Məkrufə Hacırəhimova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Məkrufə Hacırəhimova/Biblioqrafiya

../
 1. Гаджирагимова,M.Ш. Электронный документооборот в корпоративной сети/Фаталиев Т.Х.//Материалы международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии», Новосибирск, Россия, 22-25 апрель, 2003, том 1, с.78.
 2. Гаджирагимова,M.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2003, №3, s.143-147.
 3. Гаджирагимова,M.Ш. Об одной корпоративной электронной архивной системе/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы докладов 9-ой международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Туапсе, Украина, 7-10 октября, 2003, с.290-291.
 4. Гаджирагимова,M.Ш. Интеграция систем электронного документооборота и архива/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы. докладов 10-ой международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Туапсе, Украина, 28 сентября-1октября, 2004, с.8-9.
 5. Hacırəhimova,M.Ş. /Əlıquliyev R.M., Fətəliyev T.X.//”İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri” II respublika konfransının əsərləri, Bakı, Azərbaycan, 26-28 oktyabr, 2004, I cild, s.113-115.
 6. Гаджирагимова,M.Ш. Автоматизированная система контроля исполнения заданий/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара «Прикладные проблемы управления макросистемами», Апатиты, 5-9 апреля, 2004, с.64-66.
 7. Гаджирагимова,M.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2005, №2, s.12-17.
 8. Hacırəhimova,M.Ş. Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması/Əliquliyev R.M.,Ismayılova M.I.//AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, №2, XXV с., s.30-35.
 9. Гаджирагимова,M.Ш. Об архивации корпоративных электронных документов/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Материалы 1-ой Международной конференции «Системный анализ и информационный технологии» (САИТ-2005), Переславль-Залесский, 2005, c.4.
 10. Гаджирагимова,M.Ш. О системе контроля исполнения заданий/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2005, №:3, c.146-150.
 11. Гаджирагимова,M.Ш. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде/Алгулиев Р.М.//Proceedings of the First International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, 24-26 October, 2006, Baku, Azerbaijan, vol.II, pp.31-34.
 12. Hacırəhimova,M.Ş. Verilənlərin paylanma strategiyaları haqqında//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 258-260.
 13. Hacırəhimova,M.Ş. Server tətbiqi əlavələrinin işlənməsi problemləri/Ismayılova M.I.//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 213-214.
 14. Hacırəhimova,M.Ş. Şəbəkə əsasında yaradılan təhsil sistemlərində agentlərdən istifadənin ümumi prinsipləri haqqında//Proceedings of the 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication (ITTC-2007), Ganja, 2007, pp. 267-270.
 15. Hacırəhimova,M.Ş.İnformasiya sistemləri üçün arayış sistemlərinin yaradılması haqqında/Ismayılova M.I.//Proceedings of the 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication (ITTC-2007), Ganja, 2007, pp. 265-266.
 16. Гаджирагимова,M.Ш. Оптимальное распределение информационных ресурсов в узлах сети//Материалы V Международной научной практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем», Новочеркасск, 2007, с.150-151.
 17. Hacırəhimova,M.Ş. Distant təhsil sistemlərində multiagent texnologiyanın tətbiqi haqqında//“İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri”Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2007,.s.139-143.
 18. Hacırəhimova,M.Ş. Açıq arxivlər elmi texniki informasiyaların yayılmasında müasir texnologiyadır//Biznes dünyası, 2008, № 11, s.22-25.
 19. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm və dünya təcrübəsi/Ismayılova M.I.//İT-magazine, 2008. №12, s. 32-34.
 20. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm/Ismayılova M.I.//Rabitə dünyası, 24.04.2009, №14, s.8.
 21. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm proqram layihəsinin normativ hüquqi bazası//İT magazine, 2009, №2(64), s.14-15, №3(65), s.14-15, №4 (66), s.22-23.
 22. Гаджирагимова,M.Ш. Об одной модели оптимального распределения файлов в узлах сети//Сборник трудов XIV Международной открытой научной конференции "Современные проблемы информатизации в моделировании и социальных технологиях", Воронеж, 2009,с. 209-211.
 23. Hajirahimova M.Sh. On intellectualization of management of electronic documents//Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, 6-8 September, 2010, vol.I, pp.167-170.
 24. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həll yolları//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.21-29.
 25. Hajirahimova M.Sh. Multi-document summarization model based on integer linear programming/Alguliev R.M., AliguliyevR.M.//Intelligent Control and Automation, 2010, vol.1, No.2, pp.105-111.
 26. Гаджирагимова,M.Ш. Архитектурные принципы построения системы электронного документооборота в рамках электронного государства//Телекоммуникации, 2011, №8, с.43-48.
 27. Hajirahimova M.Sh. MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A.//Expert Systems with Application, (Impact Factor: 2.203), 2011, vol.38, No.12, pp.14514-14522.
 28. Гаджирагимова,M.Ш. Архитектура инфраструктуры доверия электронным /Имамвердиев Я.Н.//Телекоммуникации, 2011, №11, с.18-26.
 29. Hacırəhimova,M.Ş. E-elm mühitində sənəd dövriyyəsi texnologiyaları//“Elektron elm problemləri” üzrə I respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan, 15-16 noyabr, 2012, s. 37-38.
 30. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elmin formalaşması sahəsində beynəlxalq təcrübə və təşəbbüslər//“Elektron elm problemləri” üzrə I respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan, 15-16 noyabr, 2012, s. 13-14.
 31. Hajirahimova M.Sh. GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. //Expert Systems with Application (Impact Factor: 1.854), 2012, v.39, No.16, pp.12460-12473.
 32. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərində standartlaşdırma məsələləri: beynəlxalq təcrübə//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1, s.59-68.
 33. Hajirahimova M.Sh. Quadratic boolean programming model and binary differential evolution algorithm for text summarization/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M.//İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2, s.20-29. http://www.jpit.az
 34. Hacırəhimova,M.Ş. Elmin idarə olunmasında ABŞ təcrübəsi/Ismayılova M.I.//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. 2-ci Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 200-202.
 35. Hajirahimova M.Sh. On analytic-information system of scientific problems register/Fətəliyev T.X., Ismayılova M.I.//Proceedings of the İV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ’2012), Baku, Azerbaijan, 12-14 September, 2012, vol.I, pp.13-15
 36. M.Ş.Hacırəhimova, M.İ.Ismayılova. Böyük verilənlərin vizullaşdırılması:mövcud yanaşmalar və problemlər. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı. 2018. N: 1. s. 72-83.
 37. Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova. Müxtəlif Korrelyasiyalar istifadə etməklə Azərbaycan xam nefti üçün özlülük performansının qiymətləndirilməsi. İnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər. Azərbaycan, Sumqayıt, 2018. s. 35-38.
 38. Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova. Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems. Оптико-электронные приборы и устройства. Курск, 25-28 сентября, 2018. pp. 25-28.
 39. M.S.Hajirahimova. Methods and Models for Predicting oil Reservior PVT Properties: a Review. Оптико-электронные приборы и устройства. Курск, 25-28 сентября, 2018. pp. 19-21.