Dilqəm Tağıyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Dilqəm Tağıyev/Biblioqrafiya

 1. Д.Б.Тагиев. Кристаллические алюмосиликаты в катализе. 1989, -224 с.
 2. Д.Б.Тагыjeв. Нетероgен катализ нефт кимjасында.1992, -248 с.
 3. Д.Б.Тагыjeв. Биофизики кимjа. 1998, -216 c.
 4. Д.Б.Тагыjeв. Физики вə коллоид кимjа практикуму. 2000, - c.
 5. D.B.Tağıyev, Ə.S.Süleymanov. Biofiziki kimyadan laboratoriya işlərinə rəhbərlik, 2009, -244 c.
 6. D.B. Tağıyev. Biofiziki kimya. 2010, -256 s.
 7. D.B. Tagıyev, F.A.Qulyev, S.S.Fatullayeva. Brief course in biophysical and bioorganic chemistry.2010, -300 p.
 8. D.B. Tagıyev, S.S.Fatullayeva. Prepary course of chenistry. 2011, -272 p.
 9. Д.Б.Тагиев, Н.А.Абасова, А.Н.Багишева, Т.Д.Гулвердашвили, А.Н.Гаджизаде. Тесты по биофизической и биоорганической химии. 2011, - 183с.
 10. D.B. Tagıyev, F.A.Quliyev, S.S.Fatullayeva. Tests on biophysical and bioorganic chemistry. 2011, 181 p.
 11. Д.Б.Тагиев, С.С.Фатуллаева. Лекции по биофизической химии. 2012, -281 с.
 12. Д.Б.Тагиев, А.М.Мамедов. Перспективные направления современной химии. Баку, ЭЛМ, 2014, 338 с.
 13. D.B.Tağıyev, H.Əlimərdanov, S.İ.Abasov. Kinetika və kataliz. Bakl, 2015, 638 s.
 14. D.B.Tağıyev, A.M.Məmmədov. Tək atomdan supramolekulyar kimyaya. Bakı, ELM. 2015, 316 s.
 15. Г.Келбалиев, Ф.Садыхов, А.Мамедов, К.Самедзаде, Д.Тагиев. Теория и практика грануляции порошкообразных материалов. 2016, Баку, 327 с.
 16. Д.Б.Тагиев (глав. ред.). Институт катализа и неорганической химии – 80. Баку, 2016, Изд-во “ЭЛМ”, 496 с.
 17. Д.Б.Тагиев (глав. ред.). Корифеи химической науки Азербайджана. Баку, 2017, 312 c.
 18. Г.И.Келбалиев, С.Р.Расулов, Д.Б.Тагиев, Г.Р.Мустафаева. Механика и реология нефтяных дисперсных систем. Москва. 2017, Изд-во “Маска”, 462 с.
 19. E.Salakhova, D.Taghiyev. Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coating. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 p.
 20. Dilqəm Tagıyevin baş redaktorluğu ilə «Корифеи химической науки Азербайджана» “Təbib” nəşriyyatı, 311 s. Bakı- 2017.