Elçin İbrahim/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Elçin İbrahim/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması yolları, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten, № 4 (40), 2011, s. 43-54.
 2. İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, fikirdə, əməldə birlik” fikirləri barədə, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten, № 4 (48), 2013, s. 59-76.
 3. Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması yolları, Bizim Yazı, Bakı, 05 Yanvar 2012, s. 1-5.
 4. Türk Halkları Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulması Yolları, Məqalə, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 377-387.[1]
 5. Türk Halkları Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulmasında Söz Varlığının Etkisi, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Uludağ Üniversitesi, Konfrans 4-7 Aralık 2013, I. Cilt, s.471-479.
 6. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, İsmail bəy Qaspıralının kimliyi, I yazı, Yeni Sözçü, №1 (01), 05 fevral 2014-cü il, s. 13.
 7. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, İsmail bəy Qaspıralı və “Tərcüman”, II yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №2 (02), 12 fevral 2014-cü il, s. 13.
 8. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, bir türk birliyi məfkurəsidi, III yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №3 (03), 19 fevral 2014-cü il, s. 13.
 9. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, Qaspıralı və türklərin ortaq ünsiyyət dili, IV yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №4 (04), 26 fevral 2014-cü il, s. 13.
 10. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, Ortaq ədəbi dil və millət olma fikri, V yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №5 (05), 05 mart 2014-cü il, s. 13.
 11. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, ötən əsrin əvvəllərində türkçülük və turançılıq dəyərləri, VI yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №6 (06), 12 mart 2014-cü il, s. 13.
 12. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, bolşevik inqilabı və türkçülük düşüncəsinə dözümsüzlük, VII yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №7 (07), 19 fevral 2014-cü il, s. 13.
 13. İsmail bəy Qaspıralı “Dildə, Fikirdə, Əməldə Birlik” düşüncəsi, türk dili birliyi və yeni çağ, VIII yazı, Məqalə, Yeni Sözçü, №1 (01), 02 aprel 2014-cü il, s. 13.
 14. “Turkey Turkish the common language problems and solutions”, Məqalə, Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy, Number 1, Volume 2, 2014, p. 7-16.
 15. Tariximiz və gəncliyimiz milli vəhdətimizə aparacaq böyük yolun Astanasında, Məqalə, Ayna, №13, 12 aprel 2014-cü il, s. 4
 16. Milli Özünüdərk Tariximiz və Gəncliyimiz Milli Vəhdətimizə Aparacaq Böyük Yolun Astanasında, Konfrans, Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı-Qafqaz Universiteti 18-19 Aprel 2014, s. 32.
 17. Türkdilli xalqlar üçün ümumi ünsiyyət dili, Məqalə, Türküstan, №15 (340), 4-10 may 2014-cü il, s. 5.
 18. Türk xalqları arasında Ortaq dil və əlifbanın formalaşdırılması, Məqalə, Türküstan, №16 (341), 18-24 may 2014-cü il, s. 7.
 19. Azərbaycanda milli özünüdərk prosesinin tarixi və türkçülük ideyalarının təsiri, Konfrans, 21-ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 may 2014 Xəzər Universiteti Nəşriyyatı Khazar University Press Bakı 2016, s. 32-42.
 20. “Ortaq türkcənin təməli İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, fikirdə, əməldə birlik” ideyaları”, Məqalə, AMEA-nın Xəbərlər, Humanitar Elmlər №2, Bakı, Elm, 2014, s. 179-186.
 21. “Türkiyə türkcəsinin ortaq ünsiyyət dili statusuna yiyələnməsində mövcud problemlər və onların aradan qal¬dırıl¬ması yolları”, Məqalə, Dilçi¬lik İnstitutunun Əsərləri, №1, Bakı, Elm və təhsil 2014, s. 101-107.
 22. “1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil və ortaq türk dili məsələsi”, Məqalə, Tədqiqlər, №2, Bakı, Nurlan, 2014, s. 26-41.
 23. “Türk Dilli Halklar Arasında Ortak, Konuşma Dili İçin Ortak Alfabe Oluşturma Üzerine Tespitler”, Konfrans, İstanbul Kül¬tür Üniversitesi V. Uluslararası Türk Dili ve Ede¬bi¬yatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014), 23-24 Haziran 2014, İstanbul, s. 99-109.
 24. “Türk Dilli Halkların Latın Alfabesine Geçiş Müca¬dilesi ve Kazan Tatarlarının Latın Alfabesi Sorunu”, Konfrans, Türk Dün¬yası Araştırmaları Vakfı, 12. Uluslararası, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos – 06 Eylül 2014 / Kazan, II. Cilt, s. 1045-1052.
 25. “Birinci Türkoloji Kurultayda Türkler İçin Edebi Dil ve Ortak Alfabe Meselesi”, Konfrans, 14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 15-17 Ekim 2014, İzmir-Türkiye.
 26. Türkiye Türkçesinin Ortak Dil Olma Sorunları ve Çözüm Yolları, Konfrans, 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Fırat Üniversitesi/Elazığ 16-18 Ekim 2014 II. Cilt, s. 563-572.
 27. “Turançılıq və ortaq türkcə dəyərlərinin Əli bəy Hü¬seyn¬zadə mərtəbəsi”, Konfrans, “Sələflər və Xələflər” I beynəlxalq simpoziumunun materialları. 22-24 oktyabr 2014, Bakı, Elm və təhsil, 2014, s. 89-95.
 28. “Türk Halkları Arasında Ortak Konuşma Dili İçin Ortak İmla ve Alfabe Sorunları”, Konfrans, 26-27 sentyabr 2014, Ankara, IX Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 107-121.
 29. Türk Dünyasında Ortak Türkçe, Ortak Konuşma Dili, Konfrans, ІІ.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,Almatı-Kazakistan, 20-22 Mart 2015.
 30. Current Status of Turkish Balkan Languages, Konfrans, III. UBTAS International Symposium on Balkan History Studies, Bucharest- Romania, April 22-26, 2015.
 31. 1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda Türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi, Konfrans, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı Slavyan Universiteti, 5-7 may 2015-ci il.
 32. “Türkçenin Gücü Bilim Dili Olarak Türkçe”, Konfrans, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2015.
 33. “Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü (Türkçenin Ortak konuşmak dili ve Dünya dili olma sorumlulukları)”, Konfrans, 15-17 oktyabr 2015, Türkiyə Cümhuryeti Çanakkale şəhəri, “8. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”, Onsekiz Mart Üniversiteti, II. Cilt, s. 460-569.
 34. “Türk Dünyasında Ortak Türkçe Oluşturulmasında Esas Sorun¬lar”, Konfrans, 13-cü Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, Bakı, 28-29 oktyabr 2015-ci il, s. 989-992.
 35. “The formation of o common language of com¬mu¬nication between the Turkic-speaking people problems and ways to overcome them, recommendations and approaches”, Konfrans, 02-04 noyabr 2015-ci il, Bakı, Aka¬de¬mik Elm Həftəliyi-2105 Bey¬nəl¬xalq Multidis¬sip¬linar Forum, s. 217.
 36. Türkiye Türkçesinin Türkdilli Halklar Arasında Ortak Dil Olma İmkanları, Konfrans, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Aydın Üniversitesi, İstanbul, 12-13 Kasım 2015,
 37. “Kitabi-Dədə Qorqud kitabının dili”, Konfrans, 19-20 noyabr 2015-ci il, Bakı, Kitabi-Dədə Qorqud”un al¬man dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik yubi¬leyi¬nə həsr olumuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidə¬lər¬də” mövzusunda Respublika elmi kon¬fransı, Azərbaycan Res-publikası, Azərbaycan Dövlət Pe¬doqoji Universiteti.
 38. “Türk dünyasında ortaq ünsiyyət dilinin yaradıl¬ma¬sında əlifba, imla, yazı dili məsələsi”, Məqalə, Filologiya mə¬sələləri, №6, 2015, Bakı, Elm və təhsil, s. 51-57.
 39. “Orta Asiyada əlifba mübarizəsinə bir baxış (Qaza¬xıstanda əlifba mücadiləsi)”, Məqalə, Gənc Alimlərin Əsər¬ləri, UOT 80/81, №11, Bakı, Mütərcim, 2015, s. 254-259.
 40. “Alphabet, Dictation, Writing Language Issue In Establishment of Common Communcation Language In The Turkish World”, Məqalə, The USA Journal of Applied Sciences, №6, 2015, NY, USA, p. 17-21.
 41. “Усилия тюркоязычных народов по переходу на латинский алфавит и латинский алфавит у казанских татар”, Məqalə, Тошкент Давлат Педагогика Унивеситети, Илмий Ахборотлари. Илмий-назарий журнал №3, Тошкент, 2015, с. 41-47.
 42. “Dədə Qorqud kitabı”nın dili, Konfrans, “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos düşüncəsi yazılı abidələrdə” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı-ADPU, 19-20 noyabr 2015-ci il, s. 78-82.
 43. Bəxtiyar Vahabzadə Yaradıcılığında Ana Dili məsələsi və Türkçülük qayəsi, Konfrans, Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnsan və Zaman” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı-ADPU 26-27 noyabr 2015-ci il, s. 164-168.
 44. “Türklerin tarihen kullandıkları alfabelerin Ortak konuşma diline etkisi”, Konfrans, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğren¬ci Kongresi, 24-25 Mart 2016, Bişkek.
 45. “Bir əsrdə üç əlifba”, Məqalə, “Ustad” jurnalı, №2, (2), mart 2016, s. 116-120.
 46. “Heydər Əliyev və türk dünyası”, Konfrans, Gənc Tədqiqat¬çı¬ların IV Beynəlxalq Elmi Konf¬ran¬sı, Bakı, 29-30 aprel 2016, s. 1357-1358.
 47. “Birinci Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi, Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri”, Konfrans, XV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 02 may 2016, s. 205-208.
 48. “Azərbaycanda əlifba mücadiləsi”, Konfrans, Ulu Öndər Hey¬dər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Bey¬nəlxalq elmi konfrans, 3-5 may 2016, Bakı, Mütərcim, s. 5-7.
 49. Türkdilli xalqların əlifba mübari¬zəsi-Orta Asiyada əlifba islahat¬ları, Konfrans, III beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu, 25-27 may 2016, Bakı, s. 157-160.
 50. “Sovetskaya Turkologiya” dergisinden “Türkologiya” dergisine, Konfrans, 59. PIAC-Uluslararası Sürekli Altay Araştırmaları Konferansı, Ardahan/Türkiye, 26 Haziran-01 Temmuz 2016.
 51. Multikulturalizmin Azərbaycanda həyat tərzinə çevrilməsinin əsas aspektləri, Konfrans, “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı, 8-9 sentyabr 2016.
 52. Multikulturalizm arenasında türk varlığı, Konfrans, “XXI əsrdə Dünya Elminin İnteqrasiya Prosesləri” Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumu, Gəncə/Azərbaycan 10-14 oktyabr, 2016-cı il,
 53. Anadolu Türkçesinin Gelişmesine Yunus Emre Etkisi, Konfrans, II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Manisa/Türkiye, 14-16 Ekim 2016.
 54. Türkdilli xalqlar arasında əlifba birliyinin təmin edilməsi konteksində əlifba mücadiləsi (Türkiyədə əlifba islahatları), Konfrans, “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar”, mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı, 14-15 noyabr 2016, s. 238-243.
 55. “Türk Dilli Halklar Arasında Ortak Türkçe Oluşturulmasında Alfabe Farklılıklarının Etkisi: Sorunlar, Çözüm Yolları ve Sonuçlar”, Konfrans, “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı” Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya/Türkiye 1-4 Aralık 2016.
 56. Türk Dünyasında Ortak Konuşma dili Oluşturulmasında Alfabe ve İmla Sorunları, Məqalə, Gazi Türkiyat-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 18 Bahar 2016, Ankara, s. 213-220.
 57. Türk Dillerinde İmla Sorunları (Oğuz Grubu Türk Dillerinde Genel İmla Kuralları), Məqalə, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Sayı: 5/4 2016, Erzurum, s.1676-1681.
 58. Cengiz Alyılmaz. Qobustanın sirri. (Qıpçaklara gedən yol) --- 2016 turkologiyanin 2-ci nomresi sehive 115-117, Resenziya, “Türkologiya” jurnalı, № 2, 2016, s. 115-117.
 59. Türklər üçün ortaq dil necə formalaşa bilər? Məqalə, 525-ci qəzet, 03.01.2017,
 60. Türk düşüncə və gələnəyində Dağlar, Məqalə, “Ustad” jurnalı, №2 (9), fevral 2017, s. 90-93.
 61. Necati Demir. Oğuzname (İngiltere Nüshaları) İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Resenziya, “Türkologiya” jurnalı, № 2, 2017, s. 128-130.
 62. “Türkologiya” Dergisi Geçmişten Günümüze, Məqalə, “Varlıq” dergisi, sayı 5-6, 2107, Ankara-Türkiyə, s.151-156.
 63. “Türkologiya” Dergisi Geçmişten Günümüze, Məqalə, “Bilig” dergisi, YAZ 2017, SAYI 82, Ankara-Türkiyə, s. 329-334.
 64. “Dünya mədəniyyəti tarixində Türklər”, Məqalə, Global-Turk, #1-2/2017. History Issues, Astana-Qazaxıstan, s. 45-50.
 65. “Qıpçaq qrupu türk dillərinin ümumi imla qanunauyğunluqları”, Məqalə, Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, №1 2017, s. 271-276.
 66. “Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı”, Resenziya, “Türkologiya” jurnalı №4, 2017, s. 80-83.
 67. “Türkiye Türkcesinden Azerbaycan Türkcesine Çevrilerde Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine Değerlendirme”, Məqalə, “Türkologiya” jurnalı №4 (84), 2017, Qazaxıstan,
 68. “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ve Maraşta Kahramanlık Destanı”, Konfrans-Tezis, Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş-Türkiyə, 3-4 Şubat 2017, s. 79.
 69. Ortaq Alfabeye Geçişin Türk Dünyası Edebiyatlarına Katkıları, Konfrans, Prof. Dr. M. Fuad Körpülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara,17-18 Nisan 2017, s. 205-208.
 70. Ağamusa Axundovun ortaq türkcə problemlərinə baxışı, Konfrans, Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası” Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 24-25 aprel 2017,
 71. “World Culture and The Turkish-Islamic Union”, Konfrans, İslam ölkələrinin gənc alimlərinin forumu-Islamic Countries Young Scientists Forum , Baku, 24-28 April 2017,
 72. “Birinci Türkoloji Kurultayda Kırgız Türkolog Kasım Tınıstanov”, Konfrans, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Bişkek, 11-12 Mayıs 2017,
 73. Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar (Azerbaycan Örneği), Tezis, 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, 17-19 Mayıs 2017,
 74. “Ortaq Konuşma Dili Niçin Oluşturulamıyor?” (Alfabe Sorunları ve Çözüm Yolları), Konfrans, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 22-26 Mayıs 2017,
 75. “Verbitskinin Altay Yaratılış Destanı Hakkındaki Açıklamaları”, Tezis, Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Mesken-Aile ve Aile Değerleri, İstanbul, 24-26 Temmuz 2017,
 76. Türk dünyası və ortaq dil problemi (Ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması yolları), Tezis, “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 16-17 oktyabr 2017,
 77. Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü (Türçenin Ortak Konuşmak Dili ve Dünya Dili Olma Sorumlulukları), Konfrans, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara 13-16 Kasım 2017,
 78. “Kitabi-Dədə Qorqud”un mürəkkəb feilləri. Kitab-redaktor, Bakı, Elm və təhsil, 2017, s. 376.
 79. Azərbaycanda əlifba islahatları, (Qısa tarixi baxış), Konfrans, “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda respublika elmi konfransı, Bakı, (BDU), 21-22 dekabr 2017