Mətanət Baxışova/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Mətanət Baxışova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. O.K.Gasymov, G.A.Agaeva, N.M.Qocayev, S.Celik, S.Akyüz, S.Kecel-Gunduz, A.Ozel, U.T.Agaeva, M.Bakhishova, J.A.Aliyev; Comparative Conformational Analysis Of Anticancer Pentapeptide Glu-Gln-Arg-Pro-Arg Isolated From Rice Bran Protein And Its Single- And All D-Amino Acid Isomers Analogs; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Xəbərləri Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2022 No2
  2. Mətanət Baxışova, U.F.Həşimova, X.Yu.İsmayılova, A.Ə.Mehdiyev, Stresə müxtəlif davamlılığı olan siçovullarda beyinin müxtəlif nahiyyələrində zülal profillərinin təhlili, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin Külliyatı XXXVI CILD, Bakı-2018, s.88
  3. Mətanət Baxışova, Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı , Azərbaycan/Sumqayıt, 11-12 may 2017, s. 364.
  4. Mətanət Baxışova, U.F.Hashimova, Kh.Y.Ismailova, A.A.Mekhtiev, Studies of molecular mechanisms of resistance to stress, Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50-illiyinə həsr olunmuş V QURULTAYIN MATERİALLARI. Azərbaycan/Bakı, 2017, s. 26.
  5. Mətanət Baxışova, Magistrların XVIII Respublika Elmi konfransı. Azərbaycan/Sumqayıt, 2018, s. 114.