Fuad Səlimov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Fuad Səlimov/Biblioqrafiya

../
 1. Səlimov F.N., Talıbov İ.A. Damcılarla suvarma üsulunun inkişaf tarixi. / «Torpaq və su ehtiyatların mühafizəsi» ET «Eroziya və Suvarma» İnstitutunun əsərlər toplusu, Bakı, 2007, səh. 241-245
 2. Səlimov F.N. Qarabağ düzü torpaqlarında mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyaları istifadə etməklə şəkər çuğunduruna tətbiqi. / «Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi» ET «Eroziya və Suvarma» İnstitutunun əsərlər toplusu, № 2 , 2009, 80-87 səh.
 3. Səlimov F.N., Talıbov İ.A. Qarabağ bölgəsinin torpaqlarında mikroyağışyağdırma suvarma üsulunun şəkər çuğunduruna təsiri. / «Azərbaycan Aqrar Elmi» Elmi–nəzəri jurnal, № 3, 2011, 101-105 səh.
 4. Səlimov F.N. Soya və şəkər çuğunduru bitkilərinin mikroyağışyağdırma suvarma texnikası vasitəsi ilə suvarılmasının iqtisadi səmərəliliyi. / Azərbaycan ET Kənd Təsərrüfatı İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri, №1, Bakı, 2012, 164-171 səh.
 5. Səlimov F.N., Nəbiyeva N.Ə. Torpaqların kimyəvi maddələrlə çirklənməsi. / «Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi» ET «Eroziya və Suvarma» İnstitutunun əsərlər toplusu, № 2*, 2012, 83-94 səh.
 6. Салимов Ф.Н., Алиев З.Г. Научное обоснование разработки и внедрения автоматизированного малоинтенсивного орошения сельскохозяйственных культур в условиях Азербайджана. / «Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi» ET «Eroziya və Suvarma» İnstitutunun əsərlər toplusu, 2005, 129-146 səh.
 7. Салимов Ф.Н. Микродождевание - как новейшая техника и технология микроорошения. / AzMİU Tələbə və magistrantların XXVII elmi konfransının materialları, Баку, 2006, səh. 175-178
 8. Салимов Ф.Н. Эффективность применения микродождевания яблоневых садов в условиях Губа-Хачмазкого региона. / «Azərbaycan Aqrar Elmi» Elmi –nəzəri jurnal, №3-4, Баку, 2006, səh.200-201
 9. Салимов Ф.Н. Экономическое обоснование техники и технологии микродождевания яблоневых садов. / «Ekologiya və Su təsərrüfatı» Elmi-texniki və istehsalat jurnalı, №5, Баку, 2007, səh.46-50
 10. Салимов Ф.Н. Эффективность техники полива микродождеванием яблоневых садов с внесением минеральных и микроудобрений в Азербайджане. / «Azərbaycan Aqrar Elmi» Elmi–nəzəri jurnal, №6-7, Баку, 2007, səh.142-145
 11. Салимов Ф.Н. Основные направления совершенствования прогрессирующей техники и технологии полива сельскохозяйственных культур в Азербайджане. / Az. ET Su problemləri İnstitutu «Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri», №4, Баку, 2007, səh.34-37
 12. Салимов Ф.Н., Талыбов И.А. Оценка применимости системы малоинтенсивного автоматизированного орошения в условиях недостаточной влагообеспеченности. / «Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi» ET «Eroziya və Suvarma» İnstitutunun əsərlər toplusu, №2, Баку, 2008, səh. 154-161
 13. Салимов Ф.Н. Основные направления совершенствования прогрессирующей техники и технологии полива сельскохозяйственных культур в Азербайджане. / Сборник научных докладов международной (5-й всероссийской) конференции молодых ученых специалистов «Новые технологии и экономическая безопасность в мелиорации», Коломна, 2008, с. 249-252
 14. Салимов Ф.Н. Потенциальные возможности сбережения водных ресурсов при орошении яблоневых садов. / «Ekologiya və Su Təsərrüfatı» Elmi-texniki və istehsalat jurnalı, №4, Баку, 2009, səh.62-66
 15. Салимов Ф.Н. Рациональная эксплуатация водных ресурсов в условиях орошаемого земледелия Азербайджанской республики. / «Azərbaycan Aqrar Elmi» Elmi–nəzəri jurnal, № 5, 2009, 137-142 səh.
 16. Салимов Ф.Н. Охрана водных ресурсов и экономия оросительной воды при внедрении прогрессирующей техники и технологии полива. / Сборник научных докладов международной (6-й всероссийской) конференции молодых ученых специалистов «Новые технологии и экономическая безопасность в мелиорации», Коломна, 2009, с.91-101
 17. Салимов Ф.Н. Экономическая эффективность микродождевания с внедрением минеральных и микроудобрений. / Azərbaycan ET Kənd Təsərrüfatı İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri, №4, Bakı, 2009, 104-107 səh.
 18. Салимов Ф.Н. K вопросу защиты водных ресурсов при внедрении новейшей техники и технологии полива. / Материалы юбилейной международной конференции. Современные проблемы мелиорации и водного хозяйства. Том 1, Москва, 2009, 295-309 стр.
 19. Салимов Ф.Н., Талыбов И.А. Обоснование внедрения прогрессивной технологии полива. / «Azərbaycan Aqrar Elmi» Elmi–nəzəri jurnal, № 1, 2011, 111-114 səh.
 20. Салимов Ф.Н. Автоматизация и оптимизация режима работы дождевальной техники и комплексная оценка качества исскуственного дождя. / Az. ET Su problemləri İnstitutu «Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri», 2011, 62-66, 70 səh.
 21. Салимов Ф.Н. Улучшение структуры и плодородия почв Губинского района при применении микродождевания с внесением минеральных удобрений. / AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, «Torpaqşünaslıq və Aqrokimya», cild 21, № 3, Bakı, 2013, 284-289 səh.
 22. Салимов Ф.Н., Мамедов В.А. Внедрение прогрессирующей технологии полива при охране водных ресурсов. / Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialı, “Fiziki coğrafiya” kafedrasının 70 və “Hidrometeorologiya” kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, 374-382 səh.
 23. Salimov F.N. Consideration of introduction of the advanced irrigation technology. / Institute of Technology and life sciences, «Journal of water and land development», Warszawa – Falenty, POLAND; No# 16, January-June, 2012, 55-59 p.