Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya

../


1. K.З. Нуриев "Масс-спектрометрия и экология окружающей среды" //Проблема энергетики 2000 г. № 2 с. 111-118

2. K.З. Нуриев "Очистка поверхности металлов от адсорбированных газов с помощью искрового разряда" //Проблема энергетики 2000 г. № 3-4 с. 139-143

3. K.З. Нуриев, Н.А.Мамедов, Т.К.Нурубейли "Влияние пространственного заряда ионов на дисперсионные характеристики энерго-масс-анализаторах" //Fizika 2000 t. VI № 3, s.17-20

4. K.Z.Nuriyev "Elektron zərbəli ion mənbələrində çox yüklü ionların yaranma ehtimalı" //Energetikanın problemləri 2002, №2, s.30-34

5. K.З. Нуриев "Расчет ионного преобра¬зователя космической пыли" //Известия НАН, серия физмат. и техн. наук. 2003, XXIII, № 5, с. 28-34.

6. K.З. Нуриев, К.Б.Гурбанов, З.К.Нурубейли "О механизме эмиссии вторичных ионов с поверхности диэлектрика" //Труды IV между¬народной научно-технической конфере¬нции МЭПП – 2003, Сумгаит, с. 28-29.

7. K.З. Нуриев "Исследование вероятности образования многократных ионов в источнике ионов с электронным ударом" //Проблемы Энергетики 2004, №2, с.30-34

8. K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubəyli, T.K.Nurubəyli "Elektrik boşalması təsirlərə məruz qalmış dielektriklərin tədqiqi üçün kütlə spektrometri" //Energetikanın problemləri, 2005, № 2, с. 60-64.

9. K.Z.Nuriyev, А.М.Həşimov, Т.К.Nurubəyli "Kütlə spektrometrininxarakteristikalarına və ion dəstəsinin parametrlərinin nominal qiymətlərdən kənara çıxmalarının təsiri" //Fizika, 2005, c. ХI, № 4, s.43-47.

10. K.Z.Nuriyev "Plazmalı ion mənbəyinə malik kütlə spektrometrlərində ikinci növ ionların nisbi həssaslıqlarının təyəni" //Fizika, 2005, c. ХI, № 1-2, s.49-53.

11. K.Z.Nuriyev "Роль ионно-молекулярных реакций в образовании вторичных ионов в твердых диэлектриках" //Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi məcmuələri. 2005, cild 7, № 3, s. 50-55.

12. K.З. Нуриев "О механизме образования вторичных ионов в молекулярных диэлектриках" //Известия АНАКА, 2005, т. 8, № 3, с. 127–132.

13. K.З. Нуриев " Масс-спектрометрия металлов методов вторичной ионной эмиссии" //Известия НАНА, серия физико-математических и технических наук, 2005, т. 25, № 5, с.199-204.

14. K.З. Нуриев, Т.К.Нурубейли, Ю.П.Колесникова, Т.М. Гулиева "Газо-жидкостной хромато–масс-спектрометр для исследования окружаю-щей среды" //Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2006, № 1, s. 115-121.

15. K.З. Нуриев, З.К.Нурубейли, Т.К.Нурубейли "Масс-спектрометр для определения химического состава микрометеоритов в околоземном пространстве" //Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri, 2006, c.8, №1, s.56-61

16. K.З. Нуриев, З.К.Нурубейли, Т.К.Нурубейли "Масс-спектрометр для определения химического состава микрометеоритов в околоземном пространстве" //Aviasiya Akademiyasının Məcmuələri. 2006, c. 8, №1, с. 56-62.

17. K.З. Нуриев "Модель преобразователя физико-динамических параметров микрометеоритных тел типа сферического конденсатора" //AМЕА-nın Xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası, 2006, № 2, s.167-173.

18. K.З. Нуриев, З.К.Нурубейли "Хромато-масс-спектрометрический метод поиска месторождении энергоносителя" //Проблемы энергетики,2006, № 1, 2, с. 86-88.

19. К.З.Нуриев, А.А.Халафлы "Масс-спектрометрия в геологии и геохимии" //Bakı Universitetinin Xəbərləri təbiət elmləri seriyası, 2006, № 4, s. 119-125

20. К.З.Нуриев, А.М. Гашимов, З.К.Нурубейли "Относительный выход ионов различной степени ионизации при лазерной масс-спектрометрическом анализе твердых тел" //AMEA-nın Xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası, 2007, c.XXVII № 2, s.117-123.

21. К.З.Нуриев, А. Салман, Манучар, Б.З.Алиев "Физическая картина атомизации, ионизации и рекомбинации ионов в лазерной масс-спектрометрии твердых веществ" //Fizika 2007, с. XIII, № 4, с. 148-151.

22. К.З.Нуриев, С.А.Манучар, З.К.Нурубейли, Э.Г.Тагиева, А.Г.Мамедбейли "Влияние рекомбинации ионов в разлетающейся плазме на относительную чувствительность элементов в лазерной масс-спектрометрии" //Fizika 2008, c. ХIV, № 3, с. 116-120.

23. К.З.Нуриев, С.А. Манучар, Т.К.Нурубейли, Д.Д.Халилов "Источник погрешностей искровой и лазерной масс-спектрометрии при определении состава элементов твердых тел" //Проблемы энергетики, 2009, № 2, с.69-73

24. К.З.Нуриев, С.А. Манучар, Д.Д.Халилов "Исследование фторсодержащих полимеров с помощью масс-спектрометра вторичных ионов" //Проблемы энергетики, 2010, № 4, с. 78-85

25. К.З.Нуриев, З.К. Нурубейли, А.М.Гашимов, К.Б.Гурбанов, А.А.Халафлы "Зависимость зарядового состава ионов лазерной плазмы от диаметра фокусировки излучения при масс-спектрометрическом анализе твердых тел" //Известия НАНА, серия физ.-мат.наук, 2012, том 32, №5, с.89-97

26. K.Z.Nuriyev, S.A.Manuçöhür, T.K.Nurubəyli, K.Z.Nuriyev "Bərk maddələrin element tərkibinin kütlə spektrometrik üsulla etalonsuz təyininin mümkünlüyü" //Fizika 2013 cild 19 № 2, s. 53–56

27. K.Z.Nuriyev, Q.M.Kərimli, T.K.Nurubeyli "Bərk maddələrin səthində adsorbsiya olunmuş elementlərin lazer kütlə spektrometrik yolla təyini" //Fizika 2013 cild 19 № 4, səh. 6–9