Məzmuna keç

Bəhrəm Əliyev/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Bəhrəm Əliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Б.Г. Алиев - "Техника орошения в Азербайджане". / Баку, Азернешр, 1994 г.
 2. Б.Г. Алиев - "Вопросы капельного орошения в Азербайджане".
 3. Б.Г. Алиев - "История мелиоративной науки в Азербайджане, перспективы ее развития и методология". /Баку, Изд-во «Елм», 1999 г.
 4. Б.Г. Алиев - "Технология импульсного и капельного орошения в условиях Азербайджана". / Методическая указания, 1999 г., 29 с.
 5. Б.Г. Алиев - "Проблема опустынивания в Азербайджане и пути ее решения". / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2005 г.
 6. Б.Г. Алиев - "Автоматизированное управление малоинтенсивного орошения в условиях Азербайджана". / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2006 г., 398 c.
 7. Б.Г. Алиев - "Техника орошения для фермерских индивидуальных хозяйств Азербайджана". / Алиев З.Г. / Баку, Гос. Книжная палата, 1998 г., 110 c.
 8. Б.Г. Алиев - "Техника и технология малоинтенсивного орошения горного региона Азербайджана". / Алиев И.Н./ Баку, Изд-во «Елм», 1999 г., 118 с.
 9. Б.Г. Алиев - "Проблемы эрозии в Азербайджане и пути ее решения". / Шакури Б.Г. /Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2000 г.
 10. Б.Г. Алиев - "Районирование территории Азербайджанской Республики по выбору прогрессивной техники полива". / Алиев И.Н., Алиев З.Г. / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2001 г.
 11. Б.Г. Алиев - "Техника и технология капельного орошения в Азербайджане". / Алиев И.Н./ Баку, изд-во Зия-«Нурлан», 2001 г., 222 с.
 12. Б.Г. Алиев - "Экологическая безопасность технологии микроорошения сельскохозяйственных культур в условиях недостаточно увлажненных зон Азербайджана". / И.Н. Алиев, Н.А. Агаев / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2001 г., 163 c.
 13. B.H. Əliyev - "Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri". / Əliyev İ.N. / Bakı, Ziya-Nurlan Nəşriyyatı.
 14. Б.Г. Алиев - "Справочник по системе ведения сельского хозяйства и ее ресурсной базе в Азербайджане". / И.Н. Алиев, А.Д. Мусаев / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2001 г., 193 с.
 15. B.H. Əliyev - "Azərbaycanın dağ əkinçiliyi şəraitində suvarmanın avtomatik idarə olunmasının elmi əsasları". / Bakı, Ziya-Nurlan Nəşriyyatı, 2008 il, 207 s.
 16. B.H. Əliyev - "Azərbaycan Respublikasının dağlıq zonasında eroziya təhlükəli və eroziyaya uğramış torpaqlarda əkinçiliyinin effektivliyinin yüksəldilməsi". / Musayev Ə.C., İbrahimov Ə.Ə., Şakuri B.Q. / Bakı, Ziya-Nurlan Nəşriyyatı, 2003 il, 79 s.
 17. Б.Г. Алиев - "Орошаемое земледелие в горных и предгорных регионах Азербайджана". / Алиев З.Г. / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2005 г., 329 c.
 18. Б.Г. Алиев - "Основы орошаемого земледелия в Азербайджане". / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2009 г., 785 с.
 19. Б.Г. Алиев - "Научные основы системы автоматизированного управления орошением в условиях горного земледелия Азербайджана". / Баку, Изд-во "Зия-Нурлан", 2008 г.