Hikmət Babaoğlu/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Hikmət Babaoğlu/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •


(Azərbaycan dilində)

1. İnsan hüquqları və demokratik azadlıqlar.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 46, Bakı-2001. səh. 116-123

2. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiya əsasları.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 69, Bakı-2003. səh.162-171

3. Azərbaycanda demokratikləşmə şəraitində ombudsman təsisatının təşəkkülü xüsusiyyətləri.

AMEA “Fəlsəfə və siyasi–hüquq tədqiqatlar institutu .

“Politologiya şöbəsi”. Sosial-siyasi problemlər. X buraxılış, Bakı-2004. səh. 61-64

4. Demokratik cəmiyyətdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi vasitələri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.

“Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri. Bakı-2004. səh. 76-79

5. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi siyasətinin əsas istiqamətləri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yaninda Dövlət İdarəçilik

Akademiyası. “Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri.

Bakı-2004. səh. 72-75

6. Azərbaycan Respublikasında ombudsman təsisatının yaradılması və fəaliyyəti prinsipləri.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi: Bakı Slavyan Universiteti

Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı-2005. səh. 336-338

7. İslam mədəniyyəti və Qərb demokratiyası. AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu.

“Hikmət” Elmi araşdımalar toplusu. № 8, Bakı-2006. səh.62-70

8. Torpaq islahatlarının sosial-siyasi aspektləri.

“Dirçəliş XXI əsr”, № 112-113, Bakı-2007. səh. 240-245

9. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin Azərbaycan təcrübəsi.

AMEA. “Məruzələr” Tom LXIII Cild № 4 Bakı-2007. səh. 148-155

10. Müasir Azərbaycanın Dövlət Quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan”. Bakı-2008. səh.801-807

11. Müasir Azərbaycanda milli şüurun və dövlətçilik ideologiyasının formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu.

“Heydər Əliyev ideyaları XXI əsrdə, Azərbaycanın inkişaf yolu” Bakı-2009. səh. 242-251

12. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərə qlobal iqtisadiyyatın təsiri imkanları.

“Pedoqoji Universitet Xəbərləri” Bakı-№ 6-2009. səh. 108-112

13. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərin fəal iştirakçıları kimi beynəlxalq Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının mahiyyəti.

“Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə” № 4(28). Bakı. 2009. səh. 152-157

14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft amili.

“Tarix və onun probləri” № 4. Bakı. 2009. səh. 140-143

15. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərin fəal iştirakçısına çevrilməsi prosesi.

“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” № 1 Bakı 2009. səh.145-149

16. İnformasiya dövrünün dövlətləri və onların müasir siyasi proseslərdə rolu.

“Dirçəliş XXI əsr” № 141-142. Bakı 2010. səh. 268-273

17. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının başlıca istiqamətləri və əsas xüsusiyyətləri.

«Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli» Bakı 2010. səh. 569-580

18. Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsinin əsas metodları.

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” tarix və ictimai elmlər seriyası.

№ 1 (29). Naxçıvan 2010. səh. 67-70

19. Beynəlxalq münasibətlərin və müasir dünya siyasətinin öyrənilməsinin metodoloji əsasları.

Azərbaycan Dillər Universiteti. “Elmi xəbərlər” № 2 Bakı-2010. səh.272-277

20. Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin xüsusiyyətləri və Azərbaycan.

“Pedaqoji Universiteti Xəbərləri” № 3. Bakı-2010 səh.146-151

21. Beynəlxalq siyasi proseslərin təbiəti.

“Pedaqoji Universitet Xəbərləri” № 4. Bakı-2010 səh.182-187

22. Beynəlxalq münasibətləri nəzəriyyəsinin əsas metodları.

“Elmi Əsərlər” №1 (29). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2010. səh.67-70

23. Nato-nun müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu.

Tarix və onun problemləri. № 1 Bakı-2011. səh.121-124

24. Beynəlxalq münasibətlərdə yeni avrasiyaçılıq faktoru və Azərbaycan avrasiyada üzvi bütövlük, simmetrik inteqrasiya və millətlərarası paritet münasibətləri təmin edən faktor kimi.

“GEO Strateqiya № 05(05)

“Azərbaycan” nəşriyyatı. iyul 2011 səh.61-64

25. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas tipləri. Bakı Universitetinin xəbərləri.

Humanitar elmlər seriyası, №1.«Bakı universiteti» nəşriyyatı, 2011, səh.164-169

26. Konfederasiya ideyasına elmi-nəzəri və analitik-empirik yanaşma.

“Birlik” AXTƏM İctimai Birliyi. № 09 oktyabr 2011. Səh.7-9

27.Avropada yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması, xüsusiyyətləri və beynəlxalq təşkilatlar.

“Elmi əsərlər” №1 (16) Bakı-2011. səh.225-228

28. İnsan hüquq və azadlıqları cəmiyyəti birləşdirən və qarşılıqlı inteqrasiyanı təmin edən vasitə kimi.

“Geo Strategiya” №04 (22) iyul-avqust 2014. səh.26-28

29. Tarixi saxtalaşdıranlara layiqli cavab yaxud erməni yalanını ifşa edən qiymətli əsər.

30. Azərbaycanın azad media məkanı: inkişaf və perspektivlər.

Gürcüstan.Tbilisi ş. 10-11 noyabr 2014. XI Cənubi Qafqaz Media Konfransı.

31. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi transmilli medianın nəzərində: faktlar və mülahizələr.

Kipr: Ercan. 14-17 noyabr 2014-cü il. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukların Güncel Sorunları Bağlamında Medya.

32. Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev və Yeni Cəmiyyət Modeli. Bakı, Azərnəşr 2014, Səh.731-739

33. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsipləri və prioritetləri

“Azərbaycan müasir dünyada”. Bakı, Azərnəşr-2015. səh. 707-714

34. İnfoimperializm və Media: mahiyyəti və əsasları

“Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri”.

Bakı, 14 may 2015-ci il. səh. 13-15

35. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: uzunmüddətli perspektivə hesablanmış universal və strateji vasitə kimi

“Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” №02 (50) aprel-may 2015. səh.169-176

36. Homoqlobasisus və homohibridikus qlobal dövlət kontekstində “Geo Strategiya” №03 (27) may-iyun 2015. səh.39-41

37. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının daxili komponentlərindən biri kimi

«Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər» Bakı 2016. səh. 326-331

38. Dünya iqtisadi forumu və Azərbaycan: strateji hədəflər reallığa çevrilir

“Geo Strategiya” №02 (32) mart-aprel 2016. səh.06-08

39. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının daxili komponentlərindən biri kimi

“Zəriflik” №25 aprel-iyun 2016. səh.52-55

40. Heydər Əliyev ideyaları əsasında həyata keçirilən islahatlar strategiyası Azərbaycanın hərtərəfli inkişafını təmin edib

Heydər Əliyev ideyaları və dərin islahatlar strategiyası. Bakı 2017, Səh.517-525

41. Davamlı inkişafın insan resursları və informasiya təminatı: Azərbaycan təcrübəsi

“Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə”, №04 (56) Bakı 2016, Səh.66-70

42. Üç dəniz əfsanəsindən dördüncü dənizə doğru: Xəzərdən başlayan enerji dəhlizi Adriatik dənizədək uzanacaq

“Milli Məclis” Analitik informasiya jurnalı, may-iyun 2017, Səh.4-9

43. İslam həmrəyliyi və media: İran-Azərbaycan münasibətləri kontekstində

44. Azərbaycanda etnomüxtəliflik və multikulturalizm: tarixi təcrübə və müasir reallıqlar kontekstində

45. Davamlı inkişafın insan resursları və informasiya təminatı

“Geo Strategiya” №04 (40) iyul-avqust 2017. səh.07-10

46. Dünya İqtisadi Formu və Zərbaycan: reallıqlar nəyi ifadə edir?

“Milli Məclis” Analitik informasiya jurnalı, yanvar-fevral 2018, Səh.20-25

47. Azərbaycanda multikulturalizmin daxili mikrostrukturu və tarixi kökləri

İdentiklik, multikulturalizm, dialoq fəlsəfəsi. Bakı, “Elm və təhsil” 2018, Səh.27-34


(İngilis dilində)

48. Human rights demokratik freedoms.

“Azerbaican and Azerbaicanis”. № 9-10, Bakı-2002. səh.58-63

49. Azerbaijan Praktije of Assuranje of Human Rights and Freedoms.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-4, Bakı-2007. səh. 209-214

50. The problem of modern develoment tendency and typology of international relations.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-2, Bakı-2010 səh.290-293

51. Tendency of development of modern international relations.

İqtisadiyyat və hüququn aktual problemləri.

(III beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 28-29 aprel 2011. Baranoviçi ş. Belarus Respublikası)

2 hissədə. I hissə. Baranoviçi 2011. səh 94-96.

52. Enhanced program “partnership for peace” (PFP) and the euro-atlantic partnership council

(EAPC). Science and Education. Materials of the II international research and practice conference vol. II. December 18-19, 2012. Munich, Germany 2012.

(Rus dilində)

53. Beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq təşkilatların yeri və rolu. «İstifadəçi qeydləri. İctimai-siyasi elmlər seriyasından»

Bakı Slavyan Universiteti. № 2 Bakı-2008. səh.102-108.

54. Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sistemi: ümumi yanaşma

«Humanitar və təbiət elmlərinin aktual problemləri» №4 aprel.

Moskva-2009. səh.233-238.

55. Müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas növləri və onların əsas iştirakçıları.

«Aspirant və doktorantların elmi nəşrlər jurnalı » №5

Kursk. may 2009. səh.42-45

56. Müasir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri üçün qlobal təhdidlər.

«Qazaxıstanın elm və həyatı» №2

Almata. aprel-may 2009. səh 137-142

57. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində hərbi gücün yeri.

«İstifadəçi qeydləri.İctimai-siyasi elmlər seriyasından»

Bakı Slavyan Universiteti. № 1 Bakı-2009. səh.195-201.

58. Qloballaşmanın müasir dünya siyasətinin formalaşmasına təsiri.

«Federasiya.Siyasi, iqtisadi, sosioloji və hüquqi problemlərə dair elmi jurnal»

«Beynəlxalq münasibətlər» №11(66).Moskva. 2009 noyabr. Səh 4-7

59. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində NATO-nun yeri və rolu.

«Hüquq: nəzəriyyə və praktika» №1(126) .

Moskva yanvar 2010 səh.8-12

60. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan Respublikasının rolu və yeri

«Qazaxıstanın elm və həyatı» № 5-6

Almata. noyabr-dekabr 2009. səh 127-131

61. Dünya siyasi proseslərinin müasir mərhələdəki xarakterik cizgiləri.

«Humanitar elmlərin sualları» №2(46).

Moskva .2010. səh 241-244

62. Beynəlxalq münasibətlərdə qanunauyğunluq problemləri.

«İqtisadiyyat, sosiologiya və hüquq» «Elmi nəşrlər jurnalı» №2.

Moskva . fevral 2010. səh 52-56

63. Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyasının prioritetləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi)

«Aspirant və doktorantların elmi nəşrlər jurnalı » №3

Kursk. mart 2010. səh.29-31

64. Beynəlxalq münasibətlərdə nəzəriyyəsinin müqayisəli analizi.

«Elm və gənclik» 2.

Daşkənd-2010 . səh 113-116

65. Qloballaşma və müasir beynəlxalq münasibətlər

«Mədəniyyətlərarası əlaqələr» № 14.

Tbilisi 2011. səh. 125-129

66. Asiyadan Avropaya miqrasiya: bir-biri ilə möhkəm ayrılmaz bağlılıq Avrasiyada simmetrik inteqrasiya və millətlərarası münasibətləri təmin edən faktor kimi

İnsan cəmiyyəti inkişafının müasir problemləri.

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın mənədlər toplusu.

Odessa «İnPress» 2011. səh. 22-24

67.Qloballaşmanın müasir dünya siyasətinin formalaşmasına təsiri.

İnsan cəmiyyəti özünütəşkili formalarının inkişaf və quruluş problemləri.

Odessa «İnPress» 2011. səh. 30-32

68. Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sistemi: ümumi yanaşma.

Azərbaycan və azərbaycanlılar. № 1-2

Bakı-2011. səh 185-191

69. Sosiologiya və huquq iqtisadiyyatı. «İnformasiya cəmiyyətin daxili institutları və beynəlxalq münasibətlər arasındakı məsələlərə təsir edən əsas vasitə kimi»

Elmi məqalələr jurnalı

Moskva №12, dekabr 2011

70. İqtisadiyyat və hüququn aktual problemləri. «Qloballaşma beynəlxalq münasibətlərin tarixi inkişafının nəticəsi kimi»

IV elmi-praktiki konfransın materialları.

Baranoviçi . 2012 (redaksiya heyəti)

71. «Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemndə qloballaşma prosesi və Azərbaycan: reallıqlar və perspektivlər»

XXI elmi-praktiki konfransın materialları.

London. 2012 (23-26 mart). səh.18-21

72. «Qlobal problemlər və təhdidlər müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir edən mühüm faktorlar kimi »

XXII elmi-praktiki konfransın materialları.

London .2012 (23-3 aprel). səh.21-24

73. «Yeni kiber texnologiyaların milli və beynəlxalq proseslərə təsir : elmi-nəzəri və analitik-empirik analiz».

Sosiologiya və huquq iqtisadiyyatı

Moskva 2012 (10-11 aprel) səh.144-147.

74. «Xəzər regionu dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetləri kimi»

Aylıq elmi jurnal . Humanitar və təbiət elmlərinin aktual problemləri. № 12(47)

Moskva 2012 (dekabr). səh 433-437

75. Azərbaycanda azad mətbuat məkanı: inkişaf və perspektivlər.

XI Cənubi Qafqaz Media konfransı.

Gürcüstan, Tbilisi. 10-11 noyabr 2014.

76. «Qlobal problemlər və təhdidlər, müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir edən mühüm faktor kimi»

GİSAP. Sosiologiya, Siyasi və hərbi elmlər. № 3.

17 noyabr 2014.

77. Müasir mərhələdə beynəlxalq inteqrasiyanın nəzəri əsasları və əmədaşlıq xüsusiyyətləri

İqtisadi və siyasi elmlər jurnalı. № 1. Mart 2017. səh.23-30.


(Türk dilində)

78. Azerbaycan Cumhuriyyetinin Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerinin Özellikleri.

“II. Uluslararası Türk Dünyası kültür konqresi”

Ege Universitesi, Türk Dünyası Araşdırmaları Enstitüsü. İzmir. 19-25 aprel 2010-cu il.

79. Sarı Gelin (Kıpçak Kızı) Türküsü.

Türk Dünyası Tarih Kültür Dərgisi. Avqust 2016-cı il. səh.16-21