Məzmuna keç

Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Gəncə-Qazax bölgəsində basma bitkisinin becərilməsi. AzETETİİ Gəncə sahələrarası informasiya mərkəzi, informasiya vərəqi, № 50, Bakı, 1993. (Həmmüəlliflər: Quliyev V. Ş., Şahverdiyeva S. Ş.)
 2. İstixana şüalandırıcısının köməyi ilə həna şitillərinin yetişdirilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, Bakı, № 5-6, 1993-cü il. s. 5-7. (Həmmüəllif: Quliyev V. Ş.)
 3. Həna və basma bitkilərinin xəstəlikləri, ziyanvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Bitki mühafizəsi və xeyirli həşəratlardan istifadə. AKTA-nın elmi əsərləri Gəncə, 1993. s. 88-89.
 4. Рекомендации по выращиванию и использованию басмы в Азербайджане. Аннотированный перечень законченных научно исследова¬тельских работ, рекомендованных к внедрению в с/х-ное производство, Гянджа, 1993, с. 36-37. (Соавторы: Кулиев В. Ш. Мирзалиев Д. Д.)
 5. Azərbaycanda basma bitkisinin becərilməsi və ondan istifadə edilməsinə dair tövsiyələr. Gəncə, 1994. 24 s. (Həmmüəlliflər: Quliyev V. Ş. Mirzəliyev C. D.)
 6. Dağlıq Şirvanın boyaq əhəmiyyətli şibyələri və onların istifadə perspektivləri. Azərbaycan Dövlət Elm və Texnika Komitəsi Gəncə sahələrarası elmi-texniki informasiya mərkəzi, informasiya vərəqi, № 41, Gəncə, 1994. (Həmmüəllif: Zərbəliyev S. M.)
 7. Basma bitkisi və onun iqtisadi gəliri. Kür vadisinin ekoloji problemləri Azərbaycan Aqrar Ekologiya İnstitutunun (AzAEİ) elmi əsərləri, I-ci buraxılış, Bakı, 1996, s. 63. (Həmmüəllif: Mirzəliyev C. D.)
 8. Həna və basma bitkiləri yeni aqroekoloji şəraitdə. Kür vadisinin ekoloji problemləri Azərbaycan Aqrar Ekologiya İnstitutunun (AzAEİ) elmi əsərləri, I-ci buraxılış, Bakı, 1996, s. 87.
 9. Kür vadisinin ekoloji problemləri Azərbaycan Aqrar Ekologiya İnstitutunun (AzAEİ) elmi əsərləri, II-ci buraxılış, Bakı, 1996, s. 10. (Həmmüəllif: Quliyev V. Ş.)
 10. Basma bitkisinin generativ çoxaldılması. Kür vadisinin ekoloji problemləri Azərbaycan Aqrar Ekologiya İnstitutunun (AzAEİ) elmi əsərləri, II-ci buraxılış, Bakı, 1996, s. 123.
 11. Həna və basma bitkilərinin toxum məhsuldarlığı. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı № 3- 4. Bakı, 1998. s. 45- 46.
 12. Həna və basma bitkilərinin meyvəvermə xüsusiyyətləri. AKTA-nın Aqronoml. fakül. nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 1999, s.51.
 13. Azərbaycanın Gəncə -Qazax və Şirvan bölgələrində həna və basma bitkilərinin becərilməsinin aqrotexniki xüsusiyyətləri. Avtoreferat. Bakı, 1999, 25 s.
 14. Həna toxumlarının aqrobioloji xüsusiyyətləri. AKTA-nın Aqronomluq fakül.-nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2000, s.110-111.
 15. İndiqofera faydalı bitkidir. AKTA-nın Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2000, s. 112-113.
 16. Basma bitkisinin bioloji xüsusiyyətləri. ADKTA-nın 70 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlər toplusu. Gəncə, 2000, s. 216-217.
 17. Həna bitkisinin böyümə və inkişafına qida sahəsinin təsiri. AKTA-nın Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001, s. 81-82.
 18. Gəncə-Qazax bölgəsinin aqroekoloji şəraitinin həna tozunun rəngləmə qabiliyyətinə təsiri. AKTA-nın Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2002, s. 64-66.
 19. Həna qiymətli bitkidir. AKTA-nın Aqronomluq və Texnologiya fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2003, s. 142-143.
 20. Həna populyasiyasında baş verən fenotipik növdaxili dəyişkənlik. AKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlər top. xüsusi buraxılışı. Bakı, 2004. s. 113-115.
 21. Meşələr vətənimizin təbii sərvətidir. Sərvət jurnalı № 53, s. 5, Bakı, AİM 2008.
 22. Tirəyə səpin üsullarının öyrənilməsi. AKTA-nın elmi əsər., III-cü buraxılış. Gəncə, 2008, s.30-33. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 23. Tütünçülük fənni üzrə proqram. Gəncə, 2009. 7 s. (Həmmüəlliflər: Behbudova S. P., Səfərov N. Ə., Xəlilov X. Q.)
 24. Tütünçülük fənni üzrə proqram (Distant və əlavə təhsil mərkəzinin dinləyiciləri üçün).Gəncə, 2009. 8 s. (Həmmüəlliflər: Behbudova S. P., Xəlilov X. Q.)
 25. Meşə bizim sərvətimizdir, onu qoruyaq. Sərvət jurnalı № 70. Bakı, AİM 2010, s. 9, (Həmmüəllif: S. Adıgözəlova)
 26. Bitkiçilik fənnindən tədris təcrübəsini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş. Gəncə, 2010. 32 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. İsmayılov M. M. Xəlilov X. Q.)
 27. Səpin üsulu və müddətinin pambıq, qarğıdalı, günəbaxan cücərtilərinin alınmasına təsiri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 21-22 may, 2010, s. 120-121.
 28. Səpin üsulu və müddətinin pambıq, qarğıdalı və günəbaxan bitkilərinin çiçəkləməsi və yetişməsinə təsiri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 21-22 may, 2010, s. 123. (Həmmüəllif: Magistrant. E. M. Xankişiyeva)
 29. Səpin müddətlərinin və üsullarının bitkilərinin boyatma dinamikasına və məhsuldarlığına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2010, № 2, s. 41-43.
 30. Səpin üsulunun və səpin müddətinin pambıq, qarğıdalı və günəbaxan cücərtilərinin alınmasına, çiçəkləməsinə və yetişməsinə təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2010, № 3, s. 13-15. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 31. Bitkiçilik fənnindən proqram İxtisas: 050702- Aqronomluq (İxtisaslaşma- bitki mühafizəsi, aqroekologiya, meyvə- tərəvəzçilik və üzümçülük, ipəkçilik, seleksiya və toxumçuluq). Gəncə, 2011. 15 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y., Xudiyev Ə. P.)
 32. Pambıqçılıq fənnindən proqram. İxtisas: 050702- Aqronomluq. Gəncə,2011. 11 s.(Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y.Məmmədov Y. M., Xəlilov X.Q.)
 33. Pambıq lifinin texnologiyası fənnindən proqram. İxtisas: 050702- Aqronomluq. Gəncə, 2011. 7 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. Məmmədov Y. M., Xəlilov X. Q.)
 34. Pambıqçılıq fənnindən kurs işini yerinə yetirmək üçün metodiki göstəriş. Gəncə, 2011. 20 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. Məmmədov Y. M., Xəlilov X. Q.)
 35. Texniki bitkilər fənnindən proqram. (Magistr hazırlığı üzrə). İstiqamət: ATM-020000- Aqronomluq. Gəncə, 2011. 15 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. Məmmədov Y. M., Xəlilov X. Q.)
 36. Tarla bitkilərinin bioloji əsaslarla becərilməsi fənnindən proqram (Magistr hazırlığı üzrə). İstiqamət: ATM-020016 - Bitkiçilik. Gəncə, 2011. 15 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. İsmayılov M. M. Xudiyev Ə. P.)
 37. Bitkiçilik elminin müasir problemləri fənnindən proqram (Magistr hazırlığı üzrə). İstiqamət: ATM-020016- Bitkiçilik. Gəncə, 2011, 15 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y. İsmayılov M. M. Xudiyev Ə. P.)
 38. Bitkiçilik fənnindən proqram. (Magistr hazırlığı üzrə). İstiqamət: ATM-020002- Bitki mühafizəsi. Gəncə, 2011, 7 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q.Y., Xudiyev Ə. P., İsmayılov M. M.)
 39. Səpin dərinliklərinin və üsullarının bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri № 1, Gəncə, 2011, s.22-24.
 40. Bitkiçilik fənnindən istehsalat təcrübəsinin proqramı, Gəncə, 2011, 18 s. (Həmmüəllif: Məmmədov Q.Y.)
 41. Səpin dərinliklərinin və üsullarının bitkilərin böyümə dinamikasına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri № 2, Gəncə, 2011, s. 35-36.
 42. Tirə texnologiyası ilə becərildikdə pambıq, qarğıdalı və günəbaxan bitkilərində bitki sıxlığının dəqiqləşdirilməsi. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri (03-05 Oktyabr 2011). Gəncə, 2011, ADAU-nun nəşriyyatı, s.91-93.(Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 43. Səpin üsulunun bitkilərin boyatma dinamikasına və məhsuldarlığına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri № 2, Gəncə, 2012, s. 32-34.
 44. Səpin müddəti və üsulunun günəbaxan bitkisinin dəndolma dinamikasına təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri № 1,Gəncə, 2013,s. 60-61. (Həmmüəllif: Hüseynov A.R)
 45. Səpin müddəti və üsulunun günəbaxan bitkisinin böyümə dinamikasına təsiri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları (25...26 Aprel 2013-cü il). Gəncə, 2013, s. 51-53. (Həmmüəllif: Məmmədov Q. Y.)
 46. Tirə texnologiyası ilə becərdikdə səpin dərinliyinin günəbaxan bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri (əlavə 1- Gənc alimlərin tribunası) Gəncə, 2013, s. 23-24. (Həmmüəllif: Bağırova X. Z.)
 47. Səpin müddəti və üsulunun günəbaxan məhsulunun struktur elementlərinə təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri Gəncə, 2013, № 2, s. 31-33. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 48. Araxisin əhəmiyyəti, morfoloji quruluşu və bioloji xüsusiyyətləri.ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 11. (Həmmüəllif: Baxşəliyeva A. R)
 49. Səpin müddətlərinin Zaqafqaziya xaşasının (Onobrychis transcaucasica A. Grossh.) yaş kütlə və quru ot məhsuldarlığına təsiri ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 18. (Həmmüəllif: Əliyeva B. K.)
 50. Küncüt bitkisinin əhəmiyyəti, tarixi, yayılması və becərilmə texnologiyası. ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 39. (Həmmüəllif: Vəliyeva X. R.)
 51. Səpin müddəti və üsulunun günəbaxan bitkisinin toxum məhsuluna təsiri. Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları I cild. s. 59-61. 22-24 sentyabr 2014. Gəncə Azərbaycan. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 52. Gübrələrin təsirindən yonca bitkisinin qönçələməsi və çiçəkləməsi. ADAU- nun elmi əsərləri, Gəncə, 2015, № 1, s. 40-41. (Həmmüəllif: Muradova K. M.)
 53. Sustainable corn agriculture. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. 2015-ci ilin Azərbaycan respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilmə­sinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransınınmaterialları 23-24 oktyabr 2015-ci il. I cild. s. 325-327. Gəncə Azərbaycan. (Həmmüəllif: B. N. Verdiyeva)
 54. Gəncə-Qazax bölgəsində qarğıdalı bitkisinin ərzaq və yem kimi istifadə perspektivləri. ADAU - nun elmi əsərləri (əlavə 1- Gənc tədqiqatçıların tribunası) Gəncə, 2016, s. 21-23. (Həmmüəllif: B. N. Verdiyeva)
 55. Səpin üsullarının lifin uzunluğuna, lif çıxımına və lifin texnoloji xassələrinə təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2016, № 2, s. 24-26. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.).
 56. Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru məhsulunun formalaşmasına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2017, № 1, s. 25-27. (Həmmüəllif: A. R. Baxşəliyeva)
 57. Sələf bitkisi altına verilən gübrə normalarının yoncanın kök və kökboğazcığının miqdarına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2017, № 3, s. 10-12. (Həmmüəllif: A. R. Hüseynov)
 58. Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru bitkisinin kökümeyvə məhsuldarlığına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2017, № 3, s. 22-24. (Həmmüəllif: A. R. Baxşəliyeva)
 59. Səpin üsulu və bitki sıxlığının şəkər çuğunduru bitkisinin inkişafına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2018, № 1, s. 8-11.(Həmmüəlliflər: Bəşirov V. V. Hüseynov A. R.)
 60. Pambıq sovkası və ona qarşı müasir mübarizə üsulları. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2018, № 1, s. 44-48. (Həmmüəlliflər: Xəlilov X. Q. Rzayev R. Ə.)
 61. Səpin üsulu və bitki sıxlığının şəkər çuğundurunun inkişaf dinamikasına, keyfiyyətinə və iqtisadi səmərəliliyinə təsiri. AMEA Gəncə bölməsi “Хəbərlər Məcmuəsi”, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2018, № 1(71), s.121-128. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y. Bəşirov V. V.)
 62. Araxis əkinlərində torpağın fermentativ aktivliyi.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans(03-04May 2019-cü il). III hissə. Gəncə, 2019, s. 37-40. (Həmmüəllif: Namazova R. V.)
 63. Səpin müddəti və üsulunun qarğıdalının struktur elementlərinə, məhsuldarlığına təsiri. Aqrar sahədə elmi araşdırmalar və heyvandarlıqda innovasiyalar. Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun jurnalı, Göygöl, №2/2019, I cild, s. 76-80. (Həmmüəllif: Məmmədov Q. Y).
 64. Səpin müddətlərinin, bitki sıxlığının pambıq sortlarının inkişaf dinamikasına təsiri. KARABAKH III. İNTERNATİONAL CONGRESS OF APPLİED SCİENCES "YEAR OF SHUSHA-2022 (June 7-10, 2022) Karabağh/Azerbaijan. PROCEEDİNGS BOOK VOLUME-I, s. 247-248.(Həmmüəlliflər: Babazadə A. R.)
 65. Ali təhsil pilləsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə Bitkiçilik fənnindən “Kurs işi” ni yerinə yetirmək üçün metodiki göstəriş. Gəncə, 2022, 24 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y, İsmayılov M.M.)
 66. Bitkiçilik fənnindən tədris təcrübəsinin yerinə yetirmək üçün metodiki göstəriş. Gəncə, 2022, 32 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y, İsmayılov M.M.)
 67. Bitkiçilik fənnindən istehsalat təcrübəsinin proqramı. Gəncə, 2022, 20 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y, İsmayılov M.M.)
 68. Cultivation of clover plant in grass- podzol soils. Журнал Естественные и технические науки, № 11(174), Москва, 2022 г. с. 83-86. (Həmmüəllif: Hüseynova A. K.)
 69. Səpin müddəti, üsulu və toxumun basdırılma dərinliyinin günəbaxanın dən məhsuluna və toxumun keyfiyyətinə təsiri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “tətbiqi elmlər və aqrar sahənin inkişafına yeni baxışlar və yanaşmalar” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransının materialları (29 Mart 2023-cü il, Gəncə, Azərbaycan) s. 374-380 (Həmmüəllif: Q.Y. Məmmədov)
 70. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Bitkiçilik” fənnindən proqram. Gəncə, 2023, (Həmmüəllif: A. Babazadə)
 71. Hidroponik üsulla yaşıl yem istehsalı aqrar sahədə məhsuldarlığın yüksəldilməsinin innovativ yollarından biri kimi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr edilmiş “Qeyri-neft sektoru və qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemləri” mövzusunda Respublika elm-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 27-28 aprel 2023-cü il. s.158-162. (Həmmüəllif: Quliyev Ş.Ə.)
 72. Heyvandarlıqda yaşıl hidroponik yemdən istifadə və yemin təmizlənməsi yolları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 -cü ildönümünə həsr edilmiş “Qeyri-neft sektoru və qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemləri” mövzusunda Respublika elm-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 27-28 aprel 2023-cü il. s.163-167. (Həmmüəlliflər: Hüseynov A. R., Babazadə A. R.)
 73. Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru məhsulunun formalaşmasına və quruluşuna təsiri. Təbiət və Elm Beynəlxalq elmi jurnalı (İmpakt Faktor: 2.101) cild, 5, №7, Bakı, 2023, s.20-24. (Həmmüəllif: Babazadə A. R.¹)
 74. Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru kökümeyvəsinin keyfiyyətinə təsiri. Təbiət və Elm Beynəlxalq elmi jurnalı ( İmpakt Faktor: 2.101) cild, 5, №8, Bakı, 2023, s.15-20. (Həmmüəlliflər: Arzu Babazadə2 Tünzalə İsgəndərova³)
 75. Örtülü sahələrdə hidroponik üsulla pomidor yetişdirilməsi (Tezis) 6-cı beynəlxalq qida, kənd təsərrüfatı və baytarlıq elmləri konqresi. 22-23 sentyabr 2023-cü il, Gəncə Azərbaycan. s.44-45. (Həmmüəlif: Səddinov F. F.² )
 76. Ozonlaşdırılmış suyun suvarma sistemində tətbiqi. (Tezis) 6-cı beynəlxalq qida, kənd təsərrüfatı və baytarlıq elmləri konqresi. 22-23 sentyabr 2023-cü il, Gəncə Azərbaycan. s.46-47. (Həmmüəlif: Səddinov F. F.¹)
 77. Yaşıl hidroponik yem istehsalında avtomatlaşdırılmış sistemdən istifadə. (Tezis) 6-cı beynəlxalq qida, kənd təsərrüfatı və baytarlıq elmləri konqresi. 22-23 sentyabr 2023-cü il, Gəncə Azərbaycan. s.154-157. (Həmmüəliflər: Babazadə A. R.1 Hüseynov A. R³)
 78. Becərilmə şəraitinin kartof yumrularının texnoloji xüsusiyyətlərinə təsiri (məqalə). ADAU-nun elmi əsərləri. Magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi buraxılış, Gəncə, 2024, s. 286-290, (Həmmüəlif: E. E. Kərimov²).
 79. Becərmə texnologiyasının bəzi elementlərinin kartofun məhsuldarlıgına və məhsulun keyfiyyətinə təsiri (Konfrans materialı). Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr edilmiş “Ümumdünya Bitki Sağlamlığı Günü: Dayanıqlı Kənd Təsərrüfatında Bitki Amili” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 14 may, 2024-cü il, s.37-41. (Həmmüəliflər: Kərimov E. E2., Qasımov M. M.3).