Məzmuna keç

Bikəs Ağayev/Biblioqrafiya/Elmi-kütləvi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Bikəs Ağayev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Agayev B.S., Pashayev F.H. (İSİ). A wavelet based filtration method of noisy technological acoustic and speech signals // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №2, s. 28-33.
 2. Агаев Б.С., Алиев Т.С. О классификации воздействующих факторов некоторых групп электронных отходов на здоровье человека // İnformasiya сəmiyyəti problemləri, 2018, №1, s. 78-88.
 3. Ağayev B.S. Kitabxana işində inteqrasiya olunmuş informasiya sistemlərinin təsnifatı // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №2, s. 105-112.
 4. Ağayev B.S., Səfərova S.B. İnformasiya istehsalı və cəmiyyətin inkişafı: səbəb-nəticə əlaqələri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №1, s. 90-97.
 5. Ağayev B.S., Paşayev F.H. (İSİ). IP-telefon şəbəkələrində səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin hibrid metodu // AMEA Xəbərləri, Fizika-Texnika və Riyaziyyat Elmləri seriyası, 2017, XXXVII c., №6, s. 117-125.
 6. Ağayev B.S.,Əliyev T.S.Videoanalitikanin telegörmə mühafizə sistemlərinə tətbiqi problemləri haqqında // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №2, s. 46-55.
 7. Агаев Б.С., Гасанов Х.И. О практики применения оперативно-диспетчерских и звукозаписывающих систем в управлении деятельности организаций // Телекоммуникации, 2016, №3, с. 42-47.
 8. Ağayev B.S., Həsənov H.İ. SOCAR-ın operativ dispetçer idarəetmə sistemində səsyazma vasitələrinin tətbiqi haqqında // Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2016, №1, s. 41-46.
 9. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron məlumat daşıyıcıları informasiya təhlükəsizliyinin obyekti kimi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2016, N: 1, s. 46-55.
 10. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Avropa birliyində elektron tullantıların idarə edilməsi təcrübəsi haqqında // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2015, N: 1, s. 81-87.
 11. Ağayev, B.S., Əliyeva K.T. Elektron tullantılar və məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2013, N: 1(7), s. 67-74.
 12. Агаев Б.С. Метод оценки качества речи в корпоративных VoİP-сетях // Информационные Технологии. 2013, N: 8(204), c. 34-39.
 13. Ağayev B.S. Neft-qaz sahələrinin dispetçer sistemləri və onların təkmilləşdirilməsi problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2013, N: 2(8), s. 99-105.
 14. Ağayev B.S. VoİP şəbəkələrdə nitq tranzaksiyaları keyfiyyətinin subyektiv-instrumental qiymətləndirilməsi // AMEA-nın xəbərləri.Fizika-Texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriyasl. 2012, N: 6, s. 34-38.
 15. Ağayev B.S. IP-şəbəkələrdə səs keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modeli // İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2011, N: 1, s. 12-17.
 16. Ağayev B.S. Paket kommutasiyalı audioinformasiyanın paylanmış emalı şəbəkələrində səsin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi // AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2011, N: 6, s. 145-150.
 17. Ələkbərov R.Q., Ağayev B.S. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2010, N: 2, s. 52-60.
 18. Ağayev B.S. Audioinformasiya şəbəkə və sistemlərinin layihələndirilməsi prosesinin standartlaşdırılması məsələləri // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri. 2009, N: 3 (61) s. 52-55.
 19. Alguliyev R.M., Fataliyev T.X., Agayev B.S., Aliyev T.S. Sensor networks: the state, decisions and prospects // Telecommunications and Radio Engineering. 2009, N: 15, p. 1089-1095.
 20. Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında // AMEA Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2009, N: 3, c. 121-124.
 21. Алгулиев Р.М., Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии // Телекоммуникации. 2008, N: 4, c. 16-20.
 22. Ağayev B.S. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sisteminin bəzi proqram vasitələri haqqında // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2008, N: 5, s. 240-246.
 23. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Агаев Б.С., Алиев Т.С. Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы // Телекоммуникации. 2007, N: 4, c. 27-32.
 24. Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri // AMEA-nin xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2006, N: 3, s. 169-174.
 25. Əliquliyev R.M., Ağayev B.S.. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sosial problemləri həll edir // Azərbaycan. 2005, N: 198, s. 5.