Məhəmməd Balayev/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Məhəmməd Balayev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Seyidlik və müasir dövrdə onun qalıqlarının təzahür formaları // S.M.Kirov adına BDU-nun elmi əsərləri, 1968, №6, s.54-60.
 2. “Müqəddəslərə” inam niyə yaşayır // “Azərbaycan qadını” jurnalı, 1968, №8, s.7-8
 3. Uydurulmuş həqiqət // “Təşviqatçı” jurnalı, 1969, №11, s.23-25.
 4. Ateist tərbiyəsi // “Gənc fəhlə” jurnalı, 1970, №3, s.16-17.
 5. “Müqəddəslər”ə pərəstişin yaranmasına dair. Gənc alimlərin elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1970, s.134-137.
 6. “Müqəddəslər”ə pərəstiş qalıqlarının xarakteri və təzahür formaları // Ateizm məsələləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 1975, s.162-167
 7. Azərbaycanda yerli pir və ocaqların islamlaşdırılmasının bəzi məsələləri // S.M.Kirov adına BDU-nun elmi əsərləri, 1975, №7, s.73-78
 8. V.İ. Lenin ateizm tərbiyəsi haqqında // V.İ. Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1978, №6, s. 28-33
 9. Kommunist əxlaqı və antipodlar // “Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 1979, № 1, s.18-19
 10. Klerikal antikommunizmin mahiyyəti // Ateizm məsələləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 1980, s.160-175
 11. İslam və antikommunizm // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1981, s. 49-51
 12. Din və vicdan azadlığı // “Kənd həyatı” jurnalı, Bakı, 1982, №8, s.130-137
 13. V.İ.Lenin sinifli cəmiyyətdə din və siyasətin əlaqəsi haqqında // Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri, Bakı, 1989, №2 s. 91-98
 14. İslam dini təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətləri // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1990, s.68-69
 15. Din və vicdan azadlığı // N.Tusi adına ADPU-nun Elmi əsərləri, hum.elm.seriyası, I cild, Bakı, 1994, s.162-169
 16. İslam: din və siyasət // N.Tusi adına ADPU-nun Elmi əsərləri, hum.elm.seriyası, II cild, Bakı, 1994, s.180-183
 17. Qadının mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində asudə vaxtın rolu // “Azərbaycan qadını” jurnalı, №3-4, 1994, s. 30-32 N. Davlenidze
 18. Müasir dövr və islam təşkilatları // N.Tusi adına ADPU-nun Xəbərləri, Bakı, 1995, №1, s.1-7
 19. Sufizmin meydana gəlməsinin ictimai-iqtisadi və siyasi şəraiti // N.Tusi adına ADPU-nun Xəbərləri, Bakı, 1995, №1, s.174-181
 20. Ali məktəbdə fəlsəfə elminin tədrisinin bəzi məsələləri // N.Tusi adına ADPU-nun Xəbərləri, hum.elm.seriyası, Bakı, 1996, №1, s.75-77
 21. Cəmaləddin Əl-Əfqaninin dini, ictimai və siyasi görüşləri // N.Tusi adına ADPU-nun Xəbərləri, hum.elm.seriyası, Bakı, 1996, №1, s.75-78
 22. Azərbaycan diasporu və mənəvi birlik problemi // Elm və təhsil mərkəzi, “Təfəkkür” Universitetinin Elmi əsərləri, I hissə, Bakı, 1996, s.216-222 A. Balayev
 23. İslamda dəyərlər və onun məzmunu // Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. XV buraxılış, Bakı, 1997. s.15-19
 24. Milli siyasət və din // N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı alimlərinin VI elmi konfransın materialları, Bakı, 1997, s.13-15
 25. Quranın meydana gəlməsində sosial-siyasi amillərin rolu // Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 1997, s.213-214
 26. Azərbaycanlılara qarşı aparılan ermənipərəst siyasət // Deportasiya, N.Tusi adına ADPU-nun nəşri, Bakı, 1998, s. 207-211
 27. Vahabilik təriqəti necə meydana gəlmiş və onun dini prinsipləri nəyi təbliğ edir? // Azərbaycan EA, Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq institutu, Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət Elmi məqalələr məcmuəsi, 23-cü buraxılış, Bakı, “Elm”, 1999, s.201-206
 28. M.Füzulinin dini, siyasi və əxlaqi görüşləri // Pedaqoji Universitet Xəbərləri (humanitar, pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), №3, Bakı, 1999, s.32-35
 29. Bizim Məmməd // S.Salamoğlu, Y.Babayev. “Ömrü” şərəflə yaşayanda. Bakı, 2010. s.170-172
 30. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları və islam // “Kitabi-Dədə Qorqud” – 1300 (Məqalələr məcmuəsi), Bakı-Maarif”, 2000, s.27-33
 31. Akademik Heydər Hüseynovun həyat və yaradıcılığı // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, ADPU, Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu, №3 (12), Bakı, 2000. s.106-110
 32. Səfəvilər dövlətinin siyasi strukturu // Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Dövlətçilik tarixində Səfəvilər dövlətinin yeri // Elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2001, s.41-45.
 33. Ələsgər Ələkbərovun Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində xidməti // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, ADPU, I Beynəlxalq türkoloji qurultayın 75-ci il dönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (6-7 mart 2001-ci il), Bakı, “Ağırdağ”, 2001, s.231-235
 34. Görkəmli Azərbaycan alimi N. Tusinin fəlsəfəsi // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. ABU. N. Tusinin 800 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransın materialları, 2-3 aprel, Bakı, 2001, s.232-236.
 35. Keçid dövrünün fərqli xüsusiyyətləri // Aylıq fikir dərgisi, “Aydın”. Mart-aprel, sayı №2, Bakı, 2002, s.71-78
 36. Bizim Məmməd // Ömürlə şərəflə yaşayanda. Bakı 2005, s.184-186.
 37. İmam Əli (ə) şairlərin gözü ilə // Həzrəti Əlinin (ə) həyatı və şəxsiyyətinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 360-569
 38. Müstəqil Respublikamız və dilimiz // “Elm” qəzeti, 12 iyul 2004-cü il №21-22, (706-707), s.1-4, V. Balayeva
 39. Sözü ilə əməli bir danışan // Mənalı ömür. Bakı, 2004, s.451-453.
 40. Heydər Əliyev və Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafı // “Elm” qəzeti, 28 dekabr 2004, s.2-5
 41. Mənəviyyatı zəngin olan insan // Həqiqət Kərimova elm və təfəkkür axtarışında keçən ömür. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2005, s.80-82
 42. Azərbaycan Demokratik Respublikasının humanitar siyasətinin bəzi məsələləri // 2005-ci ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransın materialları, (10-11 may 2006-cı il), Bakı, 2006, s.31-33
 43. İslamda xəlifəliyin və xilafətin meydana gəldiyi ictimai, iqtisadi və siyasi şərait // Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. Bakı, 2007. №3-4, s.108-113
 44. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti və onun humanitar siyasəti haqqında // Respublika elmi konfransın materialları. Sumqayıt - 2007. s.21-24
 45. Qayğıkeş insan, görkəmli alim // Ölüm sevinməsin qoy. “Nurlan”, Bakı, 2007, s.145-146
 46. İslamda imamlığın yaranması və onun inkişafı tarixi // “Dövlət və din” jurnalı. İctimai fikir toplusu, Mart-2008, s.88-94
 47. Görkəmli alim və ictimai xadim // “Elm” qəzeti, 30 avqust, 2008-ci il, s.2-4
 48. Erməni xəyanəti, onun mahiyyəti və acı nəticələri // “Elm” qəzeti №33-34 (932-933) 17 noyabr 2009-cu il, s.3-4
 49. Vicdan azadlığı ilə bağlı beynəlxalq prinsiplər və Azərbaycan təcrübəsi // Dövlət və din. Bakı-2009 №6, s.113-119
 50. Birinci Türkoloji qurultay və Azərbaycanın maddi, mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsinin bəzi məsələləri // Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, 2010, №3. s.204-210, V. Balayeva
 51. İslamda fəlsəfi ideyaların yaranması və inkişafı // Dövlət və din. İctimai Fikir Toplusu. Sentyabr-Oktyabr. Bakı, 2010 №5 (19), s.186-195
 52. Georgi Vilhelm Fridrix Hegel və Şərq // “Dövlət və din” İctimai fikir toplusu, yanvar-fevral. Bakı, 2011, №1(21), s.39-47
 53. Müdrik insan, gözəl alim // Fəlsəfi düşüncələr dünyası. Bakı, 2012, s.165-167
 54. İstedadlı və cəsarətli alim // Xatirə albomu. Mirzəli Murquzov – 75. Bakı, 2012, s.90-92
 55. M.F.Axundovun fəlsəfi, ictimai və bədii yaradıcılığı haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər, Bakı, 2013, № 1. s.244-249 şərikli
 56. Heydər Əliyevin dövlət idarəçilik təcrübəsi // Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Bakı, 2013, s.38-45.
 57. İqnati Qoldsiyer // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, 2013. № 4, s.413-417.
 58. Azərbaycan elmi haqqında qiymətli tədqiqat əsəri // ADPU-nun Xəbərləri. №1.Bakı, 2013, s.180-186.
 59. Fəlsəfə kafedrası // ADPU tarixi 80. Bakı - 2002, s.231-232.
 60. Fəlsəfə kafedrası // ADPU. (1921-2006). 85. Bakı, 2006, s.133-135.
 61. Fəlsəfə kafedrası // Y. Məmmədov. ADPU. 90. Bakı, 2012, s.217-219.
 62. Görkəmli Azərbaycanlı mənbəşünas alim // Azərbaycan Elm və mədəniyyət xadimləri. Məqalə, Bakı 2014, s.102-104.
 63. Heydər Əliyev və Azərbaycanda dinə münasibətdə tolerantlıq // ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, 2014, s.73-78.