Kamil Mənsimov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Kamil Mənsimov/Biblioqrafiya

../


Monoqrafiyaları:

 1. Мансимов К.Б. Особые управления в системах с запаздыванием. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 1999, 176 с.
 2. Мансимов К.Б., Марданов М.Дж. Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2010, 360 с.
 3. Марданов М.Дж., Меликов Т.К., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности второго порядка и исследование особых управлений в системах с запаздыванием. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2011, 363 с.
 4. Абдуллаев А.А., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2013, 224 с.
 5. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Оптимизация процессов описываемых разностными уравнениями Вольтерра. Изд-во “Lambert”, 2017, 263 с.

Dərs vəsaitləri:

 1. Mənsimov K.B. "Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə". Bakı, BDU nəşriyyatı, 1998, 114 s.
 2. Məmmədov K.Ş., Mənsimov K.B., Həmidov S.İ. "İqtisadi kibernetikadan mühazirələr" dərs vəsaiti. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
 3. Mənsimov K.B. "Diskret riyyaziyyatdan mühazirələr" (dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
 4. Мансимов К.Б., Рамазанов А.Б. "Сборник задач по дискретной математике" (учебное пособие). Баку, Изд-во БГУ, 2008, 142 с.
 5. Mənsimov K.B., Feyziyev F.G., Aslanova N.X. "Kodlaşdırma nəzəriyyəsi". Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2009, 226 c.
 6. Məmmədov K.Ş., Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. "Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər". BDU nəşriyyatı, 2010.
 7. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. "Diskret riyaziyyatdan çalışmalar" (dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
 8. Məmmədov K.Ş., Həmidov S.İ. "Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları". Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
 9. Асланова Н.Х., Мансимов К.Б. "Лекции по дискретной математике". Баку, БГУ, 2011, 150 с.
 10. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. "Diskret riyaziyyatdan məsələlər". Bakı, BDU nəşriyyatı, 2013, 130 s.
 11. Мансимов К.Б. "Дискретные системы". Баку. Изд-во БГУ, 2013, 151 с.
 12. Abdullayev A.Ə., Mənsimov K.B., Məstəliyev R.O. "Riyazi məntiqdən məsələ və çalışmalar". Bakı, BDU nəşriyyatı, 2014, 150 s.
 13. Abdullayev A.Ə., Əhmədova J.B., Məmmədov K.Ş., Mənsimov K.B. "Alqoritmlər nəzəriyyəsi". Bakı, 2014, 186 c.
 14. Aslanova N.X., Məmmədov K.Ş., Mənsimov K.B., Əhmədova J.B. "Qraflar nəzəriyyəsi" (dərs vəsaiti). BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.
 15. Mənsimov K.B. "Diskret riyaziyyatdan mühazirələr" (II nəşr). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2014, 116 s.
 16. Алиева С.Т., Ахмедова Ж.Б., Мансимов К.Б. "Задачи по дискретной математике". Баку. 2016, 140 с.
 17. Асланова Н.Х., Алиева С.Т., Мансимов К.Б. "Конечные автоматы". Баку. Изд-во БГУ, 2017, 132 с.
 18. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. "Diskret analiz". Bakı, BDU nəşriyyatı, 2019, 302 s.