Məzmuna keç

Elza Musayeva/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Elza Musayeva/Biblioqrafiya

../
 1. E.H.Musayeva, İntelligent supply chain management system architecture. /K.R.Aliyeva, E.B.Imanov / İCAFS-2008. Eighth İnternational Conferencc on Appication of Fuzzy systems and soft computing. Helsinki, Finland. Septenber 1-3. P.319-325.
 2. Е.Г.Мусаева, Анализ основных программных продуктов по системе электронной коммерции / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Abbasova / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011-ci il.
 3. E.H.Musayeva, Biliklər iqtisadiyyatının formalaşması prosesində IKT-yönümlü milli innovasiya sisteminin əhəmiyyəti /Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Abbasova / Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzi. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. “Elmi və texnoloji innovasiyalar: milli təcrübə və beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 20 may 2010-cu il. Bakı-”Elm”.
 4. Е.Г.Мусаева, Анализ процессов формирования национальной инновационной системы Aзербайджана / А.Г.Алиев, В.А.Аббасова / Эффективные механизмы инновационно-технологического развития современного общества. Материалы IV Всероссийская научно-практическая конференции г. Сочи, 22-23 апреля 2010 г.
 5. Е.Г.Мусаева, О необходимости разработки новых принципов и механизмов инновационного развития экономики азербайджана / А.Г.Алиев, В.А.Аббасова / Международная научно-практическая конференция “2-й Белорусский инновационный форум”. Минск , 18-19 ноября 2010 г.
 6. E.H.Musayeva, Decision making with imprecise probabilities in macroeconomics / A.F.Musayev, A.V.Alizadeh / 9th International Cobference on Appliocation of Fuzzy Systems and Soft Computing (ICAFS-2010). September 2-4, 2010.
 7. Е.Г.Мусаева, Анализ проблемы коммерциализации ИКТ-ориентированных инновационных процессов / А.Г.Алиев, Р.О.Шахвердиева / Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики.Международная научно-практическая конференция. Ташкентский Государственный экономический университет. 15 ноября 2011.
 8. R.O.Şahverdiyeva, E.H.Musayeva, T. V.Kazımova, L.Ə.Əkbərova. İnnovasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkilində beynəlxalq təcrübənin təhlili // “Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika” beynəlxalq konfrans. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-25 dekabr 2011-ci, səh.191-195
 9. Е.Г.Мусаева, Анализ основных программных продуктов по системе электронной коммерции / А.Г.Алиев, В.А.Аббасова / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011-ci il.
 10. E.H.Musayeva, Vergi potensialından güzəşt şəklində dövlət tərəfindən könüllü imtina və onun səmərəliyi. / A.F.Musayev / Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin Təfəkkür elmi xəbərlər jurnalı. № 3, 2014. səh.13-23.
 11. E.H.Musayeva, Features and development directions of non-cash transactions via electronic payment systems in information. / A.F.Musayev, Ə.Q.Əliyev/ ISSN 1545-1003 . Journal of American Science 2014;10(11)/ Pp.49-54.
 12. E.H.Musayeva, İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılmasının bəzi təhlükəsizlik aspektləri. /Ə.Q.Əliyev, L.Ə.Əkbərova, V.Ə.Abbasova/ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.148-149.
 13. E.H.Musayeva, İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf problemləri. / Ə.Q.Əliyev, L.Ə.Əkbərova/ Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.28-29.
 14. E.H.Musayeva, Böyük verilənlərin emalı texnologiyaları innovativ informasiya iqtisadiyyatının inkişafında yeni mərhələ kimi / Ə.Q.Əliyev. R.O.Şahverdiyeva / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfrans. Bakı 2016. 25 fevral, səh.210-214.
 15. E.H.Musayeva, Tibbi informasiyalaşdırma: ictimai-sosial, ekoloji-psixoloji problemlər və bəzi innovativ həllər /Ə.Q.Əliyev, Məleykə İbişova / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 24 may 2016-cı il. səh.210-214.
 16. E.H.Musayeva, Features electronic payment systems in the information economy / A.F.Musayev, A.G.Aliyev, E.H.Musayeva / 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Texhnologies. 12-14 October 2016, Azerbaijan. Pp. 639-641.