Mahirə Hüseynova/Biblioqrafiya/Əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search

Elmi kitabları[redaktə]

 1. Ulu öndərimizə məhəbbət ruhunda. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2008
 2. Ulu öndərimizin natiqlik məharəti. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2009
 3. Ulu öndərimizin natiqlik məharəti xalqımızın ən böyük sərvətidir. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2011
 4. Alim təfəkkürünün itiliyi (monoqrafiya). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013
 5. Dərdi dərin Həsən Mirzə. Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013
 6. Azərbaycan poeziyasında “Dağ” obrazı. Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013
 7. Ədəbiyyatşünaslığa xidmət əzmi ilə (Çapar Kazımlı ilə birgə). Bakı: Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013
 8. Həsən Mirzəyev və Azərbaycan dilində fel. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014
 9. Həsən Mirzəyəvin yaradıcılığnda filologiya məsələləri (metodik vəsait). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2014
 10. Muxtar Hüseynzadə və Azərbaycan dilinin morfologiyası. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014
 11. Əbdüləzəl Dəmirçizadə və Azərbaycan dilinin fonetikası. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014
 12. Müasir Azərbaycan dili: Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün. (proqram) Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2018
 13. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə yenidənhazırlanma təhsili üçün. (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2016
 14. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası (monoqrafiya). Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2015
 15. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası (Dərələyəz mahalı üzrə). ADPU-nun nəşriyyatı, 2015
 16. Müasir Azərbaycan dili: Aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair (Dərələyəz mahalı üzrə), (metodik vəsait). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015
 17. Aşıq və el şairlərinin leksikası (monoqrafiya). Bakı: ADMİU, 2016
 18. Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası (monoqrafiya). Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017
 19. Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi (monoqrafiya). Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017
 20. Müasir Azərbaycan dili: Punktuasiya məsələləri (dərs vəsaiti).Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017
 21. Aşıq və el şairlərinin üslubi morfologiyası. (monoqrafiya). Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017
 22. Aşıq və el şairlərinin poetikası. Bakı: 2017
 23. Müasir Azərbaycan dili: Aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil, üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) Bakı: 2018
 24. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili (dərs vəsaiti). Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2018
 25. Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının tarixi-etimoloji lüğəti. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018
 26. Üslubi morfologiya (folklor mətnləri əsasında). (dərs vəsaiti). Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018
 27. Missiya. ADPU-nun nəşriyyatı. Bakı-2019.366 s.[1]

Bədii kitabları[redaktə]

 1. Mənim anam. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2006
 2. Su at dalımca, ana. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2006
 3. Ana sevgisindən doğan nəğmələr. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2008
 4. Yaşadacaq anam məni. (şeirlər). Bakı: “Qismət” nəşriyyatı, 2009
 5. Ana kəndim Xalxalım. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010
 6. Ömrün çıraqdır sənin. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010
 7. Sözün hikməti. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2012
 8. Analı dünyam. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015
 9. Haqqa çağıran səs. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015
 10. Bayatılar. Bakı: “Apostroff” nəşriyyatı, 2015
 11. Bayatılar və üç şeir. Bakı: “Apostroff” nəşriyyatı, 2015
 12. Ruhuna beşiksə, tanı, Vətəndir. Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017
 13. Dilimiz - varlığımızdır. Bakı, 2021
 14. "Salam Olsun (Vətənpərlik şeirləri)". Bakı, 2021[2]

İstinadlar[redaktə]