Məzahir İsayev/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Məzahir İsayev/Biblioqrafiya

../


Əsas məqalələri:

 1. Haciyev Ch.М., İsayev M.M. Test ve en düşük kareler yöntemine dayanan birleşik kalibrasyon yöntemi // 2ND İnternational advanced technoloqies symrosium. İstanbul, March 8-10, 1999, pp. 503˗508
 2. Aliev T.A., Hajiyev Ch.М., Isayev M.M. Planning an experiment in calibration problems of measuring apparatus / Second international symposium on mathematical & computational applications. Baku, 1999
 3. İsayev M.M. Neftin itkisinin təyin edilməsi üsulu və həyat fəaliyyətinin mühafizəsində onun rolu / II Beynəlxalq elmi konfrans. Sumqayıt, 1999
 4. Hajiyev Ch.M., İsayev M.M., Ahmedov T.Q. Calibration of measurinq apparatus on the base of confluentan alysis methods // Известия АНАзерб. Сер. физ. -тех. и мат. наук, Том. XIX, №3˗4, 1999, с.125˗129.
 5. Гаджиев Ч.М., Исаев М.М. Методы обработки измерений в ИИС определения массы нефтепродуктов в резервуарах. Mонография. Баку. Элм, 2000, 94с.
 6. İsayev M.M., Məlikov Ç.M. Təzyiq ölçmək üçün qurğu. Pat. №99 / 001607, sinif C01L, 19/00, Səna. mülkiy. Rəsmi bülleten. 2001, №1.
 7. İsayev M.M., Niftiyev Y.M. Təzyiq ölçmə qurğusu. Pat.№a20020186, sinif C01L 19/00,2003.
 8. İsayev M.M., Niftiyev Y.M. İntellektual çeviricilərin riyazi modelləşdirilməsi / İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnalogiyalarının müasir problemləri. Respublika EK, Icild, Bakı, 2003.
 9. İsayev M.M., İmaməliyev E.B., Niftiyev Y.M. Ölçmə dəqiqliyinin artırılmasına alqoritmik yanaşma / İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnalogiyalarının müasir problemləri. Respublika elmi konfransının əsərləri, I cild, Bakı, 2003, s.188˗190.
 10. İsayev M.M., İmaməliyev E.B. Mikroelektron texnalogiya əsasında yaradılmış intellektual çeviricilərin riyazi təminatı / Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе. 4ая МЭПП-2003, Баку, 2003, с.40˗42.
 11. İsayev M.M., İmaməliyev E.B., Niftiyev Y.M. Çeviricinin dəqiqliyinin artırılması alqoritmi / Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе. 4ая МЭПП-2003, Баку, 2003, с.39˗40.
 12. Исаев М.М., Аббасзаде Т.С. Идентификация математической модел интеллектуального преобразователя / Современ. проблемы инфор., кибернетики и инфор. технологий. III том, Баку, 2004. с.33˗35
 13. İsayev M.M., İmaməliyev E.B., Orucova E.F. İntellektual informasiya-ölçü sistemlərinin yaradılması prinsipi / Современ. проблемы инфор.,  кибернетики и инфор. технологий. I том, Баку, 2004. c.139˗141
 14. Исаев М.М., Аббасзаде Т.С., Имамалиев Э.Б., Нифтиев Я.М. Метод выбора оптимальных значений эталонов / Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании. Труды МНТК Баку, 2004, с.144˗147.
 15. İsayev M.M., İmaməliyev E.B., Niftiyev Y.M., Abbaszadə T.S., Ölçü sistemlərində intellektuallığın təmini prinsipi / Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании // Труды МНТК. Баку, 2004, с.148˗150.
 16. İsayev M.M., Abbaszadə T.S., İmaməliyev E.B., Niftiyev Y.M. Qeyri-xətti ölçmə şkalasında kombinasiyalı dərəcələmə üsulu//Известия НАН Азерб. Серия физ. ˗мат. и тех. наук, Том. XXV, №2, 2005, с.197˗202.
 17. Исаев М.М., Имамалиев Э.Б., Аббасзаде Т.С., Алиев М.А. Система измерения на базе искусственного интеллекта / Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе. 5-ая Международная НТК. Баку, 2005, с.236˗239.
 18. İsayev M.M., İmaməliyev E.B. və baş. Ölçmə vasitələrinin riyazi modelinin qiymətləndirilməsi məsələsinə potensial funksiya üsulunun tətbiqi // Известия AНАKA, Том. VIII, № 4(8), 2005, с.116˗122.
 19. İsayev M.M., Niftiyev Y.M. və b. Methods of identification of the metrological characteristics / Third International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 29-31 May 2006, Ankara, Turkey, pp. 33˗35.
 20. Исаев М.М., Имамалиев Э.Б. Методы обработки результатов измерительных информации в потоке / Труды седьмой Международной НПК «СИЭЕ˗2006». I том, Одесса, 22˗26 мая 2006г., с.136
 21. İsayev M.M., İmaməliyev E.B. «Sapfir» tipli təzyiq çeviricilərin metroloji xarakteristikasının identifikasiyası üsulu // Известия НАН Азерб. Сер. физ.˗мат. и тех. Наук. Том. XXVI, №2, 2006, с.286˗291.
 22. Исаев М.М., Имамалиев Э.Б., Аббасзаде Т.С. Методы обработки результатов измерений для нефтепродуктов в потоке // Az.TU, Elmi əsərlər, №2, 2006, s.39˗43
 23. İsayev M.M., Babaxanov Ş.М. Basic principles of corporative information sistems for oil and gaz producing object / The International Conference on Problem of cybernetics and informatics, 2006, Baku, Vol. II, pp. 198˗201
 24. Мамедов Г.А., Исаев М.М., Имамалиев Э.Б. Требования к параметрам в системе измерения количества нефтепродуктов в коммерческих узлах // Известия ВТУЗ Азерб., № 5(51), 2007, с.64˗69
 25. Исаев М.М., Алиев М.А., БабахановШ.М. Ультразвуковой расходомер с микропроцессорным управлением // Известия НАКA, Том. X, №1˗2 (10), 2007, с.112˗119.
 26. Насирова Т.И., Исаев М.М., Микайылов М.Н. Распределения неубывающего кусочно˗линейного случайного процесса // Известия НАН Азербайджана. Серия физ.-мат.и тех. наук, Том. XXVII, №2, 2007, с.168˗171.
 27. Исаев М.М. Метрологическое обеспечение системы контроля и измерения количества нефтепродуктов в коммерческих узлах // Известия ВТУЗ Азербайджана, Баку, 2008, № 1(53), с.65˗68.
 28. Isayev M.M. Moments Estimation for Hitting Times of Continuous Random Processes with Absorbing Boundaries // Automatic Control and Computer Sciences. Vol.42, № 6, 2008, pp. 306˗310
 29. Isayev M.M., Babaxanov Sh.M., Musayev Sh.A. Method of calibrate in different configuration tanks / The Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Vol. II, Baku, Azerbaijan, September, 10˗12 2008. pp. 111˗114
 30. Isayev M.M., Aliyev M.A., Huseynov I.E. Identification of the metrolo-gical characteristics transmitters / The Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Vol. II, Baku, Azerbaijan, September, 10˗12 2008. pp. 115˗118
 31. Isayev M.M. Conceptual bases of automation / The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, June, 2˗4. 2008. p. 83
 32. Isayev M.M., Aliyev M.A., Huseynov I.E. Intellectual controller formation principals // The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, June, 2˗4. 2008. p. 85
 33. Isayev M.M., Abbaszada T.S., Aliyev M.A. Identification methods of the mathematical characteristics / The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, 2008. p. 84
 34. Исаев М.М. Оценивание математического ожидания и корреляционной функции непрерывного стохастического процесса со сносами и задерживающими экранами // Доклады НАНА, том LXIV, Баку, 2008, № 5, с.24˗29.
 35. Исаев М.М. Методы и средства коммерческого учета нефтепродуктов в потоке. Баку. Издательство «Элм», 2010, 164с.
 36. Исаев М.М. Моделирование стохастического процесса со сносами и задерживающими экранами // Известия ВТУЗ Азерб., Баку, 2009, № 2(60), с.47˗49.
 37. Mамедов Р.Г., Исаев M.M., Мехтизаде Э.K., Гусейнов И.Э. Повышение точности измерений c помощью комбинированных тестовых алгоритмов // Известия НАН Азерб.. Серия физ.˗мат. и тех. наук, Том. XXIX, № 6, 2009, с.158˗165.
 38. Исаев М.М., Мехтизаде Э.K., Гусейнов И.Э., Велиев Т.Ф. Повышения точности измеренийна основе аддитивных и мультипликативных тестов // Известия НАКA, Том. XII, № 4 (12), 2009, с.48˗54.
 39. İsayev M.M., Мehdizadə E.K. Qeyri˗xətti çevirmə funksiyasına malik ölçmə sistemlərinin dəqiqliyinin yüksəldilməsində optimal testlərin seçilməsi alqoritmi // Известия НАН Азербайджана. Серия физ.˗мат. и тех. наук, Том. XXIX, № 6, 2009, с.146˗151.
 40. İsayev M.M., Мehdizadə E.K. İnnovasiya texnologiyaları fonunda testləşdirilmiş informasiya˗ölçmə sisteminin funksional alqoritminin işlənməsi / AMEA-nın İnnovasiya Texnologiyaları İnstitutu. III Beynəlxalq elmi˗praktiki konfransın materialları. Bakı, 2009, s.438˗440.
 41. Исаев М.М., Мехтизаде Э.K. Алгоритмическая коррекция погрешности в вибрационно˗частотном преобразователе плотности нефтепродуктов // Датчики и Системы, Москва, 2010, № 4, с.11˗13.
 42. İsayev M., Musayev Ş., Hüseynov İ., Valiyev T. Testing analog-to-digital converter for measurement of the target signal sensor controls / The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Vol. I, Baku, Azerbaijan, September, 2010. p. 294˗297
 43. Мамедов Р.Г., Исаев М.М., Агаев Ф.Г., Мехтизаде Э.K. Структурно-алгоритмические методы повышения точности измерений // «Проблемы нaфтoгазовоi промисловостi», НИИ нефтегазовой промышленности НАК «Нефтогаз Украины», 2010, Вып. 8, с.229˗242.
 44. İsayev M.M., Əhmədov L.N., Мehdizadə E.K. Neft˗qazçıxarma obyektlərin korporativ şəbəkəli informasiya ölçmə və idarəetmə sistemi // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi əsərləri, Bakı, 2010, № 1, s.179˗189.
 45. İsayev M.M., Valiyev T.F., Yusufova˗Agabalayeva G.G. Testləşdirilmiş İÖS-nin ümumi xətasının riyazi modeli// Известия НАН Азерб. Серия физ. ˗мат. и тех. наук, Том. XXX, №6, 2010, с.128˗136.
 46. Исаев М.М., Аббасзаде Т.С., Гусейнов И.Э., Велиев Т.Ф. Методы обработки результатов расходомеров нефтепродуктов / Материалы Международной НПК «Современные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана», Актау, 2011, с. 444˗450
 47. İsayev M.M., Nəzərov R.B. Uçot qovşağında xam neftin tərkibində olan qarışıq maddələrin təyini alqoritmi // Известия НАН Азерб. Серия физ ˗мат. и тех. наук, Том. XXXII, №3, 2012, с.148˗154.
 48. İsayev M.M., Nəzərov R.B., Rzayeva N.X. Xam neftin uçot qovşağında çoxsaylı parametrlərin analizi // Azərbaycan neft təsərrüfatı, Bakı, 2012, № 6, s.57˗62.
 49. İsayev M.M., Nəzərov R.B., Əliyev M.Ə., Bədəlova N.X. Maye sütununun yaratdığı hidrostatik təzyiqə görə neft çənlərinin avtomatik dərəcələnmə alqoritmi // Известия НАН Азерб. Серия физ.˗мат. и тех. наук, Том. XXXIII, №6, 2013. s. 206˗210
 50. Насирова Т.И., Исаев М.М., Гаджиев Э.А., Назаров Р.Б. Моделирование объема нефти в резервуаре с полумарковским процессом при приеме, хранении и отпуске // Известия ВТУЗ Азерб., Баку, 2013, № 5(15) с.66˗71
 51. İsayev M.M., Ömərova K.K., Nəzərov R.B., Bədəlova N.X. Mürəkkəb konfiqurasiyalı neft çənləri üçün universal və avtomatik kalibrləmə sistemi // Azərbaycan neft təsərrüfatı, Bakı, 2014, № 7˗8, s.59˗63.
 52. Исаев М.М., Абдуллаев В.Г., Назаров Р.Б. Универсальная автоматизированная система и алгоритм для калибровки нефтяных резервуаров // Датчики и Системы, Москва, 2015, № 7, с.50˗55
 53. Исаев М.М., Абдуллаев В.Г. и др. Разработка универсальной автоматической системы и алгоритма для калибровки нефтяных резервуаров // Измерительная техника. Москва, 2016, №6, с.48˗51
 54. Рзаев Аб.Г., Расулов С.Р., Исаев М.М. Методы и устройство измерения дебита нефти // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. Москва, 2016, №1, с.20˗23
 55. Isayev M.M., Abdullayev V.H. və b. Development of a Universal Automatic System and Algorithm for Calibrating Oil Tanks // Measurement Techniques, 2016, Volume 59, Issue 6, pp. 623–627
 56. İsayev M.M., Yusufova˗Agabalayeva G.Q., İsayeva P.М. Çoxparametrli informasiya˗uçot sisteminin parametrlərinin qiymətləndirilməsi // Azərb. MEA-nın Xəbərləri. Fiz. ˗tex. və riyazi. elmləri seriyası. Cild  XXXVI, №6, 2016, с.80˗88
 57. Исаев М.М., Назаров Р.Б. Калибровочная и измерительная система при учета нефти / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. III Respublika Elmi Konfr., Sumqayıt, 2016, s.196˗197
 58. Рзаев Аб.Г., Исаев М.М. Neftin ilkin ayrılması prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üsulu və qurğusunun işlənməsi // AMEA-nın Xəbərləri. Fiz.˗tex. və riyazi. Elm. ser. Cild  XXXVII, №6, 2017, s.53-57
 59. Исаев М.М., Мамедова М.Б., Назаров Р.Б., Бадалова Н.Х. Интеллектуальная система измерения количества нефти с улучшенными показателями точности / XVI Международ.Конфер. «Информационные технологии и математическое моделирование», Казан, 2017, с.300˗307
 60. Исаев М.М., Назаров Р.Б. и др. Разработка комбинированного алгоритма и информационно˗измерительная система для повышения точности измерений/XVI Международ.Конфер. «Информационные технологии и математическое моделирование», Казан, 2017, с.292.
 61. Исаев М.М. Идентификация функций преобразования ИИС использованием гибридных тестов / Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации. I Международ. НТК / Уфим. Гос. авиац. техн. ун-т. –Уфа: РИК УГАТУ, 2017, с.50˗55
 62. Исаев М.М. О новой разновидности тестовых методов повышения точности измерений / Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации: материалы I Международ. НТК Уфим. Гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: РИК УГАТУ, 2017, с.56˗59
 63. Алиев Т.А., Рзаев Аб.Г., Гулиев Г.А., Исаев М.М. и др. Способ и система автоматического регулирования уровня раздела фаз нефти и воды. Евразийский патент,№ 027715 В1, заявка №201600039, дата выдачи патента: 31.08.2017
 64. Isayev M.M. Development of the combined algorithm for increasing the measurement accuracy / COIA-2018, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industriall Applications. Volume I, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, pp. 201–203
 65. Isayev M., Mehdiyeva A. Combined test-algorithmic method for increasing the accuracy of measurements in fuel-energy facilities / COIA-2018, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industriall Applications. Volume II, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, pp. 169–171
 66. Rzayev Ab.H., Isayev M.M. Neftin nəqlində keyfiyyətə nəzarət-uçot sisteminin problemləri və həlli yolları / “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. Bakı, 21-23 noyabr, 2018, s.466-469
 67. Isayev M.M. Ölçmə sistemlərinin dəqiqliyinin yüksəldilməsinin alqoritmik test üsulları. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2018, 206s.
 68. Исаев М.М., Мамедова М.Б. и др. Разработка комбинированного алгоритма для повышения точности результатов измерений / “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. Bakı, 21-23 noyabr, 2018, s.74-79
 69. Рзаев Аб.Г., Расулов С.Р., Исаев М.М., Асадова Р.Ш. Измерительная система определения фильтрационных характеристик нефтяного пласта // Измерительная техника. Москва, 2019, №1, с.34-38
 70. İsayev M.M. Neft sənayesi üçün idarəetmənin SCADA–MES-ERP səviyyələrinin inteqrasiyasını reallaşdıran proqram-texniki kompleksin işlənilməsi konsepsiyası // Azərbaycan neft təsərrüfatı, Bakı, 2019, №5, s.36-40.
 71. Rzayev Ab.H., İsayev M.M., Ağayeva F.Ş., Məmmədova M.B., Xasayeva N.M. Neftin hazırlığı prosesi üçün nəzarət-ölçmə və idarəetmə sisteminin işlənilməsi // Azərbaycan neft təsərrüfatı, Bakı, 2019, №8, s.32-36.
 72. İsayev M.M., Xasayeva N.M., Mahmudbeyli L.S. Ölçmədə qeyri-müəyyənliyin kombinasiyalı testlərlə tədqiqi / 1st International Scientifis-Practical Conference on Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives. Baku, 2019, pp.
 73. İsayev M.M., Haqverdiyev V.M., Xasayeva N.M., Mahmudbeyli L.S. Maddələrin xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün intellektual informasiya-ölçmə sisteminin riyazi təminatı / 1st International Scientifis-Practical Conference on Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives. Baku, 2019, pp.
 74. İsayev M.M., Haqverdiyev V.M., Məmmədova M.B. Maye yanacağın miqdarının təyini üçün testləşdirilmiş sistem / 1st International Scientifis-Practical Conference on Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives. Baku, 2019, pp.