Elçin Süleymanov/Biblioqrafiya/Beynəlxalq konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Elçin Süleymanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Anar E, Farhad R, Süleymanov E. Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi Comparative Analysis of Budget Expenditures on Social Sphere in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan . International Conference on Eurasian Economies 10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY. Türkiyə. Sentyabr 2017:401-412
 2. Vidadili N, Bulut C, Süleymanov E,ransition To Renewable Energy And Sustainable Energy Development In Azerbaijan. 1st IAEE Eurasian Conference 28-31 August 2016 - Baku, Azerbaijan Energy Economics Emerging from the Caspian Region: Challenges and Opportunities. Azərbaycan. Avqust 2016:1-17, url: [1]
 3. Bulut C, Süleymanov E, Həsənov F. PETROL İHRAÇ EDEN POST-SOVYET ÜLKELERİNDE PETROL FİYAT DALĞALANMALARININ ÜLKE EKONOMİ POLİTİKALARINA ETKİSİ. Eurasian Conference on Business and Economics, Bishkek, May 18-20, 2016. Qırğizistan. May 2016:1-19, url: [2]
 4. Bulut C, Süleymanov E, Əliyev F, Həsənov F. Role of Oil Price in Exchange Rate Movement of the CIS oil-exporting countries?. Eurasia Business and Economics Society (EBES)19th EBES Conference - Istanbul May 26-28, 2016 Istanbul, Turkey Hosted by Istanbul Technical University - Faculty of Management Department of Economics. Türkiyə. May 2016:1-20, url: [3]
 5. Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University, Azerbaijan),Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan "The Impact of Age Groups of Population on Energy Use in the Case of Azerbaijan", , Page 1024-1037, EconAnadolu 2015, Turkey (Jun, 2015).[4]
 6. Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University, Azerbaijan),Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan)"The Impact of the Oil Revenues on the Standard of Living in Oil-Exporting Countries of the Former Soviet Union" International Conference on Eurasian Economies 1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA .[5]
 7. Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University, Azerbaijan),Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Enerjı Kullanımı Ve Ekonomık Büyüme İlışkılerı: Teorı Ve Ekonomı Polıtıkaları (Energy Consumptıon and Economıc Growth Nexus: Theory and Economıc Polıcy) Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014) .[6]
 8. Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Ms.Khatai Aliyev (Qafqaz University, Azerbaijan)Azerbaijan Economy In 1991-2012: Macroeconomic Analysis And Graphical Interpretation)Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014)][7]
 9. Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Assoc. Prof. Dr. Meral Dincer (Agri İbrahim cecen University, Ph.D. Candidate Aybeniz Heyderova (Azerbaijan),İnnovasiya Menecmenti Və Azərbaycanda Tətbiqinin Səmərəliliyi (Efficiency of Innovation Management Implementation in Azerbaijan)Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014) [8]
 10. Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Gulnare Bayramova. (Qafqaz University, Azerbaijan)Azərbaycan İqtisadiyyatinda Sahibkarliq Subyektlərinin Rolu Və Sahibkarliq Fəaliyyətinə Vergi Yükünün Təsiri (Role of the Entrepreneurship Subjects in Azerbaijan Economy and Influence of the Tax Burden to Business Activities)Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014 [9]
 11. Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University, Azerbaijan),Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan)Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts, International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA [10]
 12. Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras (Fatih University, Turkey), Ph.D. Candidate Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan), Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan), Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nden Ekonomik ve Stratejik Beklentiler, Economic and Strategic Expectations of Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project. International Conference on Eurasian Economies 17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA [11]
 13. Elchin Suleymanov, Ayaz Zeynalov, Rufat Mammadov "ANALYZING AND VALUING OF THE EXISTING SITUATION OF EXPORT MULTIPLICATION IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC" International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-economic Development, Ecomod-2013, September 5-6, 2013 [12]
 14. Elchin Suleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan),Fakhri Hasanov "Impact Of Azerbaijan Investment In Enegy Sector Of Turkey On Economic Collabaration Of These Countries“EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III June 19-21, 2013, Eskisehir, Turkey. [13]
 15. Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Fatih Üniversitesi, Ekonomi Bölümü; - Ph.D. Candidate Elçin Süleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan), "“Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Sektörel Değerlendirilmesi”", Türkiyə, International Symposium on Regional Cooperation and Development October 17-20, 2012 Erzurum, Turkey, səhifə/səhifə aralığı: 79-99, Okt 2012, url: [14]
 16. Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras (Fatih University, Turkey - Ph.D. Candidate Elçin Süleymanov (Qafqaz University, Azerbaijan), "The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", Qazaxıstan, International Conference on Eurasian Economies 11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN, səhifə/səhifə aralığı: 225-232, Okt 2012, url: [15]
 17. Osman Nuri Aras, Fatih University, Turkey Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Azerbaijan. Ayaz Zeynalov, Qafqaz University, Azerbaijan., "“Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?”", Türkiyə, SOCIAL SCIENCES RESEARCH SOCIETY (SoSReS) 5. INTERNATIONAL CONFERENCE on SOCIAL SCIENCES (ICSS)05-06 October 2012 Izmir - Turkey, səhifə/səhifə aralığı: 12-21, Okt 2012. url: [16]
 18. Prof. Dr Cihan Bulut, Qafqaz Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğr. Gör. Elçin Süleymanov, Kafkas Üniversitesi, Maliye Bölümü, Bakü, Azerbaycan, “Azerbaycan’ın Hollanda Hastalığı Problemini Önleme Stratejilerinde Türkiye İle Yapılan Ekonomik İlişkilerin Önemi", Türkiyə, International Symposium on Regional Cooperation and Development on October 17-20, 2012 (Erzurum, Turkey), səhifə/səhifə aralığı: 99-117, Okt 2012, url: [17]
 19. Elchin Suleymanov, Fuzuli Aliyev, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Gürcüstan, 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries Tbilisi- Batumi 24-26 May. 2012, səhifə/səhifə aralığı: 53-57, May 2012, url: [18]
 20. Elçin Süleymanov, "Аzərbаycаnın müstəqillikdən sonra beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf problemləri", Azərbaycan, DAYANIQLI İNKİŞAF VƏ İDARƏETMƏ MODELLƏRİ:NƏZƏRİYYƏ VƏ PRAKTİKA, səhifə/səhifə aralığı: 4, Dek 2011, url: [19]
 21. Osman Nuri Aras,Elçin Süleymanov, ""The Role and Importance of Turkish Entrepreneurs ın Economic Development and Reconstruction of Azerbaijan", Qırğizistan, III Uluslararası Girişimcilik Kongresi, səhifə/səhifə aralığı: 17-27, May 2011, url: [20]
 22. Elçin Süleymanov,Ayaz Zeynalov, "Azərbaycan Respublikasının Xalis İxrac Funksiyası və Xarici Ticarət Multipikatoru", Azərbaycan, Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti, səhifə/səhifə aralığı: 124-125, Okt 2010, url: [book_view=79 ]
 23. Elçin Suleymanov, Ayaz Zeynalov, "Vergi huquqpozuntulari zamanı Azərbaycan Respublikası Vergi Mecellesi İnzibati xətalar məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan məsuliyyət tədbirlərə zamani ortaya cixan problem və qarişiqlikqar", Azərbaycan, “Hüquq Elminin Müasir Problemləri”Beynəlxalq Konfransı Bakı Dövlət Universiteti Qafqaz Universiteti pg 285-287, Azərbaycan-Bakı,2010, səhifə/səhifə aralığı: 285-287, Okt 2010, url: [book_view=80 ]
 24. Elçin Süleymanov, Ayaz Zeynalov, "Azərbaycan Respublikasının Xalis İxrac Funksiyası və Xarici Ticarət Multipikatoru", Azərbaycan, Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti, səhifə/səhifə aralığı: 1113-1118, Okt 2010, url: [book_view=73 ]
 25. Elçin Süleymanov, "İqtisadi inteqrasiya və Azərbaycanın bu inteqrasiyada yeri", Azərbaycan, Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, 2009, səhifə/səhifə aralığı: 5, Apr 2010
 26. Elchin S, "Electronic commerce and IT\'s probable effects on Azerbaijan Economy", APPLICATION of INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, səhifə/səhifə aralığı: 1-5, Dek 2009, url:[21]
 27. Elçin S, "Azerbaycanin Bağımsızlık Sonrası Serbest Piyasa Ekonomisine Uyum Sürecinde IMF ile İlişkileri", Türkiyə, II. International Congress of the Social Science, səhifə/səhifə aralığı: 981-994, Dek 2009, url: [22]
 28. Elçin S, "Azerbaycanın Bagımsızlık Sonrası Uluslararası Maliye Kurumları ile ilişkileri", Qırğizistan, II. International Congress of the Social Science, səhifə/səhifə aralığı: 125, Okt 2008, url: [23]
 29. Elçin Süleymanov, "Qloballaşan dünyada e-ticarət və Azərbaycanda tətbiqinin iqtisadi təsirləri", Azərbaycan, Bakutel 2007-`Regional İnnovation zone.problems and solutions., səhifə/səhifə aralığı: 262-265, Noy 2007, [24]
 30. Elçin Süleymanov, "İslam Ölkələri Arasinda İqtisadi Əməkdaşlıq", Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq:Dünəni, Bu Günü, Sabahı`Beynəlxalq Elmi Konfrans.AMEA, səhifə/səhifə aralığı: 71-79, Okt 2005, url: [25]
 31. Elçin Süleymanov, "DÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI - AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ", Azərbaycan, Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya I beynəlxalq Konfrans 12-13 May 2003 Qafqaz Universiteti, səhifə/səhifə aralığı: 18-20, May 2003, url: [book_view=100 ]
 32. Elçin Süleymanov, "AZƏRBAYCAN VƏ AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ", Azərbaycan, \"Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra \"3-4 mart 2003, səhifə/səhifə aralığı: 100-102, Apr 2003, url: [book_view=97 ]
 33. Elçin Süleymanov, "MÜSTƏQİLLİK SONRASI AZƏRBAYCAN VE DÜNYA BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ", Azərbaycan, \\\"Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra \\\"Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003, səhifə/səhifə aralığı: 102-104, Mar 2003, url: [book_view=97 ]
 34. Elçin Süleymanov, "Baku-Ceyhan boru kemerinin ekonomik ve kültürel boyutu", Azərbaycan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti Baki 2002, səhifə/səhifə aralığı: 64-67, İyn 2002