Bikəs Ağayev/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Bikəs Ağayev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Ağayev B.S., Əliyev T.S., İbişova M.M. Аzərbaycanda elektron tullantıların idarəçiliyi sahəsində mövcud vəziyyətin monitorinqinin nəticələri haqqında / “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransin materiallari, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr 2018, s. 101-104.
 2. Ağayev B.S., Əliyev T.S., Əliyeva K.T., Ağayev S.B. Neft quyularinda anomal yüksək lay təzyiqi zonalarının proqnozlaşdırılmasının bir metodu haqqında / / “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransin materiallari, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr 2018, s. 230-232.
 3. Ağayev B.S., İbişova M.M., Allazov M.R. Elektron tullantilarinin utilizasiyasının ekoloji və texnoloji aspektləri / Respublika elmi-texniki konfransının materialları, AzTU, 3-5 may 2018, səh. 457-459.
 4. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron tullantıları idarəetmə sistemlərinin proqram təminatının funksionallıq meyarına görə təsnifatı haqqında / “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2017, s. 99-101.
 5. Ağayev B.S. Böyük videoinformasiya resurslarının emalı problemləri haqqında / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 49-53.
 6. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Avtomatlaşdırma kitabxana işinin effektivliyinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 143-146.
 7. Ağayev B.S. Tibbi elektron tullantıların idarə edilməsinin bəzi məsələləri haqqında / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 188-191.
 8. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S., Mehdiyev O.Ş. Tibbi elektron tullantıların sağlamlığa və ətraf mühitə ziyanlı təsiri haqqında / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 268-272.
 9. Агаев Б.С., Мехтиев Ш.А. Медицинская электроника: состояние, проблемы и перспективы / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 110-113.
 10. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron tullantılarda məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi məsələləri haqqında / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2015, s. 236-239.
 11. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2014, s. 196-199.
 12. Ağayev B.S., Əliyeva K.T. Elektron tullantılar problemi və informasiya təhlükəsizliyi problemləri / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013, s. 145-148.
 13. Agayev B.S. Determining Oil Well Debit Using Oulet Temperature Information / Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and Engineering Management. Focused on Electrical and Information Technology, Vol.1, London, 2013, p.55-64.
 14. Agayev B.S. Investigation of Affects of Some Parameters of VoIP Networks on the Quality of Transmitted Speech / IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Vol, Baku, 2012, pp.121-123.
 15. Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. О применении IP-телефонии в корпоративной сети / Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: Материалы V Международной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2007, c. 223-226.
 16. Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Рашидов М.А., Алиев Т.С. Алиев Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей / IT&TC 2007,“İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya” 3–cü beynəlxalq elmi-praktiki konfransı. Gəncə, 2007, c. 148-151.
 17. Ağayev B.S, Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin analizi / PCI 2006, Bakı, 2006, s. 90-93.
 18. Агаев Б.С., Рашидов М.А. Об одном методе оценки качества связи в корпоративных аудиоинформационных сетях / Труды 5-ой Международной научно-практической конференции. Одесса, 2005, c. 37
 19. Агаев Б.С., Алиев Т.С. Анализ и оценка качества передачи речевых сигналов по каналам IP-телефонии в аудиоинформационных корпоративных сетях / Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем. Материалы III Международной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2005, c. 105-111.
 20. Алгулиев Р.М., Агаев Б.С. Распределенная обработка зашумленных сигналов источников аудиоинформации с централизованным управлением / Материалы IV Международной научно-практической конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике». Часть 3. Новочеркасск, 2004, c. 33-39.
 21. Ağayev B.S. Korporativ audioinformasiya şəbəkələrində çoxkanallı rəqəm səsyazma və arxivləşdirmə sistemlərinin tətbiqi haqqında / İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri» II Respublika elmi konfransının əsərləri, cild I. 2004, s. 185-187.
 22. Агаев Б.С., Рашидов М.А. Комбинированный метод шумоочистки речевых сигналов / 10-я Юбилейная международная научная конференция. Харьков, 2004. c.18-19.
 23. Агаев Б.С., Рашидов М.А. Об одном методе цифровой фильтрации в корпоративных аудиоинформационных сетях / V Всероссийская школа-семинар "/Прикладные программы управления макросистемами/". Тезисы докладов. 2004, c. 62-63.
 24. Алгулиев Р.М., Агаев, Б.С. Цифровые методы повышения качества и разборчивости речи в аудиоинформационных корпоративных сетях / V Международный научный семинар. Москва, 2004, c. 37-43.
 25. Alguliyev R.M., B.S. Agayev. To creation of corporate audio-information network / Procedings of the International conference on Siqnal Processing - ICSP. Canakkale, 2003.
 26. Агаев Б.С. Система обработки звуковых сигналов зашумленных каналов связи / «Математическое моделирование и вычислительный эксперимент», материалы республиканской научной конференции. - Ташкент, 2002.