzunun tədrisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziy-yətini, hökumətin aqrar və sənaye sahəsində siyasətinin öy-rənilməsini tövsiyə edir.
 • Əliyev, M. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı /Elmi red. tarix elm. nam. H.N.Hə-sənov, T.R.Cəfiyev.- B.: Adiloğu, 2001.- 316 s. Müəllif Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal olunması prosesinə toxunmuş, (XIX- əsrin əvvələrindən başlayaraq XX əsrin 60-80-cı illərinə qədər) rusların müstəmləkə siyasətini İran, Türkiyə və Avropa tarixçilərinin əsərlərinə əsaslanaraq tənqid etmişdir.
 • 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlıların soyqırımı: Sənədlər və materiallar /Tərt. ed. və çapa hazır. Vaqif Şirin-oğlu; Azərbaycan MEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.-B.: Qartal, 2001.- 175 s. Azərbaycan və rus dillində. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən yaradılmış istintaq komissiyasının topladığı materiallar əsa-sında ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı dəhşətli qırğınlarından bəhs edilir.
 • Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz. /Tərc. Aqşin Babayev, Hafiz Babayev; Məs. red. Murtuz Ələs-gərov; İngiliscə məs. Azər Qasımov.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2001.- 552 (1) s. Azərbaycan və ingilis dilində. Kitabda qeyd olunur ki, 1991-ci ildə dövlət müstəqil-liyini ikinci dəfə bərpa edən xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa müddətli fəaliyyətinin zəngin ənənlərindən istifadə etmişdir.
 • Paşayev, A. Açılmamış səhifələrin izi ilə.- B.: Azərnəşr, 2001.- 536 s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin tarixi, onun yaradıcılarının və fəal rəhbərlərinin fəaliyyəti arxiv sənədləri əsasında verilmiş, həmçinin ermənilərin xalqımıza qarşı soyqırımı və deportasiya tarixindən faktlar göstərilmişdir.
 • Rəsulzadə, M. Əsərləri: (1909-1914) /Toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni Şirməmməd Hüseynov, fars dilindən tərc. prof. Səqəf xanım Hatəmi, Məmmədəli Müsəddiq.- B.: Şirvannəşr, 2001.- C. II.- 526 s. Əsərdə M.Ə.Rəsulzadənin 1909-1914-cü illərdə Teh-randa, İstanbulda, Bakıda qələmə aldığı, dövri mətbuatda və ayrıca kitabça halında dərc olunmuş 140-a yaxın əsəri verilmişdir.

2002

[redaktə]
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti /Tərt. və ön sözün müəl.prof. Musa Qasımov.- B.: Azərbaycan Universiteti nəşr., 2002.- 22 s.
 • Əliyeva, A. “Azərbaycan” (1918-1920) qəzetində ədəbiyyat məsələləri / Red. akademik, Əməkdar elm xadimi Kamal Talıbzadə; Rəyçi fil. elm. dok. Hüseyn İsrafilov, fil. elm. dok. İslam Ağayev.- B.: Gənclik, 2002.- 114 s. Monoqrafiyada 1918-1920-ci illərin “Azərbaycan” qəzetində ədəbiyyat məsələləri ilk dəfə sistemli elmi tədqiqata cəlb edilir, qəzetdə çap olunmuş poeziya, ədəbi tənqid nümunələri araşdırılır.

2003

[redaktə]
 • Bayramoğlu, A. Azərbaycan Demokratik Respub-likası dövründə ədəbiyyat /Elmi red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Elm, 2003.- 276 s.
 • Əfəndiyev, S. Şəki Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin fəaliyyəti illərində (1918-1920).- B., 2003.- 32 s. Kitabçada Cümhuriyyət illərində Şəki mühiti, oradakı durum, müstəqilliyimiz uğrunda gedən mübarizə müəyyən qədər öz əksini tapmışdır.
 • Qasımlı  M., Hüseynova E. Azərbaycanın Xarici İşlər nazirləri (1918-1985)/ Elmi redaktor və rəyçilər tarix elm. dok. prof. Həsən Əlibəyli, tarix elm. dok. prof. Namiq Axundov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 110 (2) s. Kitabda 1918-ci ildən 2003-cü ilə kimi Azərbaycanın Xarici İşlər nazirlərinin bioqrafiyası verilmişdir.
 • Məmmədov, C. Birinci Azərbaycan Respublikası. 1918-1920: Dərs vəsaiti /Elmi red. prof. H.Ə.Hacıyev; Rəyçilər tarix elm. dok. İ.M.Cəfərov və b.- B.: Adiloğlu, 2003.-120(1) s. Dərs və saitində 1917-1920-ci illərdə Şimali Az ərbay-canda gedən ictimai-siyasi proseslər, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, fəaliyyəti və süqutundan danışılır.
 • Mərdanov, M., Quliyev Ə. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918-1920) /Elmi red. pedaqo-ji elm. dok. prof. Əjdər Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 240 s.
 • Kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin milli təhsil siyasəti və quruculuğu sahəsində fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.
 • Vəliyeva, S. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası /Elmi red. Cəfərov Nizami.- B.: Azərbaycan , 2003.- 128 s.
 • Kitabda maarifçilərin, Xalq Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi xadimlərinin əsərlərində bu məsələnin qoyuluşu və mahiyyəti ardıcıl tədqiq olunmuşdur.

2004

[redaktə]
 • Abdullayev, Ə. Azərbaycana qarşı erməni təca-vüzü və xarici havadarlıq /Elmi red. f. e. d., prof. M.F.Cə-lilov.- B.: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2004.- 214 s. Monoqrafiyada ermənilərin Azərbaycana, azərbaycan-lılara qarşı uzun bir dövr ərzində, o cümlədən də 1918-1920-ci illərdə törətdikləri təcavüz və soyqırımların tarixi kökləri açıqlanır, mənfur erməni milliyyətçilərinin riyakar məqsəd və məramları ifşa olunur.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov.- B.: Lider nəşi-riyyatı, 2004.- C. I.- 440 s; 2005.- C. II.- 472 s. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ta-rixini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensi-klopediyasının səhifələində Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsi və ictimai fikir tarixinin ən mühüm məqamları, azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və fəaliyyəti verilmişdir.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının mate-rialları /Red. tar. elm. nam. E.Məhərrəmov.- B.: Nurlan,
 • 2004.- 199 (1) s. Azərbaycan və rus dilində. Konfrans materialları XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl-lərində Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyəti əks etdirir.
 • Qoca, E. Azərbaycanın təhlükəsizlik və xüsüsi xidmət orqanları ( 1918-1920) /Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının 85 illiyinə həsr olunur.- B.: “Şuşa”, 2004.-208 s.
 • Kitabda 1918-1920-ci illərdə kəşfiyyat və əks-kəşfiy-yat xidmətinin yaradılması, həmin təşkilatların fəaliyyəti barədə məlumat verilir.
 • Məhəmmədzadə, M. Azərbaycan türk mətbuatı /Mirzəbala Məhəmmədzadə; Ərəb əlifb. çer. və tərt., ön söz, lüğət, qeydlərin müəllifi A. Bayramoğlu; Red. C.Məmmədli; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 83 (1) s. Kitab milli mətbuat tariximizə həsr olunmuşdur.
 • Məmmədli, M. Mənalı həyat yolu (Seçilmiş əs-ərləri) /Red. T. Quliyev.- B.: Vətən, 2004.- 554 s. Tarix elmləri doktoru, professor Mahal Məmmədlinin kitabında Azərbaycan tarixinin tədqiqinə və tədrisinə, tari-ximizin tədrisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tari-xinin öyrənilməsinə geniş yer verilmişdir.

2005

[redaktə]
 • Dünyaminqızı, Q. Cümhuriyyət dövrü, Azər-baycan mətbuatı (1918-1920) /Elmi red. və ön sözün müəllifi Alxan Bayramoğlu.- B.: Azə rbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin mətbəəsi, 2005.- I hissə.- 129 s. Kitabda AXC-i dövründə jurnalistikanın hüquqi ba-zası , demokratik cəmiyyət quruculuğunda mətbuatın rolu-nun və yerinin əvəzedilməz olduğu bir daha vurğulanır.
 • Hacıyeva, M. Azərbaycan dilindən oxu və çalış-ma mətnləri (ADİU - nun Türk dünyası işlətmə fak. tələ-bələri üçün dərs vəsaiti) /Red. f. e. n. dos. K. Quliyev.- B.: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2005.- 116 (2) s. Azərbay-can və türk dilində. Kitabda Azərbaycanın Dövlət Bayrağı, Azərbaycanın Dövlət Gerbi, Azərbaycanın Dövlət Himninə, (Ə. Cavad) dair məlumatlar vardır.
 • Qasımov, K. İyirmi üç ay (bədii-sənədli, tarixi kinoroman) /Red. Səlimbəyli Şöhrət.- B.: Avropa.- 2005.-144 s. Gənc rejissor K.Qasımovun müəllifi olduğu “İyirmi üç ay” bədii-sənədli kinoromanında AXC-nin keçdiyi ağır yol, onun qurucularının və görkəmli şəxslərinin apardığı müba-rizə əks olunmuşdur.
 • Qəhrəmanova, A. Azərbaycan Demokratik Res-publikasında xalq maarifinin təşkili yolları /Elmi red. ped. elm. dok. Ə.Ağayev.- B.: 2005.- 156 (2) s. Kitabda Azərbaycan Demokratik Respublikasının təh-sil siyasətinin birdən-birə deyil, uzun müddətə mütərəqqi və demokratik səylərlə yarandığı zəngin faktlarla əsaslandırılır.
 • Paşayev, A. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol.- B.: Adiloğlu, 2005.- 88 s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun par-lamentinin meydana gəlməsinə qədər xalqın iradəsini ifadə etmiş Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurasının tariximizdəki fəaliyyətini əks etdirən sənədlər verilmişdir.

2006

[redaktə]
 • Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Arxiv İdarəsi: Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il /Müqəddimənin müəllifi və məs. red. Paşayev A. Ə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 216 s.- Azərbaycan və rus dilində.
 • Əliyev, R. Azərbaycan Demokratik Respubli-kasının yaranması, fəaliyyəti və süqutu: Dərs vəsaiti /Elmi red. prof. S. Məmmədov; Rəyçi dos. E.Hacıyev və b.- B.: 2006.- 130 s.
 • İsgəndərov, A. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı problemlərinin tarixşünaslığı 1918-1920 /Elmi red. tarix el. dok. prof., Əməkdar elm xadimi Yaqub Mahmudov, tarix el. dok. Fəzail İbrahimov; Rəyçilər tarix el. dok. prof. Tofiq Vəliyev.- B.: Adiloğlu nəşriyyatı, 2006.-396 s. Türk-müsəlman soyqırımı, yoxsa “Müsavat” qiyamı”? Türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı, yoxsa “Vətəndaş müharibəsi”? Bakı Soveti “Müsavat”dan niyə ehtiyat edirdi? Türk-müsəlman soyqırımı haqqında bolşevik konsepsiyası nədən ibarət? Xarici tədqiqatçılar Azərbaycan tarixinin 1918-1920-ci illər mərhələsinə niyə obyektiv yanaşmağa çalışırlar? və s. bu kimi suallara müəllif qərəzsiz, obyektiv elmi açıqla-malar verir.
 • Məmmədova, H. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920) /Elmi red.A.İsgəndərov.- B.: Nağıl evi, 2006.- 150 s. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü problemi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, Qarabağın dağlıq his-səsində erməni separatizminin güclənməsi, Yuxarı Qara-bağda etnik münaqişəni tənzimləmək üçün Azərbaycan hökumətinin tədbirləri, AXC-nin Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini dinc yolla həll etmək cəhdləri verilmişdir.

2007

[redaktə]
 • Abışıov, V. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər) /Vaqif Abışov; /Elmi red. H.S. Əzimov, İ.S. Məmmədov; rəyçilər İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s. Monoqrafiyada  I  Dünya  müharibəsinin  gedişində (1914-1918-ci illər) Qərb dövlətləri və eləcə də Rusiyanın köməyi sayəsində Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq xülyası ilə dinc əhaliyə qarşı cinayət törədən Bakı Xalq Komissarları Soveti və Sen-trokaspi diktaturası dövründə də azərbaycanlıları aman-sızcasına qətlə yetirən, evlərini yandıran, mədəniyyət abidələrini dağıdan ermənilərin cinayətkar əməlləri arxiv sənədlərinə və materiallara istinadən araşdırılır.
 • Aşırlı, A. Cümhuriyyət dövri mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu /Rəyçi Şamil Vəliyev.- B.: Nurlan, 2007.- 185 s. Kitabda xalqımızın istiqlal savaşında böyük rol oynayan Azərbaycanı dövlət müstəqilliyinə qovuşdurmuş Qafqaz İslam Ordusunun hərb meydanında apardığı fədakarlığı mətbuatda çap olunmuş materiallar əsasında verilmişdir.
 • Bərabər yürüdük biz bu yollarda.... Xatirələr, faktlar, sənədlər... /Toplayan və tərtb. ed. Nazim Əkbərov.-B.: Çağ, 2007.- 244 (2) s.Kitab Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanı xilas etməsindən bəhs edir.

Dövri mətbuat və məcmuələrdə dərc olunan məqalələr

[redaktə]

1918

[redaktə]
 • Atamalıbəyli, Ə. Parlamanımız münasibətilə //Azərbaycan.- 1918.- 10 qanuni əvvəl.- №  61.- S. 3.
 • Azərbaycan məclisi-məbusanında: [Azərbaycan xadimlərindən H. Ağayev, F. Xan Xoyskinin çıxışları] //Azərbaycan.- 1918.- 8 qanuni-əvvəl.- № 59.- S. 1. 
 • Bütün Azərbaycan vətəndaşlarına!... [Azərbaycan Cümhuriyyətinin Məclisi-Məbusanının açılması münasibətilə] //Azərbaycan.- 1918.- 10 qanuni əvvəl.- № 61.- S. 3. Hacıbəyli, Ü. Partiyalarımıza: 1918-1920: (Bu illərdə “Azərbaycan” qəzetində çap olunan bir neçə məqalə) //Azərbaycan. -1918.- 3 dekabr.- № 55.- S.1-2.
 • Hacıbəyli, Ü. Tarixi günümüz: (Azərbaycan Mili Şurasının fəaliyyəti haqqında.) //Azərbaycan.- 1918.- 7 Qanuni əvvəl.- № 58.- S. 1.
 • Rəsulzadə,M. Azərbaycan paytaxtı. (Bakı şəhəri haqqında) //Azərbaycan.- 1918.-3 Qanuni əvvəl.- № 55.- S.2-3.
 • Rəsulzadə, M. Bakı: (Bakının azad edilməsi münasibətilə M.Ə.Rəsulzadənin göndərdiyi təbrik teleqramı) //Azərbaycan.- 1918.- 3 oktyabr.- №  5.-  S. 3.
 • Rəsulzadə, M.. Hansı ümidlə: [Azərbaycan istiqlalının yeni bir səhifəsi haqqında]  //Azərbaycan.- 16 Təşrinisani.- 1918.- №  41.- S. 2.

1919

[redaktə]
 • Ağababazadə, A. Milli bayram münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 5.
 • E. Bayrağımız sarsılmaz: Azərbaycan Demokratik Respublikasının birilliyi münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 8 mayıs.- № 175.- S. 2.
 • Əli Yusif. Gənc nəslə: Azərbaycan Demokratik Respublikasının birilliyi münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 4.
 • Əli Yusif. Pəncərə önündə yarım saat: Azərbay- can Demokratik Respublikasının birilliyi münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 30 mayıs.- № 191.- S. 2-3.
 • Əliabbas, M. Azərbaycan istiqlalı //Azərbay can.-1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 3.
 • Hacıbəyli, Ü. Bir yaş. (Azərbaycan Demokratik Respublikasının birilliyi) //Azərbaycan.- 1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 2.
 • X.Ə. Milli bayram, xalq bayramı //Azərbaycan.- 1919.- 30 mayıs.- № 191.- S.2.
 • X.Ə. Şərəfli bayram //Azərbaycan.- 1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 2.
 • İstiqlal bayramı: Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 30 mayıs.- №  191.- S. 3.
 • Qasımzadə, H. Böyük bir gün: 28 may bayramı münasibətilə //Azərbaycan.- 1919.- 2 iyun.- № 193.- S. 2-3.
 • Rəsulzadə, M. Nə böyük bayram [Azərbaycan türk-lərinin ilk böyük bayramı münasibətilə] //Azərbaycan.- 1919.- 28 mayıs.- № 190.- S. 2.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Qüvvəli istiqlal //Azərbaycan.- 1919.- 3 temmus.- № 215.- S. 3.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Beynəlmiləl əlaqə //Azərbaycan.- 1919.- 4 temmus.-   № 216.- S. 3.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Bolşevik qurğusu //Azərbaycan.- 1919.- 21 temmus.- № 230.- S. 2.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Denikin qurğusu //Azərbaycan.- 1919.- 17 temmus.-  № 227.- S. 3.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Elçilər göndərməlidir //Azərbaycan.- 1919.- 6 temmus.-      № 217.- S. 2.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Ermənistan və biz //Azərbaycan.- 1919.- 13 temmus.-        № 223.- S. 3.
 • Vəzirov,Y. (Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Əfkari ümumiyyə //Azərbaycan.- 1919.- 9 temmus.- № 220.- S. 2-3.
 • Vəzirov,Y. (Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: Gürcüstan və biz //Azərbaycan.-1919.- 15 temmus.- № 225.-   S. 2.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: İngiltərə ilə dostluq //Azərbaycan.- 19.-10 temmus.- № 21.-    S. 2.
 • Vəzirov,Y.(Çəmənzəminli) Xarici siyasətimiz: İstanbul səfarəti //Azərbaycan.- 1919.- 7 temmus.- № 218.- S. 2.
 • Yusifbəyli, N. Azərbaycan vətəndaşlarına hökumətin müraciəti: (Azərbaycan Demokratik Respublikasınin bir illiyi münasibətilə) //Azərbaycan.- 1919.- 28 may.- S. 1.

1920

[redaktə]
 • Azərbaycan istiqlalının təsdiqi ətrafinda: Azərbaycan istiqlalının təsdiqi Türkiyə m ətbuatında //Azərbaycan.- 1920.- 8 şubat.- № 26.- S. 3.
 • Həmidi, Ə. Azərbaycanın böyük günü //Azərbaycan.- 1920.- 14 Qanuni-sani.- № 12.- S.1. 
 • İstiqlal bayramı: Bayram münasibətilə Azərbaycan Demokratik Respublikası xadimlərinin nitqi: F.X. Xoyski, M.Ə. Rəsulzadə və b. //Azərbaycan.- 1920.- 16 Qanunisani.- № 13.- S.2-3.
 • Məhəmmədzadə, M. Mart soyqırımı haqqında //Azərbaycan.- 1920.- № 66.- S.2.
 • Torpaq qanunu: Müsavat firqəsinin parlamana təklif olunan layihəsi //Azərbaycan.- 1920.- 27 Şubat.-       № 41.- S. 4.

1957

[redaktə]
 • İbrahimov, Z. Almaniya və Türkiyənin hökmü ilə Zaqafqaziyanın “müstəqil” elan edilməsi: [1917-ci il Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra Azərbaycanda milliazadlıq hərəkatının genişlənməsi haqqında] /Zülfəli İ. Sosialist inqilabı u ğrunda Azərbaycan zəhmətkeşlərinin mübarizəsi: (1917-1918-ci illər).- B., 1957.- S. 365-368.  

1989

[redaktə]
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası Parla mentinin hakimiyyəti kommunistlərə verməsi haqqında Qərar: 27 aprel 1920-ci il //Xəzər.- 1989.- № 1.- S.58.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının gerbi və bayrağı. (Şəkil)  //Qobustan.- 1989.- № 3.- S.36.
 • 1918-1920-ci illər dövrünün b əzi məsələləri: (“Dəyirmi stol” arxasında alimlərimizin söhbəti) //Kommunist.- 1989.- 6 iyun. 
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan Demokratik Respub likası: İstiqlal sorağında //Elm. - 1989. - 12, 19  avqust.- S. 2; 26 avqust.- S. 3; 2, 9 sentyabr.- S. 2.  
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan Demokratik Respublikası: İstiqlal sorağında (1918-1920-ci illər) //Odlar yurdu.- 1989.- № 17.- Sentyabr.- S. 2.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan ordusu: 1918-1920ci illər Azərbaycan tarixi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 15 de-kabr.- S.7.
 • Nəsibzadə, N. İstiqlal bəyannaməsi: [Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının dağılmasının ictimai səbəbləri və Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulması haqqında] //Elm.- 1989.- 27 may.- S. 3.
 • Nəsibzadə, N. S ərhədlər: [Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici dövlətlərlə diplomatik münasibətləri haqqında] //Elm.- 1989.- 17 iyun. - S. 2.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycanın paytaxtı: (Azərbaycan 1918 dekabrın 2-dən, 1919-fevralın 7-ə qədər, № 55, 57, 68, 75, 108) /Təqdim edən S.İbrahimov və S.Aşurbəyli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 1 dekabr.- S. 1,8.
 • Svyatoxovski, T. Rusiya Azərbaycanı 1905– 1920-ci illər: (Kitabdan parçalar) //Azərbaycan.- 1989.-     № 11.- S. 117-149.

1990

[redaktə]
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: (19181920-ci illər) //Dialoq.- 1990.- № 15.- S. 14.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: demokratik dəyişikliklərin başlanğıcı: 28 May Azərbaycan Milli Dövlət Quruluşunun Dirçəlişi Günüdür  //Kommunist.- 1990.- 27 may.- S. 2.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: demokratik dəyişikliklərin başlanğıcı: Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü ilə əlaqədar elmi sessiyanın keçirilməsi haqqında //Azərbaycan gəncləri.-1990.- 29 may.-    S. 2.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: tarix, ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyat: (Azərbaycan SSR EAnın iclas zalında Azərbaycan SSR EA Ədəbiyyat və Tarix İnstitutlarının, habelə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümünə v ə Milli İstiqlal Günü olan 28 Maya həsr edilmiş elmi sessiyadakı məruzə və çıxışların qısa icmalı) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 22 iyun.- S. 2.
 • Azərbaycan hökumətinin tərkibi: (1918-1920ci illərdə) //Dialoq.- 1990.- № 15.- S. 15-16.
 • Azərbaycan İstiqlalının elanı //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 24 may.- S. 4.
 • Azərbaycan: Azərbaycan Demokratik Respublikasının 72-ci ildönümünə h əsr edilir: (Mahnı: Sözləri Şəhriyarın; Musiqisi Rəşid Şəfəqindir) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 25 may.- S. 3.
 • Bayramov, Q. Azərbaycan Demokratik Respublikası: Tariximizin açılmamış s əhifələri //Kommunist.- 1990.- 11 may.- S. 2.
 • Cabbarlı, C. Azərbaycan bayrağı: Şeir //Elm.- 1990.- 1 dekabr.- S. 5. 1
 • Əhmədov, Ə. Birinci qurultaya doğru: (19181920-ci illərdə Azərbaycanda AKP-nin yaranması) //Azərbaycan kommunisti.- 1990. - №  4-5.- S. 67-76.
 • Əli, Ə. Kim kimə möhtac idi?..: (1920-ci ildə XI Qızıl Ordunun Azərbaycana daxil olması haqqında) //Azərbaycan.-  1990.- 13 iyul.- S. 3.
 • Əliyarov, S. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında söz: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasının ildönümü münasibətilə müsahibə) /Müsahibəni apardı Abid Tahir //Odlar yurdu.- 1990.-        18 may. 
 • Əliyev, M. 28 May Azərbaycanın İstiqlal Günüdür //Açıq söz. - 1990. - № 4. - S. 5-6.
 • Əliyev, M. Azərbaycan Demokratik Respublikasının pulları və istiqraz vərəqi (1918-1920) //Qobustan.- 1990.- № 2.- S. 76-81.
 • Əliyev, M. Azərbaycanın istiqlal günü: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranma tarixindən) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 25 may.- S. 2.
 • Əliyev, M. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!!!: (28 May Azərbaycanın İstiqlal Günüdür) //Gənclik.- 1990.- № 4.- S. 4-10.
 • Əliyev, T. X əritəmiz təsəllidir: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xəritəsi haqqında) //İnşaatçı.- 1990.- 26 may.- S. 3.
 • Əliyev, M. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin Versal (Paris) Sülh konfransında iştirak etmiş nümayəndə heyətinin fəaliyyətinə aid iki yeni sənəd //Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası.- 1990.- № 4.- S. 34-36.
 • Əliyev, M. Azərbaycan Demokratik Respublikası: Gerb, himn  //Odlar yurdu.- 1990.-  № 11.- S. 3. 179. Əlizadə, M. Üç rəngli bayrağın yüksəlişi nə deyir?: 70 il bundan əvvəl və indi //Aydınlıq.- 1990.-  18 avqust.- S. 4-5.
 • Əzizov, B. M ədəniyyət tariximizə bir nəzər: (1918-1920 – ci illər) //Mədəni maarif işi.- 1990.- № 1.- S. 5-7.
 • Gəncəli, S. İllərə bərabər dirçəliş: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixindən) //Azərbaycan qadını.- 1990.- № 8.- S. 20-22.
 • Hacıyev, H. İstiqlalın əzablı yolu: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixindən) //Açıq söz.- 1990.- № 5.- S. 2-8.
 • Hüseynov, Ş. “Təkamül” qəzetinin redaktoru: (Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında) //Kommunist.- 1990.- 26 may.- S. 3.
 • Hüseynov, Ş. Xalqın ruhundan doğan hadisə: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan edilməsinin 72 ili) //Bakı.- 1990.- 28 may.- S. 3.
 • Hüseynov, Ş. Milli Cümhuriyyətin ikinci paytaxtı: (Paytaxtın Gəncədən Bakıya köçürülməsi haqqında) //Azərbaycan. - 1990.- 14 sentyabr.-  S. 1.
 • Xudiyev, R. Cəmi 23 ay demokratiya: (Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında) //İnşaatçı.- 1990.- 26 may.- S. 2-3.
 • İbrahimov, S. Azərbaycan Demokratik Respublikası  //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi.- 1990. -    № 1.- S.13-20.
 • İmanov, R. Milli müstəqillik uğrunda mübarizədə!: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü münasibəti ilə) //Dialoq.- 1990. - № 18.- S. 23-26.
 • Knyaz, A. Gənc tarixçilər: Azərbaycan Demokratik Respublikasını öyrənənlər //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 26 may.- S. 3. 
 • Qarayev, Y. Azərbaycan Cümhuriyyəti //Azərbaycan.- 1990. - № 11.- S. 168-174.
 • Qarayev, Y. Azərbaycan Cümhuriyyəti: (May ayının 23-24-də Ədəbiyyat və Tarix İnstitutlarının Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı ilə birlikdə “Azərbaycan Demokratik Respublikası” mövzusunda keçirtdikləi 2 günlük elmi sessiyada müəllifin çıxışı)  //Elm.- 1990.- 9, 16 iyun.- S. 3. 
 • Qəhrəmanov, H. Yeddi qıfıl arxası: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının XI Qızıl Ordu tərəfindən devrilməsi haqqında) //Gənclik.- 1990.- № 4.-    S. 11-13. 193. Quliyev, V. Apreldən əvvəl başlanan may: (1918-ci il 28 May Milli İstiqlal Günü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında) //Azərbaycan.- 1990.- 25 may.- S. 7.
 • Məmmədoğlu, R. Təlatümlü 20-ci il...: (faktlar nə deyir): [Leninin Zaqafqaziya siyasəti və Azərbaycan Demokratik Respublikasınin süqutu] //Aydınlıq.- 1990.-      4 avqust.- S. 6.
 • Məmmədov, A. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbi fikrin əsas istiqamətlərinə dair //Elm.- 1990.- 8 fevral.- S. 4.
 • Muxtaroğlu, B. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında həqiqət: (N.Nəsibzadənin “Azərbaycan Demokratik Respublikası” kitabı haqqında) //Elm.- 1990.- 26 may.- S. 3.
 • Muxtaroğlu, F. Böhtan davam edir: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 72-ci ildönümünə həsr edilən elmi sessiyada C.Quliyev və D.Quliyevin təhrifçi, böhtançı ç ıxışları haqqında) //Azərbaycan.- 1990.- 24 avqust.- S. 7.
 • Müznib, Ə.  Azərbaycan Demokratik Respublikasının Dövlət himni: Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinindir //Odlar yurdu.-1990.- 4 iyun. - № 11.- S. 2.  199. Müznib, Ə. Bakıda millət qırğını //Tarix qəzeti.-  1990. - № 1.-  S. 3.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan hökuməti: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 4 may.- S. 2.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan Parlamenti: Tarixin ağ səhifələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 12 yanvar.-   S. 7.
 • Nəsibzadə, N. G əncə üsyanı: [Bolşeviklərin cinayətlərinin xronikası v ə G əncəni necə tutmaları haqqında] //Azərbaycan.- 1990.- 7 dekabr.- S. 5. 203. Nəsibzadə, N. İnqilab, yoxsa işğal? //Tarix.- 1990.- № 3,4.- S. 3.  
 • Nəsibzadə, N. Vahid Azərbaycan: idealı v ə gerçəklik: (Azərbaycan İran münasibətləri 1918-1920) //Elm.- 1990.- 17 mart.- S. 3.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti: (Yaranma tarixindən) //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 26 may.- S. 2.
 • Rəhimov, Ə. Tarixi hadisələrin bədii ədəbiyyat da əksi: (İkinci məqalə): (1918-1920-ci illər) //Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası.-1990.-      № 3.- S. 60-72.
 • Rəsulzadə, M.Ə. Milliyyət məsələsi (“Təkamül” qəzetinin 1906-cı il 16 dekabr nömrəsində d ərc olunmuş məqalə) /Təqdim etdi: Şirməmməd Hüseynov //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 5 may.- S. 3.
 • Rüstəmbəyli, M. İtməyən izlər: (1918-ci ildə daşnakların Azərbaycanda törətdikləri fitnəkarlıq və milli qırğın haqqında) //Azərbaycan.- 1990.- 14 sentyabr.- S. 4.
 • Rüstəmxanlı, S. Birinci Millətlər arası Böyük Azərbaycan Konqresi: mayın 28-də Türkiyədə  keçirilmişdir //Azərbaycan.- 1990.- 15 iyun.- S. 1-4; 22 iyun.- S. 4-5.
 • Seyidli, M. 28 May azəri tələbələri istiqlal yolunda: (Bir xatirə.1917-1918-ci illər): (“Azərbaycan yurd bilgisi” jurnalı 1933-cü il, II cild. S.199-205; Çevirəni: Mirzə Ənsər) //Elm.- 1990. -17 noyabr.- S. 7. 
 • Sərhədlərimizin dünəni //Vətən səsi.- 1990.-  16 may.- S. 2. 
 • Şükürov, K. Azərbaycan Demokratik Respublikası //Kitablar aləmində.- 1990. - № 2.- S. 2-4.
 • Tariximizin parlaq səhifələrindən: Bütün Azərbaycan əhalisinə: [M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan Milli Şurasına müraciətnaməsi haqqında] //Azərbaycan.- 1990.- 25 may.- S. 1. Azərbaycan və rus dilində.
 • Topçubaşov, Ə. Azərbaycanın təşəkkülü //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası.- 1990.- № 3.- S. 114-134.
 • Topçubaşov, Ə.M. İstanbul görüşləri /Çevirəni: Qarayev Mahir //Elm.- 1990.- 26 may.- S. 2-3.
 • Vahabzadə, B. Tarix unutmur: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan edilməsinin 72-ci ildönümü münasibətilə) //Bakı.- 1990.- 28 may.- S. 3.

1991

[redaktə]
 • Abdullayeva, S. Azərbaycan Demokratik Respublikası: bu günün gözü ilə //Dirçəliş.- 1991.- № 7-9.-S. 73-76.
 • Ağamalıyeva, N. İlk Azərbaycan parlamenti //Azərbaycan.- 1991.- № 5.- S. 9-13.
 • Ağazadə, F. Parlamanda nə tələb olunur?: 1918ci il Azərbaycan Parlamanında müzakirə olunan məsələlər haqqında: Çapa hazırladı Abbas Çingiz (“Azərbaycan”      № 58.- 1918-ci il) //Azərbaycan.- 1991.- 28 noyabr.- S. 3.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinə yeni elmi nəzər: (Milli dövlət qurumunun ildönümü qarşısında) //Kommunist.-1991.- 4 may.- S.2.
 • Azərbaycan istiqlaliyyəti haqqında anket; İstiqlal bəyannaməsi //Kommunist. - 1991.-  23 may. - S. 3.
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında Əsasnamə //Kommunist.- 1991.- 8 fevral.- S. 1.
 • Bolşevik hökuməti: (“İstiqlal” qəzeti, 5 fevral, 1920-ci il /Çapa hazırladı Əli Əliyev //Azərbaycan.- 1991.- 9 avqust.- S. 3. 
 • Bünyadov, Z. “28  aprel istiladır” //Azadlıq.- 1991.- 26 aprel.- S. 3.
 • Bünyadov, Z. Azərbaycan hökuməti və onun devrilməsi səbəbləri 28 May – Azərbaycanın Dirçəliş Günümünasibətilə: (Arxiv materiallarını t əqdim etdi Ziya Bünyadov) //Elm.- 1991.- 25 may.- S. 1-2.
 • Bünyadov, Z. Azərbaycan Parlamentinin son saatları: Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin so-nuncu fövqəladə iclası //Elm.- 1991.- 11 may.- S. 3-6. 227. Cahangirli, A. Bir nəslin nəsibi //Odlar yurdu.- 1991.- İyun № 11.- S. 2.
 • Çəmənzəminli, Y. Biz kimik və istədiyimiz nədir? //Ulduz.- 1991.- № 5.-  S. 4-10.
 • Darabadi, P. Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi qüvvələri haqqında: (1918-1920-ci illər): Xülasə //Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xəbərləri: Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1991.- № 1. -  S. 34.
 • Əbülhəsənli, E. Müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti: [XX əsrdə yeni yaranan bu dövlətin öz müstəqilliyini təsdiq etdirmək üçün beynəlxalq hüquqi ənənələri və qaydaları haqqında] //Aydınlıq.- 1991.-11 oktyabr.- S. 4.
 • Əbülsəlimzadə, Q. Addımlar uğurlu idi: (Azərbaycan Demokratik Respublikasına həsr olunmuş müşavirə haqqında) //Azərbaycan.- 1991.- № 54.- S. 7-9. 232. Əqdnamə: Azərbaycan xalqının istiqlal bəyannaməsi /Təqdim edən İbrahimov Səfər //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 18 yanvar.- S. 8.
 • Əliyev, M. Azərbaycan Milli Müsavat Xalq partiyası: (yaranmasının 80 illiyi qarşısında) //Odlar yurdu.- 1991.- iyul № 14.- S. 2.
 • Əliyev, M. Versal Sülh Konfransında: (1919-cu ildə keçirilmiş konfrans haqqında) //Tarix.- 1991.- 26 yanvar.- S. 1.
 • Əliyev, M. Versal Sülh Konfransında: (ADR-in nümayəndələrinin “Qafqaz Azərbaycanı Respublikasının nümayəndələrinin Paris Sülh Konfransına memorandumu”) //Tarix.- 1991.- 23 fevral.- S. 1.
 • Əliyeva, A. M əhəmməd Hadi və Azərbaycan Demokratik Respublikası //Elm.- 1991.-  30 avqust.-  S. 2.
 • Əzizbəyova, P., Əzizbəyov, M. “Müsəlmanlar İrəvandan başlayaraq məhv olur...” və ya təcavüzün tarixinə dair: (”Azərbaycan Demokratik Respublikası: sənədlər, materiallar, faktlar” məcmuəsində Ermənistanın azərbaycanlılar yaşayan torpaqlarında, həm də Azərbaycanda erməni quldur dəstələrinin törətdikləri cinayətlərə h əsr edilmiş sənədlərin şərhi) //Azərbaycan.- 1991.- 14 noyabr.-  S. 4.
 • Əzizov B, Əmiraslanov V. Azərbaycan və qaçqınlar problemi: (1918-1920-ci illərdə Ermənistan və Qarabağ-dan didərgin salınmış azərbaycanlılara kömək məqsədilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının nəzdində yaradılmış Himayəçilik nazirliyinin fəaliyyəti haqqında) //Azərbaycan.- 1991.-  30 avqust.- S. 3. 
 • Gəncəli, S. Adı da, amalı da yaşayır: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü) //Azərbaycan qadını.- 1991.- №  5.-  S. 1.
 • Hafiz, S. Azərbaycan Demokratik Respublikasının səhiyyə fəaliyyəti //Şəfqət.-  1991.- may № 19.-   S. 1-4.
 • Haşımova, S. “Açıq söz” (1915) qəzetində Azərbaycanın daxili vəziyyəti //Tarix.- 1991.- 21 sentyabr.-       S. 1-2.
 • Həsənov, C. İstiqlaliyyətin çətin yolu: Diplomatiya tariximizdən: (28 May Azərbaycanın Milli  Dirçəliş Günüdür) //Azərbaycan.- 1991.- 23 may.- S.1-8; 28 may.-  S. 8; 7 iyun.- S. 8.
 • Həsənov, C. Təlatümlü iki il: (Azərbaycanın tarixinin ən şərəfli, lakin, mürəkkəb və ziddiyyətli dövrü olan 1918-1920-ci illər haqqında) / Cəmil Həsənov. Ağ ləkələrin qara kölkəsi.- B., 1991.- S. 10-98.
 • Xoylu, Z. Bir nəslin nəsibi: (Nyu-Yorkdan məktub) //Odlar yurdu. - 1991.- iyun № 12.- S. 2.
 • İbrahimov, S. Tariximizin əlamətdar səhifələrindən: Azərbaycan məclisi-məbusanının fövqəladə təntənəli iclası: (1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü münasibətilə keçirilən iclasın protokolu) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1991.- 24 may.- S. 2.
 • İbrahimov, S. Tariximizin iki günü: Azərbaycan Demokratik Respublikasının 73-cü ildönümü //Bərəkət.- 1991.- 17 may.- S. 2.
 • İstiqlalımızın çətin yolu //Bakı.- 1991.-  27 may.- S. 3.
 • Katibli, M. Yaddaşımızdan silinməyən iki il: (Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasının    73-cü ildönümü münasibətilə) //Azərbaycan gəncləri.- 1991.- 28 may.- S. 1-2.
 • Kazımoğlu, N. Arxiv sənədləri şahidlik edir: (1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti) //Tarix.- 1991.- 21 sentyabr.- S. 1-4.
 • Kazımov, A. Belə bir muzey lazımdırmı?: (“Azərbaycanda inqilabi-demokratik hərəkat tarixi” Muzeyinin fəaliyyəti barədə) //Azərbaycan gəncləri.- 1991.-   14 noyabr.- S. 3.
 • Kərimov, X. Azərbaycan Demokratik Respublikasının iqtisadi platforması //Bakı.- 1991.- 27 may.- S. 2.
 • Qaraca, Ə. “Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz”: (Türkiyədəki Azərbaycan Milli Məclisinin, eləcə də Azərbaycan Kültur Dərnəyinin baş katibi ilə söhbət) /Söhbəti yazdı: Atababa İsmayıloğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.-  22 fevral.- S. 3.
 • Qəribli, İ. Nə halda idik və nə haldayıq! //Azərbaycan.- 1991.- 1 may.- S. 7.
 • Quliyev, D. Azərbaycan Respublikasının Parlamenti (1918-ci il) //Bərəkət.- 1991.- 25 may.- S. 1-2; 28 may.- S. 1-2.
 • Quliyev, V. 1920-ci il Azərbaycan türk diplomatının gözü ilə: (Süquta doğru gedən müstəqil Azər- baycan haqqında) //Aydınlıq.- 1991.- 1 noyabr.- S. 1, 4, 5; 8 noyabr.- S. 4-5; 15 noyabr.- S. 4-5; 22 noyabr.- S.4; 30 noyabr.- S. 4-5.
 • Məmməd, A. Yenidən başımız üstündə: (Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz) //Bakı.- 1991.-  27 may.- S. 1.
 • Məmmədli, A. Gün aydın, istiqlal günüm: (28 May münasibətilə) //Şəfqət.- 1991.- May.- № 19.- S. 1.
 • Məmmədli, Ş. Borçalıda erməni-gürcü torpaq davası və... / Şurəddin Məmmədli. Parçalanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan-Gürcüstan müharibələrinin acı nəticələri.- B., 1991.- S. 14-21.
 • Məmmədov, A. Azərbaycanın böyük günü: (ADR-in 73-cü ildönümü ilə əlaqədar) //Bakı.- 1991.-  27 may.-  S. 2.
 • Məmmədov, A. Qurtuluş sevinci: (Müsavat dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı) //Azərbaycan.- 1991.- № 5.- S. 16-17.
 • Məmmədzadə, M. Azərbaycan milli xartiyası: (28 mayıs, istiqlal bəyannaməsi) /Əsəri çapa hazırlayan Əliyev Mövsüm //Azərbaycan.- 1991.- №  4.- S. 133-149.
 • Məmmədzadə, M. 27 aprel istilası və “Müsavat” /Hazırlayanı Ramiz Əsgər //Odlar yurdu.- 1991.- May.- S. 2.  263. Məmmədzadə, M. Otuzikilərin dastanı: Qarabağ üsyanının 15-ci ildönümü münasibətilə: (1920-ci ilin mayında işğalçı rus ordusuna qarşı Azərbaycan Milli Ordusunun müqaviməti haqqında) //Fəryad.- 1991.-28 may.- S. 3-5.
 • Mirəhmədov, N. Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının əsas istiqamətləti və xüsusiyyətləri haqqında: (1917-ci il mart-oktyabr) //Tarix.- 1991.- 29 iyun.- S. 1.
 • 1920-ci il 28 aprel günü Azərbaycan salnaməsində tarixi mərhələdir: (Bakı Ali Partiya məktəbində elminəzəri konfrans) //Kommunist.- 1991.- 27 aprel.- S. 1-3.
 • Muxtarlı, Q. T ərtər üsyanı: Bolşevik cinayətlərinin xronikası: (1920-ci il) //Azadlıq.- 1991.- 26 aprel
 • Muxtarov, K. Üç günün üç xəyanəti: (Tarixçi Zülfəli İbarhimovun “Sosialist inqilabı uğrunda Azərbaycan zəhmətkeşlərinin mübarizəsi” (Bakı 1957) kitabında 19171918-ci ildə Bakıda və Azərbaycanın digər hissələrində milli azadlıq hərəkatı haqqında) //Yeni fikir.- 1991.- 24 iyul.-  S. 4.
 • Ramiz, Ə., Əfqan, F. M.Ə.Rəsulzadənin Stalin haqqında xatirələri //Odlar yurdu.- 1991.- № 3.- S. 2; № 4.- S. 3. 
 • Rəfibəyov, X. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin cənab sədrinə: (1919-cu ildə köçkünlərə kömək məqsədilə S əhiyyə naziri doktor Rəfibəyovun qanun layihəsi. 1920-ci il 5 yanvar /Materialı t əqdim etdi Akif Rəfizadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 11 yanvar.- S. 1.
 • Rəhimov, Ə. Ən yaxşı müəllim tarixçidir: 28 May Azərbaycan Dövlət Quruluşunun Dirçəlişi Günüdür //Bərəkət. -  1991.- 9 aprel.- S.1-2.
 • Rəsulzadə M.  Azərbaycan Cümhuriyyəti (Res.: Əlizadə Mayıs) //Açıq söz.- 1991.- 21 mart.- S. 5.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycan Parlamentinin açılışında nitqi //Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi.- 1991.- № 2.- S. 67-69. 
 • Rəsulzadə, M.  Azərbaycan Cümhuriyyətinin böyük dövlətlər tərəfindən tanınması //Ədalət.- 1991.-       23 may.- S. 4-5.
 • Rəsulzadə, M. Ə. Böyük faciə: [Yeni Kafqasiya, № 15, 1927-ci il] /Yazını t əqdim edən Nəsib Nəsibzadə //Azərbaycan.- 1991.- 20 iyun.-  S. 4.
 • Rəsulzadə, M. Qara gün münasibətilə: (28 aprel inqilabı ilə əlaqədar) //Azadlıq.- 1991.- 26 aprel.
 • Rəsulzadə, M.  Qurtuluş günü: “Azərbaycan” qəzeti 1919, 18 eylül (sentyabr), № 276 /Məqalənin qəzetdə müəllifi: Zaman Əsgərli //Azadlıq.- 1991.- 17 noyabr.-  S. 2. 
 • Rəsulzadə, M. M.Ə. Rəsulzadənin “Amerikanın səsi” radiosu ilə Azərbaycana xitabı: (Məmməd Əminin öz səsi ilə 28 may 1953-cü ildəki çıxışının mətni) //Azadlıq.- 1991.-  31 yanvar.- S. 6.
 • Rəsulzadə, M.  Mərkəz firqəsi: (İrşad qəzeti. 31 mart.- 1908.- № 42) /Məqaləni qəzetə verən İslam Qəribli //Azərbaycan.- 1991.- 1 may.-  S. 8. 279. Rəsulzadə, M. Ə. Milli dirilik //Ədəbiyyat qəzeti. -  1991.- 1 noyabr.- S. 2,3.
 • Rəsulzadə, M.  Milliyyət məsələsində bolşevik nəzəriyyatı ilə əməliyyatı: [İxtisarla] /Təqdim edən: Rüstəmli Asif //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 27 dekabr.- S. 1-2. 281. Rəsulzadə, M. Səadət  istiqlaldadır: (1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan Parlamentinin iclasında M.Ə.Rəsulzadənin nitqi. (“Azərbaycan” qəzetinin 1918-ci il 9 dekabr tarixli 60-cı nömrəsində d ərc olunmuşdur) //Bərəkət.- 1991.- 28 may.- S. 1.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycanın təşkilində “Müsavat”: (Müəllifin 1920-ci ildə Bakıda ayrıca kitabça şəklində nəşr olunmuş eyni adlı mühazirəsi.) //Elm.- 1991.- 14 dekabr.- S. 2-8.
 • Rəsulzadə, M. Köhnə n əqarat: (Bütöv və parçalanmaz Rusiya) /Çapa hazırladı Əhmədli Əhməd //Aydınlıq.- 1991.- 9-15 mart.- S. 4.
 • Rüstəmbəyli, Ş. 27 nisan 1920-ci il: (Azərbay can Demokratik Respublikasının süqutu tarixindən) //Ulduz. - 1991. - № 4.- S. 3-5.
 • Rüstəmov, A. Milli səadət: (“Müsavat” partiyası mətbu orqanlarının fəaliyyəti haqqında) //Azərbaycan.- 1991.- № 5.- S. 13-15.
 • Rüstəmov, F. Milli maarifimizin qaranquşları: (1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə məktəb tarixi) //Azərbaycan məktəbi.- 1991.- № 2-3.- S. 54-60.
 • Rüstəmova, N. Dirçəliş günü: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının 73-cü ildönümü) //Bakı.- 1991.- 27 may.- S. 1
 • Saləddin, Ə. Zamanın sınağında: Əhməd Cavad –  100 //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 1 noyabr.- S. 3.
 • Sumbatzadə, Ə. Azərbaycanın dövlət tarixində dönüş mərhələsi: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının 73 illiyi ərəfəsində dövlətin tarixinə nəzər) //Kommunist.- 1991.- 25 may.- S. 2.
 • Tariximizin əlamətdar səhifələrindən: Azərbaycan məclisi-məbusanın fövqəladə t əntənəli iclası //Ədəbiyyat.- 1991.- 24 may.-  S. 2.
 • Ümidvar,(Ö. F.Nemanzadə). Hazır ol!: (”Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 30 aprel və 3 iyun tarixli nömrələrində kiçik ixtisarla dərc olunmuş yazı) //Azərbaycan.- 1991.- 25 oktyabr.- S. 3.
 • Vəliyev, Ş. Yaşıl qələm unudulmadı: (ADR-in dövründə yaranan cəmiyyətlər haqqında) //Azərbaycan.- 1991. - № 5.- S. 18-19.
 • Yusifzadə Ş. Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə: (Azərbaycan Demokratik Respublikasınin 73 illiyi ilə əlaqaədar) //Bakı.- 1991.- 27 may.- S. 1.

1992

[redaktə]
 • Ağalarova, M. Azərbaycan Demokratik Respublikası və xalq maarifi: (Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən) //Azərbaycan məktəbi.-  1992.- № 3-6.- S. 56-58.
 • Ağayev, İ. Azərbaycan Demokratik Respub likasının yaranması tarixşünaslıqda //Tarix.- 1992.- iyun № 8.-  S. 1-2.
 • Ağayeva, N. Azərbaycan Demokratik Cümhu riyyəti və teatr: (1918-1920-ci illər) //Mədəniyyət.- 1992.- 2 iyul.-  S. 2.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri: (”İşıq” nəşriyyatında çapdan buraxılmış eyni adlı albom haqqında) //Bakı.- 1992.- 30 may.- S. 1.
 • Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin Azərbaycan Demokratik Respublıkasının 74-cü ildönümü münasibətilə xalqa müraciəti: (Müraciət Ali Məclisin 1992ci il 23 may tarixli sessiyasında qəbul edilmişdir) //Ədəbiyyat.- 1992.- 29 may.- S. 1.
 • Bahəddinoğlu, F. İIstiqlalımızın qənimləri: (Azərbaycan Demokratik Respublıkasının süqutu) //Aydınlıq.-  1992.- 24 yanvar.- S. 7. 
 • Bozyel, İ. 1918-1990-cı illər arasında Azərbaycanda gəlişmələr: (Təqdim etdi Hacıyeva Maarifə) //Tarix.-  1992.- iyun.- № 8.- S. 4-5.
 • Bünyatov, Z. Azərbaycan Parlamentinin son saatları; Azərbaycan hökumətinin devrilməsi: (Parlamentin son iclasının protokolu və süqutunun səbəbləri haqqında) /Yeddi möhür altında: (Sənədlər məcmuəsi).- B., 1992.-     S. 1-18 .
 • Çıraqzadə, V. Azərbaycanda  siyasi  vəziyyət  (fevral 1917-may  1918-ci  il) /Vahid Çıraqzadə. İstiqlal   yollarında.- B., 1992.- S. 5-28.  
 • Çıraqzadə, V. Sovet Rusiyasının müstəqil  Azərbaycan dövlətinə münasibəti. Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu (yanvar-aprel 1920-ci il) /Vahid Çıraqzadə. İstiqlal yollarında.- B., 1992.- S. 69-81.
 • Əbdülsəlimzadə, Q. ADR-in iqtisadi-sosial platforması: (28 May İstiqlal Günü münasibətilə) //Xalq qəzeti.- 1992.- 15 may.- S. 2. 305. Əfəndiyev, P. Azərbaycan Demokratik Respublikasının mahnıları: (1919-cu ildə nəşr edilmiş “Mahnılar” kitabı haqqında) //Xalq qəzeti.- 1992.- 25 yanvar.- S.3.
 • Əliyev, M. Azərbaycan Milli Müsavat Xalq Partiyası: Yaranmasının 80 illiyi münasibəti ilə //İncəsənət.- 1992.- 14 yanvar.- S.4;  5 fevral.- S.7.
 • Əliyev, M. İstiqlal günü //İncəsənət.- 1992.-   3 iyun.-  S. 1.
 • Hacıbəyli, Ü. Eyni müamilə gözləyirik: (19181920-ci illərdə Qafqazda ağalıq edən ingilislərin Qarabağ probleminə münasibətləri) /Yazanı Çingiz Abbas //Ədəbiyyat qəzeti.- 1992. - 28 may.- S. 2.
 • Hacıyev, A. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin Azərbaycan Demokratik Respublikasının 74-cü ildönümü münasibətilə xalqa müraciəti //B., 1992.- 28 may.-    S. 1.  Həsənov, C. 1918-ci ildə Azərbaycan-Almaniya münasibətləri /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçilarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri.- Bakı, 1992.- S. 168-170.
 • Həsənov, C. 1918-ci ildə Azərbaycan-Almaniya münasibətləri /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri.- 27-28 mart 1992.- B., 1992.- S. 172-174. 
 • Həsənov, C. Diplomatik əlaqələr: (İlk Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixindən) //Xalq qəzeti.- 1992.- 11.- S. 2; 16 iyul.- S. 2.
 • Həşimova, A. 1920-ci il aprel işğalından  sonra Azərbaycanda yaranmış sosial-siyasi vəziyyət və gizli müsavatın fəaliyyəti /Aygün Həşimova. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan mühacirəti (30-cu illərin  sonlarına qədər).- B., 1992.- S. 90-113.
 • Hüseynov, A. Müstəqilliyimizin düşmənləri: ADR və erməni fitnəkarlığı: Tariximizin açılmamış səhifələri //Xalq qəzeti.- 1992.- 1 avqust.- S. 2.
 • Xəlilov, V. 1918-1920-ci illər Azərbaycan İran münasibətlərinə  dair (1920-ci ilin martında İran və Azərbaycan  arasındakı  münasibətlər haqqında) /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri.- B., 1992.-S. 168-170.
 • İbrahimi, E. İkinci dəfə yüksələn bayraq: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının 74-cü ildönümü münasibətilə şair-publisistlə müsahibə) /Müsahibəni yazdı A.Cəmil //Bakı.- 1992.- 28 may.-S.2.
 • İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!: (M.Ə.Rəsulzadənin nəşr etdiyi “İstiqlal” qəzetinin 35-ci nömrəsində ADR-in 15 illiyinə h əsr edilmiş yazıdan bir hissə) /Çapa hazırlayanı: Rəsul Mahmudov //Bakı.- 1992.- 28 may.- S. 2.
 • İsayev, Ə. Müsavat yuvası: Dünyada ilk müsəlman Respublikası olan ADR-in ilk paytaxtı Gəncə: 28 May Milli İstiqlal Günü //Həyat.- 1992.- 6 may.- S. 3. 
 • İsayev, Ə. “Gəncə qiyamı”: 1920-ci ilin may üsyanı haqqında nə bilirik, yoxsa heç nəyi bilmirik //Həyat.- 1992.- 8 may.- S. 3. 320. İsayev, Ə. İstiqlalın Gəncə səfəri //Həyat.- 1992.- 28 may.- S. 2. 321. Krımlı, C. Azərbaycan istilası: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı) //Azərbaycan.- 1992.- 27 may.- S. 1,6.
 • Qəmbərov, İ. 28 May İstiqlal Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri İsa Qəmbərovun xalqa müraciəti: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 74-cü ildönümü münasibətilə //Xalq qəzeti.- 1992.- 30 may.- S. 1.
 • Quliyev, D. Tarix şahiddir ki...: (1918-1920 –ci illərin hadisələri bu günün gözü ilə: Faktlar və şərhlər) //Həyat.- 1992.- 22 may.- S. 4; 23 may.- S. 2; 26 may.- S. 3; 27 may.- S. 3; 28 may.- S. 3.
 • Quliyev, V. Azərbaycan Demokratik Respublikası xarici mənbələrdə //Yurddaş.- 1992.- 8, 15, 29 yanvar. 325. Mahmudov, Y. Bayrağımız enmədi: 28 May İstiqlal Günü qarşısında //Xalq qəzeti.- 1992.- 23, 27 may.- S. 2.; 28 may.- S. 1-2.
 • Mədətli, E. Naxçıvan Araz Türk Respublikası (1918-1920-ci il) //İki sahil. - 1992.- 2,9 iyul. - S.7.
 • Muxtaroğlu, V. Əsrin məhkəməsi: (1918-ci ildə erməni qırğınları ilə əlaqədar türklərin Bakıya gəlməsi) //Ədalət.- 1992.- 24,31 yanvar.- S. 2; 14 fevral.- S. 3; 3;6 mart. - S. 3.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycanın siyasi mühacirəti //Ədəbiyyat.- 1992.- 7 fevral.- S. 1-2. 329. Oğurlanmış istiqlaliyyəti qaytara biləcəklər: (Azərbaycan Milli Birlik Komitəsinin Münhendə n əşr olunan “Azərbaycan” jurnalında 1952-ci ildə İstiqlal Gününə h əsr olunmuş materiallardan seçmələr //Bakı.- 1992.- 30 may.- S. 3. 330. Onk, N. Yeni Azərbaycan Cümhuriyyəti qurularkən: (1918-ci il) //Azərbaycan.- 1992.- 8 may.- S. 4. 331. Rəfiyev, B. Milli istiqlalın tanınması: (Tariximizin açılmamış səhifələri) //Xalq qəzeti.- 1992.- 16 iyun.- S. 2.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycan davası /Təqdim etdi Nəsiman Yaqublu //Aydınlıq.- 1992.- 17 aprel.- S. 2. 
 • Rəsulzadə, M. Mayıs duyğuları: (Şeir) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1992.- 12 iyun.- S. 4
 • Rəsulzadə, M. Unudulmaz faciə: (1918-ci ilin martında Bakıda törədilmiş d əhşətli faciə haqqında) //Ədəbiy-yat qəzeti.- 1992.- 27 mart.- S. 2.
 • Rəsulzadə, M.Ə. Azərbaycan təşkilində “Müsavat”: (Müəllifin 1920-ci ildə ADR-in devrilməsi ərəfəsində Bakıda ayrıca kitabça şəklində nəşr olunmuş eyni adlı mühazirəsi.) //Elm.- 1992. - 9 yanvar.- S.2; 17,25 yanvar.- S. 3.
 • Səmədli, Ş. “Müsavat” mühacirətdə //Qala.- 1992.- 3 mart. 
 • Sultanov, N. Demokratik Respublikanın kitabxa- naçılığa qayğısı //Mədəniyyət.- 1992. - 23 aprel.- S. 4.
 • Süleymanov, T. ADR Ordusunun döyüş əməliy yatları (1918-1920) /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri. 27-28 mart 1992.- B., 1992.- S. 103-105. 339. Ünal, C. Türk ordusunun Qafqaz hərəkatı v ə Bakı-nın xilas edilməsi //Oğuz eli.- 1992.-  4-10 fevral.
 • Yusifbəyli N. Azərbaycan vətəndaşlarına hökumətin müraciəti /Azərbaycan 1919. 28 may.  № 190 //İncəsənət.- 1992.- 3 iyun.- S. 3; 
 • Yusifbəyli, N. Azərbaycan vətəndaşlarına hökumətin müraciəti /Azərbaycan. 1919. 28 may.  № 190 //Həyat.- 1992.- 28 may.- S. 2.  

1993

[redaktə]
 • Azərbaycan Cümhuriyyətinin 75 illiyi münasibətilə Respublika Prezidenti Əbülfəz Elçibəyin mayın 28-də Azərbaycan xalqına televiziya ilə müraciəti //Azərbaycan.- 1993.- 1 iyun.- S. 1-2.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ə.Elçibəyə t əbrik: (Uilyam Klinton 21 may.- 1993-cü il. İstiqlal Günü münasibətilə) //Bakı.- 1993.- 27 may.- S. 1.
 • ADR-in yubileyinə h əsr olunur: (ADR-in 75 illiyi münasibətilə Respublika Elmlər Akademiyasının keçirdiyi elmi sessiya və Bakı Sosial İdarəetmə v ə Politologiya İnstitutunun təşkil etdiyi tələbə elmi-praktiki konfransı haqqında) //Bakı.- 1993.- 27 may.- S. 1.
 • Azərbaycanın rəngarəng mənzərəsi: (Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 75 illiyinə həsr olunmuş sərgi haqqında) //Bakı.- 1993.- 5 iyun.- S. 3.
 • Balayev, A. Azərbaycan Demokratik Respub likası (1918 – 1920-ci illər)  /Azərbaycan tarixi ən qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər.- B., 1993.- S.243265.
 • Bünyadov, Z. Azərbaycan Parlamentinin son sa-atları: ADR-in süqutu //7 gün.- 1993.- 26 iyun.-S. 4; 10 iyul.- S. 4.
 • Əliyarov, İ. Milli dövlətçiliyimiz və onun tarixində Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yeri  //Azərbaycan.- 1993.- 30 iyun.- S. 1,3.
 • Heydəroğlu,Q. İstiqlaliyyətin iki ili və ... /Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü münasibətilə //Bakı.- 1993.- 27 may.- S. 2.
 • Həsənov, C. Azərbaycan-Amerika: tarixin yaddaşından (1918-1920): Diplomatiya tariximizdən //Azərbaycan.- 1993.- 8, 9, 12, 13, 14; 15 yanvar.- S. 3.
 • İbrahim, X. Şərəfli bayram: (28 May – Respublika Günü haqqında) /İbrahim Xəlil. Daşdan keçən istiqlal.- B., 1993.- S. 13-16.
 • Kərimli, Ə. Əsl demokratiyadan öyrənməliyik: (ADR-in iqtisadiyyatı haqqında) //Bakı.- 1993.- 27 may.- S.3. 
 • Kərimov, Ə. Tarix təkrar olunur: Ancaq 19181920-ci illərin tarixi təcrübəsindən çox şey öyrənmişik //Azərbaycan.- 1993.- 20 fevral.- S. 4.
 • Qəhrəmanova, A. Azərbaycan Demokratik Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri //Təhsil.- 1993.- 20 mart.-S.2.
 • Qulubəyli, A. Azərbaycan Ordusu 1918-1920-ci illərdə: (Ordu quruculuğu tarixindən) //Azərbaycan ordusu.- 1993.- 3 sentyabr.- S. 1-2.
 • Mehriban. Tariximizin bir il on bir ayı və bir il on bir günü haqqında nağıl: 1919, 28 may-1920, 28 iyun; 1992, 7 iyun-1993, 18 iyun //7 gün.- 1993.- 18 iyun.- S. 3. 
 • “Müsavat”ın ilk proqramı //Müsavat.- 1993.- № 1.- S. 5. 
 • Orucov, H. Azərbaycan Demokratik Respub- likasının iş və istirahət vaxtı ilə bağlı ilk tədbirləri //Elm.- 1993.- 10 aprel.
 • Paşayev A. Görkəmli sərkərdə aramızdadır //Bakı.- 1993.- 27 may.- S. 2.
 • Rəsulzadə, M. Bizim məramımız /Farscadan çevirəni: M.Müsəddiq //Xalq qəzeti.- 1993.- 16 aprel.- S. 2.
 • Rəsulzadə, M. Rusiyada siyasi vəziyyət: Müəllifin 1926-cı ildə yazdığı əsərindən bir parça //Elm.- 1993.- 8, 22 yanvar. 
 • Rüstəmzadə, Q. Elimizin şad günü: (ADR-in 75 illiyi münasibətilə Bakıda keçirilən şənliklər haqqında) //Bakı.- 1993.- 1 iyun.- S. 1.
 • Sabah Milli bayramımız – Respublika Günüdür: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Elçibəyə təbrik (Uilyam Klinton 21 may 1993-cü il) //Bakı.- 1993.- 27 may.- S. 1.
 • Sənədlərin ikinci həyatı: Ən yeni tarix Mərkəzi Dövlət arxivinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət xadimi Fikrət Əliyevlə müsahibə: (ADR-nın 75 illiyi ilə əlaqədar) /Müsahibəni apardı: P.Quluoğlu //Bakı.- 1993.- 27 may.-    S. 1. 365.  Zeynalov, R., İbrahimov, X. Müsavat Partiyasının 1920-ci il 27 aprel istilasından sonrakı fəaliyyəti tarixindən: (Partiyanın xaricdəki bürosunun təşkilat quruluşu və m əntə-qələri haqqında) //Müsavat.- 1993.- № 1.- S. 6-16.

1994

[redaktə]
 • Azərbaycan Respublikası (1918-1920-ci illər): Xəritə /Azərbaycan tarixi xəritələri. Atlas.- B., 1994.- S. 21. 
 • Baxşəliyev, T. Azərbaycan Demokratik Respublikası və ziyalılar //Mədəni maarif.- 1994.- № 1-2.- S. 18-21.
 • Cəfərov, V. Bir kərə yüksələn bayraq //Hərbi bilik.- 1994.- №  4-5.- S. 84-85.
 • Çörəyin bahalanması: (”Azərbaycan” 7 noyabr 1919 № 316) //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.-S.3.
 • Darabadi, P. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda baş verən hərbi-siyasi hadisələr: ADR-də hərbi quruculuq //Hərbi bilik.- 1994.- №  4-5.- S. 95-104.
 • Hacıbəyli, Ü. Bir yaş: (ADR-in birilliyi münasibətilə) /“Azərbaycan” 28 may 1919 № 190 //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.- S. 5. 3
 • Həsənli, E. Biz sələflərimizdən fərqlənirikmi?: (1918-ci ildə Şimali Azərbaycanda demokratik,  müstəqil, milli dövlətin yaradılması haqqında) //Müxalifət.- 1994.- 28 may.- S. 1,5.
 • Həsənov, C. 1918-ci ilin martı: vətəndaş müharibəsi, türk müsəlman soyqırımı //Azadlıq.- 1994.- 2931 mart.- S. 5.
 • İsayev, Ə. Əlvida Gəncə... [Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Şurasının 1918-ci il 17 iyun tarixli son yığıncağından qeydlər] //Azərbaycan.- 94.- 29 yanvar.-      S. 3.
 • İstiqlalımızın bədii salnaməsi: (Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin  direktoru Maarif Teymurovun müsahibəsi) /Müsahibəni apardı: M.Abdullayev //Bakı.- 1994.- 26 may.- S. 2.
 • Kərimli, Ə. ADR müstəqil maliyyə siyasətini necə qurdu: (Arxiv rəflərindən) //Azərbaycan.- 1994.- 13 may.- S. 2.
 • Qasımov, A. Azərbaycan Demokratik Respublikası və erməni fitnəkarlığı dünən və bu gün //İki sahil.- 1994.- 10 iyun.- S. 1; 19 iyul.- S. 3; 23 sentyabr.- S. 1-2.
 • Nəzirli, Ş. Azərbaycan Məclisi – məbusanında Hərbiyyə nazirinin nitqi. (S.Mehmandarov) //Hərbi bilik.- 1994.- №  4-5.- S. 105-108.
 • Nəzirli, Ş. Polkovnik Şirinbəy Kəsəmənli: [Azərbaycan Demokratik Respublikasında xidmət etmiş sərkərdə] //Hərbi bilik.- 1994.- №  6.-  S. 83-89. 
 • Osmanov, H. ADR dövründə Qafqaz məsələsi: (Tarix təkrar olunur.) //Sərhəd.- 1994.- 27 may.- S. 2.
 • Osmanov, H. ADR dövründə Şimal sərhədləri nin və Bakı rayonunun müdafiəsi tarixindən: (Generalmayor İ.Usubovun komandanlıq etdiyi diviziya haqqında) //Sərhəd.- 1994.- 20 iyul.- S. 2; 27 iyul.- S. 3; 4 avqust.- S. 2; 10 avqust.- S. 2; 18 avqust.- S. 2; 24 avqust.- S. 2; 1 sentyabr.- S. 4; 7 sentyabr.- S.2; 14 sentyabr.- S. 2; 21 sentyabr.- S. 2; 28 sentyabr.- S. 2.
 • Osmanov, H. Denikin təhlükəsi və Azərbaycan sərhədləri: (Sərhədlərimizin formalaşması v ə mühafizəsi tarixindən) //Sərhəd.- 1994.- 15 iyun.- S. 2.
 • Məmməd Əmin Rəsulzadənin parlamanda çıxışı: (“Azərbaycan”  № 67  I nisan  1920) //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.- S. 4.
 • Vəliyev, Ş. 1918-ci ilin mart qırğını: (O günləri bir daha unutma) //Azərbaycan müəllimi.- 1994.- 2 aprel.- S. 
 • Yaqublu, N. 28 May İstiqlalının mənası //Müxa-lifət.- 1994.- 28 may.- S. 1,4.

1995

[redaktə]
 • Əliyev, H. Azərbaycanın milli azadlığı və dövlət müstəqilliyi əbədi və sarsılmazdır: Respublika Sarayında  təntənəli yığıncaq.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi //Azərbaycan.- 1995.- 30 may.-  S. 1-2. 
 • Abdullayev, N. Azərbaycan Demokratik  Respublikası dövründə pul-maliyyə siyasəti və bank işi //Müsavat.- 1995.- № 4.- S. 62-64.
 • Asif Ata: “Müsavat partiyasının seçkilərdə iştirakının ləğvi. Müsavatın 1918-1920-ci illərdə f əaliyyətinin inkarıdır”: (Müsavatın tarixi rolu haqqında) //Yeni müsavat.- 1995.- 24 oktyabr.- S. 1.
 • Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində Par-lament və hökumətin şəxsi heyəti //Müsavat.- 1995.- № 3.- S. 67-68.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının  yaranması v ə onun tarixdə yeri: [ADR–in beynalxalq  vəziyyəti və xarici siyasətdə f əaliyyəti, Bakının işğalı v ə ADR-in süqutu, ADR-in tarixdə yeri haqqında] /Siyasi tarix.- B., 1995.- S. 112 -125.  
 • Bayramlı, M. Azərbaycan hökuməti necə quruldu: ADR-in tarixindən //Yeni dünya.- 1995.- 25 may.- S. 2.
 • Cəfərova, T. “Şimali Azərbaycanda ictimaisiyasi vəziyyət (1917-1920-ci illər)” mövzusunun tədrisinə dair: (1917-ci ildə siyasi şərait və milli hərəkat, siyasi qarşıdurmanın kəskinləşməsi və milli hərəkatın yeni mərhələsi (1917 noyabr- 1918 sentyabr) /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçıları-nın 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 220-221.
 • Əbdürrəhmanlı, N. 1920-ci ilin aprel xronikası [Azərbaycan Demokratik Respublikasınin süqutu] //Hərbi bilik. - 1995. - № 2. - S. 82-89.
 • Əbdürrəhmanlı, N. Azərbaycan 1918-ci ilin son rübünün hərbi-siyasi hadisələri içində: [Antanta dövlətlərinin Azərbaycanı işğalı] //Hərbi bilik.- 1995.- № 6.- S. 70-75.
 • Əbdürrəhmanlı, N. Bakının qurtuluşu: [Nuru Pa-şanın-Türk ordusunun Bakıya gəlişi] //Hərbi bilik.- 1995.- № 5.- S. 66-73.
 • Əbürrəhmanlı, N. İstiqlala aparan yollar: [Azərbaycan Cümhuriyyətinin təşkili haqqında] //Hərbi bilik.- 1995.- № 3.- S. 82-90.
 • Əliyev, M. T.Svyatoxovskinin “Rusiya Azərbaycanı 1905-1920” əsərində Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı problemi: Çarizmin Azərbaycanda yürütdüyü müstəmləkə siyasəti haqqında /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 284-285. 
 • Əlizamin. İstiqlalın çətin yolu: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yarandığı tarixi gün) //Yeni dünya.- 1995.- 25 may.- S. 2
 • Gültəkin (Əmin Abid). Azərbaycan istiqlalı: Şeir //Yeni dünya.- 1995.- 25 may.- S. 4.
 • Həsən, O. Ordu və dövlət dili: [1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının türk dilini dövlət dili kimi qəbul etməsi ilə əlaqədar Hərbi nazirliyin verdiyi  əmrlər haqqında] //Hərbi bilik.- 1995.- № 1.- S. 99-100.
 • Həsənov, C. 1918-ci ilin martı: Vətəndaş müharibəsi yoxsa türk-müsəlman soyqırımı? //Azadlıq.- 1995.- 27,31 mart. 
 • Həsənov, C. Azərbaycan Demokratik Respubli kasının yaranması və onun tarixdə yeri: (ADR-in yaranması və onun tədbirləri, beynəlxalq vəziyyəti, Bakının işğalı və ADR-in süqutu haqqında)  /Siyasi tarix.- B., 1995.-  S. 112-125.
 • İsayev, N. ADR və Azərbaycan teatrının inkiçafı məsələsi  /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və gələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respulika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.-  S. 132-134. 
 • İsgəndərov, A. Azərbaycan Demokratik Respublikası 20-30-cu illər tarixşünaslığında: (Xarici müəlliflərin müsavatın və ADR-in fəaliyyəti haqqında yazdıqları əsərlər haqqında) /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 222-224.
 • İsmayılov, İ. XX əsrin birinci 20 illiyində Azərbaycanda siyasi vəziyyət: (Milli azadlıq hərəkatının güclənməsi, ADR-in siyasi fəaliyyəti, Türkiyə ilə münasibəti haqqında)  /İsmayılov İ.Z. //Azərbaycanın XX əsrdə dövlətcilik siyasi məsələləri.- B., 1995.- S. 6-55.
 • Kərimov X., Salahov M. Azərbaycan Demokratik Respublikasının sosial iqtisadi siyasətinin elmi-nəzəri əsasları və əsas istiqamətləri /Tarixi keçmişsiz bu günümüz
 • və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc təd-qiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995 - S. 211-212. 
 • Kərimov, Z. Azərbaycan Demokratik mətbuatı: (1917-1920-ci illərdə “Azərbaycan” və  XX əsrin əvələrində çıxan digər mətbuat orqanları haqqında) //Elturan.- 1995.- № 1-2.- S. 40-43.
 • Knyaz, A. Azadlığın əzablı yolu: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının – Azərbaycan Cümhuriyyətinin 77-ci ildönümü münasibətilə) //Azərbaycan ordusu.- 1995.- 27 may.- S. 1. 
 • Köçərli, T. Azərbaycan Cümhuriyyətinin təşkili və rəsmi adı haqqında //Bakı.- 1995.- 20 may.- S. 3.
 • Qasımov, A. ADR dövründə ermənilərin təxri batçılıq fəaliyyəti //Səs.- 1995.- 13 aprel.- S. 4; 24 may.- S. 2; 27 may.- S. 1-2. 
 • Qasımov, A. Əmək hüququ üzrə mütəxəssis üçün: (Nəcəf Orucovun “1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasında əmək hüququ münasibətlərinin nizama salınması” adlı kitabının çapdan çıxması haqqında) //Azərbaycan.- 1995.- 23 iyun.- S. 4.
 • Qasımov, T. Azadlığa gedən yol: (ADR-in yaranması v ə istiqlal bəyannaməsinin 77-ci ildönümü münasibətilə) //Yeni dünya.- 1995.- 25 may.
 • Quliyev, E. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri tarixinə dair (1920-1922-ci illər) /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 120-122.   
 • Məmmədov, C. Müasir dövrdə t ələbə g ənclər Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə: (Azərbaycan Demokratik Respublikası xadimlərindən nümunə götürülməsinin gərəkliyi haqqında) /Tarixi keçmişimiz bu günümüz və gələcəyimiz yoxdur. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.-  S. 224-226.
 • Məmmədzadə, M. Xəzər türklərin dənizidir: (“İstiqlal” qəzeti, 9 avqust 1919) /Məqaləni təqdim etdi Əli Məmmədbağıroğlu //Yeni Müsavat.- 1995.- 28 noyabr.-     S. 3.
 • Musayev, İ. 1919-cu il Azərbaycan Ermənistan müqaviləsi, onun nəticə və dərsləri: Zəngəzur torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistana bağışlanması haqqında  /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və gələcəyimiz yoxdur. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.-   S. 282-284.
 • Musayev, İ. Azərbaycan Demokratik Respubli kasının iqtisadi mühasirəsi. /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və g ələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 122-124.   
 • Musayev, İ. Azərbaycan Demokratik Respubli- kasının iqtisadi mühasirəsi: (ADR-in Sovet Rusiyası tərəfindən iqtisadi mühasirəsi və xarici iqtisadi əlaqələrin zəifliyi  haqqında) /Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi” konfransı, 15 aprel 1995-ci il.- B.,  1995.- S. 127-130.
 • Nəbili, M. Tariximiz, bağımsızlığımız, bayrağımız..: Uydurmalar,gerçəklər (ADR-in süqutu haqqında) //Azərbaycan.- 1995.- 17 oktyabr.- S. 3.
 • Oruclu, M. Müsavat Partiyasının fəaliyyəti (1911-1918-ci illər) //Müsavat.- 1995.- № 3.- S. 63-66; № 5.- S. 48-52.
 • Osmanov, H. 1920-ci ilin təlatümlü yanvarı: (Ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə haqqında) //Hərbi bilik.- 1995.- № 1.- S. 101.
 • Osmanov, H. İlk hərbi bayrağımız: 1919-cu il Azərbaycan Ordusunun ilk hərbi yürüşü //Azərbaycan ordusu.- 1995.- 27 may.- S. 2.
 • Osmanov, H. Mart qırğınına aparan yollar: (1920-ci il) //Hərbi bilik.- 1995.- № 2.- S. 66-71.
 • Rasim, M. Klassik və çağdaş müsavat (etüdlər) //Müsavat.- 1995.- № 3.- S. 84-86.
 • Rəfiyev, B. Vətən uğrunda ölənlər unudulmur: (Azərbaycanın sovetləşdirilməsindən sonra Müsavat Partiyasının gizli fəaliyyəti, mübarizəsi və onlara qarşı yürüdülən ittihamlar) //Müsavat.- 1995.- № 4.- S. 58-61.
 • Tofiq, A. Müsavatda irs problemi: (Nəsib Nəsibzadə ilə müsahibə) //Yeni müsavat.- 1995.- 2 fevral.-  S. 2.
 • Yaqublu, N. 27 aprel – Azərbaycanın işğal günü //Yeni Müsavat.- 1995.- 27 aprel.- S. 1.
 • Yaqublu, N. Azərbaycanın ilk Parlamenti: (Parlament tarixindən) //Yeni müsavat.- 1995.- 24 avqust.- S. 2. 429. Yaqublu, N. Azərbaycanın Milli Şurası. (Parlamentin tarixindən) //Yeni müsavat.- 1995.-10 avqust.- S. 2.
 • Yüz onbirillik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər: [M.Ə. Rəsulzadənin ] //Müsavat.- 1995.- № 3.-    S. 6.
 • Zeynalov, R., İbrahimov, X. Müsavat Partiyasının 1920-ci il 27 aprel istilasından sonrakı fəaliyyəti tarixindən: (Müsavatın Lənkəran Qəza Komitəsinin fəaliyyəti) //Müsavat.-  1995.- № 4.- S. 53-57.
 • Zeynalov, R., İbrahimov, X. Müsavat Partiyasının 1920-ci il 27 aprel istilasından sonrakı fəaliyyəti tarixindən: (Partiyanın Bakı q əza Komitəsinin fəaliyyəti haqqında) //Müsavat.- 1995.- № 3.- S. 57-62.

1996

[redaktə]
 • Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi və sarsıl- mazdır: Respublika Sarayında təntənəli yığıncaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər  Əliyevin nitqi //Azərbaycan.- 1996.- 30 may.- S. 1,2.
 • Aslanov, M. “Fitnələr qarşısında”: (Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan (1918-1920) qəzetində n əşr olunan əsərləri kitab halında nəşr olunmuşdur) //Naxçıvan.- 1996.- 28 may.- S. 4.
 • Bala, M. Azərbaycan mühacir mətbuatının otuz illiyi: (1923-1953) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 19 iyul.- S. 8.
 • Başkeçidli, B. Azərbaycan Ordusu: 1918-1920ci illər //Azərbaycan ordusu.- 1996.- 26 may.- S. 1.
 • Bünyadov, Z. Azərbaycan Demokratik Respub likasının tarixindən: (Müəllifin 1992-ci ildə “Za semyu peçatyami” məcmuəsində d ərc olunmuş “Azərbaycan hökuməti və onun devrilməsi səbəbləri” adlı yazısı) //Yeni Azərbaycan.- 1996.- 14 avqust.
 • Darbadi, P. İngiltərə v ə Azərbaycan: 19181919-cu ilin hadisələri //Hərbi bilik.- 1996.- № 6.- S. 73-76.
 • Əbdürrəhmanlı, N. İstiqlaliyyətin çətin yolu: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının qonşu dövlətlərlə diplomatik əlaqəsi) //Hərbi bilik.- 1996.- № 1.- S. 68-74. 
 • Hacızadə, H. Demokratiya haqqında 150 000 işarə: (H. Hacızadənin eyni adlı kitabının Türkiyədə çapdan çıxması) //Qanun.- 1996.- № 5.- S. 41-48.
 • Həqq, M. Azərbaycan Demokratik Respublikası və Almaniya //Yeni Azərbaycan.- 1996.- 3 iyul.- S. 2.
 • Həsənov, N. Azərbaycan Demokratik Respubli- kası Parlamentinin yaranması və fəaliyyəti: (1918-1920-ci illər) //Azərbaycan.- 1996.- 26 may.- S. 2.
 • Hüseynov, Ş. Milli Cümhuriyyətimizin ikinci paytaxtı:  (Müstəqilliyin, istiqlalın keçdiyi tarixi  yol haqqında) /Hüseynov Şirməmməd. Müstəqilliyin çətin yolu... Biz hara gedirik? - B.,  1996. - S. 46-47.
 • Hüseynov, Ş., Həsənli, C. Fətəli xan Xoyskinin  Azərbaycan Parlamentində nitqi (“Azərbaycan” qəzeti 1918-ci il 9 dekabr) //Hərbi bilik.- 1996.- № 6.- S. 64-67.
 • Hüseynov, Ş., Həsənov, C. Azərbaycanın böyük günlərindən biri: (1920-ci il yanvarın 12-də Antanta tərəfindən Azərbaycan istiqlalının tanınması haqqında) //Azadlıq.- 1996.- 13 yanvar.- S. 5.
 • İsaoğlu, F. İstiqlalımız, bayrağımız və bir azca da özümüz haqqında //Naxçıvan.- 1996.- 20 noyabr.- S. 2-3.
 • İsmayılov, İ. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin dövlətçilik siyasəti: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması, fəaliyyəti) /İsmayılov İsrafil. Azərbaycanda dövlətçilik fikri: oçerklər.- B., 1996.- S. 60-73.
 • Köçərli, T. İran Azərbaycan Cümhuriyyətini necə tanıdı?: (Tarixi keçmişimizdən) //Xalq qəzeti.- 1996.- 5 mart.- S. 1-2.
 • Qasımov, C. ADR dövründə t əhlükəsizlik xidməti //Sərhəd.- 1996.- 2 mart.- S. 1.
 • Qasımov, M. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri: (Mə-qalədə ABŞ-la Azərbaycanın münasibətlərinin 1919-cu il mayın 28-dən başladığı göstərilir) //Xalq qəzeti.- 1996.- 11 sentyabr.- S. 3-4; 12 sentyabr.- S. 2.
 • Nəzirli, Ş. Cümhuriyyətin səma şahinləri: (Təyyarəçi zabit Teymurçin xan Əfşari haqqında) //Hərbi bilik.- 1996.- № 3.- S. 92-95. 452. Osmanov, H. Azərbaycan Demokratik Respublikası H ərbiyyə Nazirliyinin Gəncə dövrü (1918-1919-cu illər) //Hərbi bilik.- 1996.- № 6.- S. 57-59.
 • Osmanov, H. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə partizan dəstələri //Azərbaycan ordusu.- 1996.- 23 fevral.- S. 2.
 • Osmanov, H. Bakı möhkəmləndirilmiş rayonunun təşkili: (1919-cu il Bakının Denikin təhlükəsindən müdafiəsi) //Hərbi bilik.- 1996.- № 5.- S. 52-54.
 • Osmanov, H. Cümhuriyyət dövrünün ilk könüllü batalyonu //Hərbi bilik.- 1996.- № 1.- S. 91-92.
 • Osmanova, R., Sadıqova, K. Azərbaycan hökumətinin Gəncə dövrü və Bakının qurtuluşu uğrunda mübarizə //Hərbi bilik.- 1996.- № 5.- S. 55-56.
 • Paşayev, A. Azərbaycanda ilk təhlükəsizlik orqanlarının yaradılamsı haqqında: [1919-cu il əks-inqilab və mübarizə t əşkilatının yaradılması haqqında] //Azərbaycan.- 1996.- 11 iyun. S. 3; 14 iyun.- S. 3.
 • Rəsuladə, M. Qurtuluş günü. (“Azərbaycan” qəzeti 1919 18 eylül (sentyabr) № 276) //Hərbi bilik.-  1996.- № 5.-S. 57.
 • Rəsulzadə, M.. “Yeni Qafqasiya” 27 aprel 1927 № 10. Böyük faciə. (1920-ci il 28 apreldə rus qoşunlarının Azərbaycanı işğal etməsi haqqında) /Məqaləni qəzetə verən Şirməmməd Hüseynov //Azadlıq.- 1996.- 25 aprel.- S. 5. 
 • Səmədoğlu, H. Azərbaycan ordusunun qərargahları (1918-1920-ci illər) //Hərbi bilik.- 1996.- № 2.- S. 48-50.
 • Tarixi ildönümünə h əsr olunur: (Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutunda Azərbaycan Demokratik Res-publikasının yaradılmasının 78-ci ildönümünə h əsr olunmuş elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında) //Azərbaycan.- 1996.- 26 may.- S. 1.
 •  Topçubaşov, Ə. Azərbaycanın təşəkkülü //Hərbi bilik.- 1996.- № 3.- S. 62-66; № 4.- S. 81-86; № 5.- S. 7377; № 6.- S. 80-83.
 • Vəliyev, T. Azərbaycan Demokratik Cüm huriyyəti hansı əsasa söykənmişdi: (Respublika EA-nın müxbir üzvü, professor Vəliyev Teymurla A. Ülvinin söhbəti) //Xalq qəzeti.- 1996.- 3 dekabr.- S. 2.

1997

[redaktə]
 • Əliyev Heydər. Azərbaycanın İstiqlal bayramına – Respublika Gününə h əsr olunmus təntənəli yığıncaqda nitq: 27 may 1994-cü il, Respublika sarayı /Heydər Əliyev: Müstəqilliyimiz əbədidir. İkinci kitab. May 1994-dekabr 1994.- B., 1997.- S. 5-13.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: (Azərbaycanın müstəqilliyi – Respublika Günü münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda) //Azərbycan.- 1997.- 28 may.- S. 1-2.
 • Darabadi, P., İbrahimov, E. Cümhuriyyətin alayları (1918-1920-ci illər): Azərbaycan dövlətində ordu quruculuğu //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 may.- S. 3.
 • Əhmədov, H. Azərbaycan Demokratik Res publikası tərəfindən xaricə göndərilmiş bir qrup tələbənin taleyi //Azərbaycan müəllimi.- 1997.- 27 may.- S. 2.
 • Əlizadə, M. Azadlığa aparan yollar /Məmməd Əlizadə. İstiqlala doğru.- B., 1997.- S. 11-13.
 • Əsədov, A. Dövlət necə yaranır və ya Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi kimdir? (Diskussiya) //Qanun.- 1997.- № 11.- S. 25-27.
 • Əzizov, T. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması: [Bakıda sovet hakimiyyətinin süqutu (1918 – aprel 1920-ci  illərdə Azərbaycanın iqtisadi-sosial və ictimai-siyasi həyatı, ADR-in yaranması və mədəniyyəti haqqında] /Türyan Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.- B., 1997.- S. 160 -174.
 • Əzizov, T. Azərbaycan Respublikasınin xarici siyasəti /Türyan Əzizov. Azərbaycan Respublikası XX əsrin əvvəllərində.- B., 1997.- S. 187-205.
 • Əzizov, T. Dövlət quruculuğu /Türyan Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.- B., 1997.- S. 174-187.
 • Əzizov, T. İqtisadi-sosial vəziyyət. Azərbaycan Demokratik Respulikasının süqutu /Türyan Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.- B., 1997.- S. 205-216.
 • İbrahimov, N. Qürbətdə vətən olarmış....[ADRin Almaniya hökuməti ilə müqaviləsi haqqında] /İbrahimov Nazim. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri.- B., 1997.-  S. 124-130.
 • İsayev, Ə. Gəncədən ucalan yol: Faktlar, rəqəmlər, xatirələr, sənədlər: 28 May Respublika Günüdür //Azərbaycan. - 1997.- 27 may.- S. 2.
 • İstiqlalımızın bəhrələri: (Azərbaycanın 2-ci dəfə müstəqilliyi haqqında) //Azərbaycan müəllimi.- 1997.- 27 may.- S. 1.
 • Kərimov, X. Azərbaycan Demokratik Respublikasının milli valyutanı möhkəmləndirmək sahəsində iqtisadi siyasətinə dair /“Azərbaycan XXI əsrin  astanasında” respublika elmi-praktiki konfransının materialları.- B., 1997.- I hissə.-    S. 596-597.
 • Qasımov, M. Aprel işğalı n əticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə böyük dövlətlərin münasibəti //Xalq qəzeti.- 1997.- 21 oktyabr.-   S. 2.
 • Qurbanov, Ş. İlk demokratik dövlətimiz (1918ci il): 28 May Respublika Günüdür //Xalq qəzeti.- 1997.- 25 may.- S. 1-2. 480. Mirzəbəyli, İ. Azərbaycan 28 maya aparan və oradan keçib gələn istiqlal yolunda: Tarixdən sitatlar: (1918ci il 28 maya qədər olan milli azadlıq hərəkatı haqqında) //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 may.- S. 1, 3.
 • Osmanov, H. Azərbaycan Demokratik Respublikası Hərbiyyə Nazirliyinin Kəşfiyyat qurumlarının fəaliyyəti tarixindən (1918-1920) //Hərbi bilik.- 1997.- № 2.- S. 74-75.
 • Osmanov, H. Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması zərurətləri //Hərbi bilik.- 1997.- № 3.-  S. 71-74.
 • Rəsulzadə M., Salikov Ə. Şəkli idarə haqqında iki baxış.- B., 1997.-  S. 18. 484. Səfəroğlu, Z.  Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan 77 il keçir //Müxalifət.- 1997.- 30 aprel.- S. 1, 4.
 • Səmədoğlu, H. Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi rəmzləri (1918-1920) //Hərbi bilik.- 1997.- № 1.-S. 89-90.
 • Sultanova, G. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində irsilik /”Azərbaycan XXI əsrin astanasında” respublika elmi-praktiki konfransının materialları.- B., 1997.- I hissə.- S. 841-842.
 • Şeyxzamanlı, N. Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutunun səbəbləri /Nağı Şeyxzamanlı. Azərbaycan istiqlal mücadiləsinin xatirələri.- B., 1997.- S. 99-102.
 • Şəmsizadə, N. İstiqlalımız Milli birliyimizdədir: (1918-ci il “28 May” Azərbaycanın İstiqlal Günü münasibətilə) //Azərbaycan.- 1997.- 27 may.- S. 3.
 • Tarixşünaslıq elminə qiymətli töhfə. (Yeni nəsillər: Anar İsgəndərovun “1918-ci il mart qiyamının tarixşünaslığı” adlı monoqrafiyası haqqında) //Panorama.- 1997.- 1 noyabr.- S. 6. 
 • Yaqublu, N.  Azərbaycanda kommunistlərə qarşı silahlı üsyanlar və xalq hərəkatı //Müxalifət.- 1997.- 19 fevral.- S. 4.
 • Yaqublu, N. 1918-ci ildə Azərbaycan istiqlalının elan olunmasında və milli demokratik dövlət quruculuğu prosesində müsavatın rolu /Nəsiman Yaqublu. Müsavat partiyasının tarixi.- B., 1997.- S. 70-115.

1998

[redaktə]
AXC – 80
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika mərasiminin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezi-dentinin Sərəncamı, 24 may 1998-ci il //Azərbaycan.- 1998.-26 may.- S. 1; Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 28 may.- S.1; Elturan.- 1998. - № 1-2.- S. 7-8.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş əsər-lərin nəşr edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı, 22 fevral 1998-ci il //Azərbaycan.-1998.- 24 fevral.- S. 2.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 80:Azəbaycan Respublikasının -Prezidenti H.Əliyevin nitqi //Bakı.-1998.- 26 may.- S. 1.
 • Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli xadimlərinin qo-humları ilə görüşmüşdür: /Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illik yubileyi münasibətilə mayın 27-də keçirilmiş təntənəli mərasim/ //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 2.
 • Əliyev H. Milli bayram – Respublika Günü münasibətilə təntənəli yığıncaqda nitq: 26 may 1996-cı il /Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir.- B., 1998.- VI kitab.- S. 307- 321.
 • Əliyev, H. Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı /Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında (8 dildə).- B., 1998.-S. 5-8
 • Əliyev, H. Bugünkü müstəqil dövlətimiz Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisidir: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi ) //Azərbaycan.- 1998.- 21 may.-S. 1-2.
 • Əliyev, H. Xalqımızın birliyi və dövlətimizin düz-gün siyasəti sayəsində müstəqilliyimizi qoruyub saxlayacaq, daha da möhkəmləndirəcəyik: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tən-tənəli mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi) //Xalq qəzeti.- 1998.- 28 may.- S. 1-2.
 • Əliyev, H. Müstəqil dövlətimizin və xalqımızın təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək silahlı qüvvələrimizin müqəddəs vəzifəsidir: Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində Azərbay-can Respublikası Prezidentinin nitqi //Azərbaycan.- 1998.- 26 iyun.- S. 1-2.
 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”: (ədə-biyyat, dil, mədəniyyət qurulucuğu) adlı kitabın çapdan çıxması haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 27 may. - S. 5.
 • “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” II Res-publika elmi-praktiki konfransının materialları.- B., 1998.-III hissə.- S. 547-612.
 • “Muza” Azərbaycanı tərənnüm edir: (Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyinin aylıq “Muza” qəzetinin növbəti nömrəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuşdur) //Azərbaycan.- 1998.- 10 may.- S. 6; Ədəbiyyat.- 1998.- 15 may.- S. 4.
 • Abdullayev, M. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enmədi: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 80 illiyi //Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 5.
 • Abdullayev, M. Ənənəyə sədaqət: Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi //Bakı.- 1998.- 26 may.- S. 1.
 • Adıgözəlova, A. Zaqatalada 1917-1918-ci il-lərdə siyasi vəziyyətə dair /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 22-23.
 • Adıgözəlova, A. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin inzibati idarəçiliyinə dair /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 66-68.
 • Ağazadə, Z. Azərbaycan tarixinə baxış: (Ukrayna televiziyası ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş sənədli film göstərilmişdir) //Azərbaycan.- 1998.- 11 iyun.- S. 2; Xalq qəzeti.- 1998. - 12 iyun.- S. 6.
 • Ağazadə, Z. Xəzərdən əsən bahar nəsimi: (Ukraynada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr edilmiş Ongünlük haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 3.
 • Aslanov, H., Qasımov, Q. Azərbaycan Demok-ratik Respublikasının maliyyə və pul kredit sistemi: (1919-cu ilin aprelində Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Dövlət Bankının yaradılması haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhu-riyyətinin 80-illiyinə həsr olunmuş elmi konfrasın materialları 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 220-221.
 • Azərbarcan Elmlər Akademiyasının prezidenti F.Maqsudovun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında çıxışı //Elm.- 1998.- may.- № 15,16.- S. 1.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası: Tarixin parlaq səhifəsi: ADR-in 80 illiyi münasibətilə //Azərbaycan reklamının tarixi.- 1998.- № 1.- S. 12-13.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibətilə Milli Məclisin təntənəli iclası //Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 1-4.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi Gürcüstanda da qeyd ediləcək: (Prezident Eduard Şevard-nadze bu barədə xüsusi Sərəncam vermişdir) //Azərbaycan.-1998.- 19 may.- S.1,3.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatı //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 3.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edildiyi binada yubiley mərasimi: (Ölkəmizin Gürcüstan-dakı səfirliyində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edildiyi binada Cümhuriyyətin 80 illiyi münasibətilə keçi-rilən mərasim haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 31 may.- S. 2
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi Gürcüstanda da qeyd olunur //Azərbaycan.- 1998.- 6 may.-S. 3; 8 may.- S. 1-2; 31may.- S. 2.
 • Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstana gedəcəkdir: AXC-nin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər haqqında //Azərbaycan.- 1998.- 5 may.- S. 2.
 • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Murtuz Ələsgərovun Milli Məclisin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş iclasında çıxışı //Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 4.
 • Azərbaycanda iqtisadi fikir tarixinə dair [ADR-də və onun süqutundan sonra da iqtisadiyyata dair] /Azərbaycan iqtisadiyyatı.- B., 1998.- S. 34-41.
 • Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir: Azərbay-can Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibətilə Milli Məclisin təntənəli iclası //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 1
 • Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında (8 dildə): [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin soyqırım haq-qında qərarı].- B., 1998.- S. 7-8.
 • Babayeva, T. Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında müsavatın yeri /Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyiyinə həsr olunmuş elmi kofransın material-ları 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.-B., 1998.- S. 62-63.
 • Babayeva, T.K. Müsavat Partiyasının Azərbay-can Demokratik Respublikasınnın yaradılmasında rolu /AXC-nin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 167- 168.
 • Bakının işğalı və Azərbaycan Demokratik Res-publikasının süqutu: [ADR-in tarixdə yeri] /Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində.- B., 1998.- S. 116-138.
 • Bayramoğlu, A. Səfərbərlik ruhu: (Abdulla Şaiqin Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə yaradıcılığı) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 12 iyun.- S. 2.
 • Bəydəmirova, B.S. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin xarici iqtisadi əlaqələri /“Azərbaycan XXI əsrin astanasında” II Respublika elmi-praktik konfransın materialları.- B., 1998.- III hissə.- S. 554-556.
 • Biz ilk demokratik dövlətimizin sədaqətli və layiqli varisləriyik: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 1.
 • Bonn: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi münasibətilə: (Azərbaycanın Almaniyadakı səfirli-yində keçirilən qəbul haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 6 iyun.- S. 6.
 • Daşdəmirov, R. Gəncə yubileyə gəlir...: (Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rasim Daşdəmirovla müsahibə) /Müsahibəni apardı: Əhməd İsayev //Azərbaycan.- 1998.- 24 fevral.- S. 2.
 • Dost diyarda: (Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyinin Gürcüstanda el bayramı kimi qeyd edil-məsi haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 8 may.- S. 1, 6.
 • Elmi-praktik konfrans: (N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetində) //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 7.
 • Əhmədov, O. 1919-cu ildə ADR tərəfindən ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilən bir qrup azərbaycanlı tələbələr haqqında /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial siyasi elmlər.- B., 1998.-S. 31.
 • Ələsgərli, C. Elmi-konfrans keçirilmişdir: (M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans) //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 5-7.
 • Ələsgərov, M. AXC-nin 80 illik yubileyi münasibətilə amnistiya haqqında: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı //Azərbaycan.- 1998.-13 may.- S.4.
 • Əliyev, X. Yeni kitabxana açılmışdır: Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində açılan kitabxana hqqında ) //Azərbaycan.- 1998.- 5 may.- S. 6.
 • Əliyeva, L. Azərbaycanda demokratik ənənələr və müasirlik: ADR-80 //Dirçəliş.- XXI əsr.- 1998.- № 10.-S. 54-60.
 • Əsgərli, Z. Cümhuriyyətin tarixi: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması və süqutu haqqında) //Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 28 may.- S. 3.
 • Əzizov, B. ADR dövründə Azərbaycan mədəniyyəti (1918-1920) //Müsavat.- 1998.- № 8.- S.16-18.
 • Fərəcullayev,  F.  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti: (Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutunun “Qartal” nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” adlı kitab haqqında) //Xalq qəzeti.-1998.- 28 may.- S. 12.
 • Gəncəli, S. İllərə bərabər dirçəliş: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə //Azərbaycan qadını.- 1998.- № 5.- S.1-4.
 • Göyüşov, A. 1918-1920 -ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinə dair (Azərbaycan Parlamentinin fəaliyəti haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80– illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B.,1998.-S.70-71.
 • Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşıdakı 80 illiyinin Gürcüstanda qeyd olunması ilə əlaqədar) //Azərbaycan.-1998.- 6 may.- S. 3.
 • Hacıyev, X. Xalq Cümhuriyyətinin təcrü-bəsindən faydalanmaq vətəndaşlıq borcumuzdur: (Azərbay-can Xalq Cümhuriyyətinin məhkəmə quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və islahatlar haqqında) //Azər-baycan.- 1998.- 28 aprel.- S. 4.
 • Hacıyev, İ. Dövlət rəmzlərinin işlənmə mexanizmi, tədrisi və təbliği //Azərbaycan müəllimi.- 1998.-28 may.- S. 3.
 • Hacıyev, S. Zaqafqaziyanın müstəqil Federativ Respublika elan olunması və Osmanlı imperiyası ilə münasibətləri: /AXC-in 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B.,1998.- S.71.
 • Xalq Cümhuriyyəti – 80: (Keçirilən tədbirlərlə əlaqədar xüsusi səhifə) //Azərbaycan.- 1998.- 30 may.- S. 5.
 • Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi azadlıq bayra-mıdır: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 80 illiyi //Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 5.
 • Xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinin şanlı səhifəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının iclası //Azərbaycan.- 1998.- 22 may.- S. 1,5,6.
 • İbişov, F.F. Azərbaycan Demokratik Res-publikasının süqutuna gedən yol: (AK (b) P-nin yaranması və ADR-in süqutu haqqında) /AXC-in 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materilları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər- B., 1998.- S. 164-165.
 • İsayev, Ə. İstiqlalın ilk günü: Tiflis, 28 may
 • 1918: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti – 80 //Azər-baycan.- 1998.- 5 aprel.- S. 3.
 • İsayev, Ə. İstiqlalın son günü: Bakı, 27 aprel 1920 //Azərbaycan.- 1998.- 27 may.- S. 5.
 • İsayev, Ə. Tarixin haqq səsi, real mənzərəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 80: (Respublika kitab-xanasının “Nadir kitablar” fondunda saxlanılan 1920-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının “Ünvan-təqvim”i toplusu haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 11 mart.- S. 4.
 • İsgəndərov, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin tarixşünaslığına dair: (Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin tarixinə dair əsər yazan müəlliflər haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998. - S. 69.
 • İsmayılov, X. Azərbaycan Demokratik Respulikasının qanunvericilik fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiy-yətləri /Azərbaycan XXI əsrin astanasında II Respulika elmi-praktik konfransın materialları. - B., 1998.- III hissə.-609-611.
 • İsmayılov, X. C. Azərbaycan Demokratik Res-publikasının dövlət aparatının yaradılması və onun xüsusiy-yətləri (Milli Şura, Müvəqqəti hökumət və Parlamentin fəaliyyəti haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elm.- B.,1998.-S. 116-117.
 • Kərimov, Ə. Tarixin dərslərini unutmayaq: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadiyyat sahəsində apardığı islahatlar barədə) //Azərbaycan.- 1998.- 29 iyul.-S. 6.
 • Kərimov, X. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici dövlətlərlə ticarət əlaqələrini necə qururdu //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 6.
 • Kərimov, Ü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi şərəfinə: (Respublikamızın İrandakı səfirliyinin 80 illik yubileyi münasibətilə Tehranda rəsmi qəbul təşkil etməsi haqqında) //Xalq qəzeti.- 1998.- 11 iyun.- S. 5. Konfrans başa çatdı: (M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyinə həsr olunmuş üçgünlük elmi konfrans haqqında) //Azərbaycan.- 1998. - 2 iyun.- S. 3.
 • Qardaş Azərbaycanın bayramı münasibətilə: (Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi müna-sibətilə keçirilən təntənəli mərasim haqqında) //Azər-baycan.- 1998.- 31 may.- S. 2.
 • Qasımov, C. Ədəbi həyatda represiya: (Bolşeviklərin ADR üzvlərinə qarşı repressiyası haqqında) /Repressiyadan deportasiyaya doğru.- B., 1998.- S. 31-39.
 • Quliyev, V. Azərbaycanı dünyaya tanıdan Cümhuriyyət: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə).- B., 1998.- 26 may.- S. 1.
 • Quliyev, İ. 1917-ci ilin sonu 1918-ci ilin əvvəllərində Zaqafqaziyada ictimai-siyasi vəziyyət /AXC-nin 80 illiyinə həsr ounmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.-S. 169-170.
 • Quliyev, V. Avropaya pəncərə açanlar: Azər-baycan Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti Paris Sülh Konfransında: (Azərbaycan Cümhuriyyəti – 80) //Pano-rama.- 1998.- 26 may.- S. 2.-3; 27 may.- S.2-3; 28 may.-S. 2-3.
 • Qurbanov, H. Penti tensal siyasətinin həyata keçirilməsində prokuror nəzarətinin rolu: Azərbaycan Prokurorluğu – 80 //Azərbaycan.- 1998.- 25 sentyabr.- S.2.
 • Qurtulan, E. Türk ordusunun Azərbaycanda qalması məsələsi (1918-ci il Türk Ordusunun Azərbay-candakı xilaskarlıq missiyası haqqında) //Hərbi bilik.-1998.- № 5.- S. 60-63.
 • Maqsudov,O., Rüstəmov, Ş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ordu quruculuğu: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-80 //Azərbaycan.- 1998.- 30 aprel.- S. 4.
 • Məmmədov, Ə. Müstəqil dövlət quruculuğu hər birimizin başlıca amalıdır: 1918-1920-ci illərdə ədliyyə sahəsində islahatlar milli hökumətin diqqət mərkəzində idi: (Xalq Cümhuriyyəti-80) //Xalq qəzeti.- 1998.- 24 may- S. 2.
 • Məmmədov, X. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin yaradılmasında milli-demokratik partiyaların rolu: (“Müsavat”, “İttihad”, “Müsəlman Sosialist bloku” və “Hümmət” partiyaları) /AXC-nin 80 illiyinə həsr ounmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 23.
 • Məmmədov, K. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin xarici siyasəti: (Azərbaycan diplomatiyasının gərgin fəaliyyəti haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial- siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 65-66.
 • Məmmədov, M. Tariximizin qaranlıq səhi-fələrinə işıq salınır: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illiyi münasibətilə Naxçıvanda C.Məm-mədquluzadə adına Dövlət Dram Teatrında keçirilən toplantı haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 4.
 • Məmmədov, Ş. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin yubileyi Gürcüstanda əsl bayram kimi qeyd edildi //Azərbaycan.- 1998.- 7, 8 may.- S. 1-2.
 • Məmmədova, G. 28 Aprel: Tarixə gömülmüş tarix //Panorama.- 1998.- 28 aprel.- S. 2.
 • Məmmədova, L. 1918-ci il mart hadisələri: [Hadisələr ərəfəsində Azərbaycanda siyasi vəziyyət] //Hərbi bilik.- 1998.- № 2.- S. 61-63.
 • Məmmədova, Ş. 1920-ci il Azərbaycan – Rusiya münasibətləri və aprel çevrilişi: (ADR-in süqutu və Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial- siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 73.
 • Məmmədzadə, M. Azərbaycan Milli Ordusunun keçdiyi yollar (1918-1920-ci illər) //Hərbi bilik.- 1998. - № 4.- S.70-71.
 • Müstəqil dövlətimiz tarixi varisliyə əsaslanır: (Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının, Azərbaycan dövlə-tinin formalaşmasındakı rolu” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir) //Azərbaycan.- 1998.- 21 may.- S. 5.
 • Nemət, K. Bəxtiyar Vahabzadə: “Bu tarixi günlərdə Türkiyədə olduğuma görə şadam”: AXC 80 //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 26 iyun.- S. 1.
 • Nəzirli,   Ş.   “Dikaya   diviziya”,   yoxsa...(Azərbaycan Hərbi Qüvvələri-1918-ci ildə) //Hərbi bilik.-1998.- № 1.- S. 81-85.
 • Novruzov, A., İsmayılova, B. Milli Məclisin iclasında: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 80 illiyi haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 9 dekabr.- S. 3.
 • Oruclu, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi //Elm.- 1998.- fevral.- № 5-6.- S. 5.
 • Orucov, Y. Qana bələnmiş illər: 1918-1920: (soyqırım haqqında) //Yeni Azərbaycan.- 1998.- 8 dekabr.-S. 3.
 • Osmanlı, H. Altıncı Göyçay alayının və Lən-karan ehtiyat taborunun formalaşdırılması tarixindən: (1918-1920-ci illər) //Hərbi bilik.- 1998.- № 4.- S. 84-87.
 • Osmanov, H. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələri: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu haqqında) //Hərbi bilik.- 1998.- № 3.- S. 88-90.
 • Osmanova, R. Şərqin siyasi həyatında ilk Xalq Cümhuriyyəti: (AXC-nin yaranması haqqında) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 166.
 • Paris Azərbaycanın tarixi günlərini xatırlayır: (Ölkəmizin Parisdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfirliyində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçirilmişdir) //Azərbaycan.- 1998.- 7 iyun.-S. 5.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Cümhuriyyəti və xalq maarifi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-80 //Azərbaycan.-1998.- 6 mart.- S. 5-6.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 80) //Azər-baycan.- 1998.- 21 may.- S. 5.; 23 may.- S. 4.
 • Paşayev, A. Bakıda 1918-ci il Mart faciəsi: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 80) //Azərbaycan.-1998.- 27 fevral.- S. 2-3; 28 fevral.- S. 4.
 • Paşayev, A. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-80) //Azərbaycan.- 1998.-13 fevral.- S. 6.
 • Rəhimov, K. Azərbaycan tarixinin üç anına ötərgi nəzər: (ADR-in yaranması, fəaliyyəti və süqutu haq-qında) /Kamran Rəhimov. Məqalələr, məktublar.- B., 1998.-S. 56-60.
 • Rəsulzadə,  M.  Azərbaycan  Cümhuriyyətinin böyük dövlətlər tərəfindən tanınması //Müsavat.- 1998.- № 8.- S. 3-4.
 • Rüstəmli, A. ... “Bakı alındı!” düz 80 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı erməni-daşnak - bolşevik hərbi qüvvələrindən azad edilmişdir //Panorama.-1998.- 15 sentyabr.- S. 2.
 • Rüstəmov, F. Xalq Maarifi Cümhuriyyət dövründə. //Azərbaycan müəllimi. - 1998.- 28 may.- S. 1-2.
 • Səlimov, Ə. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində pul islahatları /“Azərbaycan XXI əsrin astanasında” II Respublika elmi-praktiki konfransının materialları.- B., 1998.- III hissə.- S. 543-544.
 • Səmədoğlu, H. İlk hərbiyyə məktəblərimizin ilk məzunları: (1918-ci il hərbiyyə məzunlarının siyahısı) //Hərbi bilik.- 1998.- № 5.- S. 59.
 • Soltanqızı, P. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans //Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 23 aprel.- S. 1.
 • Süleymanov M. Azərbaycanda “Dikaya diviziya” olubmu? //Hərbi bilik.- 1998. № 4.- S. 66-69.
 • Süleymanov, M. Cümhuriyyət dövründə hərbi quruculuğun xüsusiyyətləri //Hərbi bilik.- 1998. - № 4.-S. 3-4.
 • Süleymanov, M. Cümhuriyyət ordusunun tarixi düzgün öyrənilməlidir //Hərbi bilik.- 1998.- № 5.- S. 6-9.
 • Süleymanov, M. Müsəlman dünyasında Xalq Cümhuriyyəti: Eyni adlı kitabdan parçalar //Azərbaycan.-1998.- № 9.- S. 12-49; № 10.- S. 123-145; № 11.- S. 127-144; № 12.- S. 121-140; Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 17 aprel.-S. 5.
 • Süleymanov, M. Müstəqil Azərbaycan Ordu-sunun yaranması tarixindən: (1917-1918-ci illərdə Müəslman Korpusu haqqında) //Hərbi bilik.- 1998.- № 3.-S. 72-74.
 • Süleymanova, S. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyəti milli hərəkatın təkamülünün təntənəsidir /Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 163-164.
 • Süleymanova, S. İlk Azərbaycan Parlamentində siyasi partiyalar /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-illi-yinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial- siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 68.
 • Şahverdiyev, Ə. Oktyabr çevrilişindən sonra Za-qafqaziyada vəziyyət: (Zaqafqaziya Seyminin yaranması) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80-illiyinə həsr olunmuş elmi konfrasın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 72-73.
 • Şahverdiyev,Ə.Batum konfransında “Cənubi Azərbaycan” və “Bakı” məsələsi (1918 mart-may) /AXC-nin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.27-29 may.II cild. Himanitar və sosial-siyasi elmlər.- B.,1998.-S. 23.
 • Şərqdə ilk Demokratik Respublikanın tarixi: Yubiley nəşrləri //Panorama.- 1998.- 28 may.- S. 3.
 • Şirinova, M. Azərbaycan xalqının tarixində dönüş mərhələsi: (ADR-in yaranması haqqında) /Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrasın materialları. 27-29 may. II c. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 211-212.
 • Şükufə. Azadlıq meydanının bayram tərtibatı: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi) //Bakı.- 1998.-26 may.- S. 1.
 • Şükürov, K. ADR – dövrü. Birinci Respublika (1918-1920-ci illər): Azərbaycanda ikihakimiyyətlilik haq-qında /Kərim Şükürov. Azərbaycan tarixi. Ən qədim zaman-lardan bizim günlərədək: Dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırıl-mış cədvəllər.- B., 1998.- II hissə.- S. 323-340.
 • Şükürov, K. ADR-in süqutundan müstəqil Azər-baycan dövlətçiliyinədək (1920-1991-ci illər) /Kərim Şükürov. Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: Dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəl-lər.- B., 1998.- II hissə.- S. 341-348.
 • Şükürov, K. Rusiyada müvəqqəti hökumətin devrilməsindən Azərbaycan Demokratik Respublikasınadək və ya Azərbaycanda birinci ikihakimiyyətlilik: Zaqafqaziya hökuməti və Bakı Soveti hakimiyyəti (1917-ci il oktyabr – 1918-ci il may) /Şükürov Kərim. Azərbaycan tarixi: Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər.-B.,1998.-II hissə.-313-320.
 • Tağızadə, Ş. Çiçəklən, Azərbaycanım!: (Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyinə həsr edilmiş tədbirləri haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 23 may.- S. 4.
 • Təhsil işçiləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini qeyd etmişlər //Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 28 may.- S. 1.
 • Vahidov, F., Zeynalova N. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil problemi /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 219-220.
 • Varnakova, V. Qələbə günü münasibətilə: (Hərbi nəşriyyatda qələbənin ildönümünü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə “Qəhrəman-ların xatirəsi yaşayır” adlı kitabın çapı) //Azərbaycan.-1998.- 23 may.- S. 6.
 • Yubiley ərəfəsində: (“Azərbaycan Xalq Cümhu-riyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq yaradılmış Dövlət Komissiyasının iclası barədə) //Azərbaycan.- 1998.- 5 fevral.- S. 1.
 • Yubiley münasibətilə: (Ali Diplomatiya Kolleci Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu ilə birlikdə “Azərbaycan Diplomatiyası; Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yəti dövrü və müasirlik” mövzusunda keçirdiyi elmi-nəzəri konfransı haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 26 may.- S. 5.
 • Yubiley nəşrləri ilk Demokratik Respub-likamıza mənəvi abidədir: Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 80 illiyi münasibətilə çapdan çıxmış əsərlərin təqdimat mərasimi //Azərbaycan.- 1998.- 7 iyun.- S. 4-5.
 • Yubiley Nəşrləri: ”Azərbaycan” nəşriyyatı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi ərəfəsində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” (1918-1920) kitabının birinci hissəsi “Parlament” rus dilində, “Azərbaycan Demokratik Respublikası” topluları; “Xarici siyasət”; “Ordu” və “Qanun-vericilik aktları” adlanan üç kitab; “Fətəli xan Xoyski” (həyat və fəaliyyəti) kitabları dərc edilmişdir //Azərbaycan.- 1998.- 28 may.- S. 7.
 • Zeynalov, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial-mədəni quruculuq /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 167.
 • 1999
 • Azərbaycan Prezidenti H.Əliyevin 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti //Azərbaycan.- 1999.- 28 may.- S. 1; Respublika.-1999.- 28 may.- S. 1.
 • Arzumanlı, V. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycanın erməni-rus işğalından təmizlənməsi [1918-ci illər] //Elturan.- 1999.- № 1-2.- S. 7-14.
 • Bayramov, Q. Birinci Azərbaycan Respublikası: 28 May Respublika Günüdür //Respublika.- 1999.- 28 may.-S. 3.
 • Bədəlov, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusunda kadr çatışmamazlığı probleminin həlli //Hərbi bilik-. 1999.- № 6.- S. 3-4.
 • Cəfərov, M. Düşmən haqqında məlumat Tanrıdan nazil olmur, onu kəşfiyyatçılardan almaq lazımdır: (Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Orqanlarının 80 illiyi qarşısında) //Panorama.- 1999.- 11 fevral.- S. 2,3.
 • Dadaşova, R. 1920-ci il aprel işğalından sonra Avropa dövlətlərinin Azərbayacana münasibəti //Qanun.-1999.-mart № 3.- S. 66-68.
 • Dünyaminqızı, Q. Vətənpərvərlik mövzusuna geniş yer verilməlidir: (1918-1920-ci illərin mətbuatında Azərbaycanın azadlığını, müstəqilliyini tərənnüm edən poeziya haqqında) //Azərbaycan.- 1999.- 8 oktyabr.
 • Əhmədova, F. Cümhuriyyətin xarici siyasəti: İstiqlal bəyannaməsindən aprel çevrilişinədək //Azərbay-can.- 1999.- 28 may.- S. 4.
 • Fərəcullayev, F. Xalq Cümhuriyyəti və ölkənin müdafiəsi: (Həsən Osmanlının “Şimal sərhədləri və Bakı rayonunun müdafiəsi tarixindən” adlı kitabının nəşri) //Xalq qəzeti.- 1999.- 11 iyul.- S. 6.
 • Hüseynova, İ. XXI əsrə atılan addımlar: (Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti-81) //Azərbaycan.- 1999.- 26 may.- S. 3.
 • Hüseynzadə, Ə. Azərbaycanda düşündüklərim: (“Hilali-Əhmər” qəzetəsi 24 iyul 1918-ci il) //Azərbaycan.-1999.- 12 fevral.- S. 4.
 • Maqsudov, F. Tarixi yaddaş – milli özünü-dərkin vacib tərkib hissəsidir: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması haqqında) /“Milli özünüdərk-etmə” Beynəlxalq elmi kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel. 1999 Azərbaycan Elmlər Akademiyası və Qərb Universi-teti.- B., 1999.- S. 3-6.
 • Məmmədov, Ə. Azərbaycanda milli müstəqillik şüurunun təşəkkülü: (Azərbaycan Demokratik Respublikası-nın yaranmasınaqədərki ictimai-siyasi vəziyyət, Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası, Rəsulzadənin müstəqillik uğrundakı
 • mübarizəsi, Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbəsi, Azə rbaycan Demokratik Respublikasının süqutu haqqında) /Əli Məmmədov. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə.- B., 1999.- S. 14-19.
 • Məmmədov, Ş. Cümhuriyyətin elan edildiyi binada bayram tədbiri: (Tbilisidə) //Azəbaycan.- 1999.- 1 iyun.- S. 4.
 • Müstəqilliyə aparan yollar və illər: (Tarixçi Dilarə Seyidzadənin “Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar” kitabı haqqında) //Panorama.-1999.- 19 yanvar.- S. 5.
 • Nəzirl, Ş. Azərbaycan sərkərdələrinin faciəsi: (1918-1920-ci illər). Qırmızı terror //Azərbaycan.- 1999.- № 7.- S. 117-125.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Parlamentinin yaranması və fəaliyyəti: Azərbaycan Demokratik Respublikası – 80 //Dirçə-liş-XXI əsr.- 1999.- fevral.- № 12.- S. 67-76.
 • Rəsulzadə, M. Əsərlərinin ikinci cildindən bir hissə /Təqdim etdi: Şirməmməd Hüseynov //525-ci qəzet.-1999.- 6 oktyar.- S. 15.
 • Sadıqov, B. Azadlığın çətin və şərəfli yolu: 28 May Respublika Günüdür //Azərbaycan.- 1999.- 28 may.-S. 3.
 • Süleymanov, M. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin yaranması tarixindən (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğundan) //Hərbi bilik.- 1999. - № 1.- S. 67.
 • Süleymanov, M. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyəti ordusunda milli zabit kadrlarının hazlırlanması haqqında //Hərbi bilik.- 1999.- № 3.- S. 84-85.
 • Şeyxülislamzadə, Ə. Azərbaycan necə quruldu?: 1918-ci il 28 May: (“Mücahid” jurnalı 1962-ci il aprel-may nömrəsi) /Yazını təqdim etdi: Maarif Teymur //Respublika.-1999.- 28 may.- S. 3.

2000

[redaktə]
 • Abbaslı, R. Qafqaz İslam Ordusu Neftçalada: Hacı Azər Əbilovun 1918-ci il hadisələrinə həsr etdiyi kitabı haqqında //Azərbaycan.- 2000.- 25 yanvar.- S. 4.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının yeni hökumət kabinetinin üzvlərinin şəkilləri //Azərbaycan.- 2000.-5 dekabr.- S. 5.
 • Cəfərova, Z. “İlk hərbi attaşemiz” //Sərhəd.-2000.-1-15 yanvar.
 • Cümhuriyyət tarixindən bəhs edən kitab: (Lətif
 • Şüküroğlunun “Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngə-nəsində” kitabı haqqında) //Azərbaycan.- 2000.- 1 oktyabr.-S. 6.
 • İsmayılov, X. Demokratik Respublika dövründə kitabxanaların metodik təminat sisteminin komponentlərinin meydana gəlməsi (1918-1920-ci illər) [Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə mədəni-maarif sahəsində həyata keçirilən tədbirlər haqqında] /İsmayılov Xəlil. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918-2000-ci illər).-B.,2000.- S. 11-25.
 • Qarabağ Azərbaycan Demokratik Re-spublikası dövründə: (ADR-in Qafqaz İslam Ordusu, Azərbaycan Milli korpusunun yaranması; Milli Ordumuzun Qarabağda hərbi yürüşləri haqqında) /Cilovdarlı A., Şəhla Abbas qızı “Türk yurdu Qarabağ – yüz il müharibə.- B., 2000.- S. 21-61.
 • Quliyev, Q. Tarix, müasirlik və ya tariximiz niyə təkrarlanır? Özəlləşdirmə: ADR-in tarixi təcrübəsi və müasirlik: /Quliyev Qüdrət. Nə iqtidar, nə müxalifət.- B., 2000.- S. 35-43.
 • Qurbani, A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda ordu quruculuğu: (Milli Ordumuzun yaradılması haqqında) //Dirçəliş – XXI əsr.- 2000. - № 11-12.- S. 79-91.
 • Milli dövlət və ərazi müxtariyyəti: Müstəqil Azərbaycan və Azadistan: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyəti və süqutu haqqında)
 • /Svyatoxovski Tadeus. Rusiya və Azərbaycan: Sərhədyanı bölgə keçid dövründə.- B., 2000.- S. 94-130.
 • 1918-ci ilin mart faciəsi. Bu gün üçün dərs: /Çapa hazırladı: M. Əbdürrəhmanov //Hərbi bilik.- 2000.-2.- S. 66-69.
 • Nərimano ğlu, M. Müstəqilliyimiz əbədidir //Azərbaycan.- 2000.- 27 may.- S. 5.
 • Osmanov H. BMR və Bakının müdafiəsinin təşkili (1919-cu il) //Hərbi bilik.- 2000.- № 5.- S. 79-80.
 • Rüstəmli N. Yeni kitablar: Rəhim bəy Vəkilovun “Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi” adlı kitabı haqqında //Respublika.- 2000.- 5 fevral.- S. 4.
 • Rüstəmli, N. Yeni kitablar: (Mehman Süleymanovun 1918-1920-ci illərdə Türkiyə Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı barədə “Qafqaz İslam Ordusu və Azər-baycan” adlı kitabının nəşr olunması haqqında) //Respub-lika.- 2000.- 12 yanvar.- S. 7.
 • Süleymanov, M. 1918-ci ilin iyununda Azər-baycanda mövcud olan hərbi vəziyyətin hökumət böhranına təsiri //Hərbi bilik.- 2000.- № 3.- S. 70-71.
 • Süleymanov, M. Nuru Paşa və onun silahdaşları: (XXI əsrin əvvəllərində bolşevik daşnak zülmünə qarşı qardaş Türkiyənin Azərbaycan xalqına göstərdiyi köməklik haqqında) //Azərbaycan.- 2000.- 15 setyabr.- S. 3.
 • Yusifbəyli M. “Hər hansı təhlükə Azərbaycan üçün dəhşətli deyil...” (01.09.1919.) /Çap üçün hazırlayan: Səmədoğlu Həsən //Hərbi bilik.- 2000.- № 5.- S. 76-78.

2001

[redaktə]
 • Əliyev, H. Azərbaycanın sükanı etibarlı əllərdədir, biz müstəqilliyimizi yaşadacaq və əbədi edəcəyik (28 May Respublika Gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Az ərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi/ //Respublika.- 2001.- 27 may.- S. 1,2,3.
 • Əliyev H. və ordu quruculuğu: (Kitabda Azər-baycan Ordusunun 1918-ci ildə yarandığı qeyd edilir) /Abdulla Ələsgərov. Hərbi komissarlar.- B., 2001. S. 7-8.
 • Abbasoğlu, O. Tarixin dolanbacında: (Azər-baycan Demokratik Cümhuriyyətinin 83 illiyi ilə əlaqədar) //Respublika.- 2001.- 30 may.- S. 5.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: İstiqlaliyyət bəyannaməsi (28 may 1918-ci il): [ Zaqafqaziya Seyminin təşkili, Azərbaycan Milli Şurasının Tiflisdə 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanı müstəqil elan etməsi və İstiqlal bəyannaməsinin qəbulu haqqında] /Tərtib edən: Hikmət Hacızadə. Demokratiya: Gediləsi uzun bir yol. Demokratiya və antidemokratiya antologiyası e. ə. 430-b. e. 1998.- B., 2001.- S. 288-290.
 • Bakıdakı ilk ruhi xəstələr evi və onun fəaliyyəti tarixindən /AXC-nin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları.- B., 2001.- S. 122-124.
 • Əliyev, E. Müstəqilliyimizin qorunmasında Heydər Əliyev qüdrəti: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında qısa məlumat) /Əliyev Eldar. Qoşa zirvə.- B., 2001.- S. 74-75.
 • Əliyev, Ə. Respublika Günü Parisdə qeyd olun-muşdur //Azərbaycan.- 2001.- 1 iyun.- S. 4.
 • Hacıyev, H. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti ilə diplomatik əlaqələri: (Şərqdə ilk demokratik dövlətin daxili və xarici siyasətdə uğurları haqqında) //Respublika.- 2001.- 26 may.- S. 3.
 • Hacıyeva, X. Müstəqilliyimizin möhkəm-lənməsində dövlət dilinin rolu /Elmi axtarışlar: VI toplu: Filologiya, tarix, incəsənət.- B., 2001.- S. 161-167.
 • İsayev, Ə. Sədaqət simvolu: “Zaqatalanın Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə birləşməsi əhalinin məqsəd və mənafelərinə tam müvafiqdir”: Zaqatala Dairə Milli Şurasının iyun 1918-ci il tarixli iclasının protokolundan //Azərbaycan.- 2001.- 27 may.- S. 5.
 • Qasımov, A. Müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir: (1918-1920 və 1991-1993 illərin təcrübələri haqqında) //Respublika.- 2001.- 27 may.-S. 5.
 • Qoca, E. Azərbaycan kəşfiyyatı 1918-1920-ci illərdə //Ekspres.- 2001.- 22, 23, 24, 25 may.- S. 18; 26-29 may.- S. 19.
 • Quliyeva, Z. Üçrəngli bayrağın əzəməti: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yubileyi müna-sibətilə) //Azərbaycan.- 2001.- 27 may.- S. 5.
 • Mehdiyev, R. Ön söz: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqillik irsi haqqında) /Ramiz Mehdi-yev. Azərbaycan tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.- B., 2001.- S. 3.
 • Məmmədov, Ş. Azərbaycanın milli bayramı münasibətilə Tbilisidə təntənəli yığıncaq //Azərbaycan.-2001.- 1 iyun.- S. 4.
 • Məmmədova, S. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı /Sədaqət Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.-B., 2001.- S. 88-94.
 • Məmmədova, S. Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi /Sədaqət Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.-B., 2001.- S. 95-98.
 • Məmmədova, S. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni /Sədaqət Məmmədova. Mədəniyyətşünaslıq.-B., 2001.- S. 98-103.
 • Mirzəyev, C. Pirhəsənli kəndi: Ailələr və talelər: (Ağsunun Pirhəsənli kəndinin həyatında 1918-ci ildə yaranan AXC-nin tarixi rolu haqqında /Canalı Mirzəyev. Pirhəsənli kəndi: Ailələr və talelər.- B., 2001.- S. 4-5.
 • Misirxanlı, R.Azərbaycan deyəndə ayağa duraq...: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmasının 83 ili münasibətilə) //Azərbaycan.- 2001.- 27 may.- S. 4.
 • Mustafa, N. Azərbaycan Respublikası öz sələflərinə layiq dövlət: 28 May Respublika Günüdür //Xalq qəzeti.- 2001.- 27 may.- S. 6.
 • Nəsibli, E. İstiqlal Günü münasibətilə bayram tədbiri: (Qazaxda) //Azərbaycan.- 2001.- 27 may.- S. 5.
 • Osmanov,  H.  Azərbaycan  Ordusunda  hərbi rütbələr: (1918-1920-ci illər) //Hərbi bilik.- 2001. - № 1.-S.108-109.
 • Polis təhsilinin təşəkkülü tarixindən: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin Milli Polisi haqqında: (Polis Akademiyasının 80-illiyinə həsr olunur) /Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası: Polis Akademiyasının tarixi.- B., 2001.-S. 7-12.
 • Rzayev, T. Ankarada bayram tədbiri: Respublika Günü münasibətilə //Azərbaycan.- 2001.- 1 iyun.- S. 4.
 • Yaqublu, N. 28 aprel işğalı: Kommunistlərin bayram təqvimi: (Azərbaycanın 1920-ci il işğalı haqqında) //Yeni müsavat.- 2001.- 29 aprel.- S. 11.
 • Yaqublu, N. Istiqlal tariximizin böyük bir anı: Azərbaycanın dünyaya tanıdılması günündən 83 il ötdü //Yeni Müsavat.- 2001.- 13 yanvar.- S. 6.
 • Zülfüqarlı, M. 1920-1922-ci illər tarixi ədəbiyyatda: /Zülfüqarlı Məhərrəm. Azərbaycan tarixi.
 • İkinci Respublika dövrünün tarixşünaslığı.- B., 2001.-S. 20-68.

2002

[redaktə]
 • Əlyev H. Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibətilə təntənəli yığıncaqda nitq: (27 may 1997-ci il) /Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz əbədidir.-B., 2002.- X kitab.- S. 5-30.
 • Arazoğlu.   Azərbaycan   Demokratik   Cümhuriyyəti:  28 may 1918 – 27 nisan 1920:( Ermənilərin Türkiyədəki terrorçuluq fəaliyyəti, rusların ermənilərə himayəçiliyi, Azərbaycandakı Difai, Hümmət, Müsavat partiyalarının qısa fəaliyyəti haqqında) /Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi.- B., 2002.- S. 107-113.
 • Dövlət müstəqilliyimiz əbədi olacaqdır: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının 84 illiyi münasi-bətilə) //Azərbaycan.- 2002.- 26 may.- S. 3.
 • Hacıyeva, M. Şərəfli gün: (Heydər Əliyevin 28 May tarixini Respublika Günü elan etməsi) /Maarifə Hacıyeva və b. Oxu mətnləri.- B. 2002.- S. 8-9.
 • İsgəndərov, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: (1918-1920-ci illər) //Azərbaycan.- 2002.- 28 may.- S. 4.
 • İsmayılov, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyəti illərində xalqın siyasi mədəniyyəti /İsrafil İsmayılov. Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti (XX əsr).- B., 2002.- S. 298.
 • Köçərli, T. 1918-1920-ci illərdə Dağlıq Qarabağın statusu haqqında “ Müvəqqəti saziş”: (Azərbay-can Xalq Cümhuriyyətinin Dağlıq Qarabağ uğrunda apardığı tarixi mübarizədən) /Tofiq Köçərli. Erməni saxtakarlığı.- B., 2002.- S. 41-54.
 • Qəhrəmanlı, N. XX əsrin əvvəllərində yazı və əlifba məsələləri: (Azərbaycan Demokratik Respublikası əlifbanın dəyişilməsi zərurəti haqqında) /Nazif Qəhramanlı. Köhnə-yeni əlifba.- B., 2002.- S. 17-18.
 • Mahmudov,Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – Şərqdə ilk Parlamentli Respublika (1918-ci il may – 1920-ci il aprel) //Dirçəliş-XXI əsr.- 2002. - № 3.- S. 111-125.
 • Nəzirli, Ş. “Dikaya Diviziya”, yoxsa ( və Azərbaycan Milli Ordusu 1918-ci ildə necə yaranıb?): [1918-ci il iyunun 26-da Ə. Şıxlinski və S.Mehmandarov tərəfindən Milli Ordunun təşkili haqqında] /Şəmistan Nəzirli. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov.- B., 2002.-S. 211-221
 • XIX – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbay-canda əhalinin sosial iqtisadi vəziyyəti və məişət şəraiti /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respubika elmi konfransnın materialları.- B., 2002.- S. 29-31.
 • Ön söz: (1918-1920-ci illərdə ADR-in Konstitu-siyası haqqında məlumat verilib) /Azərbaycan Respublika-sının Kostitusiyası.- B., 2002.- S. 5.
 • Seyidov, F. Azərbaycan Demokratik Res-publikası dövründə müəllim hazırlığı məsələsi /Fikrət Seyidov. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixindən səhifələr.- B., 2002.- S. 46-53.
 • Seyidov, F. Azərbaycan Demokratik Resp-ublikası dövründə sinifdənxaric oxu üçün milli uşaq ədəbiyyatının yaranması /Fikrət Seyidov. Azərbaycan peda-qoji fikir tarixindən səhifələr.-B., 2002.- S.100-109.
 • Seyidov,F. Azərbaycan Demokratik Respubli-kası dövründə milli dərsliklərin yaranması məsələsi: (ADR hökumətinin məktəbləri milliləşdirmək və müəllim kadrosu
 • hazırlamaq tədbirləri haqqında) /Fikrət Seyidov.
 • Azərbaycan pedaqoji fikir tarixindən səhifələr.- B., 2002.- S.
 • Seyidov,Y. Azərbaycan Demokratik Cümhuriy-yəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri: (Azər-baycan Demokratik Cümhuriyyətinin həyata keçirdiyi tədbirlərin 1918-ci il “Az ərbaycan” qəzetində geni ş əks olunması haqqında) /Yusif Seyidov. Demokratiyanın uzun yolu.- B., 2002.- II kitab.- S. 105-123.
 • Süleymanov, T. Milli müstəqilliyimiz və siyasi varislik //Azərbaycan.- 2002.- 28 may.- S. 9.
 • Şimali Azərbaycanda səhiyyənin təşkili sahəsində çarizmin siyasəti /Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları.- B., 2002.- S. 134-139.
 • Zeynal, V. Bayramın mübarək, müstəqil Azər-baycan //Azərbaycan.- 2002.- 28 may.- S. 5.

2003

[redaktə]
AXC-85
 • Əliyev, H. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti: (Heydər Əliyev. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 27 may 2003) //Xalq qəzeti.- 2003.- 28 may.- S. 1; Respublika.-2003.- 28 may.- S. 1.
 • Abdullayev, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq münasibətlər sistemində /Mahir Abdullayev.
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr).-  B.,  2003.-64-88.
 • Adıgözəlov, Ş. Heydər Əliyev və milli dövlət-çilik ənənələri: ( Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 85) //Respublika.- 2003.- 28 may.- S. 4.
 • Ağayev, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə tarixşünaslığında //Dirçəliş-XXI əsr.- 2003.- № 4.-S. 143-150.
 • Aslanov, M. Parlamentdən ilk reportaj: (İlk reportajı Ü.Hacıbəyov 1918-ci il 7 dekabrda Azərbaycan qə-zetində yazmışdır) //Respublika.- 2003.- 28 may.- S. 4.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi sessiya başa çatdı: [Bakı Dövlət Universitetində AXC-nin 85 illiyi-nə həsr olunmuş sessiya haqqında] //Respublika.- 2003.- 28 may.- S. 2.
 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət müstəqilliyinin itirilməsi” mövzusu müzakirə olundu: (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yananında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin tarixinin aktual problemləri ilə bağlı beynəlxalq elmi sessiyanın XVII iclası keçirilmişdir) //Respublika.- 2003.-25 may.- S. 2.
 • Əhmədov, R. Şərqdə ilk Cümhuriyyətin yaradılmasında dövrün ideya cərəyanlarının rolu //Dirçəliş-XXI əsr.- 2003.- № 11.- S. 93-103.
 • Əliyev, Ə. Strasburqda 28 May – Respublika Günü qeyd edilmişdir //Respublika.- 2003.- 27 may.- S. 2.
 • Əliyev, M. İstiqlal mücadiləsi tarixində Gəncənin yeri və rolu //Respublika.- 2003.- 25 may.- S. 3.
 • Hacıyev, H. Dövlətçilik ənənələrinin dirçəl-məsinə mühüm töhfə: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 illiyi münasibətilə //Respublika.- 2003.-27 may.- S. 3.
 • Hacıyev, H. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şanlı yubileyinə baxış //Azərbaycan ordusu.- 2003.- 23 may.- S. 1, 3.
 • İsgəndərov, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-nin tarixşünaslığı //Xalq qəzeti.- 2003.- 10, 11 aprel.- S. 4.
 • Kəngərli, Q. 28 May – Respublika Günü qeyd edilmişdir: /Fransa, Cenevrə, İran, Qazaxıstan/ //Respubli-ka.- 2003.- 31 may.- S. 6.
 • Quliyev, V. Şərqdə ilk Respublika: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 illiyi //Diploma-tiya aləmi.- 2003.- № 3.- S. 36-46.
 • Maarif, T. “Milli şüur, milli ideya, milli inam”...: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-85 //Xalq qəzeti.-2003.- 27 may.- S. 3.
 • Mehbalıyev, S. Tariximizin parlaq səhifələri: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-85 //Respublika.- 2003.- 28 may.- S. 4.
 • Mərdanov, M., Quliyev, Ə. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920-ci illərində //Azərbaycan məktəbi.- 2003.- № 2.- S. 4-15.
 • Mirzəyev, H. Üç rəngli bayrağımız əbədi dalğalanacaq //Respublika.- 2003. -28 may.- S. 4.
 • Mustafa, N. Müsəlman Şərqində ilk Demokratik
 • Parlament: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 85 illiyi münasibətilə) //Xalq qəzeti.- 2003.- 7 dekabr.- S. 2.
 • Rzayev, T. Türkiyədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin – 85-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər //Respublika.- 2003.- 30 may.- S. 4.
 • Səməndərov, S. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin aqrar siyasəti: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 85 //Xalq qəzeti.- 2003.- 24 may.- S. 4.
 • Süleymanlı, H. Müstəqil dövlətimizin sələfi: (Bugünkü ADR 1918-də təməli qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sələfidir) //Respublika.- 2003.- 31 may.-S. 6.
 • Süleymanova, E. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyəti və müasir hüquqi dövlət quruculuğu //Xalq qəzeti.-2003.- 28 may.- S. 4.
 • Tanrıverdiyev, V. Müstəqillik tariximizə eh-tiramın ifadəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 85 //Res-publika.- 2003.- 25 may.- S. 3.
 • Valeh, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli təhsil problemləri: (Misir Mərdanov və Əsgər Quliyevin “Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918-1920)” kitabı haqqında) //Respublika.- 2003.- 20 iyun.- S. 6.

2004

[redaktə]
 • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi: AXC-86 ildönümü münasibətilə //Respublika.- 2004.- 28 may.- S. 1-2.
 • Abbasov, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunvericilik fəaliyyəti //Xalq qəzeti.- 2004.- 26 may.-S. 2.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi: [xəritə kitabın arxa cildindədir] /Əliyev Vilayət. Zəngəzurda qalan izimiz.- B., 2004.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti: [Azərbaycan Cümhuriyytətinin istiqlal bəyan-naməsi, onun daxili və xarici siyasəti, milli ordu qururcu-luğu, Azərbaycan hökumətinin mədəniyyət sahəsində tədbir-ləri haqqında] /XX əsr Azərbaycan tarixi.- B., 2004.- 2 cild.-S.177-254.
 • Azərbaycanın müstəqillik Günü İtaliyada qeyd olunmuşdur //Respublika.- 2004.- 30 may.- S. 4.
 • Bakı Dövlət Universiteti AXC-nin yadigarıdır //Respublika.- 2004.- 28 may.- S. 3.
 • Berlində  Azərbaycanın  Milli  bayramı    – Respublika   Günü   münasibətilə  qəbul:   (Ölkəmizin Almaniyadakı səfirliyində bayram keçirilmişdir) //Respublika.- 2004.- 30 may.- S. 4.
 • Eminov, M. Milli oyanışın məntiqi nəticəsi: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-86] //Respublika.- 2004.-28 may.- S. 4.
 • Əhmədov, Ə., Hacıyev, M. Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) yaranması: (Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti və bazar iqtisadiyyatı haqqında) /Əhmədov Ə., Hacıyev M. Azərbaycan iqtisadiyyatı.- B., 2004.- S. 15-16.
 • Hacıyev, H. Şərqdə ilk Demokratik Respublika: Xalq Cümhuriyyətinin 86 illiyi //Respublika.- 2004.- 28 may.- S. 5.
 • Həsənov, V. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının amirliyinin rejimi dövrü (XX əsrin 20-30-cu illəri) /Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Həmkarlar İittifaqı.-B., 2004.- S. 34-35.
 • İsmayılov, S. XX əsrin əvvəllərində və Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət qulluqçusunun vəzifəsi: (ADR hökumətinin hökumət üzvlərinin sayı və vəzifəsi, partiyaları göstərilmişdir) /Süleyman İsmayılov. Azərbaycanda dövlət qulluğu ənənələri və onun müasir durumu.- B., 2004.- S. 34.
 • Quliyev, C. 1918-1920-ci illər dövrünün bəzi məsələləri: (1989-cu il mayda “Kommunist” qəzetinin redaksiyasının keçirdiyi “Dəyirmi stol”da müzakirə) /Cəmil Quliyev. Tarix, düçüncələr, mülahizələr, qeydlər.- B., 2004.-S. 489-492.
 • Quliyev, C. Azərbaycan Demokratik Respub-likası [ADR-in ildönümünə həsr olunmuş sessiyada aka-demik C.Quliyevin məruzəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında məlumat] / Cəmil Quliyev. Tarix, düşüncələr, mülahizələr, qeydlər.- B, 2004.-  S. 509-513.
 • Məmmədov, C. İstiqlalın ilk mühüm addımları: 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsi /Məmmədov Cingiz. Azərbaycan istiq-lal yollarında.- B., 2004.- S. 5-15.
 • Mustafa, N. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ərazi bütövlüyü problemi //Xalq qəzeti.- 2004.- 25 may.- S. 4.
 • Mustafazadə, T. Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyəti və onun dövlətçilik tariximizdə yeri //Xalq qəzeti.-2004.- 28 may.- S. 4.
 • Rəsulov, Ə. Bir kərə yüksələn bayraq...: AXC – 86 //Respublika.- 2004.- 28 may.- S. 5.
 • Rzalı,  R.  Dekabrın  7-si  Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin yarandığı gündür //Azərbaycan.- 2004.- 7 dekabr.- S. 4.
 • Süleymanova, E. Şərqdə ilk Demokratik Respublika //Xalq qəzeti.- 2004.- 28 may.- S. 6.
 • Şahmar, E. Bunu unutmaq olmaz: (1813, 1828, 1918, 1920, 1991-ci illərdə itirilmiş Azərbaycan torpaqlarının siyahısı haqqında ) /Şahmar Elbrus. Ocaq yanğısı.- B., 2004.-S.- 8.
 • Tariximizin parlaq səhifələri: Daxili İşlər Nazirliyi Baş Kadrlar idarəsinin rəisi, polis general-mayoru Məmməd Əsgərovla söhbəti apardı: Qədir Aslan //Respublika.- 2004.- 28 may.- S. 4.
 • Veysəlli F. Azərbaycan Demokratik Respublika-sının süqutu /Fəxrəddin Veysəlli. Dil, cəmiyyət və siyasət.-B., 2004.- S. 81.
 • Zəngilanlı, O. İstiqlalımız əbədidir: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 86-cı ildönümü münasibətilə) //Respublika.- 2004.- 4 iyun.- S. 5.

2005

[redaktə]
 • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki //Respublika.- 2005.- 28 may.- S. 1; Yeni Azərbaycan.-2005. -28 may.- S. 2.
 • Əliyev, H. Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitq: Respublika sarayı, 27 may 1998-ci il /Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir (mart,1998-iyun, 1998).-B., 2005.-XV kitab- S. 389-421.
 • 28 May Respublika Günü münasibətilə Azər-baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından rəsmi qəbul: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin nitqi // Respublika.- 2005.- 28 may.- S. 1-2.
 • Abdullayev, A. Tariximizin parlaq səhifələri: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-87 //Respublika.- 2005.- 27 may.- S. 4.
 • Arif, Q. Azərbaycanın ilk Demokratik Parlamenti: (1918-ci il mayın 28-də Tiflis şəhərində Azərbay-canın Milli Şurasının yaradılması haqqında) //Xalq qəzeti.-2005.- 8 dekabr.- S. 6.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı: Kataloqda AXC-nin bayrağı ilə yanaşı Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin fondlarında saxlanılan 90-dan artıq bayraq haqqında /Azəbaycan bayraqları.- B., 2005.- S. 56
 • Azərbaycan Respublikasının poçt markalarının kataloqu: 1919-1923; 1992-2005. [Kataloqda 1919-1923-cü illərdə Respublika daxilində çıxan bütün markalar haqqında].- B., 2005.- S. 11-14.
 • Bayramov, Ə. Milli iftixar günümüz: (Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 87-ci ildönümü müna-sibətilə) //Respublika.- 2005.- 28 may.- S.6.
 • Elçin. 28 aprel-Azərbaycanın işğal günü: (Prof. Nizaməddin Şəmsizadə və tarixçi-alim Fəzail İbrahimlinin fikirləri) //Xalq qəzeti.- 2005.- 27 aprel.- S. 11.
 • Ələkbərzadə, M . Tariximizin 31 Mart adlı Soy-qırım Günü: [1918-ci il Mart Soyqırımı və Qafqaz İslam
 • Ordusunun Bakını xilas etmə si haqqında] /Mehriban Ələkbərzadə. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi.- B., 2005.- S. 73-96.
 • Haşimi, A.Tariximizdə dönüş nöqtə: (1918-ci il 28 may dövlət müstəqilliyinin tarixi haqqında) /Abdulla Əmir Haşimi. Məqalələr toplusu.- Stokholm, Arash mətbə-əsi, 2005.- S. 88-90.
 • Həsənov, Ə. Azərbaycanın beynəlxalq münasi-bətlər sisteminə qatılmaq cəhdləri: Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920- ci illər) /Əli Həsənov. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- B., 2005.- S. 56-81.
 • Həsənov, M. Azərbaycan Respublikasında Demokratiyanın qərarlaşması və inkişafında çoxpartiyalılı-ğın rolu. Avtoreferat /Azərbaycan Res. Prezid. Yan. Döv. İdarə. Akademiyası.- B., 2005.- S. 3.
 • Həsənzadə, N. XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti (1918-1991): Milli kadr problemi, dövlət dili, dövlət quruculuğu haqqında /Nəriman Həsənzadə. Kulturologiya (Dünya mədəniyyəti tarixi).- B., 2005.- S. 241-262.
 • İsmayılova, V. Şərqdə ilk demokratik dövlət: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında) //Azərbaycan.-2005.- 28 may.- S. 6.
 • Qasımov, K. Xalq Cümhuriyyətinin ekran taleyi //Mədəni-maarif.- 2005.- № 1.- S. 33-35.
 • Qocatürk, N. Azadlıq eşqi əsarət zoru ilə üz-üzə: (Azərbaycan xalqının 1918-ci ildə əldə etdiyi azadlığın itirilmə səbəbləri haqqında) /Nəriman Qocatürk. Türkün yaddaş kitabı.- B.,2005.- S. 254 -255.
 • Mahmudov, Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti– Şərqdə ilk Parlamentli Respublika (1918-ci il may, 1920-ci il aprel): [ Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və onun dövlət xadimlərinin fəaliyyəti haqqında] /Yaqub Mahmudov. Azərbaycan – qısa dövlətcilik tarixi.- B., 2005.- S. 38-61.
 • Paşayev, A. Cümhuriyyət Parlamentinə gedən yol: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 87 //Xalq qəzeti.-2005.- 26 may.- S. 9; 28 may.- S. 5.; 31 may- S.6; 1 iyun.-S. 4.
 • Rəfail. Aprelin 27-si Azərbaycanın işğalı və Cümhuriyyətin süqutudur: (“Qızıl Ordu tərəfindən Azərbaycanın işğalı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu”  mövzusunda  1991-ci  il  27  apreldə keçirilən tədbirdə müxtəlif siyasətçilərin, tarixçilərin çıxışları haqqında) //Xalq cəbhəsi.- 2005.- 28 aprel.- S. 5.
 • Şükürov, V. Müstəqilliyimiz əbədidir (Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 87-ci ildönümü münasibətilə) //Respublika.- 2005.- 27 may.- S. 4.

2006

[redaktə]
 • 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından rəsmi qəbul: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi] //Respublika.-2006.- 27 may.- S. 1.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün nazirləri //Azərbaycan.- 2006.- 28 may.- S. 3.
 • Azərbaycanın milli bayramı – Respublika Günü qeyd olunmuşdur: [Ankarada, Moskvada, Pekində, İstanbulda, Romada] //Respublika.- 2006.- 28 may.- S. 6.
 • Dəryadan damlalar: [H.Əliyevin 28 Mayı Milli bayram elan etməsi haqqında] /Böyük sənətin böyük dayağı (2-ci hissə).- B., 2006.- S. 154.
 • Elçin. “Ermənilər ADR hökumətini yıxmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə ediblər” //Xalq cəbhəsi.- 2006.-11 aprel.- S. 14.
 • Əhmədov, Q. Heydər Əliyevin istiqlalçı dühası: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında] //Azərbaycan.-2006.- 28 may.- S. 3.
 • Əsədov, N. Xalqımızın tarixi nailiyyəti [Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin 88-ci ildönümü] //Respub-lika.- 2006.- 26 may.- S. 5.
 • Əzizov, N. Ən böyük xoşbəxtliyimiz müstə-qilliyimizdir: [1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin yaranması haqqında] //Respublika.- 2006.- 28 may.-S. 5.
 • Xalq Cümhuriyyəti tarixinə dair dəyərli nəşr: Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyasının və Azər-baycan Milli Şurasının iclaslarının protokolları çapdan çıxmışdır //Azərbaycan.- 2006.- 7 aprel.- S. 3.
 • Xələfov, Y. 28 May Respublika Günü Berlində qeyd olunmuşdur //Azərbaycan.- 2006.- 27 may.- S. 7.
 • Xəlilov, C. Giriş hissə: (Müstəqilliyi əldə etmək və qorumaq haqqında) /Xəlilov Cəlil. Milli təhlükəsizlik mənlik şüuru kontekstində.- B., 2006.- S. 3-5.
 • İbayev, V. Ermənistan – Azərbaycan müna-qişəsinin tarixi, siyasi və hüquqi kökləri [Rusiya və Qərb dövlətlərinin Şərq siyasəti və Mudros müqaviləsi haqqında] /İbayev Vəfaddin. Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində.- B., 2006.- S. 38-382.
 • İsayev, Azərbaycan Xalq iyun.- S. 6.
 • Ə. Gəncədən güc aldı  milli ordumuz: Cümhuriyyəti //Azərbaycan.- 2006.- 1
 • İsgəndərov, A. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti XX əsrdə Azərbaycan xalqının tarixində ən mühüm siyasi hadisə idi //Azərbaycan.- 2006.- 28 may.-S. 4.
 • Qarayev, S. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir Azərbaycan Respublikası //Xalq qəzeti.- 2006.- 28 may.- S. 3.
 • Qəndilov, S. Azərbaycan dövətçiliyinin simvolu: [Azərbaycanın birinci müstəqilliyi 1918-1920-ci illərdə olmuşdursa, ikinci müstəqilliyi 1991-ci ildə Heydər Əliye-vin adı ilə bağlıdır] /Qəndilov Seyfəddin. Müstəqillik illəri-nin düşüncələri.- B.,2006.- S. 461-462.
 • Qəndilov, S. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş yığıncaqda nitqi /Qəndilov Seyfəddin. Müstəqillik illərinin düşüncələri.- B., 2006.-S. 94-99.
 • Qəndilov, S. Beynəlxalq elmi sessiyada “Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti və siyasi mühacirət” mövzu-sunda məruzə /Qəndilov Seyfəddin. Müstəqillik illərinin düşüncələri.- B., 2006.- S. 200-222.
 • Quliyeva, G. Dövlətçilik tariximizin yadda qalan səhifəsi: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında] //Azər-baycan.- 2006.- 31 may.- S. 6.
 • Quluzadə, M. Azərbaycanın sovetləşməsinin ilk mərhələsində islam dininə qarşı mübarizənin başlanması [Azərbaycan Demokratik Respublikasındakı demokratiya ilə Azərbaycan Sovet Respublikasındakı demokratiyanın müqa-yisəsi] /Musa Quluzadə. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri (1920-1991-ci illər).- B., 2006.- S. Quluzadə, M. Sovet hakimiyyəti tərəfindən Azər-baycanda din xadimlərinə və müqəddəs yerlərə qarşı aparılan repressiyalar [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli olaraq sovet hakimiyyəti illərində islam dininə, onun ayin və bayramlarına, şəri ət qanunları na qarşı dövlət səviyyəsində aparılan t əbliğat və qadağalar haqqında] /Musa Quluzadə. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri ( 1920 -1991-ci illər).-B., 2006.- S. 98-100.
 • Macarıstanda Azərbaycan günləri açılmışdır: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 88-ci ildönümü münasibətilə] //Azərbaycan.- 2006.- 23 may.-S. 2.
 • Məmmədov, C. Birinci  Azərbaycan  Respublikası: [AXC-nin yaranması, fəaliyyəti və süqutu haqqında] /Çingiz Məmmədov. Azərbaycanın siyasi tarixi.- B., 2006.-S. 96-167.
 • Məmmədov, C. Rusiyada fevral inqilabı, oktya-br çevrilişi və Azərbaycanda siyasi vəziyyət [Müsavat partiyasının rolu, mart qırğını haqqında] /Məmmədov Cingiz. Azərbaycanın siyasi tarixi.- B.,2006.- S. 67-84.
 • Məmmədov, N. Şərq dünyasının ilk Demokratik Respublikası: [ADR-in tarixi haqqında] //Respublika.-2006.- 28 may.- S. 4.
 • Rəhimov, K. Azərbaycan dövlətçiliyi və diplomatiya tarixinə qısa nəticə: [Azərbaycan Xalq Cümhu-riyyətinin diplomatik fəaliyyəti haqqında] /Kamran Rə-himov. Azərbaycan: Ulu və müasir tariximizə baxış.- B., 2006.- S. 259-276.
 • Rəhimov, K. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920-ci illlər) [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti haqqında] /Kamran Rəhimov. Azərbaycan: Ulu və müasir tariximizə baxış.- B., 2006.- S. 250-254.
 • Rəhimov, K. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (28 may 1918 – 28 aprel 1920-ci il): [Ermənistan və Gürcüstana verilən torpaqların siyahısı] /Kamran Rəhimov.
 • Azərbaycan: Ulu və müasir tariximizə baxış.- B., 2006.-178-183.
 • Rəhimov, K. Azərbaycan Sovet Sosialist respublikası (1920-1991): [Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin istefası haqqında] /Kamran Rəhimov. Azərbaycan: Ulu və müasir tariximizə baxış.- B., 2006.- S. 184-186.
 • Rəhimov, K. Mübarizə azadlıq yoludur: [Azərbaycan xalqının demokratik hərəkata qoşulması haqqında] /Kamran Rəhimov. Azərbaycan: Ulu və müasir tariximizə baxış.- B., 2006.- S. 347-350.
 • Rzayev, A. Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisi: 28 May – Respublika Günüdür //Respublika.- 2006.- 23 may.- S.2.
 • Süleymanov, Q. Dövlətimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir //Respublika.- 2006.- 28 may.-S. 5.
 • Tağıyeva, X. Milli qürur günümüz: [Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti –88] //Respublika.- 2006.- 31 may.- S. 5.
 • Tanrıverdiyev, Y. Cümhuriyyətin ilk paytaxtın-da... [Gəncədə Respublika gününün qeyd olunması haqqında] //Respublika.- 2006.- 28 may.- S. 5.
 • 814. Valeh, M. Çağdaş pedaqoji fikir tarixində böyük hadisə [AXC-nin 85 illik yubuleyinə həsr olunmuş Mərdanov və Ə.Quliyevin “Azərbaycan təhsili: Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918-1920) adlı kitabı haqqında] /Mirzə Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı.- B., 2006.- S. 69-86.
 • 815. Valeh, M. Heydər Əliyev və Milli təhsil sistemi: [Azərbaycanda ilk Təhsil nazirliyi 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyi adı altında yaradılması haqqında] /Mirzə Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyimizin qoşa qanadı.-B., 2006.- S. 249.

2007

[redaktə]
 • Əliyev H. 28 May -Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət: 28 may 1999-cu il /Heydər Əliyev. Müstəqilliymız əbədidir.- B., 2007.- XX kitab.-
 • 281-289.
 • 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından rəsmi qəbul: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi //Azərbaycan.-2007.- 26 may.- S. 1-2.
 • Prezident İlham Əliyev İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abi-dənin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 26 may.- S. 3.
 • Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə bank sistemi] /Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- B., 2007. - S. 493.
 • Azərbaycanda ilk gizir məktəbi: Hərbi tariximizdən: [Gəncədə 1918-ci ildə açılan gizir məktəbi haq-qında] (Azərbaycan 1918. 7-11 noyabr № 29-32) //Azər-baycan.- 2007.- 26 iyun .- S. 5.
 • Cəfərli, R. Milli fəxarət Günü. //Azərbaycan.-2007.- 27 may.- S. 1.
 • Əliyeva, A. Kitabxanalar: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində kitabxana işi] /Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- B., 2007.- S. 707.
 • Hacıalıyev, E. Müsəlman Şərqində ilk Demo-kratik Respublika //Azərbaycan.- 2007.-27 may.- S.3.
 • Hicranoğlu, V. 1918-ci il mart faciəsi //Füyu-zat.- 2007.- may № 3.- S. 56-58.
 • Xudiyev, N. Azərbaycanlıların soyqırımı  haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı /Nəbi Xudiyev, Məhərrəm Zaman; Sonsuz erməni vanda-lizminin iç üzü.- B., 2007.- S. 3-9.
 • İsayev, Ə. O keşməkeşli illərdə Gəncə Müsəl-man Milli Komitəsi şəhərə rəhbərlik edirdi: (Müstəqilliyi-mizin şanlı səhifələri 1918-ci illər) //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 6.
 • Maksvel, N. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti /Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- B., 2007.-S. 289-297.
 • Məmmədov, N. Azərbaycan dövləti Xalq Cümhuriyyətinin varisidir //Azərbaycan.- 2007.- 27 may.-S. 3,8.
 • Milli təhlükəsizlik. [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sər-həd xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi haqqında] /Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- B., 2007.- S. 360 - 372.
 • Rüstəmov, Y. XX əsrdə Azərbaycanda sosial-siyasi və hüquqi fikir: [XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sosial-siyasi fikir cərəyanları və onların nümayəndələri haqqında] /Yusif Rüstəmov. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi.- B., 2007.- S. 373-419.
 • Rzalı, R. Ordu quruculuğunun çətin yolları: [1918-ci il] //Azərbaycan.- 2007.- 26 iyun.- S. 4.
 • Rzayeva, R. 1918-ci il soyqırımının əks-sədası //Mədəni-maarif.- 2007.- № 1-2.- S. 18-20.
 • Sultanlı, V. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi tənqid (1918-1920):[Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədəbiyyatşünaslığının inkişafı haqqında] /Vaqif Sultanlı. Ədəbi tənqidin tədrisi məsələləri.-B., 2007.- S. 37-44.
 • Zeynal, V. Parlament tariximizin şanlı  səhifələri: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 88-ci ildönümü münasibətilə] //Azərbaycan.-2007.- 27 may.-S. 3.
 • Zeynalova, A., Abdullayev, Z. Muzeylər: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti illərində ] /Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.- B., 2007.- S. 714-715.
 • 2008
 • Əliyev İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubleyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (15 fevral 2008) //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 22 fevral.-S.1.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş inşa yazı müsabiqəsinin keçirilməsi barədə: [Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri Misir Mərdanov] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 11 aprel.- S. 2.
 • Ayxan. Parisdə Cümhuriyyət bayramı: ADR-ın 90 illiyi ilə bağlı Fransa paytaxtında konsert təşkil olunub [“Champs Elysees” Teatrında Xalq artisti Alim Qasımov və qızı Fərqanənin ifasında] //Ekspress.- 2008.- 5-7 aprel.-S. 15.
 • Bədəlov, Ə. Böyük tarixi səhv: [Bu Azərbaycan torpaqlarının zaman-zaman Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına şərait yaratdı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 29 yanvar.-S. 2.
 • Əfəndizadə Ş. 28 May 1919. Bir yaşın sevinci “Azərbaycan” qəzetinin bayram nömrəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 90 //525-ci qəzet.- 2008.- 12 aprel.- S. 23.
 • Əhmədov E. Hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin rolu və xidmətləri: [Heydər Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə verdiyi yüksək qüymət] //Respublika.- 2008.- 29 aprel.- S. 6.
 • Əhmədov S. Qafqaz İslam ordusuna aid əşyalar //Hərbi bilik.- 2008.- №1.- S.- 101-106.
 • Qaliboğlu E. Aprelin 28-də Azərbaycan işğal
 • edilib: Professor Qüdrət Əbdülsəlimzadə ilə müsahibə //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 29 aprel.- S. 14.
 • İbrahimli F. Aprel həqiqətləri: 1920-ci illər tariximizin qaranlıq səhifələrindədir //Azərbaycan.- 2008.-27 aprel.- S.1,7.
 • Məmmədova, L, Cəbrayılov Gülağa: (1918-ci il
 • Türk  Ordusu  Azərbaycanda)  //Füyuzat.-  2007.-  № 3.-46-47.
 • Müsəlman şərqinin ilk Parlamentli Respub-likası: AXC-90. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əməkdaşı Vaqif Abışovla söhbəti apardı: Ramiz Mikayıloğlu //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 25 aprel.- S. 9.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi] //Respublika.-2008.- 22 fevral.- S. 3.

AVTOREFERATLAR

[redaktə]

1992

[redaktə]
 • Həsənov, C. Azərbaycan Respublikası bey-nəlxalq münasibətlər sistemində: (1918-1920-ci illər, tarixi-diplomatik səpgidə: Tarix elm.nam.dər. 07.00.03 /Cəmil Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1992.- 58 s.
 • Avtoreferatda ADR-in bir sıra Qərbi Avropa ölkələri, Türkiyə, İran, Rusiya və s. dövlətlərlə beynəlxalq əlaqələri haqqında məlumatlar verilir.

1993

[redaktə]
 • İsayev, N. Azərbaycan Demokratik Respub-likasının sosial-mədəni siyasəti: (1918-1920-ci illər). Tarix elm.nam. elmi dər. 07.00.02 /Nazim İsayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1993.- 28 s.
 • Tədqiqatda Azərbaycan Respublikasının ümumdövlət siyasəti ilə sosial-mədəni siyasətinin əlaqəsi aydınlaşdırılır, bu siyasətin əsas mənbələri, Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlara münasibətdə sosial-mədəni siyasətin həyata keçirilməsi göstərilir.
 • Qəhrəmanova, A. Azərbaycan Demokratik Res-publikası dövründə xalq maarifinin təşkili yolları (1918-1920) Ped.elm. nam. alimlik dər. 13.00.01 /Aytən Qəhrəmanova; Nəsrəddin Tusi adına ADPU.- B., 1993.-23 (1) s.
 • Tağıyev, Ə. Azərbaycan milli gerçəkliyi və onun saxtalaşdırılmasının tənqidi: (Tarix və müasirlik). Fəlsəfə elm. dok. alim. dər. 09.00.11 / Əlikram Tağıyev; Az. EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1993.- 68 (4) s.
 • Kitabda xalqımızın milli varlığı uğrunda aparılan mübarizədə M.Ə. Rəsulzadə və M.B. Məmmədzadənin də rolundan bəhs olunur.

1994

[redaktə]
 • Əhmədov, H. Azərbaycan Demokratik Respub-likası hökumətinin milli – ziyalı kadrlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyəti (1918-1920- ci illər): Tarix elm. nam. alimlik dər. 07. 00. 02 /Hikmət Əhmədov; Azərb. EA Azərb. Tarix Muzeyi.- B., 1994.- 31(4) s.
 • Tədqiqat işində ADR hökumətinin milli ziyalı kadrların hazırlanması sahəsindəki fəaliyyəti, Bakı Dövlət Universitetinin açılması, təhsilin hamı üçün məcburi və pulsuz olmasından bəhs edilir.

1995

[redaktə]
 • Adıgözəlova, A. Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının və şəhər özünüidarələrinin təşkili və fəaliyyəti: (mart 1917-aprel 1918-ci illər). elm.nam.alimlik dər. 07.00.02 /Arifə Adıgözəlova; Bakı Dövlət Universiteti.-B.,1995.- 30 (1) s.
 • Əsərdə fevral-burjua inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi sistem, inqilabi hərəkatlar araşdırılmış, o dövrün xarici müəlliflərinin – A.Popovun, Ş.A.Dubnevin, Y.Rat-qauzerin, S. Sefin və b. əsərləri tədqiq edilmişdir.
 • Həmidova, İ. Azərbaycan Demokratik Respubli-kasının milli siyasətinin nəzəri problemləri /Fəlsəfə elm. nam.alimlik dər. 09.00.03 / İlahə Həmidova; Azərb. EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- B., 1995.- 25 (1) s.

1996

[redaktə]
 • Əliyev, M. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı (20-90-cı illər). Tarix elm. nam. elm. dər. 07.00.02.-07.00.03 /Məhəmməd Əliyev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1996.-27 s.
 • Dissertasiyada bu işğalın tarixi ilə bağlı müxtəlif müəllif əsərlərinin müqayisəsi verilir.
 • Zeynalova, T. Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu tarixindən (1920-1930-cu illər). Tarix elm.nam. alimlik dər.: 07.00.02 / Təranə Zeynalova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1996.- 28 s.
 • Dissertasiyanın məqsədi Azərbaycanda muxtar qurumların – Naxçıvan MSSR və DQMV-nin təşkili əsasında milli dövlət quruculuğu prosesini araşdırmaq, muxtar vilayətlərin Azərbaycanın tərkibində qalması uğrunda Azərbaycan Demokratik Respublikasının diplo-matik fəaliyyətini işıqlandırmaqdır.

1997

[redaktə]
 • Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi-hərbi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). Tarix elm. dok. elmi dər. 07.00.02 /İsmayıl Musayev; Azərb. Res. EA Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.,1997.- 54 s.
 • Nəsibzadə, N. Azərbaycan Demokratik Respub-likasının xarici siyasəti (1918-1920). Tarix e. n. alim. dər. 07.00.02 /Nəsib Nəsibzadə;M. Ə. Rəsulzadə ad. BDU.- B., 1997.- 50 s.
 • Dissertasiyada ADR hökumətinin xarici siyasət konsepsiyası və onun üstünlikləri verilmişdir.
 • 2001
 • Yaqublu, N. Azərbaycanın milli-istiqlal mübari-zəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Tarix elm. nam. alimlik dər. 07.00.02 /Nəsiman Yaqublu;A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2001.- 25 s.
 • Dissertasiya Azərbaycanın milli-istiqlal mübarizəsi tarixində mühüm rol oynamış M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinin araşdırılmasına, uzun illər sovet imperiyası dövründə düzgün istiqamətdə öyrənilməmiş bir dövrün zid-diyyətli məqamlarının açılmasına həşr olunub.

2002

[redaktə]
 • Zamanov, E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistandakı diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti: (1918-1920-ci illər). Tarix elm.nam. alimlik dər.: 07.00.02
 • /Elçin Zamanov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan, 2002.- 24 s.
 • Avtoreferatda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistan və Gürcüstandakı diplomatik nümayən-dəliklə rinin təşkili, onların mürə kkəb tarixi şəraitdə ərazi-sərhəd və qaçqınlar məsələsinin həlli ilə bağlı fəaliyyəti verilmişdir.

2004

[redaktə]
 • Eminova, Z. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi. Tarix elm. nam. elmi dər.: 07.00.02 /Ziyafət Eminova; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2004.- 27 s.
 • Əsərdə göstərilir ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl-lərində çar Rusiyası rejiminin bütün maneələrinə baxma-yaraq, Azərbaycanın təbabət elmində görkəmli mütəxəs-sislər yetişmiş, tibbi-sanitariya xidməti şəbəkəsi daha da genişlənmişdir.
 • İsgəndərov, A. Azərbaycanda 1917-1918 illərdə türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. Tarix elm. dok. alimlik dər. 07.00.02 /Anar İsgəndərov; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2004.- 85 s.
 • Müəllif bugünkü Azərbaycan Respublikasının Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu və 1918-ci il 31 Mart Soyqırımına uzun müddət dünya dövlətləri tərəfindən siyasi qiymət verilmədiyini, yalnız 1998-ci ildə H.Əliyev tərəfindən həmin günün “Soyqırımı Günü” kimi Respublika ərazisində qeyd olunduğunu göstərmişdir.
 • Süleymanov, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin ordu quruculuğu. Tarix elm.dok.alimlik dər.: 07.00.02 /Mehman Süleymanov; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2004.- 48 (1) s.
 • Əsərdə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Ordusunun tarixinin öyrənilməsi, ordunun təşkilində S. Mehmandarov, Ə. Şıxlinski kimi sərkərdələrin fəaliyyəti əks olunur.
 • Şahverdiyev, Ə. Trabzon və Batum Sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Tarix elm. nam. alimlik dər.: 07.00.02 /Ələmdar Şahverdiyev; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B., 2004.- 26 s.
 • Disseratsiyada Trabzon və Batum konfransında Azər-baycan Fraksiyasının fəaliyyəti verilmişdir.
 • Hətəmov, R. Almaniya Osmanlı müna-sibətlərində Azərbaycan amili (1917-1918-ci illər). Tarix elm. nam. alim. dər.: 07.00.03 /Rövşən Hətəmov; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 25 s.
 • Avtoreferatda 1917-1918-ci illərdə Osmanlı və Almaniya imperiyalarının Qafqaz siyasətində Azərbaycan haqqında fərqli baxışları verilmişdir.

2005

[redaktə]
 • Quliyeva, Q. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün jurnalistikası (1918-1920-ci illər). Filol. elm. nam.alim.dər. 10.01.10 /Qərənfil Quliyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2005.- 22 s.
 • Müəllif Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan jurnalisti-kasının inkişaf mərhələsini vermiş və onun görkəmli nüma-yəndə lərinin fəaliyyəti haqqında tədqiqat işi aparmışdır.
 • 2006
 • Əliyev, N. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə. Tarix elm. nam. dər.: 07.00.02 /Nail Əliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.-Naxçıvan, 2006.- 30 s.
 • Hacıyeva,  L.  Əhməd  bəy  Ağayevin  pub-
 • lisistikası: (“Kaspi” qəzetinin materialları  əsasında). Filol.
 • elm. nam. dər.: 10.01.10 /Lalə Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2006.-26 s.
 • Hüseynova, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə poeziya (1918-1920-ci illər). Filol. elm. nam. dər.: 10.01.01 /Maral Hüseynova; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2006.- 3 s.

2007

[redaktə]
 • Abışov, V. 1917-1918-ci illərdə erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti. Tarix elm. nam. alim. dər.: 07.00.02 /Vaqif Abışov; AMEA A.A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B., 2007.- 25 s.
 • Müəllif bu mövzunun tarixi köklərini araşdırmaqla
 • yanaşı göstərir ki, AXC ilə Türkiyə arasındakı sülh və dostluq haqqında müqaviləyə əsasən Osmanlı Ordusu 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan ın əsgəri və könüllü dəstələri ilə birlikdə Bakını erməni və rus əsgərlərindən azad etmişdir.
 • Babayev, L. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhəd mühafizəsi tarixi (1918-1920-ci illər). Tarix elm. nam. alim. dər.: 07.00.02 /Lətif Babayev; AMEA A.A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B., 2007.- 24 s.
 • Tədqiqat işi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran-ması öz sərhədlərinin toxunulmazlığı və təhlükəsizliyinə tam təminat yaratmaq sahəsində gördüyü tədbirləri əhatə edir.
 • Əbdülov, Ə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda orta təhsilin inkişafı (1900-1920-ci illər). Pedaqoji elm. nam. alim. dər.: 13.00.01 /Əkbər Əbdülov; Azərb. Resp. Təhs. Prob. İnstitutu.- B., 2007.- 22 s.
 • Avtoreferatda həm işğal (1900-1917), müstəqil respublika dövründə (1918-1920) məktəblərinin inkişaf tarixinin öyrənilməsi şəkildə verilmişdir.həm  də ilk orta  təhsil müqayisəli
 • Hüseynova, Ü. Əhmədbəy Ağaoğlunun ədəbi tənqidi görüşləri. Filol. el. nam. dər.: 10.01.01 /Ülviyyə Hü-seynova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 26 s.
 • Mustafayaeva, G. Əhməd Cavad yaradıcılğında milli istiqlal problemi. Filol. elm. nam. dər.: 10.01.01 /Göyərçin Mustafayeva; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B., 2007.- 20 s.

ADR-in görkəmli xadimləri haqqında kitablar

[redaktə]

1946

[redaktə]
 • İbrahimbəyli, H. Səməd bəy Mehmandarov.-B.: Azərb. SSR EA, 1946.- 17 s. Kitabda Səməd bəy Mehmandarovun (1856-1930) rus ordusunun generalı kimi və Azərbaycan Demokratik Respublikasının Milli Ordusundakı fəaliyyəti verilmişdir.

1991

[redaktə]
 • Əhməd, C. Haqq bağıran səs /Tərt. və öv söz Aybəniz Əliyeva; Red. Məhərrəm Səfərli.- B.: Nicat, 1991.-32 s.Kitabda Azərbaycan istiqlalının tərənnümçüsü Əhməd Cavadın yaradıcılığı verilmişdir.
 • Rəsulzadə, M. Stalinlə ixtilal xatirələri /Red. akad. Ziya Bünyadov; Çapa haz. Nəsib Nəsibzadə.- B.: Elm, 1991.- 80 (4) s.Kitab Məmməd Əmin Rəsulzadənin 1954-cü ildə Türkiyədə çap etdirdiyi silsilə məqalələrdən ibarətdir.
 • Şəmistan, N. Azərbaycan generalları /Rəyçi Azərb. SSR Akad. müxbir üzvü Qaraş Mədətov; Red. Tahirə Muxtarova.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s.Kitabda Kəngərli, Qazax, Gəncə, Qarabağ və Borçalı süvari alaylarının, azərbaycanlı generallarından (S.Mehman-darov, Ə.Şıxlinski, İ.Vəkilov, İ.Usubov ) söhbət açılır.
 • Yaqublu, N. Məmməd Əmin Rəsulzadə: (Azər-baycanın görkəmli adamları) /Rəyçi fil.elm. dok. Şamil Qurbanov; Red. Elmira Fərruxzadə.- B.: Gənclik, 1991.-305 (3) s.

1992

[redaktə]
 • Əhməd, C. (1892-1937) Buklet /Tərt. və ön söz müəl. filol. elm. dok. Əli Saləddin.- B.: İşıq, 1992.- 23 s. Kitab Ə.Cavadın 100 illiyi münasibətilə nəşr olunmuş, onun ADR-ın maarif və mədəniyyət quruculuğundakı fəaliyyəti, Azərbaycanla bağlı şeirləri verilmişdir.

1993

[redaktə]
 • Əliyev, M. Qanlı günlərimiz (1918-1920. Naxçı-van) /Red. Məlahət Əsədova; Rəs. Etibar İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 144 s. Kitab 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda baş verən erməni-azərbaycanlı qırğınından bəhs edir.
 • İstila qurbanları /Tərt. və çapa haz. Bəxtiyar Rəfiyev; Red. Məlahət Əsədov; Rəs. Xosrov Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 35 s.
 • Kitabda çap olunan məqalələr xalqımızın rəşadətli oğullarının 1929-cu ildə İstanbulda nəşr etdirdikləri “Odlu yurd” toplusundan götürülmüşdür.

1994

[redaktə]
 • Altunbəy, M. Azadlığa uçan türk: (Xatirələr) /Azərbaycan türkcəsinə çevirənlər: Kübra Quliyeva, Nazim Həsənzadə.- B.: “Maarif”, 1994.- 171s.
 • Kitabda 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın sovet ordusu tərəfindən işğal edildiyi vaxt Türkiyəyə mühacirət etmiş Məmməd Altunbayın xatirələri verilmişdir.
 • Çıraqzadə Vahid. Aslan bəy Səfikürdski.- B.: Azərnəşr, 1994.- 57 s.

1995

[redaktə]
 • Nəzərli, Ş. Cümhuriyyət generalları /Rəyçi polkovnik Çingiz Məmmədov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1995.-211 (1) s.
 • Kitabda Azərbaycan Demokratik Hökümətinin sərkər-dələri haqqında sənədli hekayələr və oçerklər toplanmışdır.
 • Hacıbəyli, Ü. Fitnələr qarşısında: /Toplayanı, ərəb əlifbasından transliterasiya edəni, ön sözü və sözlüyün müəllifi Aslan Kənan; Elmi red. filol. elm. nam. Turan Həsənzadə.- B.: Azərnəşr, 1995.- 187 s.
 • Kitabda dahi bəstəkar Ü.Hacıbəylinin 1918-1920-ci il-lərdə çıxan “Azərbaycan” qəzetindəki ədəbi fəaliyyəti və sənətkarın bu günümüzlə səsləşən publisistik yazıları dərc edilmişdir.

1996

[redaktə]
 • Əhməd, C. (Məqalələr və xatirələr): Anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Tərtib ed. Rəhman Salmanlı; Red. Yaşar Qarayev.- B.: Elm.- 1996.- 148 s.Kitabda şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən elmi-publisistik materiallar toplanmışdır.
 • Sultanlı, V. Ağır yolun yolçusu: (Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həyatı və ədəbi fəaliyyəti (portret-monoqrafiya) /Elmi red. f.e.d.r. Tofiq Hüseynoğlu; Ön sözün müəl. Varşava Univesitetinin Şərq bölməsinin müəl. dok. İrfan Mucad İldırım.- B.: Azərnəşr, 1996.- 189 s.

1997

[redaktə]
 • Şeyxzamanlı, N. Azərbaycan istiqlal mücadilə-sinin xatirələri /Red. Vasif Quliyev; Ön söz Anar.- B.: Azərbaycan, 1997.- 176 s.
 • AXC-nin siyasi xadimlərindən biri, Cümhuriyyətin qurulmasının iştirakçısı olmuş, N.Şeyxzamanlı Nəsib bəy Yusifbəyli ilə bağlı xatirələrini yazmışdır.
 • Qurban, T. Dönməzlik: (M.Ə.Rəsulzadə haq-qında) /Teyyub Qurban; Naşir Qəşəm İsabəyli.- B.: Şirvan-nəşr, 1997.- 113 s.

1998

[redaktə]
 • Xoyski, F. Həyat və fəaliyyəti: (Sənəd və mate-riallar).- B.: Azərbaycan, 1998.- 151 s. Azərbaycan və rus dilində.
 • Nəzirli Ş. Qarxunlu Əşrəf bəy: Sənədli povest./Rəyçi: Az.EA. müxbir üzvü Mahmud İsmayılov; Red. dos.
 • Mahmud Mahmudov.- B.: Elm və həyat, 1998.- 180 s. Povestdə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
 • Cümhuriyyətinin Parlament üzvü, Ərəs mahalının bəylərbəyi Əşrəf bəy Həsən bəy oğlu Tağıyevin (1867-1930) fəaliyyəti ilə bağlı qiymətli məlumatlar verilir.

2000

[redaktə]
 • Rasim, M. Türkçülüyün babası: Əli bəy Hü-seynzadənin fikir dünyası /Elmi red. Əməkdar elm xadimi, prof. Yaşar Qarayev.- B.: Elm, 2000.- 172 s.Kitabda dahi şəxsiyyətin ictimai fikir tariximizdə, milli ideologiyanın formalaşmasında, ədəbiyyatımızın və mət-buatımızın inkişafında oynadığı rolu göstərilmişdir.
 • Şüküroğlu, L. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində /Lətif Şüküroğlu; Red. Milli Təhk. Naz. İdarə rəisi Fuad İskəndərov; Məsləhətçi və ön söz müəl. filol. elm. nam. Bədirxan Əhmədov.- B.: Şirvannəşr, 2000.- C. 1.-296 s; C. 2.- 256 s.Kitab 1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra sovet cəza orqanları tərəfindən repressiyalara məruz qalmış Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin vəzifə sahiblərinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir.
 • Qoca, E. Sibir dərsi /Elşad Qoca; Red. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İdarə rəisi Fuad İsgəndərov; Rəyçi filol. elm. nam. Şamil Vəliyev, filol. elm. nam. Bədirxan Əhmədov.- B.: Şuşa, 2000.- 320 s.Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra XI Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən AXC-nin liderlərindən olan Ələkbər xan və Nurməm-mədxan Şahsuvarovlar, Cavad bəy Məlikyeqanovlar və digər repressiya qurbanlarının taleyi istintaq materiallarına əsasən verilmişdir.
 • Süleymanov, M. Mehmandarov: (Həyatı, xidmət yolu və silahdaşları) /Elmi red. Tarix elm. dok. prof. Pərviz Darabadi; tarix elm. nam. Nigar Maksvel; Rəyçi tarix elm. dok. Tahir Qafarov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 374 s.Kitabda Azərbaycanın görkəmli hərbi xadimi, məşhur sərkərdə, tam artilleriya generalı C. Mehmandarovun həyatı, şərəfli xidmət yolu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbiyyə Naziri kimi fəaliyyəti zəngin arxiv materialları əsasında əks etdirilmişdir.

2001

[redaktə]
 • Qurbanov, Ş. Məmməd Əmin Rəsulzadə.-B.: Nurlan, 2001.- 134 s. Kitab Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.
 • Yaqublu, N. Azərbaycan milli istiqlal mü-barizəsi və Məmməd Əmin Rəsulzadə /Nəsiman Yaqublu; Rəyçilər Ş. Hüseynov, İ.Musayev, N.Nəsibli və b.- B., 2001.- 154 s.

2002

[redaktə]
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti /Tərt. ed. və ön sözün müəllifi tar. elm. dok. Musa Qasımov.- B.: “Azərbaycan Universiteti”, 2002.- 22 s.Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyində işləmiş şəxslərin məlumat siyahısı verilmişdir.
 • Tahirli, A. Azərbaycan mühacirət mətbuatı /Red. akad. Y. Qarayev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 160 s.itabda Azərbaycan mühacirlərinin İstanbulda, Ankarada, Berlində buraxdıqları nəsrlərin tarixi, mövzusu, ideya istiqaməti və s. haqqında məlumatlar verilmişdir.

2003

[redaktə]
 • Əlizadə, S. Məmməd Əmin Rəsulzadə və islam /Axund Hacı Soltan Əlizadə; Red.Arif Əşrəf Buzovnalı (Mülahizələr, şərhlər).- B., 2003.- 166 (2) s.
 • Fərzəliyeva, M. M.Ə.Rəsulzadə və ana dilimiz /Elmi red. İ.B. Kazımov.- B.: Təhsil, 2003.- 72 s.
 • Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq XX yüzilliyin əvvəl-ində Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi (publisistik) üslubu-nun formalaşması və inkişafı (1903-1909-cu illər) M.Ə.Rə-sulzadənin məqalə, məktub və çıxışları əsasında təhlil edilir.

2004

[redaktə]
 • Dadaşov, A. Məhəmməd Həsən Hacinski /Elmi red. t. e. dok. prof. Tofiq Vəliyev.- B.: BDU, 2004.- 254 s.
 • Kitabda XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində gənc maarifçi – demokratlardan, Hacınskilər ailəsindən bəhs olu-nur.
 • Rüstəmli, A. Ədəbi istiqlalımız /Asif Rüstəmli; Red. filol. elm. nam. İslam Ağayev.- B.: Elm, 2004.- 348 s.
 • Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı F.X.Xoyski-dən, “Müsavat”ın orqanı olan “Açıq söz” və “İs-tiqlal”qəzetindən, M.Ə. Rəsulzadənin fəaliyyətindən, A. Zi-yadxanovun diplomatik fəaliyyətindən, Azərbaycan ordu-sundan bəhs edən məqalələri toplanmışdır.

2005

[redaktə]
 • Nəzirli, Ş. General Əliağa Şıxlinski ömrü: (Ana-dan olmasının 140 illiyinə) /Şəmistan Nəzirli; Kərim Vəli-yevin redaktəsilə.- B., 2005.- 248 s.Əsərdə tam artilleriya generalı Əliağa Şıxlinskinin həyat və fəaliyyəti, həyat yoldaşı, ilk azərbaycanlı hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım və general Novruzov qardaşları haqqında məlumat verilir.
 • Rəsulzadə M. və ictimai-siyasi ideaylar (M.Ə.Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfran-sının materialları 28 yanvar 2004-cü il) /Məmməd Əmin Rəsulzadə; Red. H.İsaxanlı.- B.: Xəzər Un-ti, 2005.- 286 s. Azərbaycan və rus dilində.
 • Tahirli, A. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921-1991) /Elmi red. filol. elm. dok. Ş.Vəli-yev.- B.: Polygraphic production, 2005.- 528 s.Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutun-dan sonra ölkəni tərk etməyə məcbur olan ADR xadimlərinin mühacirətdəki siyasi, elmi-nəzəri-mədəni nəşrləri haqqında məlumat verilir.
 • Topçubaşov Ə. Azərbaycan mətbuatı  səhifələrində: (Əlimərdanbəy Topçubaşovun anadan olmasının 140 illiyi /Top. və tərt. Həsən Həsənov; Red. M. Adilov (transf. ed.); AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Elm, 2005.-155 s.

2006

[redaktə]
 • Əhmədov, S. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət /Red. Qasımzsdə İ.- B.: Ayna Mətbu Evi, 2006.-267 s.
 • Kitabda S.Mehmandarov, Ə.Şıxlinski, M.Ə.Rəsulzadə, F. Xoyski haqqında məlumatlar verilir.

2007

[redaktə]
 • Bağırzadə N. Gecikmiş etiraf kimi... /Red. BDU-nun dissertantı Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2007.-128 s.
 • Kitabda Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun doğmalarının ömür yolu haqqında məlumat verilir.
 • Vəzirov, O. Azərbaycan Respublikasının Ukraynada və Türkiyədə ilk səfiri.- B.: Zaman-3, 2007.-312 s.
 • Kitab Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Y.V.Çəmən-zəminlinin həyat və yaradıcılığından, 1918-ci ildə Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə Krımda, sonra isə Türkiyədə səfir olaraq çalışmasından bəhs edir.

2008

[redaktə]
 • Qurban, T. Dirilik gəmisi: (Tarixi dram, mə-qalələr, şeirlər, müsahibə) /Teyyub Qurban; Nəşriyyat red. Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2008.- 148 s. Kitab Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan davası” əsəri əsas ında Qurban Teyyub tərəfindən 27 şəkildən ibarət dram janrında işlənmişdir.

MƏQALƏLƏR

[redaktə]

1926

[redaktə]
 • Çəmənzəminli, Y. Tariximiz haqqında Azər-baycan müəlliflərinin əsərləri //Maarif və mədəniyyət.-1926.- № 7.- S. 44-45.

1971

[redaktə]
 • Nərimanov, N. Möhtərəm Nəsib bəy cənabları (N.Nərimanovun Nəsib bəyə məktubu) /Nəriman Nəri-manov. Məqalələr, nitqlər. Fevral 1896.- mart.- 1920.- B., 1971.- C. 1.- S. 215-220.

1988

[redaktə]
 • Əliyev, M. Ceyhun Hacıbəyli //Odlar yurdu.-1988.- oktyabr № 20.- S. 2.
 • Əliyev, M. Əliağa Şıxlinski //Odlar yurdu.-1988.- dekabr № 23.- S.3.
 • Əliyev, M. Əlimərdanbəy Topçubaşov //Odlar yurdu.- 1988.- avqust № 16.- S. 3.
 • Əliyev, M. Məmməd Əmin Rəsulzadə //Elm.-1988.- 7 oktyabr.- S. 3.
 • Əliyev, M. Məmməd Əmin Rəsulzadə //Odlar yurdu.- 1988.- sentyabr № 17.- S. 3.
 • Əliyev, M. Nəsib bəy Yusifbəyli //Odlar yurdu.-1988. - noyabr № 22.- S. 2.
 • Əliyev, M. Səmədbəy Mehmandarov //Odlar yurdu.- 1988. - iyul № 13.- S. 2.

1989

[redaktə]
 • Əlioğlu, M. Aslan bəy Səfikürdski: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.-1989.- sentyabr № 19.- S. 3.
 • Əlioğlu, M. Xudadat bəy Məlikaslanov: (Dəmir Yolu Nə qliyyat ı və Poçt Teleqraf naziri, Müdafiə Komitəsi sədrinin birinci müavini) //Odlar yurdu.-1989.- mart № 5-6.- S. 3.
 • Əlioğlu, M. Xudadat bəy Rəfibəyli: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.-1989.- aprel № 8.- S. 2.
 • Əlioğlu, M. Mustafa bəy Vəkilov: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.-1989.- fevral № 4.- S. 2.
 • Əliyev, M. Azərbaycan ruhu (M.Ə.Rəsulzadə haqqında) //Azərbaycan.- 1989.- № 3.- S. 178-183.
 • Əliyev, M. Behbudağa Cavanşir: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.-1989.- iyun № 12.- S. 2.
 • Əliyev, M. Cəmo bəy Hacınski: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən/ //Odlar yurdu.-1989.- sentyabr № 18.- S. 4.
 • Əliyev, M. Əbdüləli bəy Əmircanov //Odlar yurdu.- 1989.- dekabr № 24.- S. 3.
 • Əliyev, M. Əhməd bəy Pepinov: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının Əmək və Torpaq naziri) //Odlar yurdu.- 1989.- avqust № 15.- S. 3.
 • Əliyev, M. Əkbərağa Şeyxülislamov: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.- 1989.- noyabr № 22.- S. 6.
 • Əliyev, M. Əliağa Həsənov: (Azərbaycan Demo-kratik Respublikasının Maliyyə nazirinin müavini) //Odlar yurdu.- 1989.- sentyabr № 17.- S. 3.
 • Əliyev, M. Fətəli xan Xoyski: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.-1989.- yanvar № 1.- S. 3.
 • Əliyev, M. Həmid bəy Şahtaxtinski: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.- 1989.- avqust № 16.- S. 2.
 • Əliyev, M. Həsən ağa Ağayev //Odlar yurdu.-1989.- fevral № 3.- S. 2.
 • Əliyev, M. Məmməd Yusif Cəfərov: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının Sənaye və Ticarət naziri) //Odlar yurdu.- 1989.- iyul № 13.- S. 3.
 • Əliyev, M.Məmməd Həsən Hacınski: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.- 1989.- may №10.- S. 4.
 • Hacıbəyli, T. Ceyhun Hacıbəylinin arxivindən: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən) //Odlar yurdu.- 1989.- iyul № 14.- S. 2.
 • Hacıyev,  Ə.  Cavanşir  alayından  Qızıl  orduyadək: (Podpolkovnik Rzaqulu Rzayev haqqında) //Azərbaycan gəncləri.- 1989.- 11 iyul.
 • Novxanılı, M. Mirzə Əsədullayev //Odlar yurdu.- 1989.- yanvar № 2.- S. 3.

1990

[redaktə]
 • Bayramova, O. Əlibəy Hüseynzadə //Açıq söz.-1990.- № 5.- S. 9-13.
 • Cəfərov, N. Xalqın gələcəyi və azadlığı naminə: (M.Ə.Rəsulzadə və Y.V.Çəmənzəminlinin 1914-1917-ci illərdə “Dirilik” məcmuəsində çap olunmuş məqalələri haqqında) //Açıq söz.- 1990. - № 10.- S. 25-27.
 • Əbdürrəhmanlı, N. Bir dəfə yüksələn bayraq...: (M.Ə.Rəsulzadə haqqında sənədli film) //Ədəbiyyat və incə-sənət.- 1990. - 25 may.- S. 5.
 • Əliyev, M. Nurməmməd bəy Şahsuvarov: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının görkəmli şəxsiyyət-lərindən biri) //Odlar yurdu.-1990.- fevral № 4.- S. 3.
 • Əliyeva, A. Ölümü öldürən şair: (Əhməd Cavad haqqında) //Açıq söz.- 1990.- № 8.- S. 2-6.
 • Qədimov, M. Novxanıda görüş: (Rəsulzadənin yubileyi ilə əlaqədar) //Elm.- 1990. -26 may.- S. 1.
 • Nəzirli, Ş. Milli Ordu generalı: (Azərbaycan De-mokratik Respublikasının generalı İbrahim ağa Usubov haq-qında) //Aydınlıq.- 1990.- 18 avqust.- S. 5.
 • Rəsulzadə, M. Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti (Əsərdən bir hissə) //Azərbaycan.- 1990.- 7 dekabr.- S. 4.
 • Rəsulzadə, M. Azərbaycan Cümhuriyyəti: (Əsri-mizin Səyavuşu əsərindən) /Çevirəni: P.Kərimov //Elm.-1990. -26 may.- S. 6.
 • Rəsulzadə, M. Əlimərdanbəy Topçubaşi: (An-karada yerləşən “Azərbaycan Kültür dərnəyinin” orqanı “Azərbaycan” jurnalından məqalə) /Təqdim etdi: Əliyev Mövsüm //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 4 may.- S. 1.
 • Rəsulzadə, M. Əsrimizin Səyavuşu //Azərbay-can Respublikası Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası.-1990.- № 2.- S.106-129.
 • Rəsulzadə, M. İstiqlalın əzablı yolu //İnşaatçı.-1990.- 26 may.- S. 2.
 • Rəsulzadə, M. Ə. Qafqasiya türkləri /Təqdim etdi: Əsgərli Zaman //Kitablar aləmində.- 1990.- № 4.-S. 2-6.
 • Rəsulzadə, M. Məmməd Əmin Rəsulzadənin parlamanda çıxışı: (1920-ci ildə Azərbaycan qəzetində Qarabağda erməni ekstremislərinə qarşı çap olunmuş məqalə) //Azərbaycan.- 1990.- 8 mart.- S. 6.
 • Rəsulzadə, M. Nə böyük bayram: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının ildönümü münasibtilə “Azər-baycan” qəzetinin 28 may 1919-cu il tarixli № 190-da dərc olunmuş məqalə) /Təqdim etdi: Şirməmməd Hüseynov //Azərbaycan gəncləri.- 1990.- 28 aprel.- S. 3.
 • Rəsulzadə, M. Bakının azad edilməsi münasi-bətilə M.Ə.Rəsulzadənin İstanbuldan göndərdiyi təbrik tele-qramı: (“Azərbaycan” qəzeti, oktyabr № 5, 1918) //Azər-baycan.- 1990.- 14 sentyabr.- S. 1.
 • Rəsulzadə, M. Beş hürriyyət: (“Təkamül” qə-zeti, № 6, 27 yanvar 1907) //Kommunist.- 1990.- 26 may.-S. 3.
 • Rəsulzadə, M. Formaca da, məzmunca da ruslaşdırma: (Tarixin ağ ləkələri) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1990.- 19 oktyabr.- S. 6.
 • Rəsulzadə, M. Stalin haqqında xatirələri /Çevirəni: R. Əsgər, Ə. Fərəcbəyli //Odlar yurdu.-1990.- № 17, 18, 19, 20, 22, 23.- S. 2.
 • Sadıqov, M. Rəsulzadənin ailə üzvlərinin taleyi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 11 may.- S. 3.
 • Sultanlı,V. M.Ə.Rəsulzadə mühacirətdə //Azər-baycan.- 1990.- 21 dekabr.- S. 6.
 • Yaqublu, N. M.Ə.Rəsulzadənin doğmaları: [M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Rəsul və bacısı Şəhrəbanu haq-qında] //Aydınlıq.- 1990.- 6 oktyabr.- S. 3.

1991

[redaktə]
 • Ağakişiyev, Ə., Sultanlı, V. M.Ə.Rəsulzadə “Panturanizm haqqında” kitabının nəşri haqqında: (Qafqaz problemi ilə əlaqədar) //Azərbaycan.- 1991.- № 6.-S. 102-103.
 • Bayramov, X. Generallarımızın sorağında: (General Heybət Heybətov haqqında ) //Aydınlıq.- 1991.-25 yanvar.-S. 5.
 • Burada abidə qoyulacaq: (Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi) //Bakı.- 1991.- 29 may.- S. 1.
 • Cağatay, T. Unudulmuşlardan... (Azərbaycan türk qurtuluş hərəkatının nümayəndəsi Əbdül Vahab Yurdsevər haqqında) //Elm.- 1991.- 5 yanvar.- S. 4.
 • Cəfərov, N. Milli dirilik nədir?: (M.Ə.Rəsulzadə əsərlərində Azərbaycan xalqının milli dirçəlişinin əsas konsepsiyaları haqqında) //Açıq söz.- 1991.- 5 aprel.- S. 1,5.
 • Əhədov, E. Hacı Səlim Axundzadə: (Azər-baycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınmış şəxsiyyətlərindən biri haqqında) //Azərbaycan.- 1991.- 14 noyabr.- S. 4.
 • Əlioğlu, M. Şəfi bəy Rüstəmov //Odlar yurdu.-1991.- may № 9.- S. 2.
 • Əliyev, M. Xosrov bəy Sultanov //Odlar yurdu.-1991.- iyun № 11.- S. 2.
 • Əliyev, M. Mirzə Bala Məmmədzadə //Odlar yurdu. - 1991.- iyul № 13.- S. 3.
 • Göyalp, Z. Türkçülüyün əsasları (Kitabda Ə. Topçubaşovun, Ə.Hüseynzadənin, M.F.Axundzadənin adları çəkilmişdir) /Yazını təqdim etdi: P.Əlioğlu //Tarix.-1991.- 8 may.- S. 1; 18 may.- S. 1.
 • Gülsevən, F. Əhməd Ağaoğlunun həyatı, fikirləri, siyasi və sosial mücadilələri //Ulduz.- 1991.- № 5.-S. 14-29.
 • Hacaloğlu, A. Məqsədimiz tam müstəqillikdir (Çəmənzəminlinin “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” adlı kitabı haqqında) //Ulduz.- 1991.- № 5.- S. 4-5.
 • Xəndan, R. M.Ə.Rəsulzadə uzaqgörənliyi: (Rə-sulzadənin 1922-ci ildə yazdığı “Əsrimizin Səyavuşu” kitabı haqqında) /Kənd əməkçisinin təqvimi.- B., 1991.- S. 6-9.
 • İbrahimov  S.,  Teymurov,  M.  İstiqlal  qurbanları: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcı-larından biri Yusifbəy Nəsib bəy haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 22 fevral.- S. 1.
 • Kamiloğlu, R. Türk dünyasının böyük ideoloqu: (Əlibəy Hüseynzadənin Azərbaycan tarixində rolu və xidmətləri barədə) //Azərbaycan.- 1991.- 23 mart.- S. 2-3.
 • Quliyev, V. Yoxdan bayraq yaradanlardan biri...: (Gəncə hökmdarı Cavad xanın nəticəsi, dövrünün tanınmış ziyalısı Adilxan Ziyadxanlının “Azərbaycan” kitabı haq-qında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 4 yanvar.- S. 7.
 • Məhərrəmov, N. “Bakı   barədə Azərbaycanın bəyanatı”: (İstanbul qəzetlərində çap olunmuş Azərbaycan sülh nümayəndəsinin başçısı Rəsulzadənin alman səfirinə verdiyi bəyanat) //Açıq söz.- 1991.- 5 yanvar.- S. 1.
 • Məmmədov, G. Halal ad: (Azərbaycan Demo-kratik Respublikasının nümayəndəsi Cavadbəy Rzabəy oğlu Məlik Yeganov haqqında) //Kənd həyatı.- 1991.-№4.- S. 33.
 • Məmmədzadə, G. Şəfi bəy Rüstəmbəyli: (Azər-baycan xalqının görkəmli dövlət və ictimai xadimi, tanınmış jurnalist və hüquqşünas, tərcüməçi, Azərbaycan Cüm-huriyyəti Daxili İşlər Nazirinin müavini haqqında) //Azərbaycan.- 1991.- 28 noyabr.- S. 7.
 • Musayev M. Məmməd Əmin Rəsulzadə Lahıcda //Bakı.- 1991.- 10, 11 dekabr.- S. 2; 12 dekabr.- S. 3.
 • Paşayev, A. Azərbaycan hökumətinin ikinci səd-ri: (N. Yusifbəyli) //Tarix.- 1991.- 12 oktyabr.- S. 3.
 • Paşayev, A. Azərbaycan hökumətinin ilk sədri: (F. Xoyski) //Tarix.- 1991.- 7, 21 sentyabr.- S. 3.
 • Ramiz, D. Bir kərə yüksələn bayraq: Şeir: (M.Ə. Rəsulzadənin xatirəsinə) /Ramiz Duyğun. Haray dünya.- B., 1991.- S. 1.

1992

[redaktə]
 • Abdullayev, R. Məmməd Əmin Rəsulzadənin son məktubları vətənə qaytarılmışdır: (YUNESKO-nun katibliyində işləyən Ramiz Abutalıbovla müxbir C.Quliyevin söhbəti) //Xalq qəzeti.- 1992.- 5 avqust.- S. 4.
 • Adil, Ş. Qaramanlı Qanboy ağa //Odlar yurdu.-1992.- iyul № 21.- S. 3.
 • Azərbaycan Demokratik Respublikası “Gənc-lik”də: (“Gənclik” nəşriyyatının “ADR-in görkəmli xa-dimləri” seriyasından buraxdığı kitablar haqqında) //Həyat.-1992.- 28 may.- S. 3.
 • Bayramov, O. Hüseynzadə və dünya ədəbiyyatı //Ədəbiyyat.- 1992.- 14 fevral.- S. 3.
 • Bünyadov, Z. Bir  türkün  1920-ci  il  Qafqaz xatirələri: (Həsən bəy Ağayevin Ənvər Paşaya məktubu) //Tarix.- 1992.- aprel № 5.- S. 4; may № 9.- S. 1-2.
 • Çıraqzadə, V. Xalqa xidmətdə keçən ömür: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradılmasında müsəlman Sosialist blokunun lideri Aslan bəy Səfikürdski haqqında) //Xalq qəzeti.- 1992.- 4 dekabr.
 • Hüseynoğlu, T. Y.V.Çəmənzəminli və Azərbay-can Demokratik Respublikası: (Yazıçının diplomatik və yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında) //Aydınlıq.- 1992.- 13 mart.-S. 5.
 • Hüseynov, C. Qaçaq Cümşüd kimdir? (Məm-məd Əmin Rəsulzadəni Lahıcda qoruyan tarixi şəxs haq-qında) //Bakı.- 1992.- 28 may.- S. 2.
 • Hüseynov, Ş. Milli qurtuluşumuzun lideri: (Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında M.B. Məmmədza-dənin Türkiyədə çıxan “Azərbaycanda” məcmuəsindən (1955, № 12) götürülmüşdür) //Xalq qəzeti.- 1992.- 28 may.- S. 1-2.
 • Xəndan, R. Böyük Məmməd Əmin haqqında...: /Yazıçı Nəsiman Yaqublunun “M.Ə.Rəsulzadə” adlı mono-qrafiyası //Aydınlıq.-1992.- 5 iyun.- S. 7.
 • Kəngərli, M. Azərbaycanda qanlı  istiqlalın 70 ili: 27 nisan 1920 – 27 nisan 1990: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının görkəmli nümayəndələrinin şəhid edilməsi haqqında) //Aydınlıq.- 1992.- 24 aprel.- S. 2.
 • Qurbanov, Ş. Müsavat partiyasının tarixi: (Mirzə Bala Məmmədzadənin “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı kitabı haqqında) //Xalq qəzeti.- 1992.- 21 noyabr.- S. 3.
 • Qurtulan, İ. Azərbaycan bayrağını məna-landıran üç ümdə amilin ideoloqu Əli bəy Hüseynzadədir //Ədəbiyyat qəzeti.- 1992.- 12 iyun.- S. 3.
 • Maarif, T. M.Ə.Rəsulzadə İsmayıl bəy Qasprinski haqqında //Odlar yurdu.-1992.- 28 may № 15.-S. 1-2.
 • Mustafayev, Ə. Əhməd Cavadın izi ilə //Həyat.-1992.- 5 iyun.- S. 4.
 • Nəzirli, Ş. General Cavad bəy Şıxlinski: yaxud Şıxlinski nəsli haqqında qeydlər //Aydınlıq.- 1992.- 3, 10 aprel.- S. 7.
 • Nəzirli, Ş. Milli sərkərdələrimizin faciəsi: (1918-
 • 1920-ci illərdə Milli Ordumuzda xidmət etmiş sərkərdələrimizin faciəli taleyi haqqında sənədli oçerk) //Xalq qəzeti.- 1992.- 25, 28, 29 iyul.- S. 2.
 • Nurəli, T. Qaçaq Mayı l kimdir?: (Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Qonaqkəndin yüzbaş ısı , el qəhrəmanı haqqında //Şəfqət.- 1992.- 21-27 yanvar.- S. 3.
 • Sadıq, H. Azərbaycan Demokratik Respub-likasının son naziri: (Nurəddin bəy Şahsuvarov haqqında) //Ədalət.- 1992.- 10 mart.- S. 3.
 • Sadıq,H. Baş nazir necə qətlə yetirildi:
 • (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının s ədri Nəsib bəy Yusifb əyli haqqında) //Odlar yurdu.-1992.- 13 noyabr.- № 30-31.- S. 4.
 • Sadıq, H. Mühacirətdə bitən ömür: (Az ərbaycan Cümhuriyyətinin Daxili İş lər naziri Mustafa bəy Vəkilov haqqında) //Ədalət.- 1992.- 21 fevral.- S. 2-3.
 • Sə lahəddin, Ə. İstiqlal şairi Ə.Cavad – 100 //Ədəbiyyat.- 1992.- 19 iyun.- S. 2,8.
 • Süleyman, T. Azərbaycan istiqlal mübarizəsində Rəsulzadəsiz keçən 30 il //Odlar yurdu.- 1992.- dekabr № 35-36.- - S. 5-6
 • Teymurov, M. Bir şəklin tarixçəsi: (Mərkəzi Dövlə t Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində saxlanılan bir şəklin tarixi haqqı nda) /Söhbəti yazdı P.Quluoğlu //Bakı.-1992.- 28 may.- S. 2.
 • 1010. Yaqublu, N. Gizli “Müsavat”: (M.Ə.Rəsulzadə haqqında müəllifin yazdı ğı tarixi publisistik kitabından bir parça.) //Ülfət.- 1992.- 25 yanvar.- S. 4.
 • 1011. Yaqublu, N. Məhəmməd Kəngərli Türkiyədə mühacir Azərbaycan hökumətinin başçısıdır //Aydınlıq.-1992.- 3 aprel.- S. 4.

1993

[redaktə]
 • Bayramoğlu, A. Y.V.Çəmənzəminli “Müsa-vat”ın Kiyev şöbəsində: (Y.V.Çəmənzəminlinin 1917-ci il “Açıq söz” qəzetində çap edilmiş məqalələri) //Müsavat.-1993.- № 1.- S. 20-25.
 • Əliyev, M. Adilxan Ziyadxan: (Azərbaycan De-mokratik Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimi) //İncə-sənət.- 1993.- 13 iyul.- S. 7.
 • Hüseynzadə, A. Hürriyyət carçısı: (Nəsiman Ya-qublunun “M əmməd Ə min Rəsulzadə” kitabı haqqında) //Xalq qəzeti.- 1993.- 23 may.- S. 2.
 • İ brahimov, S. Tam artilleriya generalı Ə.Şıxlinski: (Əliağa Şıxlinski – 130) //Hərbi bilik.- 1993.- 3.- S. 60-65.
 • Nəzirli, Ş. Cümhuriyyət generalları: Tam arti-lleriya generalı Ə.Şıxlinski və S.Mehmandarov haqqında //Azərbaycan ordusu.- 1993.- 28 may.- S. 2.
 • Rəsulzadə M. (Qısa tərcümeyi-hal) //Müsavat.-1993. - № 1.- S. 5.

1994

[redaktə]
 • Abbasqulu bəy Şadlinski və onun silahdaşları //Vətən səsi.- 1994.- 1 iyun.- S. 3.
 • Cəlaloğlu, S. Məmməd Əmin məktəbi /Sərdar Cəlaloğlu. Azadlığa məhkumuq: (məqalələr, çıxışlar, müsa-hibələr).- B.,1994.- S. 6-10, 42-52.
 • Cəsur sərkərdə Abbasqulu bəy Şadlinski: (1917-1921-ci illərdə erməni daşnaklarına qarşı mübarizə aparan sərkərdə haqqında) //Vətən səsi.- 1994.- 17 may.-S. 1.
 • Əkbərli, Ə. Abbasqulu bəy Şadlinski: (1917-1920-ci illərdə erməni təcavüzünə qarş ı özünümüdafiə də stəsinin rəhbəri haqqında) //Vətən səsi.- 1994.- 24 may.-S. 1-4.
 • Əkbərli, Ə. Bu, Abbasqulu bəy Şadlinskinin tarixi-mənəvi haqqıdır: (Görkə mli sərkərdə haqqında) //Vətən səsi.- 1994.- 1 iyun.- S. 1.
 • Maarif, T. “Azərbaycan” tariximizin şahididir: [1918-1920 -ci ildə çıxan “Azəbaycan”qəzeti və onun redaktorları haqqında] //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.-S. 4.
 • Nəzirli, Ş. Acı tale: (Azərbaycan Demokratik Respublikası Ordusunun general-leytenantı Süleymanbə y Sulkeviç haqqında) //Hərbi bilik.- 1994.- № 1.- S.103-106.
 • Osmanov, H. 1919-cu ilin “Qızmar” yayı: (Hərbi nazir S.Mehmandarovun Qarabağ və Lənkəran məsə-lə sinin kəskinləşməsinə dair məlumatı) //Sərhəd.- 1994.-6 iyul.- S. 1-2.
 • Sadıq, H. Mürsəl Ədilxan bəy oğlu Şahsuvarlı: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xaricə göndərdiyi 100 nəfərdən biri) //Ədalət.- 1994.- 13 avqust.- S. 3.
 • Süleymanov, M. Azərbaycan Ordusu: (S. Meh-andarovun 1918-ci ildə Az ərbaycan Ordusunun yaradıl-ması nda fəaliyyəti haqqında) //Günay.- 1994.- 14, 24 may.-S. 4.
 • Tahirov.A.Ceyhun Hacıbəylinin imzaları //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.- S. 4.
 • Yaqublu, N. M.Ə.Rə sulzadə şəxsiyyətinin böyüklüyü: (M.Ə.Rəsulzadənin “28 mayısa” aid seçmələri haqqı nda. “Azə rbaycan” jurnalı, 1955, sayı 2-3) //Müxa-lifət.- 1994.- 29 yanvar.- S. 4.
 • Zeynallı, F. Bərabərlik və istiqlal mübarizləri:
 • (1919-cu ildən Müsavat partiyası Balaxanı kənd özəyinin sədri, xeyriyyəçi, maarifpərvər və peşəkar inqilabçı Məşədi Muxtar Quliyev və Balaxanı -Sabunçu təşkilatının s ədri Balasadı q Zeynalov haqqında) //Müsavat.- 1993.- № 1.-S. 42-43.

1995

[redaktə]
 • Fət əli xan Xoyskinin anadan olmasının 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-kasının Prezidentinin Sərəncamı: (Azərbaycan Respubli-kasının prezidenti H.Əliyev.Bakı şəhəri,18 dekabr 1995) //Azərbaycan.- 1995.- 19 dekabr.- S. 4.
 • Çələbiyev, C. Bir daha Əş rəf bəy haqqında: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü Qarxunlu Əşrəf bəy haqqında) //Vətən ocağı.- 1995.- 2 fevral.- S. 3.
 • Gülnar. Nə idi günahı?: (1919 -cu ildə Astarada Qızıl Ordu hissələri ilə mübarizə aparan dəstənin başçısı Hüseyn Ramazanov haqqında) //Müsavat.- 1995.- № 4.-S. 40-41.
 • Əhədov, E. Hacı Səlim Axundzadə: (Az-ərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanı nmış şəxsiyyətlərindən biri haqqında) // Azərbaycan.- 1991.- 14 noyabr.- S. 4.
 • Əliyev,  M.M.Ə.Rəsulzadə//Hərbi  bilik.-1995.- № 1.- S. 70-73.
 • Əliyev, M. Görk əmli dövlət xadimi Fətəli xan Xoyski //Hərbi bilik.- 1995.- № 6.- S. 86-88.
 • Əsassız ittihamlardan boğulan həqiqətlər: M.-Ə.Rəsulzadəyə böhtan atanları mə hkəmə cəzası gözləyir //Müsavat.- 1995.- № 4,5.- S. 18-21.
 • Məmmədli, R. “M.Ə.Rəsulzadə - 110” (Anadan olması münasibətilə keçirilmiş konfrans) //Elturan.- 1995.-1-2.- S. 48.
 • Nəsibzadə, N. Millətçilik və demokratiya: əks qütblər, yoxsa... (M.Ə.Rəsulzadənin fikirlərinə əsasən) //Ye-ni Müsavat.- 1995.- 10 fevral.- S. 1-2
 • Nəzirli, Ş. General Cavad bəy Şıxlinski və hərbçi Şıxlinskilər haqqında qeydlər) //Hərbi bilik.- 1995.-4.- S. 82-90.
 • Osmanov H. Cümhuriyyət dövrünün ilk general ı. General-mayor Süleyman b əy Əfəndiyev haqqında //Hərbi bilik.- 1995.- № 4.- S. 79-81.
 • Rüstəmova – Tohidi, S. Tarixi ziddiyyətlərin doğurduğu şəxsiyyət ziddiyyətləri: (N.Nərimanov və M.Ə. Rəsulzadə haqqında) //Azərbaycan. - 1995.- 8 dekabr.- S. 3.
 • Süleymanov, T. Muğan Sovet Respublikasının ləğvində ADR silahlı qüvvə lərinin iştirakı: (Muğan və Lən-kəranın RSFSR-in tərkib hissəsinə qatılmasına ADR hökumətinin yol verməməsi haqqında) /Tarixi keçmişsiz bu günümüz və gələcəyimiz yoxdur: Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi.- B., 1995.- S. 220-221.
 • 1044. Yaqublu, N. M.Ə.Rəsulzadə: (4 pərdəli tarixi pyes) //Müsavat.- 1995.- № 3.- S. 50-52; № 4.- S. 80-85.

1996

[redaktə]
 • Abbaslı, N. Mustafa Vəkiloğlu kimdir?: (1918-ci ildə Az ərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin Daxili İşl ər naziri, hüquqşünas M.Vəkiloğlu) //Xalq qəzeti.- 1996.-11 yanvar.- S. 4.
 • Əliyev, M. İlk Azərbaycan milli generalı Sü-leyman bəy Əfəndiyev //Hərbi bilik.- 1996.- № 2.-S. 80-82.
 • Ə liyev, M. Topçubaşov Əlimərdan bəy //Hərbi bilik.- 1996.- № 3- S. 60-62.
 • Hüseynov, Ş. M.Ə.Rəsulzadə /Şirməmməd Hüseynov. Müstəqilliyimizin çətin yolu... Biz hara gedirik.-B., 1996.- S. 188 -189.
 • Qarayev, Y. Cümhuriyyət dövrü və onun poeziyada yaddaşı – Əhməd Cavad: (Üç rəngli bayraq em-blemi, gerbimiz, himnimiz, marşımız Əhməd Cavadın şei-rində) /Yaşar Qarayev; Tarix: yaxından və uzaqdan.- B., 1996.- S. 352-376.
 • Mehmandarov Səmə d bəy – 140 (Anadan ol-ması münasibətilə) //Hərbi bilik.- 1996.- № 5.- S. 61-64.
 • Paşayev, A. Azərbaycan Cümhuriyyət hö-kumətinin ilk sədri: (F.X.Xoyskinin fəaliyyəti və anadan ol-masının 120 illiyi qarşısında) //Xalq qəzeti.- 1996.- 31 yanvar.- S.2.
 • Rəfiyev, A. Ayrılıqdan betər dünyada nə var...: (Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi Ələkbər bəy və oğlu, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri Xudadat bəy Rəfibəylilər haqqında) //7 gün.-1996.- 11 iyun.- S. 2-3.

1997

[redaktə]
 • “Azərbaycan” deyərək o dünyaya köçən M.Ə. Rəsulzadə bütün Azərbaycanındır (Böyük öndərin anadan olmasının 113-cü ildönümü münaibətilə “Azadlıq” qə zetinin redaksiyasında keçirilən tədbir haqqında) //Azadlıq.- 1997.-1 fevral.- S. 3.
 • Bayramoğlu, A. Mirzəbala Məmmədzadə və Azə rbaycan türk mətbuatı: (M.Məmmədzadənin 1922-ci ildə Bakıda nəşr olunan “Azərbaycan türk mətbuatı” (1875-ci ildən 1921-ci ilə qədə r mətbuat ımız) əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 2 may.- S. 2-3.
 • Ələkbərli, Ə., Nağıyev, S. Milli mübarizədən başlanan yol: (20-30-cu illərdə milli kadrlardan biri Seyfulla Ağa oğlu Süleymanov haqqında) //Xalq qəzeti.- 1997.- 26 iyul.- S. 6.
 • İsayev, Ə. 28 May Respublika Günüdür: Cümhuriyyətin Gəncə liderləri: [ADR-in görkə mli xadimləri haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 27 may.- S. 2.
 • Qasımov, C. Əhmə d Cavad: yaxud sosializm qəlbinə sığmayan şairin taleyi /Əsrin qiyamət çağı.- B., 1997.- S. 42-89.
 • Quliyev, V. Ermə ni terrorunun qurbanı Behbud-xan Cavanşir: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər naziri haqqında) //Panorama.- 1997.- 16 oktyabr.- S. 1-2; 17 oktyabr.- S.2; 21 oktyabr.- S.1-2; 22 oktyabr.-S. 1-2; 23 oktyabr.- S. 1-2.
 • Rəsulzadə M.Ə. -113: (Yanvarı n 31-də Novxanı qəsəbəsində böyük öndərin ildönümünün qeyd olunması) //Müxalifət.- 1997.- 1 fevral.- S. 1.
 • Sadıqlı, M. Mə həmməd Əmin Rəsulzadə ailəsinin faciəsi: Repressiya: O illərin dəhşəti; Sənədli povest //Azərbaycan.- 1997.- № 3-4.- S. 102-124; № 5-6.-S. 18-34.
 • Şəmsizadə, N. M.Ə.Rəsuladə və Azərbay-canç ılıq ideyası //Azərbaycan müəllimi.- 1997.- 25 mart.-S. 3.
 • Topşubaşov Ə. və Azərbaycanda Parlament ən-ənələri: (Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda keçirilən elmi-nəzəri konfrans) //Azərbaycan.- 1997.- 25 may.- S. 2.
 • Yaqublu, N. Azə rbaycan Parlamentinin ilk sədri Ə.Topçubaşov: (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri) //Azadlıq.- 1997.- 29 mart.- S. 13.

1998

[redaktə]
 • Babayev, A. Lənkəran qəzasının general quber-natoru: (1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respubli-kasının yaranması haqqında tarixi Bəyannaməni imzalayan dövlə t xadimi Cavad bə y Məlik Yeqanov haqqında) //Qa-nun.- 1998.- № 5.- S. 10.
 • Bayramlı, O. Ə.Hüseynzadənin “Qərbin iki dastanında türk” əsəri: parçalar //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.-22 may.- S. 4.
 • Bir kər ə yüksələn bayraq, bir daha enməz: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin baniləri haqqında) //Bakı.- 1998.- 26 may.- S. 2.
 • Cümhuriyyət liderlərinin xatirəsi: (Gəncədə Demokratik Respublikamızın 80 illik yubleyi ilə əlaqədar görkəmli dövlət xadimlərinin vaxtilə yaş adıqları binalarda barelyeflərin açılışı) //Azərbaycan.- 1998.- 26 may.- S. 5.
 • Eloğlu, S. (Rüstəmov). Qarabağın qubernatoru: (Xosrov b əy Sultanov haqqında) //Xalq qəzeti.- 1998.- 26 may.- S. 5
 • Eloğlu, Ş. Qarabağ general qubernatoru Xosrov bəy Sultanovun “Azərbaycan” qəzetinin müxbiri ilə müsa-hibəsi: (Azərbaycan 5 aprel, 1919-cu il ) //Azərbaycan.-1998.- 21 avqust.- S. 7.
 • Eloğlu, Ş. Tədqiqatçılarımız Xosrov bəy haq-qında: (Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk Hərbi naziri haqqında) //Azərbaycan.- 1998.- 21 avqust.- S. 7.
 • Əhmədova, F. General qubernator gimnaziyaya gül dəstəsi il ə gə ldi: İlk Müstəqil Həmkarlar Təşkilatının lideri Cavad bəy Rza b əy oğlu Məlik Yeqanov //Xalq qəzeti.- 1999.- 14 iyul.- S. 5.
 • Əliyeva, A. Cümhuriyyətin tərənnümçüsü: (Cü-mhuriyyət dövrünün şairlərində n Ümgülsüm Sadıqzadə haq-qında) //Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 28 may.- S. 3.
 • Hacıyeva, M. “Azərbaycan”da Rəsulzadə: (Tür-kiyədə çıxan “Azərbaycan” kitabının də rgisindən: Rəsul-zadəyə həsr olunmuş şeirlər) //Azərbaycan müəllimi.- 1998.-28 may.- S. 4.
 • Hüseynov, H. Parlamentin ilk sədri: Əlimərdan-bə y Topçubaşov //Azərbaycan müəllimi.- 1998.- 28 may.-S. 2.
 • Hüseynov, R. Deyilməsi çətin də rd: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının görkəmli xadimləri haqqında) //Azadlıq.- 1998.- 1 oktyabr.- S. 9.
 • Hüseynov, R. Göz dağı: (Həsən bəy Ağayev və ailəsi haqqında) //Azadlıq.- 1998.- 22 oktyabr.- S.10.
 • Hüseynov, R. Gözə dik baxmaq haqqından məhrum: (Həsən bəy Ağayev haqqında) //Azadlıq.- 1998.- 17, oktyabr.- S. 13.
 • Hüseynov, R. Qırmızı şeytanın mavi nökəri: (Həsən bə y Ağayev və Əliheydər Qarayev haqqında) //Azadlıq.- 1998.- 15 oktyabr.- S. 9.
 • Hüseynov, R. Ovucun içindəki ölüm: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının xadimlərindən Həsən bəy Ağayev və həyat yoldaş ı Xədicə xanım haqqında) //Azadlıq.-1998.- 3 oktyabr.- S. 14.
 • Hüseynov, R. Yaxşııların yaxşısı : (Az ərbaycan Demokratik Respublikasının xadimi Həsən bəy Ağayev haqqında) //Azadlıq.- 1998.- 10 oktyabr.- S. 13.
 • Xatirə lövhəsi açılmışdır: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Əmək naziri, Əhməd bəy Pepinovun yaşa-dığı binaya vurulmuş xatirə lövhəsinin açılışı) //Azər-baycan.- 1998.- 26 may.- S. 5.
 • Əkbərzadə, M. Xalq Cümhuriyyətinin təşkilat-çılarından biri: (Azərb.EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İ nstitu-tunda Məhəmmədhəsən Baharlını n 100 illiyinə həsr olun-muş yığıncaqda müəllifin çıxışı) //Azərbaycan müəllimi.-1998.- 28 may.- S. 4.
 • İsayev, Ə. Millət fədaisinin fəryadı: (Azər-baycan Parlament sədrinin müavini Həsən bəy Ağayevin Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Ənvər Paş aya mək-tubu: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 80 illiyi qarşısı nda) /Təqdim edəni: Əhməd İsayev //Azərbaycan.-1998.- 26 may.- S. 5.
 • Kərimov X. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin iqtisadi baxışlarına dair //Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası.- 1998.- № 1.- S. 114-118.
 • Məmmədov, X. “Xadimi-millət” kimdir? “İslam Axund...” kimin əsəridir?: (Əhməd bəy Ağayev haqqında) //Azərbaycan.- 1998. - № 8.- S.144-154.
 • Məmmədov,  X.  Mühacirətdən  sonra...  həbs: M.Ə.Rəsulzadənin mətbuat fəaliyyətindən naməlum səhifələr. I məqalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 6 fevral.- S.2; 13 fevral.- S. 3.
 • Mustafa, N. Milli mücadilə qəhrəmanı – İbrahim bəy Cahangiroğlu: (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 80) //Xalq qəzeti.- 1998.- 30 may.- S. 5
 • Rüstəmli, A. İstiqlal fədaisi: (M.B.Məmmədza-dənin həyat və yaradıcılığından ştrixlər) //Panorama.- 1998.-11 iyun.- S. 4.
 • Rüstəmov, S. Sultan bəy kim olub?: (Sər-kərdələrimiz) //Hərbi bilik.- 1998.- № 1.- S. 91-93.
 • Tədqiqatçılarımız Xosrov bəy haqqında: (Azər-baycan Demokratik Respublikasının ilk Hərbi naziri) //Azər-baycan.- 1998.- 21 avqust.
 • Yaqublu, N. Az ərbaycan işğalının elan olunma-sında və milli demokratik dövlət quruculu ğu prosesində M.Ə.Rəsulzadənin rolu //Müsavat.- 1998.- № 8.- S. 5-6.

1999

[redaktə]
 • Akpınar,Y.M.Ə.Rəsulzadənin arxivivə əlyazma  halındakı   əsərləri  //Elturan.-  1999.-  №  1-2.-S. 21-24.
 • Görkə mli Səhiyyə xadiminin barelyefi açıl-mışdır: (Xudadat bəy Rəfibəyli) //Azərbaycan.- 1999.- 7 aprel.- S. 6.
 • H əsənzadə, T. Əsərləri ilə daim yaşayacaq: (Mirzə Bala Məmmədzadə-100) //Azərbaycan.- 1999.- 26 yanvar.- S. 4
 • İbrahimli, Ə. Yusif Vəzir Çəmənzəminli: (Azər-baycan Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin diplomatı) //Fəryad.- 1999.- 25-30 may.- S. 1-2.
 • İsgəndərov, A. M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan istiqlalı //Azərbaycan.- 1999.- 28 yanvar.- S. 2.
 • İstiqlal mücadiləmizin parlaq siması: (Bakı Dövlət Universitetində Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 115 illiyi münasibəti ilə keçirilən yığıncaq haqqında) //Azərbaycan.- 1999.- 31 yanvar.- S. 3.
 • Məmmədli, R. Mirzə Bala Məmmədzadə: “Gələcək” qəzetinin səhifələrində (1921-ci illər dövri mətbuatı) //Elturan.- 1999.- № 1-2.- S. 36-38.
 • Mustafa, N. Şəxsiyyətin qiymətini tarix verir: (M.Ə.Rəsulzadə haqqında) //Xalq qəzeti.- 1999.- 31 yanvar.- S. 3.
 • Nəzirli, Ş. Ömrün son günləri: (General Əlia ğa Şıxlinski haqqında //Azərbaycan.- 1999.- 30 yanvar.- S. 4; 31 yanvar.- S. 4.
 • Nuruyeva, M. Behbud bəy Cavanşir – Stepan Şaumyan //Respublika.- 1999.- 12 dekabr.- S. 5.
 • Siracəddin, H. Rəsulzadə nin düşüncəsində Qaf-qaz //Panorama.- 1999.- 18 fevral.- S. 2-3.
 • Süleymanov, M. Cümhuriyyə tin ilk generalı kimdir?: [General-mayor Süleyman bəy Əfəndiyev və Murad Gəray Tlexas haqqında] //Hərbi bilik.- 1999.- № 1.-S. 76-77.
 • Süleymanov, M. S.Mehmandarov və hərb tarixi //Hərbi bilik. -1999. - № 4.- S.70-71.
 • Süleymanov, M. Türkiyə ordusunda xidmət edən azərbaycanlı generalı kim olmuşdur: (Cahangir Novru-zov haqqında //Hərbi bilik.- 1999. - № 4.- S. 110.

2000

[redaktə]
 • Aslanov, M. İstiqlal və istiqbal ümidi: (Ü. Hacı-bəyovun “Azə rbaycan”(1918-1920-ci il) qəzetindəki fəaliy-yəti haqqında) //Azərbaycan.- 2000.- 17 may.- S. 5.
 • Həsənli, E. Babasının qurduğu dövlətə varislik edənlər nəvəsinə sahib çıxmadılar: (M.Ə.Rəsulzadənin nəvəsi R.Rəsulzadənin dəfn mərasimi haqqında) //Yeni mü-savat.- 2000.- 17 oktyabr.- S. 14.
 • Quliyev, Q. M.Ə.Rəsulzadədən imtina və ya şagirdlərin əxlaqına dair: /Quliyev Qeyrət. Nə iqtidar, nə müxalifət: (Bizim iddialar və müddəalar).- B.,- 2000.-S. 316-317.
 • Quliyev, Q. Rəsulzadə məktəbində: (M.Ə.Rəsul-zadənin irsi üzərində subyektiv düşüncələr haqqında) /Quliyev Qeyrət. Nə iqtidar, nə müxalifət: (Bizim iddialar və müddəalar).- B., 2000.- S. 10-34.
 • Quliyev, V. Üzeyir Hacıbəyli: Ömrün iki şərəfli ili (1918-1920-ci illər) /Vilayət Quliyev. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.- B., 2000.- S. 307-322.
 • Quliyev, V. “Kimsə inkar edə bilməz...”: (Yusif Vəzir Çəmənzəminli haqqında) /Quliyev Vilayət. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.- B., 2000.- S. 208-223.
 • Quliyev, V. Fikir məhkəmə si: (Əhməd Ağaoğlu haqqında) /Vilayət Quliyev. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.-B., 2000.- S. 230-306.
 • Quliyev, V. Gəncədən – bütün türk dünyasına: (Əhməd Cəfəroğlu haqqında) /Vilayət Quliyev. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.- B., 2000.- S. 336-357.
 • Quliyev, V. Nəsl ə layiq oğul: (Adilxan Ziyadxan haqqında) /Quliyev Vilayət. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.-B., 2000.- S. 323-335.
 • Nəzirli, Ş. Türk irsini öyrədən general: (Səməd bəy Mehmandarov haqqında) //Azərbaycan.- 2000.- 5 dekabr.-S. 5.

2001

[redaktə]
 • Əhmədov, H. Pedaqoji fikrin görkəmli nü-mayəndələri Ə.Hüseynzadənin, Ə.Ağayevin, N.Nəriman-ovun, Ü.Hacıbəyovun maarifçilik və pedaqoji fikirləri
 • haqqında /Əhmədov H. Azərbaycan məktəbi və pedaqoji fikir tarixi. B.,2001.- I hissə.- S. 250-315.
 • Generallar: XVIII-XIX əsrlə r: (Səməd bəy Mehmandarov; Əliağa Şıxlinski, Cavad bəy Şıxlinski, Teymur bəy Novruzov və ba şqları /Bəkirov N., Dahi sərkərdələr.- B., 2001.- S. 24-52.
 • Quliyev, V. M ən burada nə dərd ilə ölmüşəm: (ADR Milli Ordusunun ilk şəhid zabitlərindən biri İsfəndiyar Nağıyev haqqında) //Azərbaycan.- 2001.- 29 iyul.- S. 4.

2002

[redaktə]
 • Hacıyeva, M və b. Xudadat bəy Məlik-Aslanov: Xudadatbəy Məlik-Aslanovun həyat və fə aliyyəti haqqında /Maarifə Hacıyeva və b. Oxu mətnləri.- B., 2002.- S. 74-77.
 • Hacıyeva, M. və b. Məmməd Əmin Rəsulza-dənin kəlamlarından: (M.Ə.Rəsulzadənin ayrı-ayrı nitqlərin-dən seçilən müdrik sözlər haqqında /Maarifə Hacıyeva və b. Oxu mətnləri.- B., 2002.- S. 9-10.
 • İsayev, Ə . Həsən bəy Ağayevin büstünün açılışı olmuşdur: (Tbilisidə) //Azərbaycan.- 2002.- 30 may.- S. 5.
 • Rizvan, N. XIX əsrin sonu XX ə srin əvvəl-lərində Rusiyadakı Azərbaycan diasporu /Çar ordusunda xidmət edər ək yüksək rütbə və mükafatlara layiq görülən Azərbaycan generalları: Ə.Şı xlinski, Səməd bəy Mehman-darov, İbrahim ağa Usubov, diplomatiya tarixində özünə-məxsus yer tutan Ə.Topçubaşov və b. haqqında /Rizvan N. Azərbaycan diasporası tarixindən.- B., 2002.- I cild.-S. 98-138.
 • Rüstəmli, A. “İndiyədək heç bir tədqiqatçı Cab-barlını siyasət adamı kimi təqdim etməyib”: (C.Cabbarlı və M.Məmmədzadə nin 1918-ci ildə stenoqrafçılıq fəaliyyətləri haqqında) /Asif Rüstəmli. “Susmaz duyğuların səltənətində”.- B., 2002.- S. 149-155.
 • Rzalı, R. “Altunlar yurdudur bu kasıb ölkə”: Azərbaycan himninin müəllifl ərindən biri Əhməd Cavad haqqında //Azərbaycan.- 2002.- 28 may.- S. 8.
 • Teymur, M. Cümhuriyyətin ilk Maliyyə naziri: [Əbdüləli Şirinbə y oğlu Ə mircanov haqqında] //Azər-baycan.- 2002.- 28 may.- S. 5.

2004

[redaktə]
 • Azərbaycan diplomatiyasının tarixindən: (1918- ci ildən 2004-cü ilə kimi Azə rbaycan Respublikasının Xarici İşl ər Nazirliklərnin həyat və fəaliyyəti haqqında).- B, 2004.- S. 1-18.
 • Gəncəli, S. Üç bacı, üç tale: Azərbaycan De-mokratik Cümhuriyyətinin görkəmli xadimərindən Cavad bə y və onun ailəsinin taleyi haqqında //Vəfa.- 2004.- № 5.-S. 28-30.
 • Hacınski nəsli haqqında: (Azərbaycan Demok-ratik Cümhuriyyətinin Xarici İşlər naziri, Zaqfederasiya Plan Komitəsinin sədri və müavini olmuş M.H.Hacınski haqqı nda. A.Dadaşovun yazdığı monoqrafiyada) //Respub-lika.- 2004.- 24 iyun.- S. 7.
 • Rzayeva, O.M. “Rəsulzadə irsindən faydalan-maq lazı mdır”: (M.Ə.Rəsulzadənin 120 illik yubileyinə hə sr olunmuş tədbir haqqında) //Şərq.- 2004.- 29 yanvar.- S.10.

2005

[redaktə]
 • Elçin. Demokratik Cümhuriyyətin ilk Maliyyə naziri: Əbdüləli bəy Əmiraslanov //Xalq cəbhəsi.- 2005.- 5 aprel.- S. 12.
 • General – leytenant Əliağa İsmayılağa oğlu Şıxlinski (1865-1943) /Azərbaycan generalları: Kataloq.- B., 2005.- S. 59.- 74.
 • General – leytenant Səməd bəy Sadıqbə y oğlu Mehmandarov (1857-1931) /Azərbaycan generalları: Kata-loq.- B., 2005.- S. 53-58.
 • General – mayor İbrahim bəy Paşabəy oğlu Vəkilov (1853-1934) /Azərbaycan generalları: Kataloq.- B,. 2005.- S. 37-52.
 • Qəhrəmanlı, N. Sevgi və qayğı dolu məktublar: (Nəsib bəy Yusifbəylinin hə yat yoldaşı Şəfiqə xanım Qas-prinskiyə yazdığı məktublar) //Vəfa.- 2005.- № 1.- S. 30-32.
 • Kəbutər. General Sadıq bəy Ağabə yzadə : Biz Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər nazi-rinin müavini haqqı nda nə bilirik? //Yeni Azərbaycan.-2005.- 23 mart.- S. 5.
 • Mustafayeva, G. Milli istiqlalımızın ölməz ş airi: (Əhmə d Cavad) /Risalə: Araşdırmalar toplusu № 2.- B., 2005.- S. 179-190.

2006

[redaktə]
 • Dahilik zirvəsi: [Cümhuriyyət generalları və ordu quruculuğu ənənəsinin bu gün də Heydər Əliyev ideyalarına əsasən davam etdirilməsi haqqında] /Böyük sənətin böyük dayağı.- B., 2006.- S. 111-112.
 • Ələkbərov, F. M.Ə.Rə sulzadə Az ərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcı larından biri kimi //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 271-276.
 • Qurban, T. Bir ailənin faciəsi (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi M.Ə. Rəsulzadənin ailəsi haq-qında) //Ekspress.- 2006.- 4 mart.- S. 17.
 • Nəzirli, Ş. General Nəbi Səlimov //Azərbaycan femidası.- 2006.- sentyabr № 1.- S. 25-26.
 • Zaur. Unudulmayanlar unutdurulur: (M.Ə.Rə-sulzadə haqqında) //Azərbaycan femidası.- 2006.- sentyabr 1.- S. 23-24.
 • Zülfüqarlı, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriy-yətinin rəhbərləri: (M.Ə.Rəsulzadə; Əlimə rdanbəy Topçuba-şov; F. Xoyski) //Ədalət.- 2006.- 25 may.- S. 4.

2007

[redaktə]
 • Muxtarov, K., Balayev, X. Azərbaycanın döv-lət xadimləri (1918-2005-ci illər): (Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin xadimləri haqqı nda) /Azərbaycan Milli Ensi-klopediyası: Azərbaycan.- B., 2007.- S. 879-880.
 • Rzalı, R. Türkiyə Anadolu agentliyinin yaradıcısı: (Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında) //Azərbaycan.- 2007.-30 may.- S.7.
 • Sultanlı, V. Mühacirət ədəbi tənqidi və ədəbiy-yatşünaslığı: (Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının nümayəndələri Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, M.Ə.Rəsulzadə, Əhməd Cəfəroğlu, M.B.Məmmədzadə, Ə.-Topçubaşov haqqında) /Vaqif Sultanlı. Ədəbi tənqidin tədrisi məsələləri.- B., 2007.- S. 50-108.

2008

[redaktə]
 • Babayeva P. Rəğbət və şöhrət qazanmış general: [Əliağa Şıxlinski haqqında] //Azərbaycan ordusu.-2008.- 25 aprel.- S.3.
 • Kazımova Ş. Mübarizə yollarında: M.Ə.Rəsul-zadə və Vanda Rəsulzadələr [Varşava Universitetinin aspi-rantı Şəhla Kazımovanın İnternet vasitəsilə göndərdiyi mə-qaləni cuzi redaktə ilə Asif Rüstəmli təqdim edir] //Ədəbiy-yat qəzeti.-2008.-1 fevral.- S. 5.
 • Qurbanov, A. Hüseynzadə Əlibəy. “Seçilmiş əsərləri”:(Yaradıcılığı haqqında) //Füyuzat.- 2008 - № 1.- S. 31-35.
 • Nəzirli, Ş. General Ə. Şıxlinskinin hərbiçi qardaşoğulları: (Qiyas b əy, Hüseyn bəy, Çingiz Alqazax haqqında) //Xalq qəzeti.- 2008.- 10 fevral, 2 mart, 16 mart.-S. 8.
 • Qabilqızı, A. Azərbaycanın unudulmaz oğlu Behbud Cavanşir: Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər naziri haqqında) //Respublika.- 2008.- 1 aprel.-S. 6.
 • Turan,A. Türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq: Əli bəy Hüseynzadə haqqında //Füyüzat.- 2008.- № 2.-S. 16-19.

RUS DİLİNDƏ OLAN KİTABLAR

[redaktə]

1920

[redaktə]
 • Адрес–Календарь Азербайджанской Республики на 1920 год /Под ред. А.И.Ставровского.- Б.: Типография газеты Азербайджан, 1920.– 64 с. В книге рассказывается об истории возникновения Азербайджанской Республики, о деятельности Парламента, министерств и учреждений в период первой Азербайджанской Республики.

1927

[redaktə]
 • Раевский, А. Английские «друзья» и мусаватские  «патриоты».- Б.: Азгиз, 1927.- 66 с. В книге  раскрывается деятельность мусаватской партии и мусаватистов.

1929

[redaktə]
 • Раевский, А. Партия мусават и ее контрреволюционная работа.- Б.: Азгиз, 1929.- 55 с. Книга ярко освещает создание мусаватской партии, а также образование Азербайджанской Демократической Республики.

1957

[redaktə]
 • Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане: (Документы и материалы 1917-1918 гг.) – Б.: Азгиз, 1957. – 674 с. Книга описывает разгром мусаватистов в Баку, а также хронику важнейших событий в Азербайджане в 1917-1918 гг.

1989

[redaktə]
 • Атакишиев, А. История Азербайджанского Государственного Университета.- Б.: Издательство  Азербайджанского Государственного Университета, 1989.– 805 с. Книга рассказывает об истории основания Азербайджанского Государственного Университета, о его деятельности в период первой Азербайджанской Республики.

1990

[redaktə]
 • Балаев, А. Азербайджанское национальнодемократическое движение 1917-1920 гг..- Б.: Элм, 1990.- 96 с. В книге рассматриваются вопросы создания Азербайджанской Демократической Республики, ее первые шаги, изучается процесс становления Азербайджанской Государственности. 1158. История Азербайджана по документам и  публикациям.- Б.: Элм, 1990. - 384 c. В книге публикуются материалы по истории Азербайджана 1918-1920 гг.

1991

[redaktə]
 • Дарабади, П. Военные проблемы политической истории Азербайджана начала  XX  века.- Б.: Элм, 1991. – 203 с. В книге на документальной основе исследуются военные проблемы политической истории Азербайджана начала века. Также показана деятельность Азербайджанской Демократической  Республики, направленная на создание национальной армии и флота в 19181920 гг.
 • Насиров, Т. Исторический опыт строительства национальной государственности Азербайджана в 1918-1920 гг. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.- М., 1991.- 19 с.
 • Сеидзаде Д. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России.- Б.: Азернешр, 1991.- 139 с.  Книга освещает условия формирования политического облика и позиций Азербайджанских социальных верхов  в начале XX века, анализируется деятельность азербайджанских депутатов в высшем  правительственном органе страны.

1992

[redaktə]
 • Балаев, А. Азербайджанское национальное движение  от “Мусавата” до народного фронта.- Б.: Элм, 1992.- 104 с. На основе архивных документов  в книге рассматриваются многочисленные факты геноцида, осуществленные армянскими бандами в отношении азербайджанского народа в начале XX века. В книге освещается короткая история создания и деятельности  азербайджанского государства.
 • Магеррамов, Н. Межпартийная борьба по национальному вопросу в Азербайджане (1917-1918гг.) /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 07.00.02.- М., 1992.- 27 с.
 • Фатуллаев, Э. Азербайджанская Демократическая Республика.- Б.: Азербайджан, 1992.- 72 с. В книге анализируется деятельность Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 гг. В работе использованы воспоминания государственных деятелей АДР М.Э. Расулзаде, М.Мамедзаде, А.М. Топчибашева.

1993

[redaktə]
 • Гаджибейли, Дж. Избранное /Cоставитель М.Теймуров, А.Асланов.- Б.: Азернешр, 1993.-    128 с. В книгу вошли избранные произведения и публикации Джейхуна Гаджибейли, в которых говорится об объективных предпосылках для самостоятельного экономического развития Азербайджана.
 • Топчибашев, А. Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе  почетным правителям держав Антанты, членом правительства Азербайджанской  Республики, чрезвычайным министром – посланником при правительствах Блистательной Порты, Армении и Грузии А.Топчибашевым.- Б.: Азернешр, 1993.- 37 с. Книга в общих  чертах представляет изложение обстоятельств, повлекших  за собой возникновение Азербайджанской Республики в 1918 году.

1994

[redaktə]
 • Исмаил, М. История Азербайджана с древнейших времен до 1920 года.- Б.: Азернешр, 1994.- 92 с. Книга посвящена истории Азербайджана. В книге также описываются события 1918 г. 1168. Наджафов, Б. Лицо врага. История армянского национализма  в Закавказье в конце XIX - начале XX века.- Б.: Шерг-Герб, 1994.-   336 с. В монографии охвачен период 1917-1924 гг., показана сущность армянского национализма и их зловещая роль в ликвидации Азербайджанской Демократической Республики.
 • Топчибашев, А. Дипломатические беседы в Стамбуле (1918-1919 гг.).- Б.: Эргюн, 1994.- 152 с. В книге публикуются рукописи и другие документы выдающегося деятеля азербайджанского национально - демократического движения и первого азербайджанского дипломата А.А.Топчибашева. Документы освещают борьбу азербайджанской дипломатии за признание независимости Азербайджанской Республики.

1996

[redaktə]
 • Гусейнова, Л. Деятельность неправитель- ственных общественных организаций в период АДР (1918-1920) /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02.- Б., 1996.- 28 с.

1997

[redaktə]
 • Багирова, И. Политические партии и организации Азербайджана в начале века.- Б.: Элм, 1997.-  328 с. Монография рассказывает об истории формирования существовавших в Азербайджане партий в начале XX  века, а также о возникновении и деятельности азербайджанских национальных партий в 19181920 гг. 1172. Джафаров, М. Спецслужбы Азербайджанской Демократической Республики.- Б.: Изд. Бакинского Университета, 1997.- 31 с.   Это издание предлагает читателю материалы, отражающие процесс формирования первых спецслужб независимого Азербайджана (1918-1920).

1998

[redaktə]
 • Азербайджанская Демократическая Рес- публика (1918-1920гг.) /Государственный Комитет по проведению 80-й годовщины  Азербайджанской Демократической Республики /Институт Истории АН Азербайджана имени А.А. Бакиханова.- Б.: Элм, 1998.- 316 с. Книга раскрывает основные этапы формирования национального движения в Азербайджане в начале  XX века, а также этапы образования Азербайджанской Демократической Республики.
 • Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920гг.) Армия. (Документы и материалы).- Б.: Азербайджан, 1998.- 440 с. Книга рассказывает об армии, о военном строительстве и о военной политике Азербайджанской Демократической Республики.
 • Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920гг.) Внешняя политика.- Б.: Азербайджан, 1998.- 632 с. В сборнике документов широко отражена Деятельность Азербайджанской Демократической Республики, формирование внешней политики республики в 1918-1920 гг.
 • Азербайджанская Демократическая Республика: (Документы и материалы 1918-1920гг).- Б.: Элм,  1998.- 616 с. Сборник документов и материалов отражает историю возникновения, утверждения первого демократического государства – Азербайджанской Демократической Республики.
 • Азербайджанская Демократическая Республика 1918-1920 годов: (Законодательные акты. Сборник документов).- Б.: Азербайджан, 1998.- 560 с. Документы  и материалы собранные в этой книге отражают деятельность Азербайджанской Демократической Республики в области государственного строительства, законотворчества, формирования внешней политики, военного строительства. Некоторые  документы публикуются впервые.
 • Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Парламент (Стенографические отчеты).-Б.: Азербайджан, 1998.- 992 с. В настоящий сборник включены стенографические отчеты всех заседаний Парламента АДР с 1918-1920 гг.
 • Балаев, А. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг.- Б.: Элм,  1998.- 280 с. В книге исследуются социально-экономические предпосылки возникновения Азербайджанского национального движения
 • Векилов, Р. История возникновения  Азербайджанской Республики.- Б.: Элм, 1998.- 68 с. В книге вкратце прослеживается исторический путь, пройденный первой Азербайджанской Республикой (1918-1920гг.).
 • Дамиров, М. Организация государственной власти в Азербайджане в 1918-1920 гг. (Историкоправовые очерки).- Одесса: Астропринт, 1998.- 160 с. В монографии исследуются основы организации государственной власти в Азербайджане в 1918-1920 гг.
 • Юсифзаде, С. Первая Азербайджанская Республика: История, события, факты англо-азербайджанских отношений.- Б.: Маариф, 1998.- 208 с. В книге говорится о внешней политике первой Азербайджанской Республики, ее взаимоотношении с Великобританией, а также о политической и экономиической ситуации в стране в 1918-1920 гг.
 • Топчибашев, А. Письма из Парижа.- Б.: Азербайджанское Государственное Издательство, 1998.112 с. В книге собраны официальные донесения председателя делегации Азербайджанской Республики А.Топчибашева, а  также известных политических деятелей на Парижской мирной конференции в 1919 г.
 • Хойский, Ф. Жизнь и деятельность.- Б.: Азербайджан.- 1998.- 152 с. В книге находит свое описание сборник документов  о государственном строе, внешней политике, об армии Азербайджанской Демократической Республики. Впервые печатаются архивные документы и материалы.
 • Шарифова, Л. Борьба за независимость и территориальную целостность Азербайджана в 19181920гг. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02.- М., 1998.- 21 с.

1999

[redaktə]
 • Исмаилов, К. Парламентская деятельность политических партий Азербайджана (1918-1920) /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02.- Б., 1999.- 24 с.

2001

[redaktə]
 • Балаев, А. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02.- М., 2001.- 50 с.

2003

[redaktə]
 • Бехбудов, Т.Английская полиция в Баку  1918-1919 гг..- Б.: Nafta- Press, 2003.- 138 с. Книга посвящена  деятельности Азербайджанской национальной полиции в период 1918-1919 гг., а также пребыванию английских вооруженных сил в г. Баку.
 • Рустамов Дж. Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.- Б., 2003.- 30 с. 

2006

[redaktə]
 • Мустафазаде, Р. Две республики: Азербайджано-российские отношения в 1918-1920 гг.-  М., 2006.- 356 c.  В монографии рассматриваются вопросы становления и развития азербайджано - российских отношений в период 1918-1920 гг. Большое внимание уделяется анализу периода 1918 -1920 гг. в рамках которого формируются отношения между Азербайджанской Демократической Республикой и Советской  Росcией.

MƏQALƏLƏR RUS DİLİNDƏ

[redaktə]

1939

[redaktə]
 • Большевики Азербайджана в борьбе с мусаватом (1919-1920) //Бакинский рабочий.- 1939.- 26 апреля.- C. 2.  

1989

[redaktə]
 • Зиятхан, А. В Азербайджанском Парламенте: [Текст телеграммы, посланный министру Иностранных Дел Армении] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1989.- № 4.- С.109. 1193. Дни, оставшиеся в письмах: [ Из переписки Мамед Эмина Расулзаде и Сеид Гасана Тагизаде,  политического  и государственного деятеля Ирана] //Молодость.- 1989.- № 3.- С. 44-47. 1194. Исторические документы: [Письмо депутата Чандлера Али Мардан Бею Топчибашеву] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1989.- № 4.- С. 128-130. 1195. Халил, И. Положение Карабаха в смутные дни //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1989.- № 4.- С. 77-82.

1990

[redaktə]
 • Азербайджанская Советская Социалистическая Республика: Указ Президента Азербайджанской Демократической Республики – 28 мая является Днем Возрождения Азербайджанской Государственности //Бакинский рабочий.- 1990.- 22 мая.- С.14; Вышка.- 1990.-  22 мая.- С. 1;  Баку.- 1990.- 22 мая.- С. 1.
 • Аббасов, В. Раздумья в зале выставки : [Выставка копий документов правительства АДР в Выставочном зале Музея Истории Азербайджана] //Азербайджан.- 1990.- 27 июня.-С. 2.
 • Абдулрахманлы, Н. «Сиявуш нашего времени»: [О съемках документального фильма, посвященного одному из основателей АДР М.А.Расулзаде] //Баку.- 1990.- 30 мая.- С.3. 1199. Абдулсалимзаде, Г. Экономическая платформа напряженного времени: [Из истории АДР] //Баку.- 1990.- 29 мая.- С.3.
 • АДР: Начало демократических преобразований : [28 Мая – День Возрождения  Азербайджанской Государственности] //Баку.-1990.- 28 мая.- С. 2.
 • АДР: Начало демократических преобразований: [О провозглашении Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 г.] //Бакинский рабочий.- 1990.- 27 мая.- С. 2. 1202. Азербайджанская Демократическая Республика: [1918 год] //Диалог.- 1990.- № 15. - С.14-15.
 • Азизбекова, П. Восстанавливая связь времен: [Об открытии в Музее Истории выставки, посвященной АДР] //Бакинский рабочий.- 1990.- 30 мая.- С. 2
 • Алиев, М. 28 Мая - День Независимости Азербайджана: [ Из истории АДР] //Молодость.- 1990.- № 5.- С. 2-7.
 • Бабаева, С. Свидетельствуют документы: [О создании АДР] //Молодежь Азербайджана.- 1990.- 26 мая.- С. 3
 • Балаев, А. Забытая республика: [История Азии 1918-1920 гг.] //Элм.- 1990.- 17 февраля.- С. 3.
 • Балаев, А. Исторические корни демократии в Азербайджане //Ветен.-1990.- № 20-21.-С.6-8. 1208. Балаев,  А. Мамед Эмин Расулзаде //Хазар.- 1990.- № 1.- С. 37-38.
 • Балаев, А. Падение независимой Азербайджанской Демократической Республики (январь-апрель 1920г.) //Изв.АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.-1990.- № 2.- С. 100-105.
 • В ЦК Компартии Азербайджана: [Постановление о Дне Возрождения Азербайджанской Государственности] //Бакинский рабочий.- 1990.- 8 мая.- С. 1.
 • Возвращаясь к истокам демократии: [О выставке, посвященной АДР] //Бакинский рабочий.- 1990.- 29 мая.- С. 3; Вышка.- 1990.- 29 мая.- C. 3. 
 • Восстанавливая забытые страницы истории 1918-1920 гг. //Вышка.- 1990.- 27 мая.- С. 4.
 • Гаджинский, М. Доклад правительству (15 июля 1918г.): [ЦГАОР Азербайджанской ССР, фонд 1061, опись 1, дело 95. лист 1.] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 1.- С. 13
 • Демократической Республике посвящается: [О научной сессии в АН Азербайджанской ССР] //Бакинский рабочий.- 1990.- 26 мая.- С. 3; Вышка.- 1990.- 26 мая.- С. 3.
 • Джалилов, А. Возвращаясь к истокам: [О Дне Возрождения Азербайджанской Государственности – 28 Мая] //Известия.- 1990.- 30 мая.- С. 3.
 • Джафаров, В., Гулуоглу, Г. Воскрешение памяти: Воспоминания Гюндуза Эминова, сына М.Э. Расулзаде //Баку.- 1990.- 28 мая.- С. 3.
 • Декларация независимости Азербайджана в 1918 году //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 2.-С. 5-6.
 • Исторические документы: [Из истории образования АДР в 1918 году] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 2.- С. 5-99.
 • История и порядок образования Азербайджанского Парламента: [ЦГАОР Азербайджанской ССР, фонд 895, опись 10, дело 2, лист 23-24.] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 2.- С. 15-24.
 • Каземзаде, Ф. Закавказье и Версальская конференция: [С сокращениями] //Асıq soz.-1990.- № 9.- С. 2-6.
 • Краткий очерк о деятельности Военного Министерства  Азербайджанской Республики: [ЦГАОР Азербайджанской ССР, фонд 2894, опись 2, дело 4, лист 2-5.]  //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 2.- С. 77-82.
 • Муталибов, А. Указ Президента Азербайджанской Советской Социалистической Республики: Об объявлении 28 Мая – Дня Возрождения Азербайджанской Государственности – нерабочим днем //Бакинский рабочий.- 1990.- 1 декабря.- С. 1. 1223. О независимости Азербайджана: [Ответы на анкету Н.Усуббекова, Г.Агаева, М.Э.Расулзаде.
 • Подборка из газеты «Азербайджан» от 28 мая 1919 года. /Подготовил Ш.Гусейнов] //Баку.- 1990.- 28 мая.- С. 3.
 • Открыта мемориальная доска: На здании Института рукописей, где в 1918-1920 годах заседал Парламент АДР) //Бакинский рабочий.- 1990.- 29 мая.- С. 3; Вышка.- 1990.- 29 мая.- C. 3. 
 • Открытие  Азербайджанского Парламента: Азербайджан 8 декабря 1918 г //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.-  № 2.- С.14-15.                * Пашаев, А. Архивы: гриф «секретно» снят //Коммунист Азербайджана.-  1990.- № 4.-5.- С.162-167.
 • Положение о выборах в Учредительное Собрание Азербайджанской Республики, принятое Парламентом Азербайджанской Республики 21 июля 1919 года //Изв. АН Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и  права.- 1990.- № 3.- С. 135-149.
 • Протокол: Акт: [Осмотр населения Наваги Шемахинской губернии. ЦГАОР Азербайджанской ССР, фонд 349, опись 1, ед. хр. № 87, с. 19-20] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 1.-  С. 17-18.
 • Расулзаде, М. Право на самоопределение и Азербайджанская Республика: [ЦГАОР Азербайджанской ССР, фонд 970, опись 1] //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии  и права.- 1990.- № 2.- С. 6-8.
 • Расулзаде, М. Самоопределение:  Азербайджан 7 декабря 1918 года //Изв. АН  Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990- № 2.-    С. 6-8. 1231. Расулзаде, М. Сиявуш нашего века: [Переводчик Р. Исмаилов] //Хазар.- 1990.-№ 1.- С. 39-64.
 • Рафиев, Б. Первый орден республики: [Орден «Независимости»] //Вышка.- 1990.- 30 сентября.- С. 9.
 • Рустамбеков, Ш. История образования Азербайджанской Республики - 1918 //Изв. АН Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии и права.- 1990.- № 2.- С.11-14.
 • Старший брат «Азеринформа»: (О телеграфном агентстве «АзерТАдж»- органе АДР (окт. 1918 – апр. 1920 гг.) //Баку.- 1990.- 28 мая.- С. 2.
 • Торба, М. Истории забытые страницы: [О новой экспозиции в Бакинском филиале Центрального  Музея имени В.И.Ленина, посвященной  созданию АДР] //Баку.- 1990.- 28 мая.- С. 3.
 • Худиев, Р. Создан совет…[АДР] //Элм.- 1990.- 28 декабря.- С.8. 1237. Языком документов Азербайджан: 19201990 //Вышка.- 1990.- 29 апреля.-  С. 3, 5.

1991

[redaktə]
 • Абдуллаева, А. Культурно - просветительская деятельность массовых рабочих организаций в Баку и его районах: [Конец 1918-начало 1920 годов] /Труды научной конференции, посвященной Дню Восстановления Азербайджанской  Государственности.- Б., 1991 - С. 120-124. 
 • Абдуллаева, С. АДР: Взгляд из дня сегодняшнего: [Беседа с академиком А.Сумбатзаде] //Возрождение –XXI век.- 1991.- № 7-8-9.- С. 72-76. 1240. Агамалиева,  Н.А. Комитет Бакинских мусульманских общественных организаций в политической системе Азербайджана в 1917 году //Труды научной конференции, посвященной Дню Восстановления Азербайджанской Государственности.-Б., 1991.- С. 112120. 
 • АДР: Цифры и факты: Просвещение //Бакинский рабочий.- 1991.- 28 мая.- С.2. 1242. Азери. Киноэкран 1918-го //Баку.- 1991.- 27 мая.- С .4.
 • Азизбекова, П. Азербайджанская Демократическая Республика и межнациональные отношения (1919-1920 гг.) //Изв. АН  Азербайджана. Сер. истории, философии и права.- 1991.- № 1.-С.18-26.
 • Азизбекова, П. АДР и подготовка национальных кадров интеллигенции //Тaриx.- 1991.- 1июня.- С.1.
 • Акт о независимости Азербайджана: Навстречу 28 мая //Бакинский рабочий.- 1991.- 25 мая.- С.3. 1246. Алиев, Ф. Они были первыми. Страницы истории (АДР) //Вышка.- 1991.- 23 октября.- С.2.
 • Бабаев, К. Первый шейх-ислам Азербайджанской Демократической Республики //Панорама Азербайджана.- 1991.- 13-18 декaбря. - С. 2.
 • Дарабади, П. О вооруженных силах Азербайджанской Демократической Республики (19181920годов) //Изв. АН  Азербайджана. Сер. истории, философии и права.- 1991.- № 1. - С. 27-34. 1249. Джавад кызы Л. «Мусават» и момент истины: [К 90-летию партии] //Бакинский рабочий.- 1991.- 26 декабря. - С. 3.
 • Джафаров, Н. Людям - свободу, народам - независимость!: [О М.Э. Расулзаде] //Савалан.- 1991.- 24 мая.- С. 2-3. 1251. Ибрагимов М., Сеидзаде, Д. Демократия – наш исторический выбор: АДР //Баку.-1991.-27 мая.-    С. 1.
 • Исаев, Н. Некоторые аспекты социальной политики Азербайджанской Демократической Республики /Труды научной конференции, посвященной Дню Восстановления Азербайджанской Государственности.- Б., 1991.- С. 130-134. 
 • Искендеров, Э. Первое посольство: [Об исторической деятельности мирной делегации АДР в Стамбуле] //Тарих.- 1991.- 9 февраля.- С. 1- 4. 1254. Исламзаде, Г. 28 апреля: Хроника событий или мысли вслух //Азербайджан.- 1991.- 4 января.- С. 8.
 • Керимова, С. АДР: История образования (1918-1920гг.) //Баку.- 1991.- 27 мая.- С. 2-3.
 • Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики: Ведомости Верховного Совета Азерб. Республики 1918 года //Бакинский рабочий.- 1991.- 7 ноября.- С. 1- 2.
 • Назарли, А.Деятельность  правительства Азербайджанской Демократической Республики в области среднего образования (1918-1920) //Труды научной конференции, посвященной Дню Восстановления Азербайджанской  Государственности.- Б., 1991.- С. 125-130.
 • Обращение к парламентам и правительствам членам Международного Сообщества Государств о признании Независимой Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 1991. - 1 ноября.- С. 1.
 • Отказ от поручительства за генерала Талышинского: [Известия Совета рабочих и солдатских  депутатов Бакинского района 26 марта 1918 г., № 56, С 2.] //Тaрих.- 1991.- 13 июля.- С. 2-3.
 • Пашаев, А. Азербайджанская Народная Республика //Коммунист Азербайджана. - 1991.- № 5.-  С. 10-19.
 • Первое Демократическое государство на Востоке АДР //Савалан.- 1991.- 24 мая. - С. 2-3.
 • Письмо в Тифлис: [Штрихи из биографии Фатали Хана 14 марта 1918 года. Представил Агаев Вагиф. ЦГАОР Азербайджанской Республики, ф. 894, он. 10, д. 38, лл. 36-37] //Тaриx.- 1991.- 26 октября.- С. 1.
 • Поднятый однажды флаг больше не опустится…//Баку.- 1991.- 27 мая.- С. 2-3.
 • Расулзаде, М. День независимости в воспоминаниях: Истиглал от 28 мая 1932 года //Баку.- 1991.- 27 мая.- С. 1.
 • Саидов, К. Создан музей М.Э. Расулзаде //Азербайджан.- 1991.- 14 ноября.- С. 2.
 • Символ нации: [О флаге Азербайджана] //Бакинский рабочий . - 1991. - 20 февраля. -  С. 1.
 • Сумбатзаде, А. АДР: Взгляд из дня сегодняшнего: [Беседа с академиком АН Азербайджана А.Сумбатзаде о значении АДР в истории Азербайджана /Записала С.Абдуллаева //Возрождение - XXI век. - 1991. - № 7-9.- С. 72-76.
 • Счастье жизни – в свободе: Речь  главы национального совета М.Э.Расулзаде 7 декабря 1918 года на заседании  Азербайджанского Парламента. (Азербайджан 1918, № 60) //Бакинский рабочий. - 1991.- 28 мая.- С. 2.
 • У истоков национальной армии: [Об АгаГусейне Агасиеве – одном из первых военных дипломатов /Составил  Ахундов Ф.  //Вышка.- 1991.- 16 ноября. - С. 5.
 • Худиев Р., Абаскулиева Э. Историческая веха: [Беседа  с кандидатом исторических наук Р.Худиевым о целях и задачах] АДР /Вела Э.Абаскулиева //Бакинский рабочий.- 1991.- 28 мая.- С. 1, 3.
 • Ширвани, З. Карабек  Карабеков: друг или враг: [Об общественном деятеле АДР докторе К.Карабекове] //Коммунист Азербайджана. - 1991.- № 2. - С. 79.
 • Ширвани, З. Фатали Хан Хойский: [Из истории  Азербайджана] //Возрождение -XXI век.- 1991.- № 7,8,9.- С.77-82.

1992

[redaktə]
 • Аббасов, А. Важнейший фактор подлинной свободы: [К 74- летию АДР] //Баку.- 1992.- 30 мая.- С. 2. 1274. Агаев, В., Гаджиев, А. Партия «Мусават» - порыв к единству и независимости //Бакинский рабочий .- 1992.- 28 мая.- С. 1-2.
 • Азизбекова, П. К солнцу свободы: История АДР. Документы повествуют //Вышка. - 1992.-28-30 мая.-C.3. 1276. Алибейли, Р. Посвящается Дню Не зависимости: [О научной конференции в Государственном Архиве]  //Баку.- 1992.- 28 мая.- С. 2.
 • Алиев, Ф. 23 месяца свершений. История АДР: Документы повествуют //Вышка. - 1992.- 28 мая.- С. 1-2.
 • Алиев Ф. …И взвился трехцветный флаг: [О независимости Азербайджана по архивным  документам] //Бакинский рабочий.- 1992.- 15 сентября.- С. 1- 2.
 • Алиева A. Реализация просветительской программы АДР в области здравоохранения /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının 2-ci Respublika elmi konfransının məruzələri.- B., 1992.- С. 302-305.
 • Ахундов, Ф. Он стоял у истоков: [Об одном из лидеров АДР, общественном и политическом деятеле Мамед Юсифе Джафарове] //Бакинский рабочий.- 1992.- 28 мая.- С. 3.
 • Было и такое… Письмо М.Э.Расулзаде германскому послу в Копенгагене графу Вальбургу от 12 сентября 1918 года //Тaриx.-1992.- 29  января.- С.1.
 • Гулиев, Д. Свидетельствует история: [Из цикла «Событий 1918-1920» в зеркале сегодняшнего дня: Факты и комментарии] //Республика.- 1992.- 30 мая.-C.2.
 • Гулуоглу, П. История одной фотографии: [М.Э.Расулзаде] //Баку.- 1992.- 28 мая. - С. 1.
 • Дарабади, П. Бакинская операция XI Армии 1920 года //Тaриx.- 1992.- № 5.- С.1
 • Ибрагимов, Ш. Он всегда был с нами: М.Э.Расулзаде //Бакинский рабочий.- 1992.- 28 мая.-     С. 1.
 • Искендеров, Э. Топчибашев: Первый историограф борьбы  //Тaриx.- 1992.- № 8.- С. 3.
 • Караханова, М. Сравнительный анализ некоторых  аспектов национально-освободительных движений в Азербайджане в XX веке. (1917-1920гг.)  //Тaриx.- 1992.- 10 декабря. - С. 3.
 • Кулиева, Х. Мартовская резня: [О событиях 1918 года] //Тaриx.- 1992.- 10 декабря. - С. 3.
 • Мамедов, Р. Каким видится будущий герб Азербайджана //Бакинский рабочий.- 1992.- 20 июня.-  С. 2.
 • Мирзоев, Э. Баку, 1918… //Aзербайджан.- 1992.- 24 апреля.-  С. 2.
 • Мюнзави, А. АДР: Предистория демократии  //Баку.- 1992.- 28 мая.- С. 1-2.
 • На Родину – через 70 лет: [О возвращении на родину сына Имирали Амирджана, первого министра финансов АДР Фуада Амирджана] //Вышка.- 1992.- 8 декабря.- С. 3.
 • Назарли,  А. Создание новых учебников на Азербайджанском языке в период АДР (1918-1920) /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının  2ci Respublika elmi konfransının məruzələri.- B., 1992.-      С. 281.
 • Обращение верховного меджлиса народного фронта Азербайджана к народу в связи с 74-й годовщиной Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1992.- 27 мая.- С. 1.
 • Полонский, А. Джамо – сын Джамо: [О Джамо беке Гаджинском одном из министров Азербайджанской Демократической Республики] //Бакинский рабочий.- 1992.- 4 мая.- С. 3, 7.
 • Праздник свободы и надежды : 28 Мая- День Независимости Республики //Бакинский рабочий.- 1992.- 30 мая - С. 2.
 • Рустамова, Ф. О некоторых вопросах Парламента Азербайджанской Республики /Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri. 27-28 mart 1992.- B., 1992.-  С. 139-141.
 • Становление: [Из истории создания в 19181920 гг. вооруженных сил АДР] //Вышка.- 1992.- 10 октября.- С. 7, 10.
 • Утвержден Государственный Гимн Азербайджана: [С заседания Милли Меджлиса] //Бакинский рабочий.- 1992.- 28 мая.- С. 1. 1300. Халилов, Р. Чем вдохновлялся Узейир бек, или каким быть гимну Азербайджана? //Бакинский рабочий.- 1992.- 17 мая.- С. 3.

1993

[redaktə]
 • Худиев, Р. Как это было?...: [Об истории создания АДР рассказывала И.Эфендиева] //Молодежь Азербайджана.- 1992.- 30 мая.- С. 1.   1993
 • Агаев, В. В. Агаев: «В недрах Азербайджанской Демократической Республики возможно вызревало новое общественное устройство, к которому Запад пришел лишь после окончания Второй Мировой Войны» //Содружество.- 1993.- 24 июля.- С. 2.
 • Агазаде, Ф. Культура без границ: К итогам Дней Азербайджана, посвященных 75-летию Азербайджанской Демократической Республики в Москве и Санкт-Петербурге //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 мая.- С. 1, 4.
 • Азербайджан отметил День Независимости: (К 75-летию АДР) //Бакинский рабочий.- 1993.- 1 июня.- С. 1.
 • Алиев, Ф. Вторая жизнь документов: [Беседа с директором Центрального  Государственного  Архива Новейшей Истории /Беседу вел П.Гулуоглу] //Баку.- 1993.- 27 мая.- С. 2.
 • Алиев, Ф. Главную задачу она успела выполнить: К 75-й годовщине падения Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 апреля.- С. 1- 2. 1307. Алиев, Ф. Первые итоги Азербайджанской дипломатии: К 75-летию АДР //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 мая.- C. 2.
 • Ализаде, Р. Посылка из Нью-Йорка: [О передаче в Госархив Азербайджана документов, относящихся к истории создания АДР и деятельности ее основателя  М.Э.Расулзаде, присланные из Америки] //Баку.- 1993.- 29 июля. - С. 3.
 • Балаев, А. Форпост демократии и свободы: К 75-летию АДР //Азербайджан.- 1993. - 28 мая.- С. 1.
 • Азербайджан-Америка: Страницы истории (1918-1920 гг.): К 75-летию Азербайджанской Демократической Республики //Азербайджан.- 1993.- 23 января.- С. 4-5. 1311. Исмаил, М., Назирли, Ш., Гулиева, С. Возвращение памяти: [Мнение общественности о значении АДР] /Записала Э.Абаскулиева //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 мая.- С. 1, 2.
 • Кафаров, Р. Он мечтал об этом дне: [О роли М.Э.Расулзаде  в деятельности АДР] //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 мая.- С. 1.
 • Кязимов, С. История одной семьи: [О соратнике М.Э.Расулзаде Мешади Агабала оглы] /Записал З.Джаббаров //Бакинский рабочий.- 1993.- 3 июня.- С. 4.
 • Назарли, Ш. Такие были времена: [О Джавад бей Шыхлинском, Рустам бей Шыхлинском и о Бахадур бей Векилове] //Бакинский рабочий.- 1993.- 5 января.- С. 3.
 • Мюнзави А. Что делал Топчибашев в Стамбуле: [О книге “Дипломатические беседы” А.А.Топчибашева в Стамбуле] //Баку.- 1993.- 27 мая.-   С. 2.
 • Насиров, Т. Становление //Вышка.- 1993.- 27 марта; 3, 10, 17, 10,24 апреля.- С. 5.
 • Насреддинов, Н. Почему забыт Мустафа Махмудов? Отзовитесь родственники друга и соратника М.Э.Расулзаде //Баку.- 1993.- 6 апреля.- С. 3.
 • Неизвестное письмо М.Э. Расулзаде: К 75летию АДР //Азербайджан.- 1993.- 6 мая.- С. 2; 8 мая.- С. 3; 11 мая.- С. 2; 13 мая.- С. 2.
 • Пархоменко, А. Памяти легендарного генерала А.А.Шихлинского //Баку.- 1993.- 27 мая.- С. 2.
 • Пашаев, А. Фатали Хан Хойский: К 75летию образования АДР //Баку.- 1993.- 4 мая. - С. 3.
 • Расулзаде Азер Мамед Эмин оглы:  (Некролог. 1920-1993 г.) Сын Расулзаде М.Э //Бакинский рабочий.- 1993. - 13 июля.- С. 3.; Азербайджан.- 1993.- 15 июля.- С. 3.
 • Ройтанель, И. На принципах демократии: [Опыт политической аналогии  Третьей Французской Республики и АДР] //Бакинский рабочий.- 1993.- 1 июня.- С. 2.
 • Рустамзаде, П. С днем рождения Республики: К 75-летнему юбилею АДР //Баку. - 1993.- 1 июня.- С.1.
 • Святоховски, Т. Демократия является государственной традицией Азербайджана //Вышка.- 1993.- 28 мая.- С. 4.
 • Топчибашев А.М. Чтобы пройти этот путь…: [Подборка документов к 75-летию АДР] /Подготовил Ф.Алиев//Вышка.- 1993. - 28 мая.- С. 1, 3.
 • Утвержден новый герб Парламентом Азербайджана //Бакинский рабочий.- 1993.- 20 января.- С. 1; Вышка.- 1993.- 20 января.- С. 1.

1994

[redaktə]
 • Алиев, Г.  28 Мая – День Республики:[ Речь Президента на торжественном собрании, посвященном Дню Республики] //Бакинский рабочий.- 1994.- 31 мая.- С. 1- 2.
 • Абаскулиева, Э. Он верил в независимый Азербайджан: К 110-летию М.Э.Расулзаде //Бакинский рабочий.- 1994.- 1 февраля. - С. 1.
 • Алекпер, А. Три цвета на флаге Азербайджана //Литературный Азербайджан.-1996.- № 7-8.- С. 156-160.
 • Алиев, Ф. Языком документов: [Интервью с директором Государственного Архива о документах по истории АДР] /Записал П. Гулуоглу //Баку.- 1994.- 28 мая.- С. 1-2.
 • Бабаева, С. Во имя независимого Азербайджана: [О первом министре Торговли, Промышленности, Продовольствия  АДР Мамед Юсифе Джафарове] //Азербайджан.- 1994.- 28 мая.- С. 1, 3.
 • Верный идеалам: К 110-летию со дня рождения М.Э.Расулзаде //Вышка.- 1994.- 4 февраля.- С. 1.
 • Гусейнова, Д., Сеидзаде, Д. У истоков азербайджанского парламентаризма: [О правоведе и общественно-политическом деятеле Али Марданбеке Топчибашеве] //Азербайджан. - 1994.- 17 января.- С. 4.
 • 28 Мая – День Республики //Азербайджан.- 1994.- 31 мая.- С. 1-2.
 • Ибрагимов, С. Военная политика Азербайджанской Демократической Республики //Нərbi bilik.1994.- № 2-3.- С. 121-124.
 • Ибрагимов, С. И тогда мы создавали армию: 1918-1920 гг. //Азербайджан.- 1994.- 24 мая.-    С. 3.
 • О проведении 110-летнего юбилея со дня рождения видного общественно-политического деятеля Азербайджана М.Э.Расулзаде: Указ от 29 декабря 1993 //ВВС Азербайджанской Республики.- 1994.- № 1.- С. 9.
 • Однажды поднятое знамя не падет: [О юбилейном вечере, посвященном  110- летию со дня рождения М.Э.Расулзаде  в ТОиБ] //Азербайджан.- 1994. - 3 февраля.- С. 2.
 • Бабаева, С. Расулзаде М.Э. «Мы дали понять народу, что такое национальная свобода» //Азербайджан.- 1994.- 27 мая.- С. 2.
 • Садыхлы, М. Трагедия семьи Расулзаде: Документальная повесть //Литературный Азербайджан.- 1994.- № 11-12.- С. 68-84.
 • Салахлы, Ч. Их опыт служит защите Родины: Из истории вооруженных сил АДР //Вышка.- 1994.- 28 мая.- С. 3.
 • Сыгырлы, Н. Открытое письмо экс- президенту господину А.Эльчибею: К 110-летию со дня рождения М.Э.Расулзаде //Азадлыг.- 1994.- 1 февраля ; Азербайджан.- 1994.- 15 февраля.- С. 3.
 • Чему учит история: 28 Мая – День Республики: [Беседа с заведующим кафедрой Истории Азербайджана Бакинского Института Социального Управления и Политологии И. Агаевым] //Бакинский рабочий.- 1994.- 27 мая.- С. 1.

1995

[redaktə]
 • Агаев, Б. Новые находки в архивах: Из истории АДР //Азербайджан.- 1995.- 27 мая. - С. 2 
 • Агамалиева, Н. Тактика российских социалистов-революционеров в вопросе независимости Азербайджана (март 1917-апрель 1920 гг.) /Azərbaycan tarixinin problemləri,müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi konfransı.- B., 1995.- С. 86-88.
 • Джапаров, З. Воспоминания старого солдата: [О борце за АДР, солдате азербайджанского кор
 • пуса Джабраиле Шукюрове] //Азербайджан.- 1995.- 27 мая.- С. 3. 1347. Сафаров, Р. Первые шаги АДР: [Из истории азербайджано-российских торгово-экономических отношений 1918-1920 годов] //Вышка.- 1995.- 27 мая.- С. 3, 6.

1996

[redaktə]
 • Ахмедова, М. О художественных произведениях М.Э.Расулзаде //Литературный Азербайджан.- 1996.- № 1- 4.- С. 159-160.
 • Алекпер, А. Три цвета на флаге Азербайджана //Литературный Азербайджан.- 1996.- № 7-8.- С. 156-160.
 • Бабаева, С. Борец за независимость: [120 лет со дня рождения Фатали Хана Искендер оглы Хойского]  //Азербайджан.- 1996.- 10 февраля.- С. 2.
 • Гасымов, Д. О создании службы безопасности АДР  и судьбе ее начальников: Из истории нашей службы безопасности //Бакинский рабочий.- 1996.- 16 апреля.- С. 3.
 • Исаев, Е. О чем свидетельствуют архивные документы: Из истории службы безопасности АДР //Бакинский рабочий.- 1996.- 2 мая.- С. 3.
 • Пашаев, А. У истоков азербайджанской разведки: Страницы истории создания Отдела контрразведки в АДР //Азербайджан.- 1996.- 15 июня.- С. 3
 • С днем рождения, Республика!: [День Независимости Азербайджана] //Бакинский рабочий.- 1996.- 26 мая.- С. 1, 2. 1355. Садыхлы, М. «Оказалось, люди забыли, что можно жить иначе…»: [О повести писателя О.Волкова «Погружение во тьму», где он впервые рассказал правдивую историю о жизни и гибели в Соловках активистов АДР»] //Бакинский рабочий.- 1996.- 14 марта.- С. 3.

1997

[redaktə]
 • Алиев, Г. Независимость Азербайджана вечна, необратима и нерушима: Речь Президента Азербайджана Г.Алиева на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости //Бакинский рабочий.- 1997.- 30 мая.- С. 1-2.
 • Президенту Азербайджанской Республики, его Превосходительству  Гейдару Алиeву: Поздравления в честь национального праздника - Дня Республики Президент Турции Сулейман Демирель и др //Бакинский рабочий.- 1997.- 30 мая.- С. 1-2.
 • Видному ученому посвящается: [Научнопрактическая конференция, посвященная 135-летию со дня рождения А.Топчибашева в Бакинском Высшем Дипломатическом Колледже] //Бакинский рабочий.- 1997.- 27 мая.- С. 4.
 • Наджафалиев, Т. Фатали Хан Хойский «Наше право жить свободно неоспоримо»: Штрихи и портреты первого главы первого правительства, первой Азербайджанской Республики //Зеркало.- 1997.- 15 ноября.- № 45.- С. 26-28.; 1997.- 8 ноября.- № 44.- С. 22-23.
 • Сулейманова, С. Первый патриот Кавказа: Алимарданбек Алекпер оглы Топчибашев //Вышка.- 1997.- 27 мая.- С. 10.

1998

[redaktə]
 • 1361. Алиев, Г. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о проведении 80 – летия Азербайджанской Народной Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 3 февраля.- С. 1.
 • 1362. Алиев, Г. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о проведении обще республиканской церемонии, посвященной 80-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 26 мая.- С. 1.
 • 1363. Алиев, Г. Независимое Азербайджанское государство живет и будет жить вечно, добиваться успехов: Речь Президента Азербайджана Г.Алиева на торжественном заседании Милли Меджлиса 26 мая в связи с 80 - летним юбилеем АДР //Бакинский рабочий.1998.- 28 мая.- С. 1.
 • 1364. Алиев, Г. Наше сегодняшнее независимое государство является достойным наследником Азербайджанской Демократической Республики:  Речь Президента Азербайджана Г.Алиева на заседании Государственной Комиссии по проведению 80 - летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 22 мая.- С. 1-2.
 • 1365. Алиев, Г. Благодаря единству нашего народа и правильной политике нашего государства сохраним нашу независимость: Речь Президента Азербайджана Г.Алиева на торжественной церемонии, посвященной 80 – летнему юбилею АДР, 27 мая 1998 г //Бакинский рабочий.- 1998.- 30 мая.- С.1-2.
 • 1366. Надежные защитники нашей государственности: Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Г.Алиев принял участие в праздничной церемонии, состоявшейся в штабе национальной гвардии //Бакинский рабочий.- 1998.- 2 июня.- С. 2.
 • 1367. Абдуллабекова, П. Мамед Эмин Расулзаде - исследователь азербайджано- польских связей //Изв. АН Азербайджана. Сер. литературы, языка и искусства.- 1998.- № 3-4.- С. 70-73. 1368. Агазаде, З. Свежий ветер с Каспия : Декада, посвященная 80-летию АДР //Бакинский рабочий.- 1998.- 30 мая.- С. 3.
 • 1369. Алиев, Ф. У истоков национальной армии: Военный министр АДР Мехмандаров С.  (1918-1920):К 80-летию АДР //Панорама.- 1998.- 25 апреля.- С.3.  1370. Алиев, Ф. Мартовские события: Мятеж  или армянский геноцид: К 80-летию Азербайджанской Демократической Республики //Панорама.- 1998.- 28 марта.- С. 3.
 • Бабаев, Р. В честь 80-летия АДР //Бакинский рабочий.- 1998 - 27 мая.- С. 2.
 • В Грузии торжественно отмечают 80-летие Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 7 мая.-  С. 2.
 • В честь славного юбилея: Поздравления  к 80 – летию со дня образования АДР //Бакинский рабочий.- 1998.- 5 июня.-С. 6.
 • 80-летие Азербайджанской Демократической Республики будет отмечаться и в Грузии //Бакинский рабочий.- 1998.- 19 марта.- С. 1.
 • Гаджиев, М. Летопись независимости: [ Об издании многотомного сборника «Азербайджан»  тиражом 1000 экземпляров на азербайджанском и русском языках] //Бакинский рабочий.- 1998.-28 мая.- С. 1  
 • Гусейнова, Л. Благотворительная деятельность центродома (1918-1920) /Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti 80. Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu.- B., 1998.- C. 138-145.
 • Гусейнова, Л. Благотворительные детские неправительственные общественные организации в период АДР (1918-1920гг.) /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- С. 74-75. 1378. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 80-летием Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 30 мая.- С. 3.
 • Касумова, Е. АДР – первое демократическое государство на Кавказе: К 80-летию АДР //Бакинский рабочий.- 1998.- 2 апреля.-    С. 4. 1380. Керимов Х. Из экономического наследия М. Расулзаде //Изв. Академии Наук Азербайджана. Сер. экономики.- 1998.- № 1.- C. 119.
 • Краснова, С. Пресс - конференция посла Азербайджанской Республики в РФ в редакции еженедельника «Аргументы и факты», посвященная 80летию АДР //Бакинский рабочий.- 1998. - 2 июня. - С.4. 
 • «Муза» воспевает Азербайджан: [Об очередном номере газеты Министерства Культуры Грузии, посвященном 80- летию АДР] //Бакинский рабочий.- 1998.- 13 мая.- С. 3.
 • Об экономической платформе Азербайджанской Демократической Республики //Изв. АН Азербайджана. Сер. экономика. - 1998.- № 4. -С. 153.
 • Париж помнит исторические даты Азербайджана: Мероприятия, посвященные 80-летию АДР //Бакинский рабочий.- 1998.- 10 июня.- С. 3.
 • Пашаев, А. Возрождение свободы: К 80летию Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 27 мая.- С. 7.
 • Посвящается юбилею: Издана книга Рагима Векилова «Из истории создания Азербайджанской Демократической Республики»: К 80 – летию АДР //Бакинский рабочий.- 1998.- 28 мая.- С. 4.
 • Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики: О 80-летии Парламента Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 1998.- 15 декабря.-  С. 2. 1388. Прикосновение: К 80-летию АДР: [Беседу с Р.Абуталыбовым вел З.Диланнаров] //Бакинский рабочий.- 1998.- 30 мая.- С. 3.
 • Сеидов, И. С того времени миновало 80 лет….: К 80-летию Азербайджанской Демократической Республики //Вышка.- 1998.-30 мая.- С.2.
 • Славные страницы истории борьбы нашего народа за независимость: Заседание по проведению 80 – летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики // Бакинский рабочий.- 1998.- 26 мая.- С. 3; 27 мая.- С. 3-4.
 • Халилов, А.Х. Материалы Чрезвычайной Следственной Комиссии при Азербайджанском Правительстве (1918-1920гг.) как исторический источник по истории геноцида против мусульманского населения Бакинской и Гянджинской губерний /Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti 80. Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu.- B.,  1998.- С . 145-153.
 • Юбилей Азербайджанской Демократической Республики отмечен в Грузии как настоящий праздник //Бакинский рабочий.- 1998.- 8 мая.-  С. 1.202

1999

[redaktə]
 • Абдулазизов, А.  Ключ победы //Бакинский рабочий.- 1999.- 23 февраля.- С.3.
 • Гулиев, В. АДР: героические страницы истории //Баку.- 1999.- 28 мая.- С. 1-2.
 • День спасения нашего народа: Торжественное собрание ко Дню Национального спасения //Бакинский рабочий.-1999.- 18 июня.- С. 2-3.
 • И он подписывал декларацию о независимости: В Париже обустроена могила Акпер ага Шейхульисламова //Бакинский рабочий.- 1999.-19 июня.- С. 4.
 • По случаю праздника - День Республики //Бакинский рабочий.- 1999.- 2 июня.- С.2.
 • Поэт, медик, философ: [Вечер памяти, посвященный 135-летию Алибека Гусейнзаде идеолога АДР, прошедший в Сальянах ] //Бакинский рабочий.- 1999.- 18 марта.- С. 4.
 • Умудлу, И. Таинственный политэмигрант : [О министре  Мустафа беке Векилове, двоюродном брате Самеда Вургуна] //Зеркало.- 1999.- № 134.-  6 ноября.- С. 24-25.

2000

[redaktə]
 • Алиев, Г. Речь Президента Азербайджана на торжественной церемонии по случаю Дня Республики – 28 Мая //Возрождение - XXI век.- 2000.- № 6.- С. 3-15.
 • Айдамиров Т. Геополитическое значение железнодорожного транспорта Азербайджана 19181920гг /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-сi il dönümünə h əsr olunmuş  Respublika elmi konfransın materialları.- B., 2000.- С. 100-105.
 • Джапаров, З. Шаткая позиция, когда сидишь на двух стульях: Предновогодний политический ракурс //Бакинский рабочий.- 2000.- 29 декабря.- С. 3.
 • Мамедова, Л., Гусейнов, Г. 1920 год: Парижский триумф дипломатии Азербайджана:  К 80летию признания де-факто независимости Азербайджана на Парижской мирной конференции //Возрождение - XXI век.- 2000.- № 7-8.- С. 134-142.
 • Пашаев, А. Фатали Xан Хойский – первый руководитель правительства Азербайджанской Демократической  Республики: К 125-летию со дня рождения //Возрождение - XXI век. - 2000.- № 11-12.-  С. 156-163.
 • Наследники первой на Востоке //Бакинский рабочий.- 2000.- 27 мая.- С. 1,6.

2001

[redaktə]
 • Алиев, Ф. АДР: Парламент и правительство //Бакинский рабочий.- 2001.- 26 мая.- С. 3.
 • Алиев, Ф. История без прикрас и купюр //Бакинский рабочий.- 2001.- 23 января.- С. 4.
 • Гандилов, С. Азербайджан на пути независимости: [О книге Р.Мехтиева «Диалектика развития Азербайджана»] //Бакинский рабочий.- 2001.- 7 февраля.- С. 3.
 • Что они успели сделать за 23 месяца: [Интервью с сыном Джамо бека Гаджинского Джамо бек оглу Гаджинским о деятельности АДР. Вел З.Джаббаров] //Бакинcкий рабочий.- 2001.- 26 мая.- С. 3.

2003

[redaktə]
 • Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О возведении монумента  Азербайджанской Демократической Республики» //Бакинский рабочий.- 2003.- 4 февраля.- С.1.

2004

[redaktə]
 • Гулиев, Дж. Коммунисты – Азербайджанцы  в советской России (1918-1920гг.) /Quliyev C. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər... (1953-2003).-  B., 2004.- С. 140-167.
 • Гулиев, Дж. Ответственность за судьбу Республики: К истории образования  Азербайджанской Коммунистической партии (большевиков)-АКП ( б) /Quliyev C. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər... (19532003).-  B.,  2004.- C.494-508.
 • Страницы истории связей Демократических Республик Азербайджана и Грузии  /Quliyev C. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər... (1953-2003).-  B., 2004.- С. 636-646. 1414. Страницы истории нашего университета /Quliyev C. Tarix: düşüncələr, mülahizələr, qeydlər...(19532003).- B.,2004.- С. 172-175.

2005

[redaktə]
 • 1415. Исхаков С. Мамед Эмин Расулзаде. Национальное движение в Азербайджане /Məhəmməd Əmin Rəsulzadə  v ə ictimai-siyasi ideyalar: M.Ə. Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 28 yanvar 2004-cü il Bakı.- Б., 2005.- С. 138-206.  
 • 1416. Rustamov, R. Мамед Эмин Расулзаде и Закавказский Мусульманский Национальный Совет /Məhəmməd Əmin Rəsulzadə  və ictimai-siyasi ideyalar: M. Ə.Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 28 yanvar 2004-cü il Bakı.- Б., 2005.- C. 255-272.

2008

[redaktə]
 • 1417. Распоряжение Президента Азербайджанской  Республики о 90 – летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 2008.- 16 февраля.- C. 1.