Məzmuna keç

Firudin Tərlan oğlu Ağayev/Biblioqrafiya/Elmi-kütləvi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Firudin Tərlan oğlu Ağayev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Проблемы обеспечения безопасности электронного образования в учебных заведениях
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Этапы становления и тенденции развития среды электронного обучения
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Применение методов Data Mining для разработки национальных образовательных стандартов ИКТ специальностей вузов
 • F.T.Agayev G.A.Mamedova Development of an Educational Standard of Higher Education for ICT Sphere
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Сравнительный Анализ Высшего Профессионального ИКТ Образования в Развитых Странах Мира
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Формирование Содержание и Структуры Стандарта Высшего Образования для Сферы ИКТ
 • Ф.Т.Агаев Оценка уровня знаний в дистанционном обучения
 • F.T.Agayev G.A.Mamedova Tasks of development of standards of ICT-education for higher education institutions of Azerbaijan
 • F.T.Ağayev Təhsilin idarəedilməsində İKT-nin tətbiqi
 • F.T.Ağayev G.A.Məmmədova Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının tədrisinin standartları haqqinda
 • F.T.Ağayev Təhsilin idarə edilməsində İKT-nin tətbiqi
 • F.T.Agayev The standards of the contents in a subject of informatics for general education schools.
 • F.T.Ağayev Distant tədrisin yaradılmasının metodoloji əsasları
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Проблемы разработки стандартов информационных технологий в образовании
 • F.T.Agayev The definition of the direction and standards of the contents in a subject of computer science in Azerbaijan secondary schools
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Использование нейросетевых технологий для управления учебным процессом
 • F.T.Agayev Development of information society in Azerbaijan
 • F.T.Ağayev K.Q.Daşdəmirova Tədrisdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi
 • F.T.Ağayev İnformatika fənninin interaktiv xüsusiyyətləri
 • Ф.Т.Агаев Определение содержательных линий преподавания информатики в средних общеобразовательных школах Азербайджана
 • F.T.Ağayev İnformasiya texnologiylarının təhsildə tətbiqi məsələləri
 • F.T.Ağayev Regionlarda distant tədris modelinin yaradılması və tətbiqi məsələləri
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Контроль знаний при дистанционном обучении
 • Р.М.Алгулиев Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Некоторые вопросы преподавания геоинформатики
 • F.T.Ağayev Biliklərə nəzarət edilməsində adaptiv testləşdirmə metodu
 • Ф.Т.Агаев Об одном параллельном алгоритме, используемом при восстановлении изображения
 • Ф.Т.Агаев Виртуальное образование и оценка сложности теста в обучающих системах
 • Ф.Т.Агаев Об одном алгоритме восстановления изображений по проекциям на базе быстрого преобразования радона
 • Ф.Т.Агаев Об одном паралелльном алгоритме обрашения дискретного преобразования радона над двумерным (N x N) массивом чисел
 • Ф.Т.Агаев Обработка данных в эффективном алгоритме дискретного преобразования радона
 • Ф.Т.Агаев Г.А.Мамедова Применение метода анализа иерархий для разработки оптимальной учебной программы ИКТ- специальностей вуза
 • Ağayev F.T. Məmmədova G.A. Bağırova C.R. “ Elektron təhsildə adaptiv texnologiyalarinin müqayisəli təhlili.
 • Firudin Ağayev,Gülarə Məmmədova "Применение метода анализа иерархий для разработки оптимальной учебной программы ИКТ-специальностей вуза”.
 • F. Ağayev “Современные технологии электронного образования” ,“Открытое образование”.
 • Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т. «Современные технологии электронного образования», «Открытое образование, № 3, 2017, с. 73-79.
 • Мамедова Г.А., Зейналова Л.А., Меликова Р.Т. «Технологии больших данных в электронном образовании», № 6, 2017, с. 41-48.
 • Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А., Зейналова Л.А., Меликова Р.Т. «Применение методов анализа больших данных в электронном образовании», «Инновации в образовании» № 9, 2018, с. 83-95.
 • Агаев Ф.Т, Мамедова Г.А., Меликова Р.Т. Улучшение качества содержания электронного курса с использование метода анализа иерархий, Открытое и дистанционное образование, 2018, №4, с. 43-51.
 • Ağayev F, Məmmədova G., Ələsgərova E. Dünya üzrə elektron təhsildə mövcud olan bulud texnologiyalarin tədbiqi məsələləri», «Texniki Universitetin elmi əsərləri jurnalı, 2019, № 1, yanvar, s.73-79.
 • Aghayev F., Mammadova G., Zeynalova L. "Use of social networks for personalization of electronic education", International Journal of Education and Management Engineering(IJEME), 2019-cu il, №2, p. 25-33.
 • Агаев Ф.Т, Мамедова Г.А., Меликова Р.Т, "Анализ ИКТ-образования в Азербайджане: современное состояние, зарубежный опыт, проблемы и перспективы, Открытое образование", 2019, №2, с.50-60.
 • Məcidova T. A., Elektron təhsildə LMS kontentinin idarə edilməsi məsələləri. Texniki Universitetin elmi əsərləri jurnalı, 2019, № 4.
 • Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., Зейналова Л.А., Использование социальных сетей для персонализации образования, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, 2019-cu il, №1, s.27-34.