Fərqanə Abdullayeva/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Fərqanə Abdullayeva/Biblioqrafiya

../
 • Абдуллаева Ф.Д. Об одной модели разграничения доступа к ресурсам информационной системы «Население и миграция» // Проблемы управления и информатики, Киев, 2008, № 5. C. 129-132.
 • Абдуллаева Ф.Д. Метод вычисления вероятности отказоустойчивости и надежности информационной системы «Население и миграция» // Вопросы защиты информации, 2008, №2, Москва, C. 49-52.
 • Abdullayeva F.D. On One Method of Constructing Relations between Personal Data in Social Networks // Journal of Automation and Information Sciences, New York, Begell House Inc., 2009, N: 4(1), pp. 69-74.
 • Abdullaeva F.J. Illegal Access Detection In The Cloud Computing Environment / R.M. Alguliev // Journal of Information Security, 2014, Vol.5, No.2, pp. 65-71.
 • Abdullayeva F.J. User profiles and identifying user behavior in the cloud computing environment / R.M. Alguliyev // Universal Journal of Communications and Network, 2014, Vol. 2., No 4, pp. 63-68.
 • Abdullayeva F.J. Development of fuzzy risk calculation method for dynamic federation of clouds / R.M. Alguliyev / Intelligent Information Management, 2015, Vol.7, No.4, pp. 230-241.
 • Abdullayeva F. Analysis of the Requirements of the Information Security of Reputation Systems and Scenario of Using Reputation Systems in the Cloud Computing Environment // Journal of Automation and Information Sciences, 2016, vol. 48, no 7, pp. 77-87.
 • Абдуллаева Ф.Д. Анализ требований информационной безопасности систем репутаций и сценария применимости систем репутаций в среде облачных вычислений // Проблемы управления и информатики, 2016, no 4, pp. 147-156.
 • Abdullayeva F.C. Neft-qaz sənayesi üçün big data analitikanin cloud computing platformasinda analytics-as-a-service xidməti kimi reallaşdirilma imkanlarinin tədqiqi / Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, 11–26.
 • Abdullayeva F. Development of novel robust reputation evaluation method for dynamic federation of clouds / Alguliyev R.M. // Social and basic sciences research review, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 56-62.
 • Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi / R.M. Əliquliyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, Bakı, 2013, №1(7), 3-14.
 • Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarinda inam məsələlərinin analizi / Əliquliyev R.M. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2013, №2(8), pp. 3-9.
 • Abdullayeva F.C. Buludların dinamik federallaşması üçün müştərək risk qiymətləndirilməsi üsulunun işlənməsi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, №2, s. 46-58.
 • Abdullayeva F.D. Analysis of security vulnerabilities in biometric systems / F.D. Abdullayeva, Y.N. Imamverdiyev, V.Y. Musayev, J. Wayman // Proceedings of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2008). - 2008. pp.60-63.
 • Абдуллаева Ф.Д. Вектор атаки и защитные меры персональных данных / Р.М. Алгулиев, Я.Н. Имамвердиев // Материалы III международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы безопасности информационных технологий», Красноярск, 2009. c. 111-115.
 • Abdullayeva F.C. Kloud Kompyutinq Mühitində Təhlükəsizlik Problemlərinin Analizi // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt, 2012, s. 160-162.
 • Abdullayeva F.C. Fərdi məlumatların Wikileaks-yönümlü sosila mühitlərə sızma risklərinin idarə olunması // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013. s. 75-78.
 • Abdullaeva F.C. Identity management based security architecture of cloud computing on multi-agent systems / R.M. Alguliev // IEEE third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013), London, UK, August 29-31, 2013, pp. 123-126.
 • Abdullayeva F.J. Development of risk factor management method for federation of clouds / R.M. Alguliyev // The IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014), 3-7 noyabr, 2014, Vienna, Austria, pp. 24-29.
 • Abdullayeva F.C. Elektron dövlət və bulud texnologiyaları // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4-5 dekabr, 2014-cü il.
 • Abdullayeva F.C. Virtual məkanda informasiya resursları üzərində vərəsəlik hüquqlarının təmin olunması problemləri onların həlli yolları / Əliquliyev R.M. // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təklükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı", 2015, s. 38-41.
 • Abdullayeva F. Development of novel robust reputation evaluation method for dynamic federation of clouds / Alguliyev R.M. // International Conference on “New trends in multidisciplinary research and practice – NTMRP, 2015”, Istanbul, Turkey, November 4-5th, 2015.
 • Abdullayeva F. Fərdi tibbi məlumatların on-line mühitdə təhlükəsizliyi problemləri / Əliquliyev R.M. / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, s. 104-109
 • Abdullayeva F.C. Elektron sağlamlıq kartlarının buludlaşması məsələləri / Əliquliyev R.M. // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, s. 44-48.
 • Abdullayeva F.C. Elektron Kitabxanalarda Bulud Texnologiyalarının Tətbiqi Problemləri, Tələbləri, Əsas Kriteriyaları / Əliquliyev R.M. / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 134-137.
 • Abdullayeva F.C. Bulud Test Mühitlərinin Böyük Verilənlərin Emalında Reallaşma İmkanlarının Tədqiqi və Analizi // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı Bakı şəhəri, 25 fevral 2016-cı il, s. 43-45.
 • Abdullayeva F.J. CPTrustworthiness: New Robust Model for Trust Evaluation in Cloud Computing // IEEE 10th international conference on Application of information and communication technologies (AICT2016 ), pp. 482-487.
 • Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu / Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N.// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №2, s. 3–15.
 • Abdullayeva F.J. Multidisciplinary study of the problems of Big Data technologies in the oil and gas industry/ Alıguliyev R.M //International Journal of Oil, Gas and Coal Technology №9 ,2018
 • Abdullayeva F.J. Hybrıdızatıon of classıfıers for anomaly detectıon ın bıg data/ Rasim Alguliyev, Ramiz Aliguliyev//International Journal of Big Data Intelligence (IJBDI),2018
 • Abdullayeva F.J. PSO+K-means Algorithm for Anomaly Detection in Big Data/ Rasim Alguliyev, Ramiz Aliguliyev, Yadigar Imamverdiyev// International Journal of Bio-Inspired Computation, 2018
 • Abdullayeva F.J. Deep Learning Method for Prediction of DDoS Attacks on Social Media/ Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev // Big Data, 2018
 • Abdullayeva F.J. Deep Learning Method for Denial of Service Attack Detection Based on Restricted Boltzmann Machine/ Yadigar Imamverdiyev // Big Data, Vol. 6, No 2, 2018, pp. 1-17.
 • Abdullayeva F.J. Deep Learning in Cyber Security: Challenges and Approaches/ Imamverdiyev Y.N // Neural Computing and Application, 2018
 • Abdullayeva F.J.Development of oil production forecasting method based on Deep Learning / Imamverdiyev Y.N // Statistics, Optimization And Information Computing, Vol. 7, 2019, pp 826–839.
 • Abdullayeva F.J. Hybridization of classifiers for anomaly detection in Big Data / Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev //International Journal of Big Data Intelligence, 2018
 • Abdullayeva F.J.Privacy-preserving big data classification based on modified sparse denoising autoencoder / Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev //Data & Knowledge Engineering, 2018
 • Abdullayeva F.J. Deep Learning Modeling for the Prediction of faults in Oil wells equipment / Yadigar N. Imamverdiyev// IEEE sensors journal, 2018
 • Abdullayeva F.J. The Improved LSTM and CNN Models for DDoS Attacks Prediction in Social Media / Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev // International Journal of Cyber Warfare and Terrorism, 2018
 • Abdullayeva F.J. Deep Learning Method for Prediction of DDoS Attacks on Social Media / Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev // Advances in Data Science and Adaptive Analysis, 2019
 • Abdullayeva F.J. PSO based load balancing method in cloud computing / Rasim M. Alguliyev, Yadigar N. Imamverdiyev // Automatic Control and Computer Sciences,2019