Mobil Kazımov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Mobil Kazımov/Biblioqrafiya

../

1. Kazimov M.V., Rahimov R. N., Arasly D.H., and Khalilova A.A., Mammadov I.Kh., Features of Thermal and Electrical properties of GaSb-Crsb eutectic composite, Journal Ovonic Research Vol. 13, No. 3, May - June 2017, p. 113 - 118www.chalcogen.ro/113_RahimovRN.pdfR.N.Rahimov,

2. M.V.Kazımov, R.N. Rəhimov, İ.X. Məmmədov, D.H. Araslı, A.Ə. Xəlilova , GaSb- CrSb evtektik kompozitin istilik keçiriciliyində xüsusiyyətlər , AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №2, 2016, pp.56-61.

3.M.V.Kazimov, R.N. Rəhimov, I.Kh. Mammadov, , D.H.Arasly, A.A.Khalilova, Structure and electrophysical properties of GaSb-CrSb eutectic composite, Moldavian Journal of the Physical Sciences, 14 №1-2 , 2015, p.44-50.

4. D.H. Araslı, M.V. Kazımov, R.N. Rəhimov, İ.X.Məm¬mədov, A.A.Xəlilova, M.N.Mirzəyev, С.Ə.Nağıyev, GaSb-CrSb evtektik kompozitin termik analizi, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər,ХХХV №2, 2015, 94-99.

5. M.V.Kazımov, R.N.Rəhimov, İ.X.Məmmədov, D.H.Araslı, A.Ə.Xəlilova, Yarımkeçirici metal tipli GaSb-CrSb evtektik kompozitin termodinamik xassələri, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №5, 2015, p.104-107.

6. M.V.Kazimov, Thermal and Electrical Properties of GaSb-Crsb eutectic composite, Physics,Vol. XXIV, Number 1,Section:En,July, 2017,pp. 43-49

7. R.N.Rəhimov, I.X.Məmmədov, S.S.Babayev, D.H.Araslı, A.A.Xəlilova, M.V.Kazımov, R.Q.Qəribov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin strukturu və Raman səpilməsi, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №5, 2016, s.64-69.

8. M.V.Kazımov, R.N. Rəhimov, İ.X. Məmmədov, D.H. Araslı, A.Ə. Xəlilova, GaSb-CrSb evtektik kompozitinin alınması və strukturu, Journal Of Qafqaz University-Physics,2013. Volume 1, Number 2 Pages 166-168.

9. R.N.Rahimov, M.V.Kazimov, İ.Kh. Mammadov, D.H.Arasly, A.A.Khalilova, Synthesis, structural study and transport proporties of GaSb-CrSb eutectic composite, 7th İnternational Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics, Chisinau,Moldova, September 16-19,2014, p.102

10. M.V. Kazımov,, R.N.Rahimov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin elektrik xassələri, 7th İnternational Conference of young scientist and spesialists, Azerbaijan,Baku, 15-16 October, 2014, p.217-218.

11. M.V.Kazimov, R.N. Rahimov, I.Kh. Mammadov, D.H. Arasly, A.A. Khalilova, Thermodynamic properties of semiconductor-metal type GaSb-CrSb eutectic composite, İnternational Conference on Termophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials – Thermam 2015, Baku, 17-18 september,2015, pp. 100-101

12.M.V. Kazımov, R.N.Rahimov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin istilik tutumu və faza keçidi, Qafqaz Universiteti, 29-30 Aprel 2016, s.46-48.

13.Д.Г.Араслы, К.И. Янукевич, Р.Н. Рагимов, И.Х.Мамедов, А.А. Халилова, М.В.Кязимов, Т.М. Ткаченко, Особенности тепловых свойств эвтектического комьпозита GaSb-CrSb, Актуальные проблемы физики твердого тела, Международной научной конференции, 22-25 ноября 2016 года, Минск, Беларусь, c.243-245.

14.Kazimov M.V., Thermal Properties of GaSb-CrSb eutectic composite, I International Scientific Conference of Young Researchers Devoted, BEU, 2017, p.43-44

15.Kazimov M.V., R.N.RƏHİMOV,D.H.ARASLI,A.Ə.XƏLİLOVA,İ.X.MƏMMƏDOV(GaSb)0.866-(CrSb)0.134 EVTEKTİK SİSTEMİNİN ELEKTRİK KEÇİRİCİLİYİNƏ FAZALARARASI ZONALARIN TƏSİRİ, Physics,Vol. XXIV, Number 1,Section:Az,2018,pp. 18-22

16. M.V.Kazımov, R.N.Rəhimov, D.H.Araslı, A.Ə.Xəlilova, İ.X.Məmmədov, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik sisteminin elektrik keçiriciliyində fazalar arası zonaların təsiri // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, v. XXIV, No1, pp.18-22.

17. M.V.Kazımov, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik kompozitində raman səpilməsi, II International Scientific Conference of Young Researchers Devoted, BEU, 2018, p.59-62