Bəybala Usubaliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Bəybala Usubaliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

Kitablar[redaktə]

 1. Nurullaev V.H., İsmayilov G.G., Usubaliyev B.T. Increasing the efficiency of crude oil and petroleum products by the application of nano-chemical and cavitation technologies. 2018. "Scholars' Press". Germany
 2. Усубалиев Б.Т. Структурно химические основы клатратообразования на координационных соединений металлов с монокарбоновыми ароматическими кислотами. 2018. "Типография №3 города Баку". Азербайджан


Patentlər[redaktə]

 1. Usubaliyev B.T., Mehdiyeva N.İ., Zeynalova A.A. Göbələk əleyhinə preparat. P.AZ.2005. № İ 20050073
 2. Usubaliyev B.T., Mehdiyeva N.İ., Zeynalova A.A. Yarasağaldıcı və regenerasiyaedici preparat. P.AZ.2005. № İ 20050072
 3. Rzayev T.B., Verdiyev A.A., Usubaliyev B.T. Istilik ayiran səthin yanmadan avtomatik mühavizəsi üçün qurğu. P.AZ.2007. № İ 20070186
 4. Ramazanova E.E., Əliyev R.T., Rzayev T.B., Usubaliyev B.T., Verdiyev Ç.M. Neftçıxarmada parafin və duz çöküntülərinin qarşısını almaq üçün qurğu. P.AZ.2007. № İ 20070187
 5. Ramazanova E.E., Rzayev T.B., Usubaliyev B.T., Rzayev Y.T., Mansurova S.İ. Neft saxlayan layların termokimyəvi işlənməsi üsulu. P.AZ.2007. № İ 20070188
 6. Ramazanova E.E., Əliyev R.T., Rzayev Y.T., Usubaliyev B.T. Maili və üfiqi quyuların qazılması prosesində quyudibi parametrlərin ölçülməsinin telemetrik sistemi. P.AZ.2008. № İ 20080007
 7. Ramazanova E.E., Əhmədov S.F., Nuriyev N.B., Usubaliyev B.T., Rzayev T.B., Zeynalov R.R. Neftçıxarma quyusunun məhsuldar layının quyuətrafı zonasının kollektor xassələrinin saxlanması üsulu. P.AZ.2011. № İ 20110118
 8. Усубалиев Б.Т., Рамазанова Е.Е., Нуруллаев В.Х., Гахраманов Ф.С., Алиева Ф.Б., Гасанова М.М., Рзаева А.К. Способ снижения вязкости товарных нефтей. P.EA.2018. № 030154
 9. Usubaliyev B.T., Həsənova M.M., Əcəmov K.Y., Hüseynova E.Ə., Mikayıl-zadə Z.M., Heybətova G.V. Способ выделения нефте-новых кислот из отходов щелочной очистки дизельного топлива. P.AZ.2018. № İ İ20180031
 10. Усубалиев Б.Т., Рамазанова Е.Е., Нуруллаев В.Х., Гахраманов Ф.С., Алиева Ф.Б., Гасанова М.М., Рзаева А.К. Способ очистки нефтяных резервуаров. P.EA.2018. № 030108
 11. Рамазанова Э.М., Усубалиев Б.Т., Аджамов К.Ю., Гасанов А.А., Гусейнова Э.А., Исмаилова В.А., Иманова Н.И. Способ регенерации отработонного моторного масла. P.EA.2019. № 032029
 12. Рамазанова Е.Е., Усубалиев Б.Т., Гасанова М.М., Аджамов К.Ю., Гусейнова Е.А., Микайл-заде З.М., Гейбатова Г.В. Способ выделения мыло-нафта из отходов щелочной очистки дизельного топлива. P.AZ.2020. № İ 20200004
 13. Nurullayev V.X., Usubaliyev B.T., Qəhrəmanov F.S., Ramazanova E.M., Həsənova M.M. Neft kəmərlərində kavitasiya zonlarının yuyulması üsulu. P.AZ.2020. № İ 20200005
 14. Usubaliyev B.T., Ramazanova E.E., Nurullaev V.X., Qəhrəmanov F.S., Əliyeva F.B., Həsənova M.M., Rzayeva A.Q. Əmtəə neftlərinin özlülüyünün aşağı salınması üsulu. P.AZ.2020. № İ 20200006
 15. Usubaliyev B.T., Ramazanova E.E., Nurullaev V.X., Qəhrəmanov F.S., Əliyeva F.B., Həsənova M.M., Rzayeva A.Q. Neft çənlərinin təmizlənməsi üsulu. P.AZ.2020. № İ 20200007

Müəlliflik şəhadətnamələri[redaktə]

 1. Mовсумов Э.М., Усубалиев Б.Т., Мамедов Х.С., Аббасова Ф.Г., Алиева С.Т. "Соединения включения тетра-(п-нитробензоат)-бис-акво димеди (II) и μ-п-нитробензоата, как инициатор окисления циклоолефинов". СССР Авторское свидетельство № 1267958. 1986
 2. Mовсумов Э.М., Усубалиев Б.Т., Kулиев Ф.И., Алиева С.Т. Комплексное соединение на основе ацетата Mn(II) пара-аминосалициловой кислоты и п-аминобензойной кислоты, прояляющее активность против перозиса кур. Авторское свидетельство № 5012405/04. 1992
 3. Usubaliyev B.T., Mürvətov F.T. Neftin çıxarılması, nəqli və saxlanılması proseslərinin effertivliyini artırmaq üçün nanoquruluşlu koordinasion polimerlər əsaslı yeni çoxfunksiyalı kompozit. Texniki şərt TŞ AZ 1401555071-001-2018. “Azərbaycan Standartlaşdırma institutu”. 2018
 4. Usubaliyev B.T. Neftin çıxarılması, nəqli və saxlanılması proseslərinin effektivliyini artırmaq üçün nanoquruluşlu koordinasion polimerlər əsaslı yeni çoxfunksiyalı kompozit. Uyğunluq sertifikatı ASİ 000025. “Azərbaycan Standartlaşdırma institutu”. 2018