Leyla Əkbərova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Leyla Əkbərova/Biblioqrafiya

../
 1. L.Ə.Əkbərova, İnnovasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkilində beynəlxalq təcrübənin təhlili /R.O.Şahverdiyeva, E.H.Musayeva, T. V.Kazımova /“Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika” beynəlxalq konfrans. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-25 dekabr 2011-ci, səh.191-195
 2. L.Ə.Əkbərova, İnnovasiya texnoparklarının idarəetmə sisteminin elektron dövlət texnologiyaları əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətləri /R.O.Şahverdiyeva, V.Ə.Abbasova/ “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014. Səh.170-172
 3. L.Ə.Əkbərova, İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılmasının bəzi təhlükəsizlik aspektləri /Ə.Q.Əliyev, E.H.Musayeva, V.Ə.Abbasova/ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.148-149
 4. L.Ə.Əkbərova, Elektron kommersiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri /A.S.Əliyeva/ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.183-185
 5. L.Ə.Əkbərova, İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf problemləri /Ə.Q.Əliyev, E.H.Musayeva/ Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.28-29
 6. L.Ə.Əkbərova, Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın formalaşması xüsusiyyətləri /A.S.Əliyeva/ Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.409-411
 7. L.Ə.Əkbərova, İnformasiya cəmiyyətinin formalaşdirilmasi şəraitində yaşil iqtisadiyyata keçidin prinsipləri və vəzifələri /M. M.İbişova/ AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunan gənc alim və mütəxəssislərin “Akademik elm həftəliyi” konfransı, 2-4 noyabr 2015.s.366-368.
 8. L.Ə.Əkbərova, Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi proseslərinin böyük verilənlər əsasında təhlili məsələləri /Ə.Q.Əliyev, M.M.İbişova/ “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfrans. 25 fevral, 2016. Səh.198-201.
 9. L.Ə.Əkbərova, Effektiv informasiya mühitinin formalaşmasının sosial-ekoloji problemləri /R.O.Şahverdiyeva, M.M.İbişova/ AzTU. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransı. 3 may 2016-cı il, səh.245-248
 10. L.Ə.Əkbərova, Kompüterdən ifrat istifadə nəticəsində yaranan bəzi fəsadlar və onların qarşısının alınması yolları / A.A. Əsgərova/ “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 24 may 2016-cı il. Səh.284-286
 11. Ə.Q.Əliyev, L.Ə.Əkbərova, Proqram məhsullarinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin iqtisadi göstəricilələri. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may, 2017, səh.92-94.
 12. R.Məmmədova, R.O.Şahverdiyeva L.Ə.Əkbərova, Milli dil korpusunda lüğətlər blokunun optimal strukturunun və onun proqram təminatinin işlənilməsi məsələləri. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017, səh.181-183.
 13. Ə.Q.Əliyev, L.Ə.Əkbərova. Proqram sənayesi və mühəndisliyi iqtisadiyyatinin formalaşma xüsusiyyətləri // “AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası” jurnalı, N 3, 2017, s.45-55.
 14. E.H.Musayeva, L.Ə.Əkbərova. Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalari sahəsinin strateji iqtisadi inkişaf problemləri // AMEA İqtisadiyyat İnstitutu. “Strateji iqtisadi islahatlar: aktiv vergi siyasəti və vergiqoyma problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 12 oktyabr 2017, səh.70-74
 15. R.O.Shahverdiyeva, L.A.Akbarova, M.M. Ibishova. Features an innovative development in the new economic conditions // The Yournal of Customs & Economics Review. Vol.2, December, 2017. Pp.22-27.
 16. Əliyev Ə.Q., Əkbərova L.Ə.,İbişova M.M. İKT əsasinda formalaşan yaşil innovativ iqtisadiyyatin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasinin əsaslari // Sumqayit Dövlət Universiteti. “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018. Səh.78-81
 17. Шахвердиева Р.О., Акперова Л.А. Методологические основы комплексного управления научно-технологических и инновационных ИКТ-технопарков // Sumqayit Dövlət Universiteti. “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018. Səh.90-92
 18. Əliyev Ə.Q., Səmidov A.F., Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə. İnformasiya İqtisadiyyatı Şəraitində Nəşriyyat-Poliqrafiya Sektorunun Formalaşmasında Müasir İKT Onların Təhlükəsizliyi Məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı. 14 dekabr 2018. Səh.236-240
 19. Ə.L.Əkbərova, M.M.İbişova. İqtisadi İdarəetmədə İntellektual İnformasiya Sistemlərinin İşlənilməsinin Bəzi İstiqamətləri. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. “İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi imkanları və perspektivləri”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 05-06 iyul 2018, səh.38-40
 20. R.O.Şahverdiyeva, Ə.L.Əkbərova. İnnovativ elmi-texnoloji parkların formalaşması və idarə olunması problemləri // AMEA İqtisadiyyat İnstitutu “İqtisadi artim və ictimai rifah” beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 18 oktyabr 2018, səh. 636-643
 21. R.O Şahverdiyeva, L.Ə. Əkbərova, M.M.İbişova. İnnovasiya proseslərinin və strukturlarının informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi “İqtisadi və statistik tədqiqatlarda innovasiyaların tətbiqi” mövzusunda konfrans. 22 noyabr, 2019, səh.102-106.
 22. А.Г.Алиев, Р.О.Шахвердиева, Л.А.Акперова. Вопросы формирования правовой информатики в контексте зашиты персональных данных. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. 29 noyabr 2019, səh.218-221.
 23. R.O. Şahverdiyeva , G. Y. Quliyeva, L.Ə. Əkbərova. IV sənaye inqilabına keçid şəraitində rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması və inkişaf problemləri. “Dördüncü sənaye inqilabının texoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki sistemlər və intellektual texnologiyalar” beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Texniki Universiteti. Bakı, 2020. 26-27 noyabr. - S. 40-45.
 24. R.O. Şahverdiyeva , L.Ə. Əkbərova. İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında fərdi nou-hau biliklərin təhlükəsizliyi məsələləri. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. 29 noyabr 2019, səh.209-213
 25. Şahverdiyeva Roza O., Əkbərova Leyla Ə., Quliyeva G.Y. Regional iqtisadiyyatın inkişafında innovativ texnoparklar şəbəkəsinin yaradılması məsələləri. “Regional İqtisadiyyat: müasir aspektlər və aktual məsələlər”. - Sumqayıt, 2021. - S. 420-426.
 26. J.M.Daşdəmirova, L.Ə.Əkbərova. Устойчивое развитие экономики на основе новых ИКТ. “İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemləri”. Beynəlxalq Elmi Konfrans (16-17 dekabr 2021). Sumqayıt Dövlət Universiteti, №10, 2021-ci il. Səh.114-120.