Məmməd Yaqubov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Məmməd Yaqubov/Biblioqrafiya

../
 1. Некоторые интегральные неравенства.- Изв.АНУ Уз.ССР, сер. физ.мат.наук, 1972, № 1, стр.16-22
 2. О решении краевой задачи диф. уравнения с параметром методам о.ф.п.- Докл. АН Аз.ССР, 1973, № 9
 3. Необходимые условия оптимальности для одного класса управляемых систем с распределенными параметрами.- Изв.АН.Аз.ССР, сер.физ.техн.и мат. наук, 1974, № 2
 4. Об одной задаче оптимального управления для эллиптического уравнения.- Изв. Вузов. Матем. 1975, № 7, стр.92-98
 5. Приближенное решение нелинейного-интегрального уравнения с параметром с помощью соче-тания методов квазилинеаризаации и о.ф.п.- Докл.АН Аз.ССР, 1975, № 4,стр.3-7
 6. Свойства решений дифференциальных включений и их применения в оптимальном управлении.- Изв.АН Аз.ССР, сер.физ.тех. и мат. наук, 1982, № 5,стр.137-143
 7. Об оптимальных скользящих режимах эллиптического типа.- Докл.АН СССР, 1984, т.274,№ 5
 8. Оптимальные скользящее режимы в системах, описываемых уравнениями эллиптического типа.- Изв.АН Аз.ССР, сер.физ.мат.наук, 1984, № 3. стр.124-129
 9. О расширении задачи управления и теорема существования оптимального управления, описываемых нелинейными эллиптическими уравнениями.-Докл.АН СССР, 1986, т.286, № 6. 1316-1319
 10. О скользящих режимах в одной системе с распределенными параметрами. -Труды ИММ АН Азерб.,1998, т.VIII,/XVI/.210-215
 11. Необходимые условия оптимальности в одной задаче, описываемого уравнением переменного типа.- Azərbaycan EA-nın xəbərləri, IV fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası,c.ХХIV №3, 2004, səh.50-53
 12. Некоторые необходимые условия оптимальности для систем с импульсными воздействиями.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 168
 13. Gradient of the functional in a control problem in processes described by partial differential equation of third order, tezis. Modern problems of aprlted mathematics and information technologies – Al Khorezmiy 2009, Tashkent, 18-21 september 2009. p.132
 14. Gradient of the functional in a control problem in processes described by partial differenttial equation of third order.məqalə Transactions of the international scientific conference “Modern problems of aprlted mathe-matics and information technologies–Al Khorezmiy 2009”, Tashkent, 18-21 september 2009. p.38-40.
 15. О связи между множествами решений основной и овыпукленной задач в одной задаче управления.Bakı, AMEA-nın məruzələri, T.LXV, c.3, 2010. с.3 -7.
 16. О связи между множествами решений основной и расширенной задач для задачи управления в Эллиптических уравнениях. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», №4, Киев, 2010,43-52.
 17. Elliptik tənliklə təsvir olunan idarə məsələsində sürüşkən rejimin xassələri. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı ənənəvi konfransının materialları, Bakı, 2010. s.53-55.
 18. Elliptik tənliklə təsvir olunan bir idarə məsələsində optimal idarənin varlığı. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı ənənəvi konfransının materialları, Bakı, 2010. s.55-56.
 19. On the sliding regimes in the processes, described by the third order nonlinear equation.The Third International Conference Problems of Cuber-netcs and Informatics, Baku, september 6-8, 2010. p.101-102.