Cəbi Bəhramov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Cəbi Bəhramov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Azərbaycanın dəniz neft sənayesinin yaranması və inkişafı tarixindən (1949-1958-ci illər) // Тезисы научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. Bakı, Elm, 1987, s. 35.
 2. Борьба рабочих Азербайджана за создание и развитие морской нефтедобывающей промышленности // Материалы научной конференции посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Баку, Элм, 1987, с. 112-116.
 3. Azərbaycan dəniz neft mədənlərinin fəhlələrinin sosializm yarışı (1949-1958-ci illər) // Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Bakı, Elm, 1988, s. 31.
 4. Сотрудничество работников науки и производства в освоении морских нефтяных месторождений (1949-1960 гг.) // Труды научной конференции, посвященной дню восстановления Азербайджанской государственности. Баку, Элм, 1991, с. 173-175.
 5. Из истории создания морской нефтяной промышленности в Азербайджане и за рубежом // Azərbaycan tarixinin problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 1993, s. 274-279.
 6. Xəzər, neft və onların Azərbaycanın siyasi tarixində rolu (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) // Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə dair I Beynəlxalq konfrans, Bakı, 7 iyun 1996. ABŞ, 1997, s. 68-75.
 7. Azərbaycan dəniz neftçıxarma sənayesinin yaranmasının naməlum səhifələri // Tarix və onun problemləri, 1998, № 1 (3), s.111-118.
 8. Azərbaycan dəniz neftçıxarma sənayesinin yaranması və inkişafı tarixi (1949-1960-ci illər) // Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1999.
 9. Жизнь, посвященная Родине // “Azərbaycan dünyası” jurnalı, Bakı, 2007, № 82, s. 34-35.
 10. Каспийская нефть-основа экономического развития и региональной безопасности на Кавказе (история и современность) // Yeni Geostrateji Münasibətlərdə Cənubi Qafqaz Regionun yeri. Beynəlxalq Elmi Konfrans Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunur. İşçi Materiallar. Bakı, 2003, s.100-105.
 11. Azərbaycan tarixi. VII cild: Bakı, 2003. ̶ I bölmə, Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi dövründə. I fəsil, Böyük Vətən müharibəsinin başlanması. Azərbaycan SSR-də hərbi, iqtisadi və mənəvi səfərbərlik. s.11-17; ̶ II bölmə, Azərbaycan SSR dinc quruculuq dövründə və müstəqillik ərəfəsində. I fəsil, Respublikanın sosial –iqtisadi inkişafı (1946-1960-cı illər), s.103-133, ̶ II fəsil, İctimai-siyasi həyat (1945-1960-cı illəri). s.142-146, 152.
 12. Неизвестные страницы истории Азербайджанской нефтедобывающей промышленности // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Баку. Elm, 2003, с. 171-183.
 13. Obscure pages of Azerbaijan oilextracting industru // Historical facts of Armenians actions in Azerbaijan land. Baku, Elm. 2003, с.334-346.
 14. Azərbaycan Xəzər nefti XX əsrin II yarısı XXI əsrin əvvəlində. Bakı, 2008.
 15. Azərbaycan SSR İkinci dünya müharibəsi illərində. Azərbaycan SSR müharibə edən dövlətlərin planlarında // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Azərbaycan. Bakı, 2007. s.308-318.
 16. Müstəqil Azərbaycan Respublikası // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Azərbaycan. Bakı, 2007. s. 325-338.
 17. Jnexcusable Bitter Reusults of a Politikal Error // Azerbaijan of Azerbaijanis. 2008. № 5-8, s. 30-35.
 18. Buraxılmış bir siyasi səhvin bağışlanılmaz acı nəticələri // «Elm» qəzeti. 19 sentyabr, 2008, 31-32.
 19. Saxtakarlıq və böhtanla doğru-düzgün tarix yazmaq olmaz // «Xalq qəzeti». 2006, 7 fevral.
 20. Человек века // http://Etnoglobus com/indeks.php?page=full-id=248
 21. Федерализация новая болезнь Кавказа // http://Etnoglobus com/indeks.php?page=full-id=178
 22. Вклад азербайджанского народа в победу под Сталинградом // Сталинградская энциклопедия. Волгоград. 2008 г.
 23. Уметь возвращаться к истокам // «Бакинский рабочий» 4 декабря 2003 г.
 24. Возмездие необратимо. Геноцид, совершенный в Ходжалы, как и любое преступление против человечности, срока давности не имеет // «Азербайджанское известие», 2005, 26 февраля, №37.
 25. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti // «Naxçıvan» qəzeti, 2005,11 mart №10.
 26. Somenotes on history against Azerbaijani people // Azerbaijan & Azerbaijanis. Baku 2005. № 1-6, S. 9-15.
 27. О чём говорится в справке прокурора Эчмиадзинского Синода А.Френкеля от 1907 года святейшему Синоду русской православной церкви для передачи царю Николаю II // Азербайджан и азербайджанцы. Баку, 2005, №1-6. с. 128-133.
 28. With what deals reference compiled in 1907 by Echmiadzin Synod Prosecutor A.Frenkel, addressed to Russian Orthodox Church Saint Syunod For submitting to Nikolai the second // Azerbaijan’s & Azerbaijanis’. Баку, 2005, № 1-6. s. 137-141.
 29. Азербайджан (исторический очерк) // Большая Российская энциклопедия. Москва, 2006, с. 260-262 (в соавторстве).
 30. Heçdir vətənsiz can, Azərbaycan! Bakı, 2003, (qısa tarixi oçerk), s.4-11.
 31. «Любовь» южнокавказского форпоста России к талышскому народу. http://Etnoglobus.com/indeks.php?page=full-id=246
 32. Россия продолжает аннексию Кавказа. http://Etnoglobus.com/indeks.php?page=full-id=355, 2008 г.
 33. Azərbaycanlıların öz tarixi etnik torpaqlardan deportasiya olunmaları, etnik təmizləmə və soyqırıma məruz qalmaları haqqında qısa tarixi arayış // «Zəngəzurun səsi» qəzeti, № 15-16 (52-53). 15-21 oktyabr, 2008.
 34. Qanlı deportasiya: tarixin üz yarası // «Bütöv Azərbaycan» qəzeti, s.6-7, 11 oktyabr, №2, 2008.
 35. Человек века // http://Etnoglobus.com/indeks.php?page=full-id=248, 2009 г.
 36. Heydər Əliyevin Neft Strategiyası və Azərbaycan Respublikanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsi // «Heydər Əliyev və Azərbaycan» kitabı. Bakı, 2008, s.608-615.
 37. Вклад азербайджанского народа в победу под Сталинградом // “Elm”, dekabr 2009.
 38. Azərbaycan oğulları Qafqaz uğrunda döyüşlərdə: general-mayor A.Ə.Abbaso // “Elm”, aprel 2010.
 39. Azərbaycan torpağında dünyaya göz açmış cəsur kəşfiyyatçı: Rixard Zorqe // “Elm”, fevral 2010.
 40. Batı Azerbaycan topraklarında Ermenistan devletinin kurulması ve bölgesel sonuçları // Bağımsız Azerbaycan (1918-20). İstanbul, 2010, s. 193-202.
 41. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf strategiyası və Şamaxı rayonu // AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, №28, s. 193-200.
 42. Azərbaycanın Gədəbəy rayonu XX əsrin II yarısı XXI əsrin əvvəlində (1941-2009). AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, №29, s. 118-138.